Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska z dnia 29 kwietnia 2009 roku

P R O T O K Ó Ł  nr  4/2009
 
Z PRZEBIEGU POSIEDZENIA
KOMISJI DS. ROLNICTWA, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA  
odbytego w dniu 29 kwietnia 2009 roku ( posiedzenie trwało od godz. 14-tej do godz. 1520 ).
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik  do protokołu.
Radny nieobecny – p. Roman Piotrowski.
 
 
Spoza składu Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:   
 
1.      Wójt Gminy – p. Waldemar Moczyński
2.      Przewodnicząca Rady – p. Elżbieta Babińska
3.      Skarbnik Gminy – p. Bogusława Radzikowska
 
Posiedzeniu przewodniczyła: p.  Teresa Piotrowska  – Przewodnicząca Komisji.
 
Tematyka posiedzenia:   
 
1.       Stwierdzenie quorum. Przyjecie protokołu z przebiegu poprzedniego posiedzenia Komisji.  
2.      Opinia do  sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok.
3.      Sprawy bieżące
 
 
Przebieg posiedzenia:    
Ad. 1.
       Przewodnicząca Komisji w oparciu o listę obecności stwierdziła, że w posiedzeniu uczestniczy sześciu członków Komisji. Radny nieobecny – p. Roman Piotrowski.  Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad. 2.
      
Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2008 rok:
Radna p. Ewa Kempińska – Pozostało dużo środków na drogach.
Wójt – Oszczędności były wynikiem zachowania środków na zimowe utrzymanie dróg. Zima była lekka i środki pozostały, przeszły w nadwyżkę budżetową.
Przewodnicząca Rady – Na str. 5 sprawozdania czytamy, że Wójt udzielił poręczenia na stosunkowo dużą kwotę. O co tutaj chodzi?
p. Skarbnik – Przystąpiliśmy do realizacji projektu „Przedszkola na wsi szansą na dobry rozwój dzieci.” Warunkiem było udzielenie takiego poręczenia na wypadek wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli w przedszkolach. Były to środki zabezpieczone, zgodnie z podjętą przez Radę uchwałą, ale wypłat z tego tytułu nie dokonaliśmy, bo nie było takiej potrzeby.
Wójt – Uważam, że bilans za rok ubiegły jest sukcesem. Dochody osiągnęliśmy w 103 %. Aktualnie przetargi się odbywają, roboty ruszają. Rachunki bieżące w miesiącach styczniu i lutym zostały zrealizowane dzięki nadwyżce budżetowej, bo trzeba sobie zdawać sprawę z faktu, ze pierwsze wpływy do budżetu to podatek w miesiącu marcu. Mamy też środki w kwocie 500 tys. złotych na drogi osiedlowe, staramy się o środki na boiska wielozadaniowe i pożyczkę preferencyjną na 5 lat na piec c.o. w szkole w Drzycimiu. Po jej spłaceniu w 70 % gmina może ubiegać się o umorzenie pozostałości.
Przewodnicząca Komisji – Co z halą w Gródku?
Wójt – Kosztorys hali opiewa na 6,5 mln złotych. Mamy projekt, ale finansowanie unijne nie jest możliwe. W tej chwili wydajemy pieniądze na drogi. Wg mnie drogi są priorytetem. Hala jest luksusem, na który nas nie stać. Teraz będziemy składać wniosek na kanalizację. Nasz projekt opiewa na 4,5 mln złotych. Nie widzę możliwości, aby to zadanie za własne środki rozpocząć.
Przewodnicząca Komisji – Wszyscy z pewnością pamiętamy, ze pomysłodawcy hali chcieli zająć się pozyskiwaniem tych środków, a gmina miała zrobić projekt.
Przewodnicząca Rady – Jak wyglądają pozostałe plany na pozostałe drogi na osiedlach?
Wójt – Nie mamy dalszych planów. Za planami idą kosztowne projekty.
Przewodnicząca Rady – Chodzi o to aby już o tym myśleć i potem tylko wyjąć projekt  z szuflady.
Wójt – Mówiłem już, że są to kosztowne sprawy. Nie możemy w ciemno przygotowywać projektów. Ostatnio zalewali dziury w drogach asfaltem. Mieli zrobić wszystkie dziury na osiedlu.
Radny p. Stefan Szałański – Czy większe firmy płacą podatki?
p. Skarbnik – Raczej odbywa się to bez problemów. Zaległości od osób fizycznych staramy się odzyskać poprzez prowadzone postępowanie egzekucyjne. Problemem są zaległości po Stolarczyku.
Radny p. Stefan Szałański – Remont mieszkania komunalnego za 21.000,- złotych?
Wójt – „Tak. Jest to koszt  remontu mieszkania dla weterynarza, którego miałem pozyskać na teren naszej gminy i pozyskałem.” Wójt będąc przy głosie omówił aktualnie realizowana budowę parkingu przy przedszkolu w Drzycimiu przy czym podkreślił, że będą zaangażowane dodatkowe środki na umocnienie skarpy. Dodał również, że będzie się starał o wykonanie nowej elewacji na budynku Gminnej Przychodni w 2010 roku.
         W efekcie dyskusji nad sprawozdaniem Komisja zaopiniowała je pozytywnie – jednogłośnie.
 
Ad. 3.
      W ramach spraw bieżących Wójt omówił przebudowę drogi w kierunku p. Perlika w Gackach.
Przewodnicząca Rady – Co z placem zabaw w Drzycimiu?
Wójt – Plac zabaw będzie na działce pomiędzy posesją p. Skarbnik, a naszym budynkiem komunalnym. Jest to teren gminny. Położenie jest blisko centrum i parku. Myślę, że to dobry pomysł.
Przewodnicząca Rady – Niektóre płytki chodnikowe przy ulicy Dworcowej są do wymiany, bo ludzie się potykają. Należałoby zapewnić interwencję na stacji PKP. Zbiera się tam młodzież i dewastuje to, co jeszcze pozostało.      
 
 Załączniki:
1/ lista obecności członków Komisji.
2/ Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 rok.
 
 
 
 
                                                                                                                               Przewodnicząca Komisji
 
                                                                                                                                    Teresa Piotrowska

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (28 sierpnia 2009)
Opublikował: Bożena Szajerka (28 sierpnia 2009, 14:12:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 846