Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Finansów z dnia 27 kwietnia 2009 roku

P R O T O K Ó Ł  nr  3/2009
 
z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Finansów
          
 
odbytego w dniu  27 kwietnia  2009 roku ( posiedzenie trwało od godz. 13-tej do godz. 1430 )
 
 
W posiedzeniu udział wzięli wszyscy członkowie Komisji zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.
 
Spoza składu Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:    
1.Wójt Gminy –  p. Waldemar Moczyński
2. Przewodnicząca Rady Gminy – p. Elżbieta Babińska
3. Skarbnik Gminy – p. Bogusława Radzikowska
 
Posiedzeniu przewodniczył: p.  Jacek Gawrych  – Przewodniczący Komisji.
 
Porządek posiedzenia :
 
1.      Stwierdzenie quorum. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
2.      Opinia Komisji do  sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok.
3.      Sprawy bieżące.
Przebieg posiedzenia:  
 
Ad. 1.
         Przewodniczący Komisji stwierdził, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Komisji.
         Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. Protokół z poprzedniego posiedzenia  został przyjęty przez Komisję jednogłośnie.
         W wyniku głosowania  Komisja odstąpiła od nagrywania przebiegu posiedzenia.
 
Ad. 2.
         Pani Skarbnik poinformowała, że udzieli odpowiedzi na pytania związane z realizacją budżetu opisaną w sprawozdaniu, które wszyscy radni otrzymali.
Radny p. Dariusz Podlejski omówił uwagi, które miała Komisja ds. Kultury na posiedzeniu 20 kwietnia. Dodał: „Można w trakcie roku śledzić wydatkowanie środków i lepiej je realizować.”
Przewodniczący Komisji – W sprawozdaniu wykazano, że wykonano 73 % planu w sporcie, a na sesji we wrześniu Rada Gminy uchwaliła dodanie na sport 8 tys. złotych. Po co się dodaje środki, kiedy nie są wykorzystane.”
Przewodnicząca Rady – Dlaczego w takim razie były dodane?
p. Skarbnik – W tej chwili nie pamiętam, ale nigdy nie dodaje się środków bez powodu.
Radny p. Dariusz Podlejski – Przypominam sobie, że była zrealizowana impreza „Cała Polska biega” i nie była ona przewidziana w planie wydatków. Jej koszt sięgał 5 tys. złotych, stąd przypuszczam, że była potrzeba dodania środków na wydatki zaplanowane. Czy środki niewykorzystane można przeznaczyć na budowę boiska?
Wójt – Środki niewykorzystane zawsze przechodzą w nadwyżkę budżetową. Wiele sołectw nie wykorzystało środków, które wcześniej za planowano, stąd takie wykorzystanie.
Przewodniczący Komisji – Co zrobić z taką informacją, jak ktoś przychodzi i chce zorganizować imprezę, a mówi się mu, że nie ma pieniędzy?
Wójt – Nie jest to możliwe. Chyba, że nie miały być to środki na sport. Co to były za osoby? Chociaż mogło tak być przez jakiś czas przed sesją wrześniową.
Przewodniczący Komisji – Postaram się znaleźć te osoby.
Radny p. Zygmunt Wycinek – W zakresie utrzymania dróg też nie wykorzystano środków, a nie zrealizowano wniosku p. Szymczaka.
Radny p. Dariusz Podlejski – Sprawozdanie z realizacji budżetu najlepiej składać co kwartał. Wtedy będziemy śledzić wydatki na bieżąco.
Wójt – Środki zostały z zimowego utrzymania dróg przeznaczone na listopad i grudzień. Zima, jak wiemy była łagodna i środki pozostały.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Istnieją sposoby lepszego wykorzystania środków, np. sprawozdanie za 8 miesięcy.
Radny p. Edmund Szymczak – Lepsze wykorzystanie środków będzie sprzyjało lepszej atmosferze na sesji. Rozumiemy, że budżet nie jest z gumy i to, że  musi pozostać rezerwa budżetowa.
Radny p. Dariusz Podlejski – We wrześniu jest czas na to, żeby jeszcze spojrzeć, gdzie są środki niewykorzystane.
Radny p. Edmund Szymczak – My możemy rozmawiać, tak jak dzisiaj ale nie możemy odbierać władzy Wójtowi, bo to on ten budżet realizuje, a Rada  go ocenia.
Przewodnicząca Rady – Czy Urząd Gminy wykonuje sprawozdania do Regionalnej Izby Obrachunkowej co kwartał?
p. Skarbnik – Tak, ale nie opisowe, typowo finansowe.
Radny p. Dariusz Podlejski – A co stoi na przeszkodzie żeby przedstawić opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej do sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok?
p. Skarbnik – Opinia jest zawsze przedstawiana na sesji absolutoryjnej.
      Wójt pozwolił odczytać opinię, została odczytana i stanowi załącznik, do protokołu.
      Członkowie Komisji w rezultacie ustalili o konieczności przedłożenia sprawozdania z realizacji budżetu gminy za 9 miesięcy.
p. Skarbnik – Jaka ma być szczegółowość tych materiałów?
Przewodniczący Komisji – W działach i rozdziałach.
        W wyniku głosowania sprawozdanie z wykonania budżetu za rok ubiegły Komisja zaopiniowała w następującym wyniku głosowania: 3 głosy za, 4 wstrzymujące się.
 
 
 
Ad. 3.
Radny p. Roman Piotrowski – Mieszkanka Gacek nie ma wody. Czy byłyby środki, aby jej podłączyć wodę?      
Wójt – Wiem o jaka sprawę chodzi. Straż Pożarna wlewała 3 razy wodę do studni. Prosiłem, aby ta pani zaopatrzyła się w zbiornik. Kiedy mieszkańcy Gacek podłączali się do wody, oni wówczas nie chcieli. Teraz studnia wyschła. Byłoby pewnie to możliwe, ale odpowiedziałem jej, ze będzie musiała w jakiś sposób partycypować w kosztach. Aktualnie sołtys ma klucz do hydrantu i w razie potrzeby udostępnia państwu Glinieckim wodę.
Przewodnicząca Rady – W Leosi jest jedna pompa. Jak ktoś robi pranie to wody brakuje.
Radny p. Dariusz Podlejski – Jeszcze jest w okolicy Kaliska.
Radny p. Mirosław Parczyk – Czy w pozostałych miejscowościach będą odmalowywane wiaty?
Wójt – Tak, jak tylko zaczną się roboty publiczne.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Przystanek  w Dąbrówce, który został postawiony dla dzieci szkolnych przestał już być wykorzystywany
   
 
 
 
                                                                                                                                  Przewodniczący Komisji
 
                                                                                                                                          Jacek Gawrych
 
Załączniki:
1.       Lista obecności członków Komisji.
2.       Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 rok.
3.       Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok.

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (28 sierpnia 2009)
Opublikował: Bożena Szajerka (28 sierpnia 2009, 14:09:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 999