Protokół z przebiegu Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych z dnia 20 kwietnia 2009 roku

P R O T O K Ó Ł  nr  3/2009
 
 z przebiegu posiedzenia
 Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej  
 
odbytego w dniu  20 kwietnia  2009 roku ( posiedzenie trwało od godz. 14oo do godz. 1450 ).
 
W posiedzeniu udział wzięli wszyscy członkowie Komisji zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.
 
Spoza składu Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:    
1. Wójt Gminy –  p. Waldemar Moczyński
2. Przewodnicząca Rady Gminy – p. Elżbieta Babińska
3. Członek Zarządu OSP Biechówko – p. Ireneusz Wójcik
3. Skarbnik Gminy – p. Bogusława Radzikowska
 
 
Posiedzeniu przewodniczył: p.  Dariusz Podlejski  – Przewodniczący Komisji.
 
Porządek posiedzenia :
 
1.        Stwierdzenie quorum. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
2.        Zapoznanie członków Komisji z programem obchodów Dnia Strażaka.
3.        Opinia do   sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok.
4.        Sprawy bieżące.
 
Przebieg posiedzenia:  
 
Ad. 1.
        Przewodniczący Komisji stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie  Komisji. Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty  przy jednym głosie wstrzymującym się. Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad. 2.
       Przewodniczący Komisji udzielił głosu zaproszonemu do udziału w posiedzeniu panu Ireneuszowi Wójcikowi – członkowi Zarządu OSP Biechówko, który zapoznał obecnych                   z planem przebiegu uroczystości 75–lecia jednostki OSP Biechówko: 1600  - msza św. w kościele parafialnym w Dólsku, przejazd członków OSP jednostki Biechówko i delegacji innych jednostek oraz osób zaproszonych wozami bojowymi i prywatnymi do Biechówka, gdzie nastąpi wręczenie odznaczeń, o 1800 uroczysty posiłek w świetlicy ( obiad i kawa na ok. 100 osób ), o 1900 zabawa taneczna. „ W tej chwili przed strażnicą jest wysypana ziemia, zagrabimy teren przed świętem, przerobimy wjazd do strażnicy i utwardzimy kamieniami. Zrobimy też kolejny maszt. Mamy 4.000,- złotych od sponsorów i w naturze ( artykuły spożywcze z Mleczarni ).”
Przewodniczący Komisji – Czy sołtys znalazł środki na odświeżenie świetlicy? Czy są przeznaczone jakieś środki na ten cel?
Wójt – Mam wszystko uzgodnione z sołtysem. Farba już jest. Na imprezę przekażemy środki w wysokości 2.500,- złotych.
Radny p. Edmund Szymczak – 6.000,- złotych powinno Wam starczyć, ale tyle pieniędzy to już bezwzględnie musicie mieć.
Przewodniczący Komisji -  O takich imprezach należy powiadomić miejscowy Posterunek Policji.
 
Ad. 3.
Radny p. Edmund Szymczak – Na dzień dzisiejszy nie ma żadnego kredytu?
Wójt – Są kredyty z lat ubiegłych.    
Radny p. Edmund Szymczak – Czy budowa sieci wodociągowej to już koniec?
Wójt – Tak, zasililiśmy Jastrzębie i Sierosław.
Przewodnicząca Rady poprosiła o wyjaśnienie poręczenia gwarancji ( str. 5 sprawozdania ).
Pani Skarbnik wyjaśniła, że dotyczy to kwoty 86 tys. złotych, które były tylko  w  planie i nie były poniesione. Należało je zabezpieczyć w ramach realizowanego programu „Przedszkole na wsi.”   
Przewodnicząca Rady – Na stronie 5 sprawozdania czytamy, że Wójt zaciągnął zobowiązania.
p. Skarbnik – Wynika to z podpisanych umów na wykonawstwo.
Radna p. Aniceta Gubańska – Co z przystosowaniem pomieszczenia na przedszkole w Biechówku?
Wójt – Ten lokal trzeba poważnie wyremontować. Najgorsza sprawa to ogrzewanie – tam jest elektryczne. Koszt energii przedrożył koszty utrzymania nie zapewniając jeszcze odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu. Dzieci są aktualnie dowożone do Gródka i rodzice są zadowoleni. Nie mam pomysłu, jak zainwestować, aby koszty utrzymania były mniejsze. Toalety są zlokalizowane dalej, dzieci muszą przechodzić przez nieogrzane pomieszczenie.
Radny p. Michał Pamulak – Są obawy, że przedszkola w Biechówku już nie będzie.
Wójt – Przedszkole musi spełniać wymogi. Jak je spełnić. Decyzji odnośnie remontu jeszcze nie ma.
Radna p. Aniceta Gubańska – Przemyśleć sprawę aby wieś nie stała się pustynią, aby wieś nie obumarłą.
Radny p. Michał Pamulak – Czy był zrobiony wywiad ile będzie dzieci uczęszczało w kolejnych latach?
Radna p. Aniceta Gubańska – Zmiana wieku w obowiązku szkolnym wymusi istnienie takiej placówki.
Wójt – Ideą programu było trafić w środowisko, gdzie jest utrudniony dojazd
Radny p. Michał Pamulak – Już mamy kłopot z dowozem dzieci do szkół z powodu przepełnienia autobusów. Coś znowu będzie w Gródku, w Drzycimiu i Sierosławiu, a w Biechówku dalej nic nie będzie.
Przewodniczący – Należałoby wstępnie policzyć koszty remontu.
Wójt – 10 tys. złotych do tego ogrzewanie za 30 tys.
Przewodniczący Komisji – Wyposażenie nie byłoby na rok tylko na kolejne lata.
Wójt – W budżecie nie mamy pieniędzy na taki remont.
Radny p. Jacek Gawrych – Zawsze można zmienić budżet i wprowadzić poprawkę.
Przewodniczący Komisji – Pieniądze ze sprzedaży dawnej świetlicy gdzie się podziały? Mogły być przeznaczone na sołectwo.
Wójt – Pieniądze były w ubiegłym roku.
Przewodniczący Komisji – Trzeba porozmawiać z ludźmi, którzy te dzieci tam posyłają. Chciałbym więcej informacji na ten temat.
Radny p. Edmund Szymczak – Utrzymanie i remont dróg gminnych – wykonanie 75 %. Szkoda, że nie zostały wykorzystane, a były potrzeby.
Radny p. Jacek Gawrych – Było mówione, że nie ma pieniędzy na ten cel.
Radny p. Mirosław Parczyk – Co z utwardzeniem na ulicy Broniewskiego w Drzycimiu, po wykopie?
Wójt – Będzie można zająć się tym aż ziemia osiądzie.
       W efekcie dyskusji Komisja zaopiniowała sprawozdanie pozytywnie w następującym wyniku głosowania: 4 głosy za, 1 przeciwny, 2 wstrzymujące się. Przeciwny w głosowaniu był  radny p. Jacek Gawrych, który zwrócił się z prośbą, aby ten fakt odnotować w protokole.
            
Ad. 4.
      
Radny p. Edmund Szymczak zgłosił, że zarwana jest kratka ściekowa na ulicy Wędkarskiej w Gródku.
Przewodniczący Komisji poprosił Wójta o wyjaśnienie, jak wygląda sprawa drogi między Gródkami, bo przydałoby się wyrównanie pobocza. Wójt wyjaśnił, że jesienią nastąpi wykonanie projektu remontu tej drogi.
Przewodniczący Komisji zapoznał obecnych z treścią pisma wyjaśniającego przepełnienie w autobusach dowożących uczniów do szkół  ( pismo w załączeniu do protokołu ).
 
 
     
                                                                                                                           Przewodniczący Komisji
 
                                                                                                                                                Dariusz Podlejski
Załączniki:
1.        Lista obecności członków Komisji.
2.        Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 rok.
3.        Kopia pisma wyjaśniającego sprawy dowozu uczniów do szkół  ( tematyka omawiana na poprzednim posiedzeniu).
 

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (28 sierpnia 2009)
Opublikował: Bożena Szajerka (28 sierpnia 2009, 14:07:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1009