Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Bużetu i Finansów z dnia 19 marca 2009 roku

P R O T O K Ó Ł  nr  2/2009
 
z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Finansów
          
 
odbytego w dniu 19 marca 2009 roku ( posiedzenie trwało od godz. 14-tej do godz. 1530  ).
 
 
W posiedzeniu udział wzięli wszyscy członkowie Komisji zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.
 
Spoza składu Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:    
1.Wójt Gminy –  p. Waldemar Moczyński
2. Przewodnicząca Rady Gminy – p. Elżbieta Babińska
3. Skarbnik Gminy – p. Bogusława Radzikowska
 
Posiedzeniu przewodniczył: p.  Jacek Gawrych  – Przewodniczący Komisji.
 
Porządek posiedzenia :
 
1.      Stwierdzenie quorum. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
2.      Opinia Komisji do proponowanych zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
3.       Stanowisko  Komisji  w sprawie podjęcia działań w zakresie wspierania podmiotów gospodarczych na terenie gminy w sytuacji zagrożenia bezrobociem.
4.      Sprawy bieżące.
Przebieg posiedzenia:  
 
Ad. 1.
         Przewodniczący Komisji stwierdził, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Komisji.
         Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. Protokół z poprzedniego posiedzenia  został przyjęty przez Komisję jednogłośnie.
         W wyniku głosowania (1 głos za, 4 wstrzymujące się, 2 przeciwne) Komisja odstąpiła od nagrywania przebiegu posiedzenia.
 
Ad. 2.
         Zaproponowane zmiany w budżecie gminy na 2009 rok przedstawiła p. Skarbnik: „Po stronie dochodów proponuje się zmniejszenie planu subwencji ogólnej, w części oświatowej o kwotę 25.720 zł. oraz zwiększenie planowanych wpływów z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 25.720 zł. Zmiany te muszą być dokonane  w oparciu o pismo Ministra Finansów informujące o wynikających z ustawy budżetowej na 2009 rok, rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej i planowanych udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Po stronie wydatków proponuje się przeniesienie planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 60.000 zł. Zaproponowano zmniejszenie o kwotę 30.000 zł. wydatków bieżących w Szkole Podstawowej, stołówce szkolnej i Przedszkolu w Drzycimiu i zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Drzycimiu.” Po wykonaniu projektu budowlanego i kosztorysu inwestorskiego wartość robót do wykonania w I etapie jest wyższa niż pierwotnie szacunkowo planowano. Odstąpiono od realizacji zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie centrum wsi Gródek. Po wykonaniu, w końcu grudnia 2008 roku, projektu budowlanego na modernizację ul. Kwiatowej w Gródku okazało się, że teren który zostaje do zagospodarowania jest nieduży i należałoby przystąpić do jego zagospodarowania sposobem gospodarczym, po wykonaniu modernizacji ul. Kwiatowej oraz po dokonaniu planowanej przebudowy drogi wojewódzkiej na tym odcinku. Środki finansowe planowane na realizację tego zadania w kwocie 30.000 zł. proponuje się przeznaczyć na finansowanie zadania pn. Budowa wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu. Wzrost kosztów realizacji tego zadania jest następstwem dokonania zmian w projekcie technicznym inwestycji. Zwiększono wielkość płyty boiska ( 110 x 66 ), sposób nawadniania płyty i zachodzi konieczność budowy muru oporowego przy skarpie w okolicy budynku zaplecza. Dokonano również zmian w załącznikach dotyczących planu finansowego inwestycji na 2009 rok i limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, polegających na uaktualnieniu kwot łącznych nakładów finansowych i dotychczasowych nakładach poniesionych na finansowanie zadań. W załączniku nr 13 „Planowane spłaty zobowiązań na 2009 rok i lata następne” skorygowano pomyłkowe zapisy w wierszu 2, kolumna 3 jest 88.800  a winno być 88.000 oraz w wierszu 4, kolumna 3 jest 739.737  a winno być 738.937. W części opisowej do budżetu gminy na 2009 rok na str. 5 w dz.756 pkt 13 pomyłkowo wpisano „wpływy z opłaty administracyjnej – 1000 zł.” a winno być „wpływy pobierane na podstawie innych ustaw – 1000 zł.” Na str. 13 w treści „Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Drzycimiu” zaplanowano w kwocie 18.533 zł.” winno być 18.738 zł.”
Przewodnicząca Rady – Prosiłabym, aby zmiany w załącznikach 3 i 3a w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym pokierować i rozdać radnym na sesji.
Przewodniczący Komisji – Co to za zmniejszenie planu wydatków w Szkole Podstawowej w Drzycimiu?
p. Skarbnik – Zmniejszenie nastąpić musi na skutek zwiększenia kosztorysu inwestorskiego i trzeba te pieniądze zabezpieczyć w budżecie.
Radny p. Zygmunt Wycinek – pani Dyrektor mówiła, że skorzysta ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
Wójt – Skorzystamy z tej pożyczki, ale na termomodernizację gimnazjum.
Przewodnicząca Rady – Szkoda, że nie uzyska się tych środków.
Wójt – Jeżeli chcemy skorzystać z tych środków, to lepiej na gimnazjum, bo tam wchodzą w grę większe kwoty.
Radny p. Dariusz Podlejski – Jak długo trwa procedura uzyskania pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska?
Wójt – Trzy miesiące.
Radny p. Dariusz Podlejski – Trzeba było zająć się budżetem wcześniej i byłyby środki, bo był na to czas.
p. Skarbnik – Korzystanie z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska jest warunkowane wykonaniem audytu.
Radny p. Dariusz Podlejski – Nie jest mi znana procedura pozyskiwania środków.,
p. Skarbnik – 470,- tys. złotych na Gródek, to duża kwota i lepiej tam walczyć ośrodki. Umarzanie następuje po wykonaniu zadania.
Radny p. Edmund Szymczak – Podobno są dwa fundusze pomocowe: I – na remonty i unowocześnienie kotłów cieplnych, II – na termomodernizacje. Trzeba sprawdzić, czy można z tych funduszy korzystać jednocześnie.
Wójt – Przeanalizowaliśmy możliwości finansowania i zdecydowaliśmy tak, jak państwu przedstawiliśmy.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Słyszę tu o własnych środkach, których nie mamy. Dlaczego nie korzystamy z kredytów preferencyjnych z  Banku Gospodarstwa Krajowego w Bydgoszczy?
Wójt – Dzisiaj korzystamy ze środków własnych nie ponosząc dodatkowych kosztów.
Przewodniczący Komisji – Budowa muru oporowego, co to jest?
Wójt – Wzmocnienie skarpy, która powstała na skutek wymodelowania niszy, w której znajduje się płyta boiska. Wzmocnienie musi zostać wykonane aby nie osunęła się ziemia, bo w pobliżu będzie znajdował się budynek socjalny.
       W wyniku głosowania; 3 głosy za, 4 wstrzymujące się projekt zaproponowanych zmian w budżecie na 2009 rok został zaopiniowany pozytywnie.
 
Ad. 3.
 
Wprowadzenia do tematu dokonał radny p. Edmund Szymczak wyjaśniając, że inicjatorem poruszenia tematu był Klub Radnych, po to, aby zorientować się, jaka jest pomoc ze strony Urzędu Gminy w zakładaniu firm i na jaką pomoc może liczyć ktoś, kto chce firmę założyć w dobie istniejącego kryzysu gospodarczego.         
Radny p. Dariusz Podlejski ( Przewodniczący Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych ) – Na posiedzeniu naszej Komisji nie wypracowaliśmy żadnego stanowiska. Kryzys jest, ale do naszej gminy nie dotarł.
Przewodnicząca Rady – Dowiedziałam się wczoraj, że będą zwalniali we Violi.
Wójt – Inkubator Przedsiębiorczości oferuje środki do 40 tys. złotych. Na spotkanie przyszło 6 osób. Z tych osób nikt nie podjął współpracy z Mini Inkubatorem. Czym jest to spowodowane nie wiem. Być może bariera jest zabezpieczenie finansowe. Jest to ryzyko. Być Moz ludzie boja się podjąć takie działania. Nikt z kolei nie zmusi nikogo, aby podjął własną działalność gospodarczą.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Są jeszcze wymogi. Muszą to być osoby długotrwale bezrobotne.
Radna p. Ewa Kempińska – To nie jest przeszkodą. Chodzi o to, aby wymyślić „biznes”, który sprawdzi się na danym terenie. Pomogą nawet w procedurze.
Wójt – Biznesplan musi dawać przewidywana gwarancję sukcesu.
Radny p. Dariusz Podlejski – Są pieniądze na takie cele, których nikt nie wykorzysta a mogłyby być wykorzystane na cos innego.
Wójt – W innych gminach byli chętni.
Radna p. Ewa Kempińska – U nas przydałby się żłobek.
Radny p. Edmund Szymczak – To nie jest koniec lat 70-tych, kiedy wszystko ruszyło i szedł każdy biznes.
Przewodniczący Komisji – Widzę po dyskusji, że nie zajmiemy żadnego stanowiska, podobnie jak Komisja ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych.
 
Ad. 4.
   
Radna p. Ewa Kempińska – Są potrzebne osoby do sprzątania sali w Jastrzębiu.
Wójt – Uzgodnię to z sołtysem.
Radny p. Dariusz Podlejski – W poniedziałek mówiłem o zadaszeniu w Krakówku, co dalej zostało postanowione w tym względzie?
Wójt – Zadaszenie jest zdemontowane.
Radny p. Dariusz Podlejski – W gminie Lniano są piękne wiaty i estetyczne. Z uwagi na oczekiwania mieszkańców Krakówka należy ich zapytać, czy tez uzgodnić, jak miałoby to wyglądać. Były też uwagi, że nie bardzo angażuje się nasz budowlaniec. Rada Sołecka uzgodniła ze Spółdzielnią Usług Wielobranżowych, że wykona stolarkę okienną i drzwiową oraz wiatrołap.
Wójt – Przewodniczący Rady Sołeckiej dzwonił do Urzędu Gminy i zemną nie chciał rozmawiać na ten temat.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Ten pomysł wyszedł od niektórych mieszkańców Krakówka.
 
 
 
                                                                                                                                  Przewodniczący Komisji
 
                                                                                                                                          Jacek Gawrych
 
Załączniki:
1.       Lista obecności członków Komisji.
2.       Projekt uchwały dotyczącej zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
3.       Materiały dot. kryzysu gospodarczego.

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (28 sierpnia 2009)
Opublikował: Bożena Szajerka (28 sierpnia 2009, 14:06:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 781