Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska z dnia 18 marca 2009 roku

P R O T O K Ó Ł  nr  3/2009
 
Z PRZEBIEGU POSIEDZENIA
KOMISJI DS. ROLNICTWA, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA  
odbytego w dniu  18 marca 2009 roku ( posiedzenie trwało od godz. 13-tej do godz. 15-tej ).
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik  do protokołu.
Radny nieobecny:
- p.   Stefan Szałański
 
 
Spoza składu Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:   
 
1.      Przedstawiciel Zakładu Usług Komunalnych Świeciu,
2.      Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego  w Urzędzie Gminy – Maria Majewska
3.      Referent ds. Mienia komunalnego i Planowania Przestrzennego – p. Joanna Sawińska,
4.      Podinspektor ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska –                          p. Józef Szeligowski,
5.      Wiceprzewodniczący Rady Gminy – p. Jacek Gawrych
 
 
Posiedzeniu przewodniczyła: p.  Teresa Piotrowska  – Przewodnicząca Komisji.
 
Tematyka posiedzenia :   
1.      Stwierdzenie quorum i przyjęcie protokołów  z przebiegu posiedzeń w dniach 21 i 22 stycznia  2009 r.
2.      Wizyta przedstawiciela Zakładu Usług Komunalnych w Świeciu.
3.      Opinia do projektu uchwały w sprawie przekazania nieruchomości – drogi stanowiącej własność gminy Drzycim na rzecz Starostwa Powiatowego w Świeciu w formie darowizny.
4.      Opinia do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Drzycim.
5.      Zapoznanie Komisji z możliwością wprowadzenia opłat adiacenckich.
6.      Stanowisko Komisji w sprawie podjęcia działań w zakresie wspierania podmiotów gospodarczych na terenie gminy w sytuacji zagrożenia bezrobociem.
7.      Sprawy bieżące.
 
 
Przebieg posiedzenia:    
Ad. 1.
 
Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że w p[osiedzeniu udział bierze sześciu członków Komisji. Radny nieobecny – p. Stefan Szałański. Protokoły z przebiegu dwóch poprzednich posiedzeń ( odbytych 21 i 22 stycznia 2009 r. ) zostały przyjęte przy jednym głosie wstrzymującym się.
 
Ad. 2.
 
         Przewodnicząca Komisji udzieliła głosu przedstawicielowi Zakładu Usług Komunalnych w Świeciu, który zapoznał zebranych z ofertą cenową świadczonych przez Zakład usług ( w załączeniu do protokołu cennik z cenami miesięcznymi brutto z uwzględnieniem częstotliwości wywozu śmieci ). Dodał, że ZUK od początku bieżącego roku zaproponował dla swoich obecnych i przyszłych klientów darmową selektywną zbiórkę odpadów segregowanych w systemie workowym. Każdy klient ma możliwość włączenia się w „Projekt selektywnej zbiórki” poprzez podpisanie deklaracji ( wzór deklaracji stanowi załącznik do protokołu ) uczestnictwa w niej, poczym otrzymuje pięć rodzajów worków, w pięciu kolorach do segregacji śmieci. Worek żółty – do tworzyw sztucznych, pomarańczowy – do butelek typu PET, niebieski – do papieru, zielony – do szkła i biały do puszek. Worki są odbierane raz w miesiącu wg harmonogramu, który otrzymał klient. W miejsce odebranego worka klient otrzymuje nowy pusty worek tego samego koloru, oczywiście bez opłat. Zaproszony do udziału w posiedzeniu gość wyjaśnił, że Zakład wykonuje również usługi w zakresie wywozu nieczystości płynnych z szamb. Do tego rodzaju usługi wykorzystywany jest samochód asenizacyjny o pojemności 8 m3.
Podinspektor Józef Szeligowski podsumował realizację zbiórki segregowanych odpadów w dużych pojemnikach na terenie gminy prowadzoną w roku ubiegłym i stwierdził, że propozycja Zakładu Usług Komunalnych może docelowo rozwiązać problem na kolejne lata. Nie będzie wkrótce potrzeby stawiania pojemników ogólnie dostępnych, bo segregacja będzie odbywała się bezpośrednio na terenie każdej posesji. W tej sytuacji ważne jest posiadanie przez każdego z właścicieli posesji umowy z Zakładem na odbiór śmieci.
Przewodnicząca Komisji -  Czy będzie odebrany z posesji worek, który jest wypełniony do połowy?
Przedstawiciel ZUK – Oczywiście, czasami wypełnienie zależeć to będzie od jego ciężkości.
Radna p. Ewa Kempińska i Radny p. Roman Piotrowski zapytali co zrobić ze zużytymi  oponami, z pojemnikami po farbach, po lakierach?
p. Józef Szeligowski – Takie śmieci to można wywieźć na wysypisko w Sulnówku. Opony można zostawić tam, gdzie się je wymienia.
p. Kierownik Referatu Infrastruktury zaproponowała, aby ustalić termin np. dwa razy w roku na odbiór śmieci wielkogabarytowych uprzedzając mieszkańców gminy o tym fakcie przynajmniej miesiąc wcześniej. My możemy służyć pomocą w takiej akcji. Powiadomimy sołtysów i mieszkańców.
Przedstawiciel ZUK poinformował, że mieszkańcy mogą dokonać zmiany obecnej umowy, jeżeli będzie chodziło o częstotliwość odbioru śmieci,  z trzymiesięcznym wyprzedzeniem.
 
 
Ad. 3.
    Temat omówiła p. Joanna Sawińska - Referent ds. planowania przestrzennego i gospodarowania mieniem komunalnym. Wyjaśniła, że projekt uchwały powstał na  wniosek   Starostwa Powiatowego, które zwróciło się o nieodpłatne przejęcie nieruchomości, oznaczonej numerem ewidencyjnym 6/3 o powierzchni 1,2696 ha zajętej pod drogę powiatową Jastrzębie – Dąbrówka. Całość działki została podzielona na trzy części. Chodzi tu o drogę zaznaczoną kolorem zielonym, która w ewidencji figuruje, jako nasza droga gminna. Za zgodą Rady Gminy w Drzycimiu, wyrażoną w formie uchwały na najbliższej sesji, zostanie uregulowany właściwy stan prawny przedmiotowej  drogi, poczym nastąpi jej przekazanie Powiatowemu Zarządowi Dróg w Świeciu.
p. Kierownik Referatu – To jest zaszłość.  W trakcie komunalizacji mienia, które miało miejsce w latach dziewięćdziesiątych droga ta została pominięta, a już wówczas powinna być przekazana Powiatowemu Zarządowi Dróg.
     Omówiony projekt uchwały Komisja zaopiniowała pozytywnie – jednogłośnie.
 
Ad. 4.
 
       Temat przedstawiła p. Maria Majewska – Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego: „Plan jest niezbędnym elementem, a w zasadzie załącznikiem do wniosku o pozyskanie środków unijnych z programu Odnowa i rozwój obszarów wiejskich. Wójt ma zamiar ubiegać się o środki na zadanie pn. Budowa wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu. Zadania ujęte w planie nie wiążą nas tak do końca. Nie znaczy, że nie można w Drzycimiu wprowadzać innych zadań, albo jak okaże się coś niezasadne – nie wykonać. Plan jednak nie blokuje wprowadzania nowych zadań, nowych pomysłów. W planie trzeba było zamieścić trochę sensownej twórczości. Niektóre z zadań planu zawarte są w Wieloletnim planie inwestycyjnym, a niektóre będziemy wprowadzać w życie, jak będą okoliczności sprzyjające. Nie wiem, czy będzie można ten plan poprawiać. Poprzedni nazywał się planem rozwoju, ten jest planem odnowy. Czy on poskutkuje i dostaniemy środki, tego na dzień dzisiejszy nie wiemy.”
      Omówiony plan uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię członków Komisji.
 
Ad. 5.
 
       Pojęcie opłaty adiacenckiej omówiła p. Maria Majewska – Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego. Wyjaśniła co znaczy termin: „opłata adiacencka”, jakie przepisy regulują jej wprowadzenie, kiedy można ją wprowadzać, czego opłata nie dotyczy, na kim spoczywa obowiązek jej uiszczania. Następnie wyjaśniła procedurę ustalania wysokości opłaty adiacenckiej i kto ją ustala.
Następnie Przewodnicząca Komisji wyjaśniła zebranym, ze temat powstał zarówno, na skutek interpelacji, która wpłynęła do Wójta Gminy oraz uchylenia przez Radę Gminy uchwały regulującej odpłatność za korzystanie z urządzeń komunalnych gdyż ustawa o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków nie przewiduje pobierania jakichkolwiek opłat. 
p. Kierownik Referatu wyjaśniła, że ten problem mają wszystkie okoliczne gminy. Każda z gmin pobierała opłaty za przyłącze do sieci głównej, jako udział w budowie sieci bądź to wodociągowej, bądź kanalizacyjnej, ale przepisy zmieniły się i takich opłat już się nie przewiduje. Stąd decyzja Rady o zaprzestaniu ich pobierania w formie uchylenia uchwały, która obowiązywała i pobieranie opłat zawierała. W tej chwili siec główną, zgodnie z przepisami wykonuje gmina, natomiast przyłącze każdy odbiorca na koszt własny.
Na prośbę Przewodniczącej Komisji temat zostanie krótko omówiony na najbliższej sesji Rady Gminy.
 
Ad. 6.
        Wprowadzenia do tematu dokonała Przewodnicząca Komisji informując o stopie bezrobocia w naszej gminie oraz o sytuacji w zakresie ewidencji działalności gospodarczej (informacje stanowią załączniki do protokołu ).
Radny p. Roman Piotrowski – W złej sytuacji są żony rolników. Nie może się zarejestrować taka osoba, bo jest rolnikiem, a chętnie poszłaby do pracy. Nigdy tej pracy nie podejmie, bo nie będzie długotrwale bezrobotna.
Radna p. Aniceta Gubańska zapytał o możliwość tworzenia gospodarstw agroturystycznych.
p. Kierownik Referatu wyjaśniła, że gospodarstwa agroturystyczne muszą na dzień dzisiejszy, oprócz atrakcyjnego położenia ( „bo miastowi, to najchętniej chcą mieć blisko wodę, las i produkty lokalne”), spełniać odpowiednie wymogi w zakresie wyposażenia, noclegów oraz zaplecza socjalnego. Wyjaśniła, że szczegóły tworzenia gospodarstw agroturystycznych najlepiej omówiłby przedstawiciel Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
p. Barbara Bagińska ( podinspektor ds. kard w Urzędzie Gminy ) zapoznała Komisję z tematem dotyczącym działalności Inkubatora Przedsiębiorczości na rzecz przeciwdziałania bezrobociu. Omówiła proces tworzenia miejsc pracy, poprzez szkolenia i opracowywanie biznesplanów, na zasadzie otwierania jednoosobowej działalności gospodarczej przy udziale finansowym Inkubatora.
      W efekcie, Komisja nie podjęła żadnych ustaleń. 
 
Ad. 7.
      W ramach spraw bieżących radni poruszyli konieczność naprawy dróg po okresie zimowym. Radny Roman Piotrowski zasygnalizował pilną potrzebę naprawy drogi w Gackach oraz pobocza drogi koło p. Klimackich w Drzycimiu. Radna p. Aniceta Gubańska  zasygnalizowała potrzebę naprawy drogi w Biechówku, a radna Wioletta Łaszewska – w Sierosławiu.  Uwagi przyjął p. Józef Szeligowski – podinspektor w Urzędzie Gminy zajmujący się utrzymaniem dróg.
 
 Załączniki: lista obecności członków Komisji.
 
 
 
 
                                                                                                                               Przewodnicząca Komisji
 
                                                                                                                                    Teresa Piotrowska
 

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (28 sierpnia 2009)
Opublikował: Bożena Szajerka (28 sierpnia 2009, 14:03:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 940