Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska z dnia 21 stycznia 2009 roku

P R O T O K Ó Ł  nr  1/2009
 
Z PRZEBIEGU POSIEDZENIA
KOMISJI DS. ROLNICTWA, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA  
odbytego w dniu 21 stycznia 2009 roku ( posiedzenie trwało od godz. 1440 do godz. 1530 ).
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik  do protokołu.
Radna nieobecna:
- p.  Aniceta Gubańska,
 
 
Spoza składu Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:   
 
1.      Wójt Gminy – p. Waldemar Moczyński
2.      Przewodnicząca Rady Gminy – p.  Elżbieta Babińska
3.      Przedstawiciel firmy „WIĄZAR” – p. Wiesław Menard
4.      Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów – p. Jacek Gawrych
5.      Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego – p. Maria Majewska
 
Posiedzeniu przewodniczyła: p.  Teresa Piotrowska  – Przewodnicząca Komisji.
 
Tematyka posiedzenia :   
 
1.      Stwierdzenie quorum i przyjęcie protokołu z przebiegu posiedzenia odbytego  w dniu  22 grudnia  2008 roku.
2.      Spotkanie z przedstawicielem „Wiązaru.”
3.      Opinia do projektu budżetu gminy na 2009 rok.
 
 
Przebieg posiedzenia:    
Ad. 1.
       Przewodnicząca Komisji powitała członków Komisji i pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu. Stwierdziła, że na aktualny stan siedmiu członków Komisji w posiedzeniu udział bierze  sześciu,  nieobecna -  p.  Aniceta Gubańska.  
       Protokół z poprzedniego posiedzenia, odbytego w dniu 22 grudnia 2008 roku został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad. 2.
       W posiedzeniu udział wziął p. Wiesław Menard przedstawiciel firmy „Wiązar,” który zajmuje się zarówno zarządzaniem wspólnotami mieszkaniowymi na terenie naszej gminy, jak i świadczeniem usług komunalnych. „Pismo, z którym zwróciłem się do Wójta Gminy miało na celu rozpropagowanie akcji segregacji odpadów. My, jako firma kupujemy pojemniki do szkła, a gmina do plastiku. Trzecie pojemniki miałyby być do makulatury, ale nie wiem, czy warto, bo ludzie palą papier. Gdyby była promocja ze strony władz lokalnych, byłoby lepiej. Szukam współudziałowca do recyklingu plastiku na granulat.”
Przewodnicząca Komisji – Jaki byłby przybliżony koszt dla gminy?
p. W. Menard – Załóżmy, że dogadamy się. Jeden kosz kosztuje 500 złotych. Jeżeli mielibyśmy ponieść wszystkie koszty, to my bierzemy dzierżawę 20,- złotych na miesiąc od pojemnika + VAT.
Przewodnicząca Komisji – Czy zajmował się pan zbiórką makulatury?
p. W. Menard – Mam umowę na utylizację tych odpadów. W przyszłości myślę o produkcji z odzysku.
Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego p. Maria Majewska – Czy zestawy, które pan proponuje miałyby zastąpić obecne?
p. W. Menard – Niekoniecznie, może być ich więcej.
Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego  p. Maria Majewska – Wystarczy policzyć ile firma nasza płaci za opróżnianie pojemników, które teraz mamy. Gwarantuje pan odbiór przez 3 lata. Okres wytrzymałości pojemników jest przecież dłuższy.
p. W Menard – 3 lata, to kres amortyzacji.
Radny p. Roman Piotrowski – Te pojemniki, które mamy to na szmelc?
Przewodnicząca Rady – Jaka jest różnica pomiędzy usługami świadczonymi przez ZUK Świecie i przez Pana firmę?
p. W. Menard – odbiór pojemnika raz w miesiącu – 12 złotych brutto,
                          odbiór pojemnika dwa razy w miesiącu – 21,- złotych brutto,
                          odbiór co tydzień 38,- złotych brutto.
Worek na śmieci 1,20 zł. Duży kontener ( taki na 6 rodzin ) 95,- złotych – opróżniany raz w miesiącu, 180,- złotych co drugi tydzień. Myślimy też o przeprowadzeniu akcji zbiórki odpadów dużych gabarytów, ale to już bliżej lata. Będziemy ludzi namawiać, aby edukowali się w tym kierunku. Kontakt z indywidualnymi osobami, dla których jesteśmy odbiorcami, mamy. Myślimy nad ulotkami.
Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego p. Maria Majewska – można też na zebraniach wiejskich przedstawić mieszkańcom propozycje.
p. W. Menard – Dziękuję  za zaproszenie. Mój telefon 605428575. W przypadku potrzeby proszę o kontakt.
          
Ad. 3.
Radny p. Jacek Gawrych ( Wiceprzewodniczący Rady ) – Zmiany, które chcę zaproponować są propozycjami p. Przewodniczącej Rady, moimi i przewodniczących Komisji Rady. Przed głosowaniem musimy jednak zapytać p. Skarbnik, czy tak można.
Wnioski:
1.      W dz. 750 przenieść wynagrodzenie ryczałtowe sołtysów do wydatków związanych z działalnością Urzędu Gminy,
2.      W dz. 600 na utrzymanie i remonty dróg publicznych z planowanej kwoty 168.000,00 złotych wydzielić 18.000,00 złotych na remont i regenerację dróg osiedlowych w Gródku ( ul. Wędkarska, ul. Leśna, ul. Słoneczna i Osiedlowa ). Na utrzymanie dróg publicznych gminnych pozostanie kwota150.000,00 złotych,
3.      W dz. 926 Kultura Fizyczna i Sport z zaplanowanej kwoty 74.000,00 złotych na realizację zadań w zakresie sportu i kultury fizycznej przeznaczyć kwotę 12.000,00 złotych na sport niekwalifikowany i 62.000,00 złotych na sport kwalifikowany.
4.      Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą diet radnych pokryć z zadania inwestycyjnego – Budowa stadionu lub z dz. 758 – rezerwa celowa.
Dyskusja:
Wójt - Są propozycje i jeżeli taka będzie wola Rady, budżet będzie uchwalony z takimi zmianami.
Radny p. Roman Piotrowski zapytał radnego Gawrycha o różnice pomiędzy sportem kwalifikowanym i niekwalifikowanym, poczym uzyskał wyjaśnienia do przedmiotu pytania.
Wójt – sfinansowanie kosztów zwiększenia diet dla radnych mogłoby nastąpić z zaplanowanych środków na koszty zatrudnienia pracowników na robotach publicznych. Remonty dróg? Jestem w stanie się z tym zgodzić, ale nie wiem, jak za te pieniądze zrobić cztery ulice. Tym samym w Gackach i w Rowienicy drogi nie będą zrobione. Z przeniesieniem wynagrodzeń ryczałtowych sołtysów nie będzie chyba problemu.
Radny p. Roman Piotrowski – Mam zastrzeżenie do dróg w Gródku. Co ma być zrobione? Jaka jest długość tych dróg?
Przewodnicząca Komisji – Pan Szymczak mówił tylko o połataniu tych dróg.
Wójt – Drogi osiedlowe w Gródku były przejęte przez gminę niedawno. Drogi są bardzo uczęszczane. Taki remont można by zaplanować nawet za 100 tys. złotych ale w przyszłorocznym budżecie. Na ulicy Osiedlowej połatanie dziur zdało egzamin. Droga w Gackach jest kością niezgody, a droga w Rowienicy? Droga w Rowienicy miała być robiona przy udziale p. Kurtysa. Asfaltu tam nie będzie, ale pieniądze mogą być celowo wykorzystane.
Radny p. Stefan Szałański – Ulice na osiedlu są rzeczywiście okropne.
Wójt – Tam dziury łatane są co roku.
Przewodnicząca Komisji – Komisja ma w planie przegląd dróg.
Przewodnicząca Rady – Odcinek drogi przy garażach trzeba zrobić w tym roku.
Wójt – Będziemy remontować drogi w ramach wniosków zgłoszonych przez sołtysów.
Radny p. Stefan Szałański – Ulica Kwiatowa w Gródku w tym roku też nie będzie robiona.
Radny p. Roman Piotrowski – Drogi szanują ci, którzy po nich jeżdżą. Niektórym się nie chce nawet szlaki rozgrabić.
Radny p. Stefan Szałański – Jak u nas leży szlaka, to biorę moich chłopaków i zakopujemy dziury. Wszystko po to, aby samochodu nie uszkodzić.
Wójt – Moje dodatkowe zmiany w budżecie będą dotyczyć sfinansowania kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek opiekuńczo-wychowawczych. Od 1 lutego będziemy dzieci dowozić.
W rezultacie dyskusji Komisja odstąpiła od wniosku nr „2”z zaznaczeniem, że drogi o których mowa we wniosku muszą być połatane. Pozostałe trzy wnioski ( niżej wymienione ) zostały przez Komisję zaakceptowane i zostaną zgłoszone do realizacji w budżecie na rok bieżący:
1/ Z Działu 750 „Rady Gmin” przenieść kwotę zaplanowaną na wynagrodzenie ryczałtowe sołtysów ( tj. 19.800,- złotych ) do Działu „Administracja Publiczna” – Rozdział  „Pozostała działalność,”
2/ W Dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”  z zaplanowanej kwoty 74.000,- złotych na realizację zadań w zakresie sportu i kultury fizycznej, przeznaczyć kwotę 12.000,- złotych na sport niekwalifikowany i pozostałe 62.000,- złotych na sport kwalifikowany.
3/ W Dziale „Rady Gmin” wzrost wydatków wynikających ze wzrostu diet radnych ( tj. 11.000,- złotych ) pokryć z wydatków zaplanowanych na koszty zatrudnienia pracowników na robotach publicznych.
Projekt budżetu gminy na 2009 rok, łącznie z wnioskami Komisji zostały zaopiniowane pozytywnie – jednogłośnie.
 
 
 
 Załączniki:
1/ lista obecności.
2/ Pismo „Wiązaru” wystosowane do Wójta Gminy.
3/ Wnioski Komisji
4/ Projekt budżetu gminy na 2009 rok.
 
 
 
 
                                                                                                                               Przewodnicząca Komisji
 
                                                                                                                                    Teresa Piotrowska

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (28 sierpnia 2009)
Opublikował: Bożena Szajerka (28 sierpnia 2009, 13:57:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 924