Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych z dnia 16 stycznia 2009 roku

                                                   P R O T O K Ó Ł  nr  1/2009
 
                                                       z przebiegu posiedzenia
 Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej  
 
odbytego w dniu 16 stycznia 2009 roku ( posiedzenie trwało od godz. 13oo do godz. 1530 ).
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.
Nieobecna – radna p.  Aniceta Gubańska.
 
Spoza składu Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:    
1. Wójt Gminy –  p. Waldemar Moczyński
2. Przewodnicząca Rady Gminy – p. Elżbieta Babińska
3. Skarbnik Gminy – p. Bogusława Radzikowska
4. Koordynator Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - p. Jolanta Szczepańska
 
Posiedzeniu przewodniczył: p.  Dariusz Podlejski  – Przewodniczący Komisji.
 
Porządek posiedzenia :
 
1.        Stwierdzenie quorum. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
2.        Opinia do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok.
3.        Opinia do projektu budżetu gminy na 2009 rok.
4.        Sprawy bieżące.
 
Przebieg posiedzenia:  
 
Ad. 1.
        Przewodniczący Komisji stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy sześciu członków Komisji, nieobecna - p. Aniceta Gubańska. Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie.
        O udzielenie głosu poprosił Wójt i wyjaśnił, że w trakcie posiedzenia, przy omawianiu projektu budżetu gminy na 2009 rok, omówi temat dowozu dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Świeciu.
         Przedstawiony przez Przewodniczącego Komisji porządek obrad, łącznie ze zmianą zaproponowaną przez Wójta, został przyjęty  jednogłośnie.   
 
Ad. 2.
        Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy. Powiązanie problemów alkoholowych z zażywaniem środków  psychoaktywnych wymaga dodatkowych zadań przeciwdziałających narkomanii. Temat ten omówiła p. Jolanta Szczepańska Koordynator Gminnego Programu Profilaktyki                                 i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok            ( program stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu ). Dodała, że: „W roku ubiegłym             w ramach programu została sfinansowana kampania „Prowadzę, jestem trzeźwy.” Inicjatorami ogólnopolskiej kampanii na terenie naszej gminy byli p. Gładyszew z Posterunku Policji w Drzycimiu i p. Rydzewski z Komendy Powiatowej Policji w Świeciu. Celem jej było uświadomienie mieszkańcom gminy, że nie wolno prowadzić pojazdu po pijanemu.                       W ramach kampanii zakupione zostały breloczki do kluczy. Od września 2008 roku przestała funkcjonować filia Świetlicy Środowiskowej w Biechówku. Aktualnie odbywają się tam zajęcia z dziećmi przedszkolnymi w ramach programu Unii Europejskiej „Fundacja Edukacyjna Drogi Polek i Polaków.” W wolnym pomieszczeniu obok, jest niestety za mało miejsca na kontynuowanie zajęć świetlicowych, tym bardziej, że stoją tam komputery.”
Wójt – Sprzęt komputerowy jest już stary. Komputery mają 10 lat.
Radny p. Michał Pamulak – Jak jest płacone tej osobie za zajęcia w świetlicy?
p. Jolanta Szczepańska – 15,- złotych brutto za godzinę, 2 razy w tygodniu po 2 godziny.
Radny p. Michał Pamulak – może w Dólsku taka świetlica by funkcjonowała?
Przewodniczący Komisji – To nie jest zły pomysł. Na wyposażeniu świetlicy jest stół do tenisa. Tylko, czy ta działalność mogłaby być prowadzona? Czy jest wolne miejsce?
p. Jolanta Szczepańska -  Musiałby być nauczyciel. Z dotychczasowej pracy w świetlicy w Biechówku,  p. Ewa Poćwiardowska zrezygnowała.
Radny p. Mirosław Parczyk – Gdzie jest Punkt Konsultacyjny?
p. Jolanta Szczepańska -  Obecnie znajduje się w świetlicy na osiedlu w Gródku. Dyżury pełni terapeuta pan Kazimierz Mazurek.
Radny p. Michał Pamulak – Czy w ramach programu można organizować wycieczki dla dzieci szkolnych?
p. Jolanta Szczepańska – W ramach świetlicy można. Dzieci wyjeżdżały w minionym roku do kina, do filharmonii, na basen. Były też organizowane wycieczki krajoznawcze.
         W rezultacie dyskusji projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok  został przez Komisję zaopiniowany pozytywnie przy jednym głosie przeciwnym.    
    
Ad. 3.
        Wprowadzenia do tematu dokonał p. Wójt informując, że pojazd, który gmina w grudniu ub. roku otrzymała przy dużym udziale finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( 130 tys. złotych ) ma służyć do przewozu dzieci niepełnosprawnych. „Do tej pory finansowaliśmy koszt biletów miesięcznych dzieciom niepełnosprawnym dojeżdżającym do szkoły specjalnej w Świeciu. Umowa przekazania pojazdu na 19 miejsc mówi o tym, abyśmy taki dowóz zapewnili. Na terenie naszej gminy jest 13 dzieci, które objęte zostaną takim dowozem. Jest to naszym obowiązkiem, a rodzice mają prawo tego dowozu od nas żądać. Od 1 lutego miałby ten dowóz zacząć obowiązywać. Samochód będzie codziennie pokonywał trasę 36 km x 2. W tegorocznym projekcie budżetu nie planowaliśmy takiego wydatku. Koszt tych kursów do końca grudnia 2009 roku to kwota 13.506 złotych. Bilety miesięczne dla tych dzieci kosztowały nas 4.860,- złotych. Brakuje zatem 8.646 złotych. Kierowców mamy trzech. Dwóch jeździ autobusami. Trzeci wozi dzieci do Leosi i rozwozi obiady po szkołach. Brakujące 9.000,- musimy z czegoś pokryć. Poszukaliśmy możliwość sfinansowania tego zadania. Pieniądze proponujemy zabrać z oświaty: 6.000,- złotych z wydatków na dokształcanie nauczycieli ( i tam nastąpi zmniejszenie o tę kwotę ) i z zakupu materiałów 1.000,- złotych szkole w Drzycimiu, 500,- złotych szkole w Sierosławiu oraz 1.500,- gimnazjum w Gródku.”
Radny p. Mirosław Parczyk -  Czy ta umowa z PFRON-em rzeczywiście zobowiązuje nas do dowożenia ?
Wójt – Nie mamy odwrotu. To rodzice zapytali bezpośrednio w PFRON-ie  czy Wójt może. Odpowiedzieli im wyraźnie, że Wójt musi.
Radny p. Jacek Gawrych – z czego to wynika, że te dzieciaki dowozimy?
Wójt – Jest to nasz obowiązek, bo nie mamy takiej placówki na miejscu. Są jeszcze 2 przypadki dowozu do Bydgoszczy. Rodzice zawożą dzieci tam na cały tydzień.  Odbierają w piątek na sobotę i niedzielę.
Radny p. Jacek Gawrych – A może dla rodziców kilometrówka?
Wójt – Taką też propozycję przewiduję. Na 20 stycznia na godzinę 1430 zaprosiliśmy zainteresowanych rodziców. Ustalimy wówczas trasę dowozu, bo dzieci są z całej gminy.
Przewodniczący Komisji – Pozostaje sprawa opieki nad dziećmi w czasie dowozu.
Wójt - Jedna matka zawsze pojedzie. Ludzie mają teraz świadomość domagania się wszystkiego, co im się należy.
Radny p. Jacek Gawrych – Jakie jest wykorzystanie środków na dokształcanie nauczycieli?
Wójt – Jest to obowiązkowy odpis procentowy w każdej szkole. Była nadwyżka.
Radny p. Mirosław Parczyk – Czy z rejonu Leosia, Kaliska też mamy dzieci niepełnosprawne?
Wójt – Z tych okolic chyba nie. Ogółem jest 13 dzieci.
Przewodniczący Komisji – Uważam, że jest to bardzo dobra sprawa dla tych dzieci.
Wójt – Póki co, bez dodatkowych etatów jakoś sobie poradzimy. Wydatki na to zadanie będą uregulowane w uchwale budżetowej.
          Propozycja zmiany wniesionej przez Wójta ( pokrycie z budżetu gminy na 2009 rok wydatków na dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówki szkolno-wychowawczej w Świeciu ) została przez Komisję zaakceptowana przy jednym głosie wstrzymującym się.
Przewodniczący Komisji – Niech p. Jacek powie czym zajmowała się Komisja ds. Budżetu i Finansów na posiedzeniu w dniu 12 stycznia.
Radny p. Jacek Gawrych – Komisja opiniowała projekt budżetu na 2009 rok. Zaopiniowała go pozytywnie w wyniku 2 głosów za i 4 wstrzymujących się.   
Dyskusja:
Głos zabrała p. Skarbnik informując o błędach  literowych w opisówce do projektu budżetu: str. 1 dz. 757,  str. 9 dz. 754, str. 10 i str. 13.
Radny p. Edmund Szymczak – Budowa kanalizacji ? Z czego?
Wójt – W projekcie budżetu jest zaplanowany kredyt na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w budżecie.
Przewodniczący Komisji – Skoro podwyższyliśmy sobie diety, czy znaleźliście Państwo źródło pokrycia tego niedoboru?
p. Skarbnik – Na razie wystarczy środków. Zobaczymy w ciągu roku ile należałoby dołożyć.
Radny p. Jacek Gawrych – Większość członków naszej Komisji miała uwagi, że sołtysi przypisani są do wydatków na Radę Gminy. Diety sołtysów powinny być przeniesione do administracji i wtedy pieniędzy by wystarczyło.
p. Skarbnik  i Wójt podkreślili, że przeniesienie nastąpiłoby z pieniędzmi i problem nie znika.
Przewodniczący Komisji – Czyli w przyszłym roku można te diety zaplanować w Urzędzie Gminy?
p. Skarbnik – Ewentualnie w dziale 750 95 Pozostała działalność.
Przewodniczący Komisji – Czy kwota wynikająca z projektu uchwały o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym Wójta jest w budżecie gminy na bieżący rok?
p. Skarbnik – Kwota jest zabezpieczona,  wydatki na wynagrodzenia planowane są już w roku poprzedzającym. Jest to wydatek obligatoryjny, jak dla pozostałych pracowników Urzędu Gminy i musiał być przewidziany.
Przewodniczący Komisji – w roku ubiegłym zaplanowano zakup laptopa i dwóch komputerów do Urzędu Gminy. Czy to nie zostało zrealizowane? W tym roku znowu jest zakup trzech komputerów.
Wójt – Oczywiście, zakupiono. Co 2-3 lata jesteśmy zmuszeni na niektórych stanowiskach wymieniać sprzęt z uwagi na obszerność i jakość niezbędnych do pracy programów. Wymianę tę stosuje się sukcesywnie, stąd każdego roku planuje się jakąś ilość nowych.
Radny p. Jacek Gawrych – Na promocję gminy zaplanowano 8.000,- złotych. Kto w Urzędzie zajmuje się promocją gminy?
Wójt – p. Zaraś, a w zasadzie wszyscy urzędnicy i kierownicy jednostek. To oni dostarczają materiałów do promocji, w tym też na stronę internetową.
Radny p. Jacek Gawrych – Było też pytanie o większych środkach na instytucje kultury niż w roku ubiegłym.
Wójt – Mamy ustawowy obowiązek prowadzenia działalności kulturalnej. Utworzenie instytucji kultury było również koniecznością. Przyznanie dotacji na funkcjonowanie instytucji kultury też wynika z przepisu. Środki są większe, bo naturalnie w projektowane dotacje wliczone zostały wydatki związane z utrzymaniem obiektów naszych ośrodków kultury.
Radny p. Edmund Szymczak – Czy do tych dotacji został złożony jakiś plan kalkulacji?
Wójt – Tak. Świetlica Gminna ujęła nawet w planie ½ etatu  dla rozszerzenia działalności w Gródku ( świetlica na osiedlu ).
       W wyniku głosowania: 2 głosy za, 4 wstrzymujące się, Komisja zaopiniowała projekt budżetu gminy na 2009 rok pozytywnie.
 
Ad. 4.
      Przewodniczący Komisji stwierdził, że został zaproszony do udziału w posiedzeniu Rady Sołeckiej w Biechówku. Planuje się tam razem z jednostką OSP obchody 75 rocznicy powstania OSP. Co roku Komisja nasza zajmuje się tym zagadnieniem. Jestem za tym, aby  im pomóc w organizacji tej uroczystości.
Radny p. Edmund Szymczak – w budżecie jest 2,5 tys. złotych na tę uroczystość.
 
                                                                                                                           Przewodniczący Komisji
 
                                                                                                                                 Dariusz Podlejski
Załączniki:
1.        Lista obecności członków Komisji.
2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok.
3. Projekt budżetu gminy na 2009 rok.

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (28 sierpnia 2009)
Opublikował: Bożena Szajerka (28 sierpnia 2009, 13:55:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 954