Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Bużetu i Finasów z dnia 12 stycznia 2009 roku

                                          P R O T O K Ó Ł  nr  1/2009
 
                         z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Finansów
          
 
odbytego w dniu   12 stycznia roku ( posiedzenie trwało od godz. 12-tej do godz. 1310  ).
 
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.
 
Spoza składu Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:    
1.Wójt Gminy –  p. Waldemar Moczyński
2. Przewodnicząca Rady Gminy – p. Elżbieta Babińska
3. Skarbnik Gminy – p. Bogusława Radzikowska
4. Inspektor ds. kadr i organizacyjno-gospodarczych – p. Barbara Bagińska
5. Koordynator Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – p. Jolanta Szczepańska
6. Podinspektor ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska – p. Józef Szeligowski.
 
Posiedzeniu przewodniczył: p.  Jacek Gawrych  – Przewodniczący Komisji.
 
Porządek posiedzenia :
 
1.        Stwierdzenie quorum. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
2.        Opinia do projektu uchwały w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Wójta Gminy Drzycim.
3.        Opinia do preliminarza dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok.
4.        Opinia do projektu budżetu na 2009 rok.
5.        Sprawy bieżące. 
 
Przebieg posiedzenia:  
 
Ad. 1.
         Przewodniczący Komisji stwierdził, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy sześciu członków Komisji.
Radny nieobecny - p. Dariusz Podlejski. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
         Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. Protokół z poprzedniego posiedzenia, odbytego w dniu  22 grudnia 2008 roku – został przyjęty przez Komisję jednogłośnie.
         
Ad. 2.
        Projekt uchwały ( załącznik nr 2 do protokołu ) w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Wójta Gminy Drzycim omówiła p. Barbara Bagińska Inspektor ds. kadr i organizacyjno-gospodarczych. Wyjaśniła, że to dodatkowe wynagrodzenie, zwane „trzynastką” przysługuje zgodnie z przepisami wszystkim pracownikom samorządowym. Projekt uchwały, który członkowie Komisji otrzymali jest dokumentem, który po uchwaleniu przez Radę Gminy pozwoli na wypłatę tego wynagrodzenia Wójtowi. Przepisy określają, że „trzynastka” stanowi również wynagrodzenie, stąd obowiązek  podjęcia stosownej uchwały przez Radę Gminy. Wyliczona kwota stanowi 8,5 % rocznego wynagrodzenia.
Dyskusja:
Przewodniczący Komisji – Kwota jest wyliczona, a nam nie pozostaje nic innego, jak zatwierdzić stan faktyczny.
Radny p. Zygmunt Wycinek – swego czasu odstąpiono od przyznawania „trzynastek” wójtom i burmistrzom, sekretarzom i skarbnikom, ale przepis ten przywrócono. Przepis w zasadzie zaczął obowiązywać wstecznie.
Radny p. Edmund Szymczak – nie pozostało nam nic innego, jak zaakceptować.
       W wyniku głosowania ( 5 głosów za, 1 wstrzymujący się ) projekt uchwały uzyskał opinię pozytywną.
 
Ad. 3.
        Preliminarz dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok ( załącznik nr 3 do protokołu ) omówiła p. Jolanta Szczepańska - Koordynator Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
Dyskusja:
Radna p. Ewa Kempińska- Ile było osób zatrzymanych w Izbie Wytrzeźwień?
p. Szczepańska – 8 osób.
Przewodniczący Komisji – Jak wygląda działalność świetlicy profilaktyczno-wychowawczej?
p. Szczepańska – świetlica ma swoją siedzibę w Szkole Podstawowej w Drzycimiu. Były dwie filie: w Biechówku i w Gródku. W tej chwili działa tylko filia w Gródku. W Biechówku aktualnie nie, bo od 1 września 2008 roku funkcjonuje tam popołudniami przedszkole.
Przewodniczący Komisji – Jedenaście tysięcy, to wynagrodzenia dla nauczycieli?
p. Szczepańska – Tak. Czterech nauczycieli pracuje w świetlicy w Drzycimiu, dwóch w świetlicy w gimnazjum w Gródku.
Przewodniczący Komisji – Jaka jest kwota za godzinę pracy dla nauczyciela?
p. Szczepańska – 30,- złotych brutto za godzinę zajęć.
Przewodniczący Komisji – czy 5.000,- w dofinansowaniu pozalekcyjnych zajęć sportowych to też wynagrodzenia dla nauczycieli?
p. Szczepańska – Tak. W Drzycimiu jest trzech, w Gródku dwóch.
            W efekcie dyskusji preliminarz uzyskał opinię pozytywna w następującym wyniku głosowania: 4 głosy za,  1 przeciwny, 1 wstrzymujący się.  
Ad. 4.
        Wprowadzenia do tematu dokonała p. Skarbnik informując: „Członkowie Komisji z pewnością zapoznali się z materiałami dotyczącymi projektu budżetu na 2009 rok i są przygotowani do dyskusji, w której wezmę udział i  postaram się odpowiedzieć  na pytania  i wyjaśnić niejasności.”
Przewodniczący Komisji – Czy jest opinia z Regionalnej Izby Obrachunkowej?
p. Skarbnik wyjaśniła, że jest opinia i przedstawiła ją na życzenie członków Komisji. Kopia opinii stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Dyskusja:
Radny p. Zygmunt Wycinek – Wracając do wypowiedzi p. Skarbnik ze stycznia 2008 roku, kiedy to uchwalaliśmy budżet gminy na 2008 rok, pani Skarbnik powiedziała, że nie można żadnych zmian do projektu budżetu wprowadzać. W Vademecum radnego wyraźnie jest napisane co wolno radnemu w stosunku do projektu budżetu. Przysługuje mu wnioskowanie o przesuwanie środków między działami, może proponować zmiany w załącznikach, ale do poziomu nie powodującego wzrostu deficytu budżetowego. Czy można wnosić poprawki, które obniżają deficyt budżetowy?
p. Skarbnik – Ja jestem pewna, co do tego, że tu nie ma wydatków takich, że nam RIO zarzuci, że to nie jest naszym zadaniem. Jakie jest u nas prawo, to każdy wie. Również zmieniają się stanowiska Regionalnych Izb Obrachunkowych. Wszystko zależy od tego kto pyta i kto pisze wyjaśnienie. Nie umiem na dzień dzisiejszy powiedzieć, czy zmniejszenie deficytu będzie prawidłowe. Logicznie rzecz biorąc, mówi się o zwiększaniu deficytu, czego robić nie wolno, o zmniejszaniu się nic nie mówi. Przypuszczam, że zmniejszenie może być.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Odnośnie budżetu na kolejny rok, dobrze byłoby zapoznać radnych z materiałami, które będą przygotowywane. Spotkałem się, że są rady gmin, które w swoich uchwałach przyjmują założenia do projektu budżetu. Jednostki organizacyjne gminy i jednostki pomocnicze otrzymują takie materiały i zgłaszają do budżetu potrzeby. U nas nie ma takich możliwości.
p. Skarbnik – Jest na ten czas zarządzenie Wójta, które określa założenia do projektu budżetu i na jego podstawie konstruujemy budżet. Nie wiem, czy jest potrzeba podejmowania uchwały w tym zakresie.
Radny p. Zygmunt Wycinek zasugerował wprowadzenie zmian do procedury uchwalania budżetu, aby została przyjęta jakaś droga  jego tworzenia.
p. Skarbnik – w czerwcu taką uchwałę można uchwalić i wówczas wiadomo, co we wrześniu robić.
Przewodnicząca Rady - W Dziale 800 chyba jest błąd w opisówce. Wynagrodzenia na dokształcanie nauczycieli – 30,- złotych?
p. Skarbnik – to jest z pewnością pomyłka , ale muszę sprawdzić.
Radny p. Edmund Szymczak zauważył, że kwotowo duże są dotacje dla gminnych instytucji kultury i zapytał „Skąd taka różnica pomiędzy wydatkami na rok miniony?”
p. Skarbnik wyjaśniła, że z chwilą utworzenia instytucji kultury gmina była i jest zobowiązana przeznaczyć w budżecie gminy dotacje na ich funkcjonowanie. Bieżące ich utrzymanie wzrosło, bo każda z instytucji musiała zatrudnić księgową. Nie są to księgowe na pełnym etacie, ale są i należy im zapewnić wynagrodzenie. Do tej pory obsługę finansową zapewniał Urząd Gminy. Ponadto instytucje te odpowiadają za obiekt, w którym mają siedziby, stąd w dotacji znajdują się również środki na utrzymanie obiektu, w tym energia, opał itp.  W Świetlicy Gminnej w Drzycimiu przewidziana jest wymiana okien i dodatkowe ½ etatu z przeznaczeniem na świetlicę na osiedlu w Gródku.”
Przewodnicząca Rady – Czy jest zapotrzebowanie na taka działalność w Gródku?
Wójt – Jest zapotrzebowanie. Będzie ½ etatu. Chodzi o to, aby popołudniami zorganizować czas wolny dzieciom w Gródku. Potrzeba ta jest poparta wnioskami mieszkańców osiedla.
Radny p. Zygmunt Wycinek -  Czy gminne instytucje kultury złożyły preliminarze wydatków?
p. Skarbnik – Tak, złożyły roczne plany wydatków.
Radny  p. Zygmunt Wycinek – Ile zarabia księgowa w gminnej instytucji kultury?
……..
Radny p. Jacek Gawrych – Kiedyś była działalność świetlic wiejskich. Gdzie teraz jest ta działalność?
p. Skarbnik – Wnioski o działalność kulturalną trafiły do p. Zawadzkiego.
Radny p. Jacek Gawrych – Czy festyn też?
p. Skarbnik – Festyn też.
Radny – Były też wpływy z wynajmu. Gdzie są teraz?
p. Skarbnik – Dochód z wynajmu świetlicy jest w świetlicy.
Radny p. Zygmunt Wycinek - ……
p. Skarbnik – To są zaszłości.
Przewodnicząca Rady – Mogą nie spłynąć.
p. Skarbnik – Mogą.
Radny p. Zygmunt Wycinek – za dzierżawę gruntów komunalnych …..
p. Skarbnik - …..
Radny p. Zygmunt Wycinek – Transport, łączność. Powinno być dokładnie z podziałem…..
Wójt – Jest w opisówce. Są ulice w Drzycimiu. Z programu RPO czekamy kiedy zostanie ostatecznie ogłoszona lista podmiotów, które będą finansowane.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Jaka ma być ta droga? 5, 6 m?
Radny p. Mirosław Parczyk – Uzgadnialiśmy te projekty w tym roku. ….
Wójt – Tak.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Na ulice jest nieduża kwota.
Radny p. Mirosław Parczyk – Czy my w tym roku dostaniemy dofinansowanie?
Wójt – Tak. Do końca marca został przesunięty termin decyzji przyznania środków.
Radny p. Mirosław Parczyk – Droga w Dólsku?
Wójt – Droga ma przebiegać przez wieś do zakrętu. Liczymy na dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 100 tys. złotych. Odcinek w Dólsku to nie cały kilometr. Tam ma być nawierzchnia asfaltowa.
Radny p. Roman Piotrowski – Pan z Rowienicy grozi, że sprowadzi na drogę telewizję.
Wójt – Pan Szymczak składa interpelację, na którą trudno mi odpowiedzieć. Droga w Rowienicy jest dla jej mieszkańców bardzo ważnym traktem. Za 1 mln złotych może udałoby się coś zrobić na kilka lat.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Z czegoś ta kwota wynika. Chcemy wiedzieć dokładnie: ile na jakie zadanie.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję za załatanie dziur na drodze dojazdowej na osiedle.
Radny p. Edmund Szymczak -  Droga wzdłuż kanału jest tragiczna.
Wójt – Takie łatanie dziur na długo nie pomoże. Należałoby utwardzić dywanikiem, ale skąd na to brać.
Radny p. Edmund Szymczak – Został kawałek zrobiony, a dalej już nie.
Wójt – Nie złożę takiej deklaracji, że będzie zrobione, bo nie wiem, czy się wywiążę. Po to są radni. Muszą czuwać nad całością gminy.
Radny p. Zygmunt Wycinek – W Unisławiu radni decydują co robić najpierw.
Wójt – Jeżeli wola Rady będzie, że robimy w Gródku, to zrobimy w Gródku. W trakcie roku budżetowego też można decydować.
Radny p. Edmund Szymczak – A projekt ulicy Kwiatowej?
Wójt – Jest zrobiony.
p. Skarbnik – Na 2009 rok nie ma środków na te inwestycję.
Wójt - Czekamy na decyzję z Zarządu Dróg Wojewódzkich. Ich projekt wiąże się z ulicą Kwiatową. Mamy połączyć swój projekt z ich projektem. Koniecznie trzeba drogę odwodnić z deszczówki. Projekty muszą współgrać.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Czy z Zarządem Dróg Wojewódzkich są uzgodnienia ustne, czy pisemne?
Wójt – mamy projekt porozumienia.
p. Józef Szeligowski poinformował zebranych o planach w zakresie oświetlenia ulicznego na 2009 rok. „ W Krakówku będą zainstalowane 2 punkty świetlne ( Ruszkowski, Kucharski ), 5 lamp w Sierosławiu i 1 lampa przy cmentarzu. W Bedlenkach 2 punkty świetlne                                ( nadleśnictwo i budynki mieszkalne ).
Przewodnicząca Rady – Co z lampami na osiedlu w Drzycimiu? Na ulicy Osiedlowej.
Wójt – Wiem, że nie można zrobić wszystkiego od razu. Takie są drogi osiedlowe. Będziemy robili utwardzenie tej drogi.
p. Józef Szeligowski – Postawienie 1 punktu świetlnego niczego nie załatwi, a jeszcze przedraża.
Radny p. Zygmunt Wycinek - Dlaczego diety sołtysów w wydatkach na Radę?
p. Skarbnik – Mogą być w pozostałej działalności w Administracji.
Radny p. Jacek Gawrych – w zeszłym roku był zaplanowany zakup trzech zestawów komputerowych i laptop i w tym roku to samo.
Wójt – Co roku staramy się wymieniać kilka sztuk starego sprzętu komputerowego, stąd co roku planujemy  jakieś środki na nowe zestawy.
Przewodnicząca Rady – Czy nadal planujemy dofinansowanie Policji?
Wójt – Tak, jeżeli nie będzie sprzeciwu Rady.
Przewodnicząca Rady – Czy istnieje taka potrzeba, aby ich finansować?
Wójt – Są nam potrzebni przy organizacji imprez masowych. Za te środki mamy śmiałość ich o te służby prosić.
Przewodnicząca Rady - Zabezpieczenie medyczne na KROS w Gródku?
p. Skarbnik – Ustawa o ZOZ nie wskazuje nas, że my możemy finansować takie sprawy.
Radny p. Roman Piotrowski – Na Policję nie jest duża kwota, a jak przejadą się przez wieś radiowozem to już dużo daje.
Radny p. Zygmunt Wycinek - Jakie mamy profity z przynależności do ZMiG Zlewni Wdy i do LOT Bory Tucholskie?
Wójt – ……LGD Powiatu Świeckiego będzie rozdysponowywać środki unijne na małe projekty. Gminy też będą miały możliwość aplikacji o te środki.
Radny p. Jacek Gawrych – 100 tys. złotych w 2008 roku było zaplanowane na zagospodarowanie rzeki Wdy. W tym roku tego tematu nie ma.
Wójt – nie jesteśmy właścicielami gruntu przy Wdzie. Nie będziemy więc wchodzili w ten projekt. Wdę mamy niezagospodarowaną, ale na ten czas nie stać nas na takie inwestycje. Świecie będzie budowało bazę końcową dla kajaków.
Przewodnicząca Rady – W gospodarce mieszkaniowej, które budynki komunalne przeznaczone są do remontu?
Wójt – Przede wszystkim Przychodnia. Okna u pani Toś i dach na domu lekarza. Posadzka w kuchni świetlicy w Jastrzębiu.
Radny p. Zygmunt Wycinek - Czy są przewidziane środki na remont budynku komunalnego w Krakówku?
Wójt - ……
Radny p. Jacek Gawrych – stypendia motywacyjne ….  Termorenowacja budynku gimnazjum…….
Radny p. Mirosław Parczyk – Parking przy przedszkolu? ….
Przewodnicząca Rady podkreśliła, że przy okazji budowy parkingu przy przedszkolu dobrze byłoby zlikwidować słup na parkingu przy Przychodni.
Radny p. Zygmunt Wycinek -  Subwencja oświatowa za mała. Czy Wójt nakłania dyrektorów do oszczędnego gospodarowania środkami? W 2008 roku mieliśmy dokładne informacje z zakresu oświaty, z przeliczeniem wydatków na 1 ucznia. Co jest w przedszkolu planowane. Moim zdaniem, za duże wydatki na przedszkole.
Wójt – W żadnej gminie subwencja nie wystarcza na wydatki oświatowe. Parking i remont w przedszkolu – remont łazienek 35 tys. złotych….
Radny p. Zygmunt Wycinek – W mojej ocenie ten budżet oderwany jest od …. Jest zbiorem pobożnych życzeń. W 50 % …. Nie wiem? Czy może spotkamy się jeszcze raz?
       W wyniku głosowania: 2 głosy za, 4 wstrzymujące się Komisja zaopiniowała projekt budżetu na 2009 rok pozytywnie.
 
Ad. 5.
Radny p. Roman Piotrowski – Złe jest oznakowanie na Tleń i Osie.       
Wójt – Zapewniono nas, że zasady oznakowania dróg są w pełni przepisowe.       
 
 
 
 
                                                          Przewodniczący  Komisji Jacek Gawrych

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (28 sierpnia 2009)
Opublikował: Bożena Szajerka (28 sierpnia 2009, 13:50:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 940