Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska z dnia 22 grudnia 2008 roku

                                        P R O T O K Ó Ł  nr  9/2008
 
                                         Z PRZEBIEGU POSIEDZENIA
KOMISJI DS. ROLNICTWA, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA  
odbytego w dniu  22 grudnia 2008 roku ( posiedzenie trwało od godz. 1440 do godz. 1530 ).
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik  do protokołu.
Radne nieobecne:
- p.  Aniceta Gubańska,
- p. Wioletta Łaszewska.
 
Spoza składu Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:   
1.     Wójt Gminy – p. Waldemar Moczyński
2.     Przewodnicząca Rady Gminy – p.  Elżbieta Babińska
3.     Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów – p. Jacek Gawrych
 
Posiedzeniu przewodniczyła: p.  Teresa Piotrowska  – Przewodnicząca Komisji.
 
Tematyka posiedzenia :   
 
 
1.       Stwierdzenie quorum. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
2.        Podsumowanie pracy Komisji za 2008 rok.
3.       Przyjęcie planu pracy Komisji na 2009 rok.
4.       Propozycja uchwały w sprawie uregulowania diet dla:
- Przewodniczącego Rady Gminy,
- Wiceprzewodniczącego Rady Gminy,
- Przewodniczących Komisji Rady,
- Radnych.
   5. Sprawy bieżące.
 
Przebieg posiedzenia:    
Ad. 1.
       Przewodnicząca Komisji powitała członków Komisji i pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu. Stwierdziła, że na aktualny stan sześciu członków Komisji w posiedzeniu udział bierze czterech i nieobecne są: - p.  Aniceta Gubańska i p. Wioletta Łaszewska.
       Protokół z poprzedniego posiedzenia, odbytego w dniu 1 grudnia 2008 roku został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad. 2.
 
        Przewodnicząca Komisji poinformowała, że opracowała informację z działalności Komisji za 2008 rok, poczym przedstawiła ja obecnym. Do informacji uwag nie wniesiono. Informacja stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
  
Ad. 3.
       Pani Teresa Piotrowska  przedstawiła ramowy plan pracy Komisji na 2009 rok, który wstępnie opracowała i zwróciła się z prośbą o inne propozycje.
        W oparciu o zgłoszone, dodatkowe propozycje powstał roczny plan pracy, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
Ad. 4.
 
       Temat regulacji diet radnych przedstawił p. Jacek Gawrych Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów. Pan Jacek Gawrych  stwierdził, że Komisja wystąpiła z propozycją uchwały w sprawie regulacji diet dla radnych. Propozycja jest w formie ryczałtów:
1/ wysokość diety miesięcznej dla Przewodniczącego Rady Gminy w kwocie 1.200,-  złotych;  
2/ wysokość diety miesięcznej dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w kwocie 600,- złotych;  
3/ wysokość diety miesięcznej dla Przewodniczących Komisji Rady Gminy   w kwocie 400,- złotych;
4/ wysokość diety miesięcznej dla pozostałych radnych w kwocie 300,- złotych. Nieobecność radnego na posiedzeniu  spowoduje potrącenie każdorazowo 20% diet.  Dodał, że propozycja została zaakceptowana przez 4 członków Komisji, dwóch wstrzymało się od głosu. „Podobnie odebrała tę propozycję Komisja ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej. W przypadku ryczałtu nie będzie napierania na udział w pracy w dwóch Komisjach.
Przewodnicząca Komisji – Czy były inne propozycje?
Radny p. Jacek Gawrych – Tak, propozycję zgłosił p. Parczyk. Propozycja dotyczyła zwyżki diet dotychczasowych o 20,- złotych, a dla Przewodniczącego 1000,- złotych. W przyszłym roku planujemy więcej sesji i więcej posiedzeń Komisji.
Radna p. Ewa Kempińska – Tu chodzi o pieniądze. Jestem przeciwna żeby dawać Wiceprzewodniczącemu 600,- złotych. Nie jestem za podwyższaniem diet.
Przewodnicząca Rady – Nowe grabie grabią do siebie.
Radny p. Stefan Szałański – za duża ta podwyżka.
Radny p. Roman Piotrowski – Ja jestem za podwyżkami.
Przewodnicząca Komisji – Byłabym za, ale nie za takimi.
Radny p. Stefan Szałański – Mam propozycję na takich zasadach, jak teraz i tak: dla Przewodniczącego Rady – 1000,- złotych, dla Wiceprzewodniczącego i Przewodniczących Komisji 200,- złotych, dla radnych 150,- złotych.
       Przewodnicząca Komisji poddała kolejno pod głosowanie dwie propozycje  regulacji diet. W pierwszej kolejności członkowie Komisji głosowali nad propozycją radnego p. Jacka Gawrycha. Propozycja została odrzucona w następującym wyniku głosowania: 1 za, 3 przeciwne. Komisja opowiedziała się za propozycją zgłoszoną przez radnego p. Stefana Szałańskiego ( 3 głosy za, 1 wstrzymujący się.
 
 
 Załączniki:
1/ lista obecności.
2/ Informacja z działalności Komisji w 2008 roku
3/ Plan pracy Komisji na 2009 rok
 
 
 
                                                                                                                                                                                                  Przewodnicząca Komisji
 
                                                                                                                                                                                              Teresa Piotrowska
 

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (28 sierpnia 2009)
Opublikował: Bożena Szajerka (28 sierpnia 2009, 13:42:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1214