Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Kultury, Oświaty , Zdrowia, Spraw Socjalnych z dnia 22 grudnia 2008 roku

                                           P R O T O K Ó Ł  nr  7/2008
 
                                            Z PRZEBIEGU POSIEDZENIA
KOMISJI DS. KULTURY, OŚWIATY, ZDROWIA, SPRAW SOCJALNYCH, BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ  
 
odbytego w dniu  22 grudnia 2008 roku ( posiedzenie trwało od godz. 1330 do godz. 14-tej  ).
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.
Nieobecna – radna p.  Aniceta Gubańska.
 
Spoza składu Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:    
1.Wójt Gminy –  p. Waldemar Moczyński
2. Przewodnicząca Rady Gminy – p. Elżbieta Babińska
3. Skarbnik Gminy – p. Bogusława Radzikowska
 
Posiedzeniu przewodniczył: p.  Dariusz Podlejski  – Przewodniczący Komisji.
 
Porządek posiedzenia :
 
1.   Stwierdzenie quorum. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
2.   Podsumowanie pracy Komisji za 2008 rok.
3.   Przyjęcie planu pracy Komisji na 2009 rok.
4.   Propozycja uchwały w sprawie uregulowania diet dla:
- Przewodniczącego Rady Gminy,
- Wiceprzewodniczącego Rady Gminy,
- Przewodniczących Komisji Rady,
- Radnych.
   5. Sprawy bieżące.
Przebieg posiedzenia:  
 
Ad. 1.
        Przewodniczący Komisji stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy sześciu członków Komisji, nieobecna  -  p. Aniceta Gubańska. Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie. Przedstawiony porządek aktualnego posiedzenia również.
 
Ad. 2.
       Głos zajął członek Komisji p. Jacek Gawrych i podkreślił, że trzeba będzie się częściej spotykać, bo za długa jest przerwa wakacyjna.
Przewodniczący Komisji – ta przerwa jest niepotrzebna. Możemy się spotkać w wakacje odnośnie przygotowania szkół do nowego roku szkolnego. Zająć się procesem nauczania języka obcego i podziałem klas na mniejsze oddziały.  Myślę, że trzeba się nad tym zastanowić. Na prośbę nauczycieli odbyła się w tych klasach pogadanka z udziałem funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Świeciu na temat przystosowania w tym środowisku. Przypuszczam, że będziemy zajmowali się przeniesieniem klas IV-VI z Sierosławia do Drzycimia, aby wówczas podzielić klasy na mniej liczne oddziały.
Radny p. Edmund Szymczak – przeniesienie klas IV-VI do Drzycimia trzeba będzie przedstawić na zebraniach wiejskich. Przedstawić koniecznie argumentacje za i przeciw.
 
Ad. 3.
        Przewodniczący Komisji przedstawił plan pracy Komisji na 2009 rok, poczym dodał, że Komisja swego czasu organizowała konkursy, ale teraz trzeba podpowiedzieć Dyrektorowi Świetlicy Gminnej i nauczycielom, aby takie konkursy wśród dzieci szkolnych organizowali.
       Uwag do przedstawionego planu pracy nie wniesiono. Został przyjęty do realizacji jednogłośnie ( załącznik nr 2 do protokołu).
 
Ad. 4.
 
          Głos zabrał Przewodniczący Komisji i przedstawił propozycje diet ryczałtowych:
- wysokość diety miesięcznej dla Przewodniczącej Rady Gminy w kwocie 1.200,-  złotych,
- wysokość diety miesięcznej dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w kwocie 600,- złotych,
- wysokość diety miesięcznej dla Przewodniczących Komisji Rady Gminy   w kwocie 400,- złotych,
- wysokość diety miesięcznej dla pozostałych radnych w kwocie 300,- złotych.
Radny p. Mirosław Parczyk – diety są za wysokie. Lepiej na starych zasadach: 1000, - złotych Przewodniczący Rady, 180,- złotych Wiceprzewodniczący i Przewodniczący Komisji i radni po 150,- złotych.
Radny p. Edmund Szymczak – jeżeli zakładamy, że będziemy się spotykali częściej, to są te same pieniądze. Minęły dwa lata i trzeba zrobić ruch w którąś stronę. Trzeba policzyć, jakie to będą pieniądze, jakie to będzie obciążenie dla budżetu.
Radny p. Jacek Gawrych – głównym zamysłem tej propozycji jest uproszczenie. Łatwiej obliczyć budżet na diety. Pozostaje też sprawa dwóch miejsc wolnych w Komisjach. W tej sytuacji nie będzie parcia by być w dwóch Komisjach. Najlepszy moment na uchwalenie diet jest teraz przed uchwaleniem budżetu. Na Komisji ds. Budżetu określiliśmy 20% obniżki za jedna nieobecność.
Radny p. Edmund Szymczak – czy my musimy wymyślać na siebie karę?
Przewodnicząca Rady Gminy –  regulacja, czy podwyżka?
Radna p. Janina Różycka – czy czasem nie wyjdzie z tego uregulowania podwyżka?
Radny p. Edmund Szymczak – nie oszukujmy się, jeżeli przy regulacji będzie podwyżka, to dobrze.
Radny p. Jacek Gawrych – w firmach są co roku podwyżki, tutaj w Urzędzie też.
Radna p. Janina Różycka – my chyba przyszliśmy pracować społecznie.
Przewodniczący Komisji – te czasy już minęły, musimy zadbać o to aby pokryć koszty dojazdu.
Radny p. Edmund Szymczak – jestem za. Co do formy trzeba się opowiedzieć.
      Za poddaną pod głosowanie propozycją Przewodniczącego Komisji opowiedziało się 4 radnych, 2 było przeciwnych.
 
 Ad. 5.
        Przewodniczący Komisji poinformował zebranych, że wpłynął do niego wniosek Przewodniczącego Rady Sołeckiej w Krakówku, aby zakupić stół do tenisa do świetlicy w Krakówku.
Wójt – ten zakup jest planowany na 2009 rok.
                                                                                                                           Przewodniczący Komisji
 
                                                                                                                                Dariusz Podlejski
Załączniki:
1.       Lista obecności członków Komisji.
2.       Wniosek Rady Sołeckiej sołectwa Krakówek.

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (28 sierpnia 2009)
Opublikował: Bożena Szajerka (28 sierpnia 2009, 13:39:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1058