Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Finansów z dnia 22 grudnia 2008 roku

                                            P R O T O K Ó Ł  nr  7/2008
 
                                              Z PRZEBIEGU POSIEDZENIA
                                      KOMISJI DS.  BUDŻETU I FINANSÓW  
odbytego w dniu  22 grudnia 2008 roku ( posiedzenie trwało od godz. 12-tej do godz. 1310  ).
 
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.
 
Spoza składu Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:    
1.Wójt Gminy –  p. Waldemar Moczyński
2. Przewodnicząca Rady Gminy – p. Elżbieta Babińska
2. Skarbnik Gminy – p. Bogusława Radzikowska
 
Posiedzeniu przewodniczył: p.  Jacek Gawrych  – Przewodniczący Komisji.
 
 
Porządek posiedzenia :
 
1.       Stwierdzenie quorum. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
2.        Podsumowanie pracy Komisji za2008 rok.
3.       Przyjęcie planu pracy Komisji na 2009 rok.
4.       Propozycja uchwały w sprawie uregulowania diet dla:
- Przewodniczącego Rady Gminy,
- Wiceprzewodniczącego Rady Gminy,
- Przewodniczących Komisji Rady,
- Radnych.
5.       Sprawy bieżące.
 
 
Przebieg posiedzenia:  
 
Ad. 1.
         Przewodniczący Komisji stwierdził, że zgodnie z listą obecności                           w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Komisji. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. Protokół z poprzedniego posiedzenia, z dnia 24 listopada 2008 roku – został przyjęty przez Komisję jednogłośnie.
         
Ad. 2.
        Podsumowania pracy Komisji w 2008 roku dokonał jej Przewodniczący –          p. Jacek Gawrych.  Przypomniał, że odbyło się, łącznie z dzisiejszym 7 spotkań Komisji. … „Co robiliśmy? Każdy z nas wie. Mało dyskusji przy budżecie i nad sprawozdaniem z jego wykonania.”
Radny p. Zygmunt Wycinek – z inicjatywą uchwałodawczą Komisja nie występowała?
Przewodniczący Komisji – nie, ale nic nie stoi na przeszkodzie . Może w przyszłym roku będziemy bardziej aktywni.
Radny p. Zygmunt Wycinek – nad konkretnymi tematami nie ma dyskusji, a nad opłata za psy godzinna dyskusja.
 
Ad. 3.
       Plan pracy Komisji na 2009 rok przedstawił jej Przewodniczący p. Jacek Gawrych, poczym dodał:  „Chodzi mi po głowie pomysł dotyczący spotkania                 z przedsiębiorcami z terenu gminy. To jest taka luźna propozycja.”
Radny p. Dariusz Podlejski – i szkolenie przy tym odnośnie pozyskiwania środków unijnych. Zaprosić kogoś z Inkubatora Przedsiębiorczości.
Radna p. Ewa Kempińska – zaprosić zainteresowane osoby. W przyszłym roku będą otwarte konkursy na pozyskiwanie środków unijnych.
      Opracowany plan pracy, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego protokołu, został przez Komisję przyjęty jednogłośnie.
 
Ad. 4.
Przewodniczący Komisji: „Problem diet pojawia się cyklicznie, z różnymi propozycjami. Do zgłaszanych wcześniej propozycji nie przekonano radnych. Odbyliśmy spotkanie z nową Przewodnicząca Rady i ustaliliśmy, że należy przyjąć ryczałtową dietę. Są też dwa miejsca wolne w Komisjach po                           p. Babińskiej. Tych miejsc nie musi zająć p. Krüger.  Zasięgnęliśmy  opinii okolicznych gmin w kwestii diet. Wszyscy raczej odchodzą od diet za posiedzenia. Nasza propozycja jest taka:
- wysokość diety miesięcznej dla Przewodniczącej Rady Gminy w kwocie 1.200,-  złotych,
- wysokość diety miesięcznej dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w kwocie 600,- złotych,
- wysokość diety miesięcznej dla Przewodniczących Komisji Rady Gminy   w kwocie 400,- złotych,
- wysokość diety miesięcznej dla pozostałych radnych w kwocie 300,- złotych.
Pozostała kwestia nieobecności. Przyczyny nieobecności też mogą być różne.
Dyskusja:
Radna p. Ewa Kempińska- zastanawiam się czemu w tej chwili  mówi się o dietach. Szczególnie po tym, co było ostatnio w prasie. Wiceprzewodniczący Rady nigdy nie miał diety, dlaczego teraz ma mieć? Ja w takiej Radzie nie chcę być.
Radny p. Zygmunt Wycinek – diety są na pokrycie kosztów rzeczywiście poniesionych w skali miesiąca.  Skłaniałbym się do 20% za jedna nieobecność.
Radny p. Dariusz Podlejski – podwyższenie diet zdopinguje nas do lepszej pracy. Na przykład w okresie wakacyjnym nie było posiedzeń. Komisja może się zawsze zebrać. Uważam, że powinno się diety podnieść. Sołtysi otrzymali podwyższone diety. Nie będzie moim zdaniem szumu medialnego.
Przewodniczący Komisji – pytała Pani dlaczego teraz? Teraz, bo będzie uchwalana budżet, a nie w ciągu roku budżetowego. W tej sytuacji nie trzeba być w dwóch komisjach. Sposób wyliczenia budżetu jest łatwiejszy i nie zabraknie środków, bez względu na ilość posiedzeń.
Radny p. Mirosław Parczyk – jakie jest aktualne wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Gminy?
Przewodniczący Komisji – 900,- złotych.
Radny p. Zygmunt Wycinek – wzrosło wynagrodzenie najniższe, wzrosło wynagrodzenie Wójta.
Przewodnicząca Rady Gminy – nie wiem, czy to jest odpowiedni moment na podwyżkę diet?
Radny p. Mirosław Parczyk – 1000,- złotych dla Przewodniczącej Rady Gminy                i resztę  pozostawić tak, jak jest. Może zwyżka symboliczna? Ze 120,- do 140,- złotych.
Radny p. Zygmunt Wycinek – chciałbym wrócić do różnicowania funkcji w Radzie. Przecież Wiceprzewodniczący może pomagać Przewodniczącej.
Radny p. Dariusz Podlejski – podwyższenie diet sołtysom było bardzo dobrym posunięciem.
Radny p. Roman Piotrowski – Przewodniczący Rady i Wiceprzewodniczący to najważniejsze osoby w Radzie. Zróżnicować na miesiąc i za posiedzenie. Zabieranie za nieobecność mnie nie przekonuje.
Radny p. Dariusz Podlejski – taka propozycja jest jeszcze droższa dla budżetu. Te głosy, co były w poprzednim roku mają się nijak do tych co słychać.
Radny p. Zygmunt Wycinek – nie maja radni motywacji, a gdzie udział                      w zebraniach wiejskich?
Radny p. Dariusz Podlejski – sprawozdanie na sesji z działalności rad sołeckich.
Radny p. Mirosław Parczyk – ja uczestniczę czynnie w spotkaniach rady sołeckich i w zebraniach wiejskich.
Radny p. Zygmunt Wycinek – rozmawiałem z Przewodniczącym Rady ze Świekatowa. Od stycznia przymierzają się do ryczałtu. Przewodniczący ma w tej chwili 1.150,- złotych.
Przewodniczący Komisji – w interesie radnego jest być aktywnym.
Wójt – w roku ubiegłym mieliśmy przykłady z innych gmin. Chcecie być porównywalni, to trzeba się zorientować.
Radny p. Zygmunt Wycinek zaangażowanie? Trudno się porównywać do innych rad. Ocena rady w Bukowcu jest mierna.
Radny p. Mirosław Parczyk – czy ten temat ma dotyczyć tylko diet ryczałtowych?
Przewodniczący Komisji – mogą być inne propozycje.
Radny p. Mirosław Parczyk – proponuję : 1000,- Przewodniczący Rady, 180,- Przewodniczący Komisji, 150, - radny.
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie pierwszy z projektów tj.
wysokość diety miesięcznej dla Przewodniczącej Rady Gminy                     w kwocie 1.200,-  złotych,
- wysokość diety miesięcznej dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w kwocie 600,- złotych,
- wysokość diety miesięcznej dla Przewodniczących Komisji Rady Gminy   w kwocie 400,- złotych,
- wysokość diety miesięcznej dla pozostałych radnych w kwocie 300,- złotych + 20 % potrącenie za 1 nieobecność.
         Za tą propozycja opowiedziało się 4 radnych, 2 było przeciwnych.
 
Ad.5.
Radny p. Zygmunt Wycinek – jest wniosek Przewodniczącego Rady Sołeckiej w Krakówku dotyczący zakupu stołu do tenisa.
Wójt poinformował o przekazanych Radzie Sołeckiej środkach na organizowanie imprez dla dzieci w ciągu roku. Odnośnie stołu do tenisa dodał, że wniosek ten jest do rozpatrzenia w przyszłym roku, bo chyba jest taki wniosek złożony do wydatków w budżecie na rok przyszły.
Radny p. Dariusz Podlejski – kto zajmuje się działalnością świetlic?
Wójt – współpracuje p. Zawadzki.
Radny p. Dariusz Podlejski – może p. Zawadzki miałby jakiś stół na wypożyczenie?
Radna p. Ewa Kempińska – na przystanku PKS w Jastrzębiu stoi woda. Może można czymś to zasypać? Nie wiadomo, jak wyjść z autobusu.
Wójt – powiat zacznie te drogi naprawiać. Wówczas będziemy w tych kosztach partycypować.
Radny p. Mirosław Parczyk – jak z parkingiem koło Ośrodka Zdrowia?
Wójt -  na początku stycznia ogłaszamy przetarg, 2do 3 miesięcy powinien być. Opóźniła się sprawa z powodu ustalenia własności gruntu pod parking i uzgodnień z powiatem. To jest inwestycja na 2009 rok.
Radny p. Dariusz Podlejski – Komisja nic nie mówi na temat projektu budżetu gminy na 2009 rok.
Przewodniczący Komisji – Komisja zbierze się przed sesją budżetową. Jak będzie trzeba możemy spotkać się dwukrotnie.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Klub Radnych przygotowuje interpelację  dosyć wyczerpującą na temat budżetu.
Radny p. Dariusz Podlejski – propozycje zmian będą przygotowane gruntownie, to będziemy dyskutować.
Przewodnicząca Rady – kto przygotowuje opisówkę?
Wójt – p. Skarbnik.
Przewodnicząca Rady – nie jest szczegółowa. Jest duża kwota i nie wiadomo na co.
Wójt – autorem projektu jest wójt. Propozycje mogą być zaakceptowane lub nie.
Radny p. Zygmunt Wycinek – „Rada nie ma prawa wprowadzać zmian do budżetu” – to chlapnęła p. Skarbnik na styczniowej sesji, kiedy uchwalaliśmy budżet na 2008 rok. Chyba nie zdaje sobie sprawy z tego,  że jest w błędzie.
 
            
 
                                                                                                                                  Przewodniczący Komisji
 
                                                                                                                                          Jacek Gawrych
 
Załączniki:
1.       Lista obecności członków Komisji.
2.       Plan pracy Komisji na 2009 rok.

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (28 sierpnia 2009)
Opublikował: Bożena Szajerka (28 sierpnia 2009, 13:36:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 974