Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska z dnia 1 grudnia 2008 roku

                                        P R O T O K Ó Ł  nr  8/2008
 
                                         Z PRZEBIEGU POSIEDZENIA
KOMISJI DS. ROLNICTWA, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA  
odbytego w dniu   1 grudnia  2008 roku ( posiedzenie trwało od godz. 13-tej do godz. 1530  ).
 
W posiedzeniu udział wzięli wszyscy członkowie Komisji zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik  nr 1 do protokołu.
 
Spoza składu Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:   
1.     Wójt Gminy – p. Waldemar Moczyński
2.     Skarbnik Gminy – p. Bogusława Radzikowska
3.      Przedstawiciel Producenta przydomowych oczyszczalni ścieków – EURO-PLAST p. Remigiusz Krakowiecki
4.     Przedstawiciel Izby Rolniczej – p. Stanisław Tankiewicz
5.     Przedstawiciel Izby Rolniczej – p. Jarosław Chylewski
6.     Radny p. Jacek Gawrych
7.     Referent ds. mienia komunalnego i planowania przestrzennego –                 p. Joanna Sawińska
8.     Podinspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy  -            p. Józef Szeligowski.
 
Posiedzeniu przewodniczyła: p.  Teresa Piotrowska  – Przewodnicząca Komisji.
 
Tematyka posiedzenia :   
 
1.     Stwierdzenie quorum i przyjęcie protokołu z przebiegu posiedzenia odbytego  w dniu 30 października 2008 roku.
2.      Zapoznanie Komisji z problematyką dotyczącą oczyszczalni przydomowych.
3.     Opinia  do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
4.     Opinia do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do prac związanych z wykupem nieruchomości.
5.      Opinia do projektu uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Wójtowi Gminy do przystąpienia do prac zmierzających do zawarcia porozumienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w celu realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 239 w miejscowości Gródek.”
6.     Stanowisko komisji w zakresie podatków lokalnych na 2009 rok:
a)     od nieruchomości
b)    od środków transportowych,
c)     ceny żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego,
d)    opłaty od posiadania psów.
7.     Sprawy bieżące.
Przebieg posiedzenia:    
 
Ad. 1.
       Przewodnicząca Komisji p. Teresa Piotrowska powitała zgromadzonych radnych, zaproszonych do udziału w posiedzeniu gości, Wójta Gminy,                     p. Skarbnik i  pracowników Urzędu Gminy. Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przez Komisję przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym się.
 
Ad. 2.    
        Przewodnicząca Komisji  udzieliła głosu zaproszonemu gościowi, który zapoznał obecnych z tematyką instalowania oczyszczalni przydomowych. Obszerne materiały do tematu stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
 
Ad. 3.
        Temat dotyczący nabycia działki pod boisko „ORLIK 2012” omówił p. Wójt. Wyjaśnił, że protokół uzgodnień dotyczący nabycia przedmiotowej działki odnosi się do ceny 15 złotych za m2. Podkreślił również, że swoje działania opiera na stanowisku Rady Gminy w tym względzie, zajętym na XVI sesji Rady Gminy. Dodał, że są one kontynuacją procedury zmierzającej do wykupu gruntu. … „Zależy nam na tym, żeby boisko było w pobliżu szkoły, nie będzie wówczas konieczności budowy zaplecza socjalnego.”
Przewodnicząca Komisji – cena jest wysoka, przy tym grunt nie odrolniony.
Wójt – warunki zabudowy to określą.
p. Joanna Sawińska – jest to grunt klasy IV to nie trzeba odrolniać.
Radna p. Elżbieta Babińska – no to działka powinna być tańsza.
Wójt – cena była negocjowana.
Radny p. Roman Piotrowski – czy to pole jest równe?
Wójt – wokół szkoły nie ma płaskich terenów.
Radny p. Roman Piotrowski – nie słyszałem żeby podwyższono  ceny Orlików. Będzie więc większy wkład gminy.
Wójt – błąd zrobiliśmy, że kupiliśmy teren pod boisko. Niwelacja terenu pochłonęła już duże pieniądze.
Radny p. Jacek Gawrych – i jest za daleko od centrum
Wójt – teren tej działki, o której mówimy jest w miarę równy.
Radny p. Jacek Gawrych – nie mylić Orlika z boiskiem pełnowymiarowym.
Wójt – powinniśmy do tego projektu przystąpić. Koszty wykupu to 55 tys. złotych.
Przewodnicząca Komisji – czy już musimy podejmować decyzję. Może odłożyć na później.
Przewodnicząca Komisji – czy Pani Świerczyńska znała cenę?
Wójt – była mowa o cenie, jak za działki budowlane.
Radna p. Elżbieta Babińska – dobrze przemyśleć
Radny p. Jacek Gawrych – my finansujemy 1/3
Radny p. Roman Piotrowski – my będziemy musieli dać milion złotych.
Radny p. Roman Piotrowski – zastanówmy się, czy nas stać.
Radna p. Ewa Kempińska – bez wsparcia finansowego nie zrobimy nic. Tutaj zaoszczędzimy na zapleczu socjalnym.
           Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie w następującym wyniku głosowania: 3 głosy za, 1 przeciwny, 3 wstrzymujące się. Projekt stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
 
Ad. 4.
 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  przystąpienie do prac związanych z wykupem nieruchomości – działki stanowiącej drogę w Gródku został zaopiniowany pozytywnie – jednogłośnie. Przedstawiony projekt uchwały, łącznie z mapą, stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
 
Ad. 5.
      Projekt uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Wójtowi Gminy do przystąpienia do prac zmierzających do zawarcia porozumienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w celu realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 239 w miejscowości Gródek” po zapoznaniu się z mapą określającą zakres zadania, został zaopiniowany pozytywnie – jednogłośnie                ( załącznik nr 5 do protokołu ).
Ad. 6.
         Komisja zajęła następujące stanowisko w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2009 rok:
 
I.                   W zakresie stawek podatku od nieruchomości:
Od gruntów
 
a)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,65 zł. od 1m2 powierzchni [ 5 głosów za, 2 wstrzymujące się ]
b)  pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3,90 zł. od 1 ha powierzchni [ jednogłośnie ]
c)   pozostałe grunty 0,15 od 1m2 powierzchni [ jednogłośnie ]
 
Od budynków lub ich części:
 
a)     mieszkalnych 0,59 zł. od 1m2 powierzchni użytkowej                     [jednogłośnie],
b)    związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 17,00 zł. od 1m2 powierzchni użytkowej   [ stawka, która przeszła po upadku wyższej – 17,50 złotych ],
c)     zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 9,24 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej [jednogłośnie ],
d)    zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 4,01 zł. od 1m2 powierzchni użytkowej  [jednogłośnie ],
e)     pozostałych 5,05 zł. od 1m2 powierzchni użytkowej [ 6 głosów za, 1 przeciwny ].
Od budowli – 2% ich wartości [ jednogłośnie ].
 
Do proponowanych w projekcie uchwały zwolnień uwag nie wniesiono. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6.
 
 
 
b)    Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok Komisja zaopiniowała pozytywnie – jednogłośnie ( załącznik nr 7 ).
 
c)   Odnośnie projektu uchwały dotyczącego podatku rolnego tj. ceny żyta, jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2009 rok członkowie Komisji wypowiadali się negatywnie.  Wypowiedział się też członek Izby Rolniczej                     p. Tankiewicz. Większością głosów (6 za, 1 wstrzymujący się)  Komisja zaproponowała obniżenie ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS                z kwoty 55,80 zł do kwoty 40,00 złotych ( załącznik nr 8 ).
 
d)    Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów                   i sposobu jej poboru Komisja wniosła o zmianę treści §2 tzn.
wykreślić w ust. 1 słowa: „ a wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające istnienie obowiązku  uiszczenia opłaty”  i cały ust. 3.
Dodać natomiast §4 informujący o istniejących zwolnieniach ustawowych             z tej opłaty.
Za takim stanowiskiem opowiedziało się 5 radnych, 1 był przeciwny, 1 wstrzymał się od głosu. (projekt uchwały załącznik nr 9 ).
Ad. 7.
         Wójt: „Wniosek ¼ składu Rady będzie przedmiotem porządku obrad najbliższej sesji. Sprawa odwołania Przewodniczącego Rady Gminy z funkcji jest z mojej winy. Jeżeli można mówić o winie, to jest ona po mojej stronie. Była to techniczna czynność, wykonana na moją prośbę. Jest to niesprawiedliwe wobec tego człowieka. Jest jakiś cel, żeby skłócić radnych. W tej sytuacji mija się                 z celem powołanie Rady. Odwołanie Przewodniczącego, powód odwołania, jest niesłuszny wobec niego.”
Przewodnicząca Komisji – sytuacja jest nieprzyjemna. Mieszkańcy sądzą, że to Rada zdecydowała, a Przewodniczący tylko podpisał.
Członek Izby Rolniczej p. Stanisław Tankiewicz – wiem o czym mowa. Jest to pominięcie zasad demokracji.
Wójt – był krótki termin na podpisanie tej umowy, nie było czasu na konsultacje. Nie karać człowieka który nie zawinił.
Radny p. Jacek Gawrych – czy ukazał się w prasie artykuł o rozwiązaniu umowy?
Wójt – tak.
Radna p. Aniceta Gubańska – z takimi sprawami, to nie zaczynać od gazety.
Radna p. Ewa Kempińska – w gazetach były głosy w przewadze negatywne, a wiem, że ludzie dzwonili z pozytywnymi opiniami.
Prawne wyjaśnienia dotyczące podjęcia decyzji w sprawie finansowania nauki Wójta stanowią załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
 
 
                                                                                      Przewodnicząca Komisji
            
                                                                                                                  Teresa Piotrowska

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (28 sierpnia 2009)
Opublikował: Bożena Szajerka (28 sierpnia 2009, 13:33:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1090