Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Finansów z dnia 24 listopada 2008 roku

                                       P R O T O K Ó Ł  nr  6/2008
 
                                        Z PRZEBIEGU POSIEDZENIA
                                   KOMISJI DS.  BUDŻETU I FINANSÓW  
odbytego w dniu 24 listopada 2008 roku ( posiedzenie trwało od godz. 13-tej do godz. 16-tej  ).
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.
 
Spoza składu Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:    
1.Wójt Gminy –  p. Waldemar Moczyński
2. Przewodniczący Rady Gminy – p. Jerzy Krüger
3. Skarbnik Gminy – p. Bogusława Radzikowska
4. Inspektor ds. wymiaru podatku – p. Elżbieta Zielińska
 
Posiedzeniu przewodniczył: p.  Jacek Gawrych  – Przewodniczący Komisji.
 
Porządek posiedzenia :
 
 
1.        Stwierdzenie quorum. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji odbytego w dniu 22 września 2008 roku.
2.        Stanowisko komisji w zakresie podatków i opłat lokalnych na 2009 rok:
a)     stawki podatku od nieruchomości
b)    stawki podatku od środków transportowych
c)     ceny żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego,
d)    opłaty od posiadania psów.
 
3.       Opinia do projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.
4.       Opinia do uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu za 1 godzinę udziału w akcji ratowniczej i szkoleniu pożarniczym organizo-wanym przez Państwową Straż Pożarną dla jednostek OSP gminy Drzycim.
5.       Wyrażenie opinii o proponowanych zmianach w budżecie gminy na 2008 rok.
6.       Sprawy bieżące.
 
Przebieg posiedzenia:  
 
Ad. 1.
         Przewodniczący Komisji stwierdził, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Komisji. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.
         Przyjęcie protokołu z przebiegu poprzedniego posiedzenia nastąpiło przy jednym głosie wstrzymującym się.
 
Ad. 2.
        Omówienia projektów uchwał podatkowych dokonał Wójt.
 
Komisja zajęła następujące stanowisko w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2009 rok:
a/ W zakresie stawek podatku od nieruchomości
od gruntów:
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,65 zł. od 1m2 powierzchni,
- pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3,90 zł. od 1 ha powierzchni,
- pozostałe grunty 0,15 od 1m2 powierzchni.
Od budynków lub ich części:
a)     mieszkalnych 0,59 zł. od 1m2 powierzchni użytkowej, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 17,00 zł. od 1m2 powierzchni użytkowej [3 za, 2 przeciwne, 2 wstrzymujące się],
b)    zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 9,24 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c)     zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 4,01 zł. od 1m2 powierzchni użytkowej,
d)    pozostałych 5,05 zł. od 1m2 powierzchni użytkowej.
Od budowli – 2% ich wartości.
Zaproponowane w projekcie uchwały zwolnienia zaakceptowane zostały jednogłośnie.
Radny p. Dariusz Podlejski – czy duże są zaległości podatkowe?
p. Elżbieta Zielińska – zaległości są, ale nie uważam, że szczególnie z tego tytułu.
 
b)      Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych Komisja zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie.
 
c)       Radni p. Roman Piotrowski i p. Zygmunt Wycinek wyrazili swoje zdania na temat ceny żyta: „Pozostawić kwotę obowiązującą w tym roku, aby rolnicy mieli ten sam podatek w roku  przyszłym.” „Pozostawienie tej ceny byłoby wyrazem szacunku dla rolników, dla ich ciężkiej pracy.”
       Większością głosów ( 5 głosów za, 1 przeciwny, 1 wstrzymujący się ) Komisja zaproponowała obniżenie ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS z kwoty 55,80 zł do kwoty 40,00 złotych.
 
d)      Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów                   i sposobu jej poboru wzbudził szereg emocji wśród członków Komisji:
Radna p. Elżbieta Babińska - § 2 jest moim zdaniem nieczytelny.
Radny p. Dariusz Podlejski – czy myśmy już nie odchodzili od tego tematu?
Radna p. Elżbieta Babińska – odchodziliśmy, ale teraz jestem za.
Radna p. Ewa Kempińska – jestem też za wprowadzeniem opłaty, w ubiegłym roku też byłam.
Radny p. Roman Piotrowski – jestem za, ale jak wyegzekwować opłatę? W tym roku przyszły do mnie 3 obce psy.
Radna p. Elżbieta Babińska – na sesji pan Przewodniczący powie, i rozejdzie się sprawa, będą sołtysi.
Wójt – wzrosły koszty utrzymania psów w schronisku stąd projekt uchwały.
Radny p. Zygmunt Wycinek – w latach dziewięćdziesiątych mieszkańcy oświadczali ile mają psów.
Radny p. Dariusz Podlejski – czy można wymusić na sołtysach obowiązek sporządzenia wykazu psów?
Przewodniczący Rady  - na sesji sołtysi mogą być agresywni.
Radny p. Dariusz Podlejski - należy wypracować stanowisko, które przedstawimy sołtysom.
Wójt – spodziewamy się takich wpływów, aby pokryć koszty schroniska.
Przewodniczący Rady – prawo niewykonalne jest słabym prawem. Świadczy to o słabej władzy.
Radny p.  Roman Piotrowski – ludzie z miasta wypuszczają po drodze psy                     z samochodu.
Radny p. Dariusz Podlejski – dopisać § 4, gdzie określi się zwolnienia ustawowe.
       Komisja wnosi o zmianę treści §2 tzn. wykreślić w ust. 1 słowa: „a wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające istnienie obowiązku  uiszczenia opłaty”  i cały ust. 3.
Dodać natomiast §4 informujący o istniejących zwolnieniach ustawowych z tej opłaty. Opinia pozytywna: 4 głosy za, 1 przeciwny, 2 wstrzymujące się .
 
Ad. 3.
         Wójt omówił projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych. Po zapoznaniu się z treścią formularzy. Większością głosów Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt przedmiotowej uchwały ( 5 głosów za, 1 przeciwny, 1 wstrzymujący się ).   
 
Ad. 4.
         Jednogłośnie - pozytywnie Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu za 1 godzinę udziału w akcji ratowniczej i szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną dla jednostek OSP gminy Drzycim.
Ad.5.
         Również jednogłośnie – pozytywnie Komisja zaopiniowała zaproponowane zmiany w budżecie gminy na 2008 rok przedstawione przez p. Skarbnik – zgodnie z uzasadnieniem do projektu załączonej uchwały.
Ad. 6.
 
          Przewodniczący Rady poprosił o udzielenie głosu i wyjaśnił sprawę podpisania umowy Wójtem na finansowanie wydatków związanych                                z podjęciem studiów przez Wójta. Zapewnił, że podpisania umowy dokonał zgodnie z obowiązującym prawem, bo podpis na umowie nie jest jego decyzją, tylko przyjęciem do wiadomości określonej okoliczności. Swoją wypowiedź  oparł na materiałach uzyskanych na szkoleniach przewodniczących rad.
Rady p. Zygmunt Wycinek – Pan Przewodniczący odbiega od tematu.
Przewodniczący Komisji – dajmy się wypowiedzieć p. Przewodniczącemu.
Przewodniczący Rady kontynuując poprosił radną p. Ewę Kempińską aby odczytała informację na temat oceny prawnej dot. podjęcia decyzji w sprawie finansowania nauki wójta ( informacja - w załączeniu do protokołu ).
Przewodniczący Rady dodał, że sprawa znalazła odbicie w prasie, Klub Radnych wystąpił z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnej sesji, a w rezultacie, w połowie listopada umowa na finansowanie nauki Wójta została rozwiązana. Podkreślił, że w tej sprawie ma zarówno czyste ręce, jak i sumienie.
Wójt przeprosił p. Przewodniczącego za zaistniałą sytuację, wyjaśnił, że bałagan powstał przez niego, przy czym przyznał, że do końca nie przemyślał swoich działań. „Nauczony podejściem Klubu Radych, który zrobił z tego wielkie wydarzenie, pozostał tylko niesmak. Jeżeli na początku, od razu  nie złożyłem rezygnacji uważałem, że z punktu widzenia prawnego, co w tej chwili jest udowodnione, jest wszystko w porządku. Owszem -  względy moralne, czy stać mnie na studia. To jest jakby druga kwestia. Po pierwszych negatywnych sygnałach chciałem to załatwić, z tym, że miało się to odbyć na sesji. Pan Przewodniczący poinformowałby, że umowy już nie ma.  Nie jest to powód, aby nadal temat drążyć.”
Przewodniczący Rady – na drugi raz usiądźmy i porozmawiajmy.
Radna p. Elżbieta Babińska – sprawa rozeszła się po sesji szybko. Mnie ludzie pytali, czy Rada uchwaliła kolejną podwyżkę dla Wójta na studia. 
Radny p. Zygmunt Wycinek – protokół po sesji ukazał się w Internecie i kto chciał, to przeczytał. Sprawa na sesji dotyczyła połowy czesnego, ale umowa nie ogranicza się tylko do czesnego. Ponieważ strona prawna wygląda tak, jak przedstawił nam Przewodniczący Rady, ja mam nadal wątpliwości. Tu jest typowe rozpoczęcie nauki w szkole wyższej, a nie uzupełnianie wykształcenia. Skoro umowa jest prawnie dopuszczalna, pozostaje kwestia moralna: 54 dni urlopu płatnego w ciągu roku, to są trzy miesiące, stąd są zaległe urlopy na koniec kadencji. Umowa o czymś innym traktuje niż zostaliśmy poinformowani. Tu p. Wycinek zacytował informację Przewodniczącego Rady złożoną w tej kwestii na sesji Rady. Podsumował, że informacja na ten temat była bardzo lakoniczna.
Radny p. Dariusz Podlejski – podstawy prawne są – uchwała dotycząca wykonywania czynności z zakresu prawa pracy. Pani Skarbnik, czy starczy pieniędzy w tym roku na pokrycie kosztów wynikających z umowy?
p. Skarbnik – pieniądze są, w tym roku był sfinansowany chyba jeden wyjazd.
Wójt – zgodnie z umową czesne miało być finansowane od drugiego semestru.
Radny p. Dariusz Podlejski – czy uchwała o wykonywaniu czynności z zakresu prawa pracy jest aktualna?
Przewodniczący Rady – taka uchwała istnieje, jest aktualna. Podjęta była przez Radę poprzedniej kadencji i nie jest imienna. Nie dotyczy Żelaznego i Gawrycha. Obowiązuje nadal. Chodziło o to, że nie miałem prawa takiej umowy podpisać, że szczegóły jej nie zostały wymienione.
Radny p. Zygmunt Wycinek – chodziło o pieniądze, o finanse publiczne.
Radna p. Ewa Kempińska – można było wcześniej zwołać nadzwyczajną sesję.
Przewodniczący Rady – po mojej informacji nie było pytań i sesja została zakończona.
Przewodniczący Komisji – właśnie dlatego, że została zakończona.
Przewodniczący Rady podkreślił, że po jego odwołaniu Rada narazi się na zarzuty, że odwołała Przewodniczącego, który działał zgodnie z prawem.
Radny p. Dariusz Podlejski – naraziliśmy się na dyskusję na forum prasy.
Przewodniczący Rady – gazety nie chcą pisać o sednie sprawy, nie chcą też prostować informacji. Są żądne sensacji.
Radna p. Elżbieta Babińska – kto konstruował umowę?
Wójt – kadrowa.
Radny p. Mirosław Parczyk – takie umowy, to są druki standartowe.  
Przewodniczący Rady – jeżeli Przewodniczący nie chce się pod czymś podpisać, to nie jest w porządku. Swoim podpisem poświadcza przyjęcie do wiadomości danej czynności.
Radny p. Roman Piotrowski – jak wygląda zimowe odśnieżanie dróg?
Wójt – zimowym odśnieżaniem będzie się zajmowała firma AWBUD.
Radny p. Dariusz Podlejski podkreślił, że powinien być ogólnie dostępny telefon do osoby zarządzającej odśnieżaniem.
Wójt dodał, że w gminie Drzycim są drogi najlepiej odśnieżone. Teraz będzie się odbywało również odśnieżanie kładem.
 
                                                                                         Przewodniczący Komisji
                                                                                                 Jacek Gawrych
 
Załączniki:
1.       Lista obecności członków Komisji.
2-7 – projekty uchwał
 

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (28 sierpnia 2009)
Opublikował: Bożena Szajerka (28 sierpnia 2009, 13:27:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 815