Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska z dnia 30 października 2008 roku

                                          P R O T O K Ó Ł  nr  7/2008
 
                                           Z PRZEBIEGU POSIEDZENIA
KOMISJI DS. ROLNICTWA, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA  
odbytego w dniu  30 października 2008 roku ( posiedzenie trwało od godz. 13-tej do godz. 1530  ).
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik  do protokołu.
Radna nieobecna – p.  Aniceta Gubańska.
 
Spoza składu Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:   
1.     Inspektor – p. Marek Doliński
2.     Podinspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy  -            p. Józef Szeligowski
 
Posiedzeniu przewodniczyła: p.  Teresa Piotrowska  – Przewodnicząca Komisji.
 
Tematyka posiedzenia :   
 
1.     Stwierdzenie quorum i przyjęcie protokołu z przebiegu posiedzenia odbytego   w dniu 18 września 2008 roku.
2.     Likwidacja i utylizacja azbestu na terenie gminy.
3.     Prawo paszowe, choroby zwierząt gospodarskich.
4.     Sprawy bieżące.
Przebieg posiedzenia:    
Ad. 1.
       Przewodnicząca Komisji powitała członków Komisji i pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu. Stwierdziła, że na stan siedmiu członków Komisji w posiedzeniu udział bierze sześciu i nieobecna jest p. radna Aniceta Gubańska.
       Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad. 2.
       Procedurę likwidacji eternitu omówił p. Józef Szeligowski – podinspektor ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy. Wyjaśnił, że problem azbestu reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 roku, poczym omówił treść trzech załączników do przedmiotowego rozporządzenia i dodał: „Właściciel posesji, na której znajduje się eternit do usunięcia nie może usunąć go sam. Muszą się tym zająć firmy wyspecjalizowane. Najdroższe jest zdjęcie eternitu z dachu. Zagadnienie to musi być poprzedzone zgłoszeniem w Starostwie Powiatowym. W Urzędzie Gminy złożono 150  informacji o wyrobach zawierających azbest., ale z naszego rozeznania twierdzimy, że jest to dopiero 30%  zgłoszeń.”
Przewodnicząca Komisji – co z wymianą rur wodociągowych azbestowych?
p. J. Szeligowski – te rury są zakopywane, ich się nie wyciąga. Obok buduje się drugą sieć. Poza tym muszę wyjaśnić w jakich sytuacjach azbest jest szkodliwy. Tylko wtedy, kiedy jest kruszony, rozwłókniany. Leżący na dachu nie jest szkodliwy. W rurach wodociągowych też nie jest szkodliwy. Rury po 30-stu latach mają już nawet warstwę izolacyjno-osadową.
Przewodnicząca Komisji – czy jest jakaś forma pomocy finansowej w zakresie likwidacji eternitu?
Radna p. Elżbieta Babińska – na jakich zasadach następuje pomoc finansowa Świeciu?
p. J. Szeligowski – właściciel zgłasza potrzebę przed wykonaniem pracy, potem przedstawia rachunek. Na zasadach określonych przez Radę przysługiwać mu będzie zwrot całkowity lub częściowy poniesionych kosztów. Każda budowa, w tym wymiana dachu musi być zgłoszona na 30 dni przed zamierzonym, terminem rozpoczęcia prac. Starostwo musi mieć tyle czasu na wydanie zezwolenia. Po przełożeniu dachu trzeba w Urzędzie Gminy dokonać zgłoszenia tego faktu i właściciel posesji musi dysponować dokumentem składowania zdjętego eternitu. Myślę, że poradzimy sobie w gminie z tym problemem. Mamy czas do 2030 roku.
Radna p. Elżbieta Babińska interweniowała w sprawie zalewania piwnicy               u p. Partyków w Drzycimiu wodą opadową po przebudowie chodnika przez Zarząd Dróg Powiatowych.
Wyjaśnień udzielił p. J. Szeligowski.
 
Ad. 3.
       Pan Marek Doliński – Inspektor ds. Pasz i Utylizacji – zaproszony do udziału w posiedzeniu przedstawiciel Powiatowego Inspektoratu Weterynarii  niektóre pa}stwa przedstawił obecnym zarówno temat dotyczący Prawa paszowego, jak i temat   powszechnej choroby Aujeszkiego u świń.
W zakresie Prawa paszowego pan Inspektor wyjaśnił, że: „W zasadzie koniec grudnia jest terminem, do kiedy rolnicy powinni złożyć w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii oświadczenie, że produkują pasze we własnym gospodarstwie i na własne potrzeby. Wynika to zarówno z przepisów unijnych, jak i ustawy o paszach i wydanych na jej podstawi rozporządzeń. W oparciu o te przepisy na rynku nie mogą istnieć jakiekolwiek wytwórnie pasz. Mogą istnieć tylko takie, które dopełniły obowiązku ewidencji w Inspektoracie Weterynarii.  W powołanych przepisach mowa jest przede wszystkim o higienie wytwarzanych pasz tzn. o ich stanie mikrobiologicznym i zawartych w nich składnikach pokarmowych wymaganych dla konkretnego gatunku zwierząt, oraz posiadanych przez pasze wartości odżywczych. Producent zatem ponosi odpowiedzialność za jakość wytworzonej paszy.  Jakość pasz  jest kontrolowana. Kontroli poddawane są również dodatki paszowe. Wymogi w zakresie kontroli wynikają z uregulowań unijnych. Kontrole te nie dotyczą rolników produkujących żywność na własne potrzeby. W obrębie nadzoru służb weterynaryjnych znajdują się tylko te gospodarstwa, które wytwarzają pasze na potrzeby własne lub uprawiają zboża, które następnie dostarczają do wytwórni pasz. Ocena jakości i higieny pasz odbywa się poprzez badanie próbek pasz i oględzin pomieszczeń służących jej wytwarzaniu. Producent pasz musi prowadzić niezbędną dokumentację dotyczącą produkcji. Rolnicy, którzy złożyli oświadczenie o produkcji paszy we własnym gospodarstwie do końca 2006 roku  byli przez cały 2007 rok objęci okresem przejściowym, w czasie którego mieli i mają sprostać wymogom unijnym w zakresie produkcji pasz. Wymagane warunki produkcji pasz nie są trudne do spełnienia. Składanie oświadczeń jest bezpłatne.  Rolnicy mogą nadal zgłaszać swoje produkcje. Nie złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków produkcji pasz przewiduje unijne sankcje karne. Druki oświadczeń znajdują się w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii.”
Przypadki choroby Aujeszkyego u świń podlegają w naszym kraju obowiązkowi rejestracji. Zwalczanie tej  choroby będzie prowadzone na podstawie programu zatwierdzonego przez Komisje Europejską. Dotychczas na likwidację choroby w Polsce nie było środków. Od 2008 roku w Polsce rozpoczęła się realizacja programu zwalczania choroby Aujeszkyego. Resort rolnictwa przewidział, że na wykonanie badań w kierunku tej choroby potrzebnych będzie od 150-160 mln złotych. Zakończenie programu planowane jest na 2013 rok. Choroba Aujeszkyego nie jest groźna dla człowieka, ale powoduje duże straty ekonomiczne w hodowli świń. Daj Zwalczanie tej choroby umożliwi hodowcom i producentom sprzedaż trzody chlewnej do krajów Unii Europejskiej. Wyeliminowanie tej choroby jest również konieczne, ponieważ niektóre państwa żądają gwarancji zdrowotnych odniesieniu do tej choroby. Wirus choroby Aujeszkyego ma działanie osłabiające układ odpornościowy organizmu świń, przez co zwierzęta są mniej odporne na inne choroby, które nie wystąpiłyby normalnie, gdyby stado było wolne od tej choroby tj. duża zachorowalność układu oddechowego, zwłaszcza u warchlaków i tuczników. Wirus szczególnie atakuje centralny układ nerwowy głównie u prosiąt. Świnie raz zarażone są nosicielami i siewcami wirusa do końca życia. Rozprzestrzenianie wirusa następuje głównie przez kontakt między świniami, dlatego niebezpieczny jest niekontrolowany obrót trzoda chlewną. W ramach programu zbadane będą wszystkie stada świń poprzez pobranie krwi odświń, aby stwierdzić które są nosicielami wirusa. Na podstawie pierwszego etapu pobierania próbek zostaną ujawnione stada, które są wolne od choroby Aujeszkyego. Potem badanie krwi zwierząt z tych stad zostanie przeprowadzone jeszcze raz w celu wykrycia potencjalnych nosicieli wirusa. Dopiero, gdy trzykrotnie zostanie uzyskany wynik ujemny, stado będzie mogło być uznane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii jako wolne od tej choroby. W przypadku uzyskania dodatniego wyniku badania Powiatowy Lekarz Weterynarii nakazuje niezwłoczny ubój świń, u których uzyskano wynik dodatni, bądź wątpliwy. W takim przypadku posiadacz stada świń może złożyć   wniosek o przeprowadzenie próbobrania w kierunku tej choroby, nie wcześniej jednak niż w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dokonano uboju świń w jego gospodarstwie. Rolnikom nie wolno sprzedawać i kupować w tym czasie świń. Przed trzecim próbobraniem gospodarstwa muszą rozpocząć znakowanie zwierząt – stada podstawowego. Gospodarstwa, które prowadzą tylko tucz po drugiej próbie będą mogły być uznane za wolne od choroby. Przy stwierdzeniu ogniska choroby Aujeszkyego, w promieniu 1,5 km od niego zwierzęta skazane są na ubój. Mięso nadaje się do spożycia. Jeżeli stwierdzi się chorobę na fermie – cała ferma zostanie wybita. Po przeprowadzonej dezynfekcji można wprowadzić nowe stado. Badania stada podstawowego prowadzone są co roku. Świadectwo zdrowia jest dokumentem dla kupującego, że gospodarstwo wolne jest od choroby Aujeszkyego.
Pan Marek Doliński – Inspektor ds. Pasz i Utylizacji uzgodnił z Przewodniczącą Komisji termin odbycia spotkania z rolnikami w celu omówienia przedstawionych tematów na dzień 26 listopada.
 
 Załączniki:
1/ lista obecności.
 
 
 
                                                                                                                                          Przewodnicząca Komisji
 
                                                                                                                                                Teresa Piotrowska
 

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (28 sierpnia 2009)
Opublikował: Bożena Szajerka (28 sierpnia 2009, 13:25:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1055