Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Finansów z dnia 22 wrzesnia 2008 roku

                                           P R O T O K Ó Ł  nr  5/2008
 
                                           Z PRZEBIEGU POSIEDZENIA
KOMISJI DS.  BUDŻETU I FINANSÓW  
odbytego w dniu   22 września 2008 roku ( posiedzenie trwało od godz. 14-tej do godz. 16-tej  ).
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.
 
Spoza składu Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:    
1.Wójt Gminy –  p. Waldemar Moczyński
2. Przewodniczący Rady Gminy – p. Jerzy Krüger
3. Skarbnik Gminy – p. Bogusława Radzikowska
 
Posiedzeniu przewodniczył: p.  Jacek Gawrych  – Przewodniczący Komisji.
 
Porządek posiedzenia :
 
1.  Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum, przyjęcie protokołu z przebiegu poprzedniego posiedzenia.
2.                Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za  I półrocze 2008 roku.
3.                Stanowisko Komisji dot. odpowiedzi Regionalnej Izby Obrachunkowej na zapytanie radnego p. Edmunda Szymczaka  w sprawie finansowania wydatków parafii.
4.                Wyrażenie opinii o proponowanych zmianach w budżecie gminy na 2008 rok.
Przebieg posiedzenia:  
 Ad. 1.   
         Otwarcia posiedzenia, powitania członków Komisji, Wójta Gminy, Przewodniczącego Rady Gminy oraz stwierdzenia quorum dokonał Przewodniczący Komisji p.  Jacek Gawrych. W posiedzeniu uczestniczyli  członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności.
         Do protokołu z przebiegu poprzedniego posiedzenia z dnia  27 maja  2008 roku uwag nie wniesiono. Został przyjęty przez Komisję jednogłośnie.
Ad. 2.       
Przewodniczący Komisji – Czy dotarło pismo dotyczące podziału klasy piątej w Szkole Podstawowej w Drzycimiu. Chciałbym się dowiedzieć w jaki sposób byłby ten podział możliwy. Z jakimi kosztami się to wiąże?
Wójt – do mnie nie wpłynęło żadne pismo.
Przewodniczący Komisji – podział klasy jest konieczny z uwagi na jeżyk angielski i problem wychowawczy, jaki w tej klasie występuje.
Wójt – być może p. Dyrektor ZPO będzie mogła tego podziału dokonać                            i zapewnić środki na ten cel. Nie wiem nawet czy podział jest konieczny, Nie znam tematu.
Przewodniczący Komisji – są zalecenia Kuratorium, aby oddziały nie były większe niż 25 osób.
Radny p. Jacek Gawrych – standardem języków obcych są małe grupy.
Wójt – odeszliśmy od tematu, odnośnie informacji z wykonania budżetu gminy to mogę dodać, że każdy z Państwa otrzymał informację i ma prawo do jej oceny.
Radna p. Elżbieta Babińska – zmniejszono o 49.700,- złotych dotację. Na jakiej podstawie?
p. Skarbnik – na podstawie decyzji Wojewody. Na podstawie ostatecznych kwot dotacji. W tym przypadku chodzi o zasiłki.
Radna p. Elżbieta Babińska – tak samo to wygląda, jeżeli chodzi o zasiłki                      z pomocy społecznej?
p. Skarbnik – to jest taka sama sytuacja. Wyliczenia są ścisłe i regulowane                   w ciągu roku.
Radny p. Zygmunt Wycinek – interesuje mnie umarzanie należności podatkowych. Największe umorzenia kogo dotyczyły?
Wójt – najwięksi dłużnicy to Suchomscy z Wer. W tym roku już umorzyłem te długi bo były nieściągalne. Komornik Skarbowy odstąpił od kosztów egzekucji, co stanowiło kwotę ok. 8 tys. złotych.
Radny p. Zygmunt Wycinek – mówią mieszkańcy, że najlepiej umieszczać                  w Internecie dłużników, może ze wstydu by zapłacili.
Wójt – ma być rejestr dłużników
Radny p. Jacek Gawrych – koszty imprezy „Cała Polska biega” – to 5 tys. złotych. To duże koszty, co się na tę kwotę złożyło?
Wójt – na koszty złożył się przywóz i odwóz dzieci, ciepły posiłek, napoje, nagrody (nagrody otrzymali wszyscy uczestnicy żeby zachęcić do udziału                   w imprezie w roku przyszłym), koszty druku numerków i inne drobne wydatki.
W wyniku głosowania: 5 głosów za, 2 wstrzymujące się Komisja zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 roku pozytywnie.
 
Ad. 3.
Radny p. Zygmunt Wycinek – otrzymaliśmy pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej i wynika z niego, że parafie mogą otrzymywać środki w oparciu o dotacje. Jaka jest interpretacja p. Skarbnik? Tutaj powinniśmy mieć pewność, jak takie zadania realizować.
Radny p. Dariusz Podlejski – nie mamy prawa finansować parafii. Nawet nie możemy finansować wywozu śmieci z cmentarzy. Tej sprawy nie można tak zamknąć. Zmierzam do tego, aby wycofać się z wywozu śmieci.
Przewodniczący Rady – nadal aktualny jest wniosek p. Szymczaka odnośnie utwardzenia placu przed kostnicą.
p. Skarbnik – nie wiem na ile jest aktualny, bo pieniądze zostały przeznaczone na projekt ulicy Kwiatowej w Gródku.
Wójt – w takim razie jaka jest odpowiedź dla p. Szymczaka?
Radna p. Elżbieta Babińska – Komisja nie znajduje możliwości finansowania.
Radny p. Dariusz Podlejski – myślę, że odnosząc się do zapytania radnego Szymczaka i po uzyskaniu opinii z RIO, powołując się też na przepisy gmina Drzycim nie może partycypować w kosztach tego zadania, gdyż utrzymanie cmentarzy wyznaniowych należyto związków wyznaniowych.
       Taka też  opinia została poddana pod głosowanie i została zaakceptowana jednogłośnie.
Wójt – jeżeli chodzi o dalsze losy wniosku?
Przewodniczący Rady – ja muszę zapytać całą Radę na sesji. Musimy wiedzieć, jakie jest jej zdanie.
Wójt – mówimy o śmieciach. Gmina ma obowiązek usuwania dzikich wysypisk, można pod to podciągnąć.
Radny p. Dariusz Podlejski – wyręczamy gospodarza obiektu z jego obowiązku.
Radny p. Zygmunt Wycinek – nieznajomość prawa nie zwalnia z odpowiedzialności. Wniosek następującej treści:
„W oparciu o obowiązujące przepisy prawa, Komisja wnioskuje, aby z dniem 1 stycznia kolejnego roku budżetowego zaprzestać finansowania parafii na terenie gminy” został  zaakceptowany 5 głosami przy dwóch głosach wstrzymujących się.
 
Ad. 4
         Temat przedstawiła p. Skarbnik Gminy – zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie: „Zmian w budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków dokonano w związku z uzyskaniem nieplano-wanych dochodów oraz koniecznością wprowadzenia korekty planów wynikłych w trakcie realizacji.
Dochody pozyskane z innych źródeł zwiększono o kwotę 183 596,02 zł. , z tego :
1)     na podstawie umowy zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim wprowadzono do budżetu dotację w kwocie 14 653 zł. po stronie wydatków przeznaczoną na dofinansowanie zadania „Budowa placu zabaw w miejscowości Jastrzębie, “
2)   na podstawie umowy zawartej z Narodowym Centrum Kultury wprowadzono do budżetu gminy dotację w kwocie 2 296 zł. dla Szkoły Podstawowej w Drzycimiu i 2 276 zł. dla Gimnazjum Publicznego w Gródku przeznaczoną po stronie wydatków na realizację programu rozwoju chórów szkolnych “Śpiewająca Polska “,
3)  wprowadzono darowiznę w kwocie 1 950 zł. otrzymaną przez Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu przeznaczoną na dofinansowanie kosztów transportu oraz zakup biletów wstępu dla 39 dzieci ze Szkoły Podstawowej w Drzycimiu uczestniczących w wyjeździe wakacyjnym,
4)   wprowadzono darowiznę w kwocie 833 zł., przeznaczoną po stronie wydatków na zakup akcesoriów komputerowych w Publicznym Gimnazjum w Gródku,
5)   na podstawie umowy zawartej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie wprowadzono do budżetu środki w kwocie 133 682,75 zł. po stronie wydatków przeznaczone na dofinansowanie zakupu pojazdu - autobusu 10-cio i więcej miejscowego, przeznaczonego do przewozu niepełnosprawnych uczniów zamieszkałych na terenie gminy
6)   na podstawie umowy zawartej z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu prowadzono do budżetu dotację w kwocie 27 905,27 zł. po stronie wydatków przeznaczoną na dofinansowanie Projektu systemowego “Dajmy szansę – czas na aktywność w gminie Drzycim,”
Po analizie wykonania budżetu za I półrocze zwiększono plan dochodów własnych  o kwotę 80 050 zł. z następujących tytułów:
a/ opłat za podłączenie się do sieci wodociągowej 1050 zł.                                    i kanalizacyjnej 790 zł.
b/ wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych 20 000 zł.,
c/ zwrot niewykorzystanej  dotacji na wykonanie zadań gminy w zakresie kultury fizycznej przez stowarzyszenia w 2007r. – 10 zł.
d/ wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego                 w formie karty podatkowej i odsetek za zwłokę 700 zł.
e/ wpływy z podatku rolnego i odsetek za zwłokę od osób prawnych – 17 500 zł.
f/ udziału gmin w podatku dochodowym od osób  prawnych 5 000 zł.,
g/ wpłat z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 5 000 zł.,
h/ odpłatność za sporządzanie posiłków w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej w Drzycimiu 30 000 zł.
Po stronie wydatków przeznaczono je na realizację następujących wydatków :
a/ dokonanie wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % wpływów               z podatku rolnego 3 000 zł.,
b/ koszty  przygotowania do sprzedaży i zakupu nieruchomości gminnych 12 100 zł.
c/ dofinansowanie projektu “Przedszkola na wsi szansą na dobry rozwój dzieci”- 6 000 zł. ( przystosowanie pomieszczeń w Biechówku ),
d/ zakup produktów do sporządzania posiłków w stołówce szkolnej  30 000 zł.,
e/ realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 5 000 zł.
f/ koszty realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej (m.in. udział reprezentacji gminy w XIII Igrzyskach Olimpijskich “Pekin 2008“ i akcji “Cała Polska biega “) – 8900 zł.,
g/ koszty oczyszczania stawu w miejscowości Sierosław 5 000 zł.,
h/ budowę wielozadaniowych boisk sportowych ( zwiększono zakres robót  ) 9 050 zł.
Dokonano również przeniesień w planie wydatków budżetowych na łączną kwotę 247 581,84 zł.  a  dotyczą one następujących zadań:
1/ zmniejszono o kwotę 30 000 zł. plan wydatków na Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Drzycim – Jastrzębie, zadanie to zostało zakończone a nadwyżkę środków przeznaczono na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Gródek 20 000 zł. i 10 000 zł na   budowę parkingu dla Przedszkola w Drzycimiu,
2/ wydatki w kwocie 10 347 zł. planowane, jako udział własny, na wyposażenie placu zabaw w Jastrzębiu, przeniesiono do dz. 010 oraz              w związku z uzyskaniem dotacji zmniejszono o kwotę 14.653 zł., którą przeznaczono na budowę boisk sportowych w Drzycimiu ( zwiększenie zakresu robót ),
3/ przeniesiono między paragrafami kwotę 1080 zł. i przeznaczono ją na       wykonanie prac remontowych przy zadaszeniu i wejściu do kotłowni                w Szkole  Podstawowej w Sierosławiu,
4/ w związku z odstąpieniem od realizacji turystycznego zagospoda-rowania rzeki Wdy (100 000 zł.) i likwidacji barier architektonicznych             w Gminnej Przychodni (65 000 zł.) środki planowane na te zadania przeznaczono, z powodu awarii jednego  z kotłów CO, na  przebudowę istniejącej kotłowni węglowej na kotłownię opalaną biopaliwami                    w Szkole Podstawowej w Drzycimiu – 165000,- złotych.
5/ kwotę 3273,74 zł. przeniesiono na udział własny w realizacji projektu Dajmy  Szansę,
       6/ z uwagi na brak chętnych do złożenia oferty na dotację przeznaczoną na  realizację zadań gminy w zakresie narkomanii dokonano przeniesienia na kwotę 3 000 zł. między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań bezpośrednio z budżetu gminy,
7/ ponieważ nie będzie realizowany Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów dla powiatu świeckiego i chełmińskiego, środki planowane na udział finansowy gminy w kwocie 20 228 zł. przeznaczono na budowę  wielozadaniowych boisk sportowych 15 228 zł. i budowę parkingu dla Przedszkola w Drzycimiu 5 000 zł.
W planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonano przeniesienia planu wydatków między paragrafami na kwotę 6 000 zł. W związku ze znacznym wzrostem kosztów wyłapywania bezpańskich psów zwiększono plan wydatków na to zadanie a odstąpiono od termomodernizacji budynku komunalnego w Dąbrówce oraz Świetlicy Gminnej                              w Drzycimiu.”
Dyskusja:
Radna p. Elżbieta Babińska – czy znalazły by się pieniądze na wymianę okien             w mieszkaniach Gminnej Przychodni?
Radny p. Zygmunt Wycinek – z jakich środków było finansowane mieszkanie weterynarza.
Wójt – ze środków budżetowych, w ramach remontów komunalnych.                           W budżecie przyszłorocznym będziemy myśleli również o oknach.
Radny p. Zygmunt Wycinek – w Szkole kotłownia na słomę?
Wójt –  to jest duża kwota 165 tys. złotych. Jednakże przebudowa kotłowni jest niezbędna.
Radna p. Elżbieta Babińska – czy wyjaśniło się coś z opłatami za przyłącze?
Wójt – do tej pory nie. Umów nowych nie zawieram. Zgodnie z zawartymi wcześniej umowami mieszkańcy musza płacić. Umorzyć tych należności tez nie mogę. Niech pozywają mnie do sądu. Sąd nakaże zwracać, będę zwracał.
        Zaproponowane zmiany w budżecie zostały zaopiniowane pozytywnie w następującym wyniku głosowania: 5 głosów za, 2 wstrzymujące się.
Załączniki:
1. Lista obecności.
2.  Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 roku.
3. Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej – odpowiedź na zapytanie Wójt w sprawie finansowania wydatków parafii.
 
 
                                                                                                                                          Przewodniczący Komisji
 
                                                                                                                                                 Jacek Gawrych

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (28 sierpnia 2009)
Opublikował: Bożena Szajerka (28 sierpnia 2009, 13:22:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 859