Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych z dnia 16 września 2008 roku

                                              P R O T O K Ó Ł  nr  5/2008
 
                                                Z PRZEBIEGU POSIEDZENIA
KOMISJI DS. KULTURY, OŚWIATY, ZDROWIA, SPRAW SOCJALNYCH, BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ  
 
odbytego w dniu 16 września 2008 roku ( posiedzenie trwało od godz. 14-tej do godz. 1635  ).
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.
Nieobecny – radny p. Michał Pamulak.
 
Spoza składu Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:    
1.Wójt Gminy –  p. Waldemar Moczyński
2. Przewodniczący Rady Gminy – p. Jerzy Krüger
3. Dyrektor Gminnej Przychodni w Drzycimiu – p. Henryk Doliwka
4. w zastępstwie  Komendanta Gminnego OSP – p. Józef Gawrych
4. Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych –    p. Elżbieta Babińska
5. Kierownik Referatu Organizacyjno-Społecznego w Urzędzie Gminy – p. Ludwika Rezmer
6. Inspektor ds. Oświaty i Płac w Urzędzie Gminy – p. Sabina Majewska
 
Posiedzeniu przewodniczył: p.  Dariusz Podlejski  – Przewodniczący Komisji.
 
Porządek posiedzenia :
 
1.     Stwierdzenie quorum i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2.     Zapoznanie Komisji z rocznym sprawozdaniem finansowym Gminnej Przychodni w Drzycimiu.
3.     Omówienie stanu bezpieczeństwa publicznego w gminie za I półrocze 2008 roku.
4.     Omówienie problemów i potrzeb szkół związanych z rozpoczęciem roku szkolnego 2008/2009.
5.     Stanowisko Komisji w sprawie zwiększenia limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
6.     Opinia do regulaminu wynagradzania nauczycieli.  
7.     Sprawy bieżące.
 
Przebieg posiedzenia:  
 
 Ad. 1.   
         Otwarcia posiedzenia, powitania zaproszonych gości do udziału w posiedzeniu oraz stwierdzenia quorum dokonał Przewodniczący Komisji pan Dariusz Podlejski. W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji wg listy obecności, poza radną p. Anicetą Gubańską. Do protokołu z poprzedniego posiedzenia uwag nie wniesiono.
Przewodniczący Komisji – „W trzecim punkcie posiedzenia  miał wziąć udział                 p. Kierownik Posterunku Policji Lokalnej w Drzycimiu. Niestety musiał wyjechać do Świecia i przedstawi nam temat, jak wróci. Jeżeli nie wróci mam przed sobą sprawozdanie i przedstawię  je Państwu. W tej sytuacji  temat  trzeci posiedzenia przesuniemy w czasie.”
           Za przyjęciem porządku posiedzenia opowiedzieli się wszyscy członkowie Komisji.
 
Ad. 2.
           Przewodniczący Komisji udzielił głosu Dyrektorowi Gminnej Przychodni w Drzycimiu – Henrykowi Doliwce, który zapoznał obecnych z bilansem Gminnej Przychodni oraz rachunkiem zysków i strat ( załącznik nr 3 do niniejszego protokołu ), poczym dodał: „Pieniądze, które otrzymujemy z kontraktu starczają na naszą działalność bieżącą. Nie mamy środków na remonty. Być może w przyszłości pieniądze na remonty też się znajdą. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych odrzucił wniosek dotyczący montażu platformy przychodowej. Wniosek był sporządzony prawidłowo. Zapewniono nas, że jak będą środki wniosek będzie rozpatrzony ponownie. Zmieniły się przepisy i okazało się, że sprawa dźwigu nie jest sprawą pilną, bo przesunięty został termin dostosowania placówek służby zdrowia do potrzeb osób niepełnosprawnych.”
Wójt – otrzymaliśmy w zamian środki na zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych na 19 miejsc + kierowca.
Dyrektor Gminnej Przychodni – służbowy samochód, który mamy od 1992 roku jest w stanie tragicznym. Coś trzeba z tym zrobić. Kolejne auto nie musi być nowe, bo w zasadzie służy do dojazdu lekarza, czy pielęgniarki do pacjenta, a wezwanie wizyty często mieszkańcy motywują tym, że nie mają czym dojechać. Przydałoby się małe auto, które mało pali. Może dotacja przydałaby się na ten cel.       
Ad. 4.
       Przewodniczący Komisji udzielił głosu p. Sabinie Majewskiej – Inspektorowi ds. Oświaty w Urzędzie Gminy, która stwierdziła, że żaden z dyrektorów nie zgłosił pilnych potrzeb w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, poczym omówiła potrzeby szkół w następującej kolejności:
Publiczne Gimnazjum w Gródku – powstała nowa pracownia komputerowa  największa w powiecie, na 25 stanowisk komputerowych, odnowiono 4 sale lekcyjne łącznie z położeniem gładzi  i wymalowaniem. Niezbędne jest wykonanie zbiorczego uziemienia szkoły i przebudowa kotłowni z przeznaczeniem na magazynek sprzętu sportowego.
Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu -  w okresie wakacji wykonano elewację na budynku przedszkola, a do zrobienia pozostało: dokonać wymiany pieca c.o., Pani Dyrektor weszła w kontakt z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska, jest możliwość uzyskania  pożyczki z tego Funduszu, jest w trakcie załatwiania, procedury pewne już zostały poczynione. Piec ma być całkowicie ekologiczny. Jak uda się to zrobić, to odpada dla gminy całkowicie koszt palacza, opłat za korzystanie ze środowiska. Do tej pory był zatrudniony palacz i konserwator na 1 i ½ etatu.  Palacz odchodzi na emeryturę i gdyby wszystko się powiodło palacz nie musiałby być zatrudniony.
Wójt – sprawa wróci na sesję i na Komisję ds. Budżetu.
p. Sabina Majewska – do wymiany są w szkole jeszcze drzwi między holem, a drzwiami wyjściowymi od strony boiska, wymiana drzwi w stołówce, założenie umywalek we wszystkich salach lekcyjnych na piętrze, bo tam mają zajęcia wszystkie dzieci od I- III i na zajęcia plastyczne nosi się wodę z toalet. Poza tym wszystkie sale lekcyjne na piętrze wymagają malowania. Potrzebne jest ułożenie chodnika w przedszkolu, w tej chwili jest wykonana na budynku elewacja i część chodnika jest przełożona, ale nie do końca. Planowana jest budowa parkingu i może udałoby się przy tej okazji, bo będzie graniczył z placem przedszkolnym. Pani Dyrektor pochwalić by się chciała remontem górnego holu, gdzie położona jest wykładzina trwała, nowoczesna i wygodna w sprzątaniu. Zrobiono pomieszczenie dla logopedy i dokonano naprawy dachu na małej sali gimnastycznej.
W Szkole Podstawowej w Sierosławiu w ubiegłym roku urządzono pracownię komputerową na 11 stanowisk, w tym roku wymieniono okna od strony boiska, bo były w takim stanie, że jak deszcz zacinał na podłodze stały kałuże. Przy pomocy pracowników zatrudnionych na robotach publicznych odnowiono sale lekcyjne i hol na parterze budynku. Pilną potrzebą jest wymiana pozostałych okien.
Przewodniczący Komisji – jak wygląda sprawa dowozu uczniów do szkół?
p. Sabina Majewska – od 1 września poczyniliśmy oszczędności, jeżdżą dwa autobusy, dwóch kierowców i dwie opiekunki, bo mamy 50 uczniów mniej.  Były  sygnały od początku września, że autobusy są przeładowane. Jeden autobus jest rejestrowany na 100 osób, w tym 54 miejsc siedzących. 80 osób, to jest norma, gdzie z plecakami się pomieszczą. Kłopot jest z oczekiwaniem na autobus. Dzieci po skończeniu lekcji idą do świetlic, gdzie czekają na autobusy. Kłopot jest w tym, że wszystkie dzieci chcą odjechać pierwszym autobusem, a tak się niestety nie da. Opiekunowie świetlic mają zadanie, aby kierować do autobusu dzieci w konkretnym kierunku, a pozostałe czekają na kolejny autobus. Stąd telefon, czy interwencja rodziców, że dziecko jeszcze nie przyjechało do domu. Na razie nie ma takiej potrzeby, aby uruchamiać trzeci pojazd i niczego jeszcze nie sprzedaliśmy.
Przewodniczący Komisji – gdzie ma być parking przy przedszkolu?
p. Sabina Majewska – przy drodze dojazdowej do Ośrodka Zdrowia, kosztem placu zabaw przy przedszkolu. Plac zabaw będzie przesunięty wyżej.
Dyrektor Gminnej Przychodni w Drzycimiu – odnośnie tematu szkół miałbym pytanie. Dlaczego nie ma gimnastyki korekcyjnej w gimnazjum? W zeszłym roku pytałem, też nie było. Nie wiem  co mam mówić rodzicom, którzy pytają. Nie jest to przymusowe, ale są chętni.
p. Sabina Majewska – Dyrektor nie wnioskował o dodatkowe godziny. Gimnastyka zależy od wskazań, czy jest ich dużo, czy nie.
Dyrektor Gminnej Przychodni – jest dużo wskazań, wykaz ma pielęgniarka szkolna i dyrektor. Jest z pewnością 30 % uczniów z różnymi wadami postawy.
Radny p. Jacek Gawrych – w zeszłym tygodniu byłem na lekcjach w.f. we wszystkich klasach i zaobserwowałem, że 30 % uczniów wcale nie ćwiczy. Część uczniów nie ćwiczy, bo się nie chce.
Dyrektor Gminnej Przychodni – część z nich ma z pewnością stałe zwolnienie.
Przewodniczący Rady – z czego to się bierze, że tyle dzieci jest z wadami?
Dyrektor Gminnej Przychodni – są różne przyczyny.
……
 
Ad. 3.
 
W imieniu Komendanta Gminnego OSP p. Pawła Puchowskiego głos zabrał                     p. Józef Gawrych i przedstawił informację sporządzoną przez Komendanta Gminnego OSP ( informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu ).
Dyskusja:
Radna p. Elżbieta Babińska – czy przybywa chętnych strażaków?
p. Józef Gawrych – tak, przybywa. Są drużyny młodzieżowe w Biechówku, w Drzycimiu, w Sierosławiu ….. Jest to zasługa Zarządów tych jednostek. Poczyniono w ostatnim czasie wiele zakupów, w tym niezbędnego sprzętu. Miało to zasadniczy wpływ na pozyskanie młodych, chętnych strażaków.
Przewodniczący Rady – środek do likwidacji owadów ma jednostka, czy wzywający musi mieć taki środek?
p. Józef Gawrych – ludzie się tak nauczyli, że do wszystkiego wołają straż. Os nie da się wyłapać. Potrzebne są środki do zagazowania lub pianki. Jako strażak uważam, że środek powinni nabyć właściciele posesji, a my pomożemy, bo mamy specjalistyczny sprzęt. My świadczymy w tym zakresie pracę. Jak gminę stać, to będziemy jeździli z pełnym wyposażeniem.
Przewodniczący Komisji – ile osób jest przeszkolonych w zakresie kierowania ruchem drogowym?
p. Józef Gawrych – strażacy są przeszkoleni, bo były takie szkolenia w jednostce w Świeciu, ale nie mamy prawa kierować ruchem. Możemy jedynie ruch zatrzymać. Mamy oświetlenie, pachołki i na czas usunięcia zdarzenia zamykamy ruch.
Przewodniczący Komisji – bym zachęcał do przeszkolenia w tym zakresie, szczególnie młodych strażaków.
p. Józef Gawrych – przy poważnym wypadku dowódca akcji bierze odpowiedzialność za przebieg akcji ratowniczej. Szkolenia, to całe  soboty i niedziele  - albo 9 zwykłych dni roboczych. Strażacy ochotnicy niechętnie biorą w takich szkoleniach udział, tracą zarobek w pracy, albo muszą wziąć urlop.
Przewodniczący Rady – czy są wizyty strażaków w miejscach publicznych, aby ocenić stan obiektu.
p. Józef Gawrych – takie uprawnienia, do tych kontroli, ma Państwowa Straż Pożarna.
Więcej zapytań nie było.
Przerwa w obradach.
Po przerwie Przewodniczący Komisji przedstawił sprawozdanie stanu bezpieczeństwa w rejonie działania Posterunku Policji w Drzycimiu sporządzone przez Kierownika Posterunku. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
         Kolejną informację z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym na terenie gminy przedstawiła p. Elżbieta Babińska Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
 
Ad. 5.
Kierownik Referatu Organizacyjno-Społecznego w Urzędzie Gminy – p. Ludwika Rezmer zapoznała obecnych z treścią wniosku wystosowanego przez EKO – TANK Sp.  z o.o.   z siedzibą w Osiu, która to Spółka zwraca się z prośbą o zwiększenie limitu punktów sprzedaży alkoholi i wydanie tym samym pozwolenia na sprzedaż alkoholi wysokoprocentowych na stacji benzynowej w Drzycimiu. Pani Rezmer wyjaśniła, że punkty sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej           4,5 %  alkoholu zostały wyczerpane i w związku z tym należałoby wystąpić do Rady Gminy o ich zwiększenie, jeżeli jest taka wola Komisji.
Dyskusja:
Przewodniczący Komisji – jestem przeciwny aby ze stacji benzynowej zrobić stację alkoholową. Skutki tego mogą być poważne.
Radny p. Edmund Szymczak – punkty sprzedaży alkoholu nie maja wpływu na to, czy ktoś pije, czy nie.
Radna p. Janina Różycka – jestem też przeciwna
Przewodniczący Komisji – „Kto jest za tym, aby powstał dodatkowy punkt alkoholowy?”
Za utworzeniem dodatkowego punktu sprzedaży napojów alkoholowych opowiedział się 1 radny, 3 było przeciwnych, 2 wstrzymało się od głosu.
 
Ad. 6.
Przewodniczący Komisji udzielił głosu p. Sabinie Majewskiej – Inspektorowi ds. Oświaty w Urzędzie Gminy, która wyjaśniła, że: „Regulamin wynagradzania nauczycieli w 2009 roku został uzgodniony ze związkami zawodowymi nauczycieli i nie wprowadzono do jego treści żadnych zmian. Zaproponowano jednak jedną zmianę polegającą na zwiększeniu puli środków na dodatki motywacyjne w budżecie na 2009 rok o 0,5 % tzn. nastąpiło zwiększenie środków z 3,5% do 4%. Dodatki motywacyjne, jak każdego roku przyznawane są komisyjnie.”
        Projekt przedstawionej uchwały został zaopiniowany pozytywnie w następującym wyniku głosowania: 4 głosy za, 2 wstrzymujące się.
 
Ad. 7.
Radny p. Michał Pamulak – lampy na boisku przy szkole w Gródku? Miało to kosztować niewiele.
Wójt – okazało się, że wygląda to trochę inaczej. Miało to być zrobione przy okazji. Wykonania uziemienia jest zaleceniem pokontrolnym i musi zostać zrobione. Dyrektor gimnazjum musi na ten cel wygospodarować pieniądze może nawet kosztem tych lamp. To zadanie miało być połączone, jak wcześniej zakładano z montażem tych lamp.  Piłkochwyt  miała zasponsorować firma BE &K, ale chcą za duże pieniądze. Taniej zrobi to firma wyspecjalizowana.
Radny p. Michał Pamulak – co z boiskiem?
Wójt -  jest ogłoszony przetarg na budowę płyty boiska.
Radny p. Michał Pamulak – co dalej z utrzymaniem tej płyty?
Wójt – nie wiem jaki byłby koszt innej płyty z nawadnianiem.
Radna p. Elżbieta Babińska – czyją decyzją stanęła na szkole stacja Ery? Mówi się, że one są szkodliwe.
Przewodniczący Komisji – prowadziłem rozmowę z specjalistami, którzy robią badania szkodliwości fal. Zapewniano mnie, że nie są one szkodliwe.
Radna p. Elżbieta Babińska – być może dzisiaj nie, ale z czasem okaże się, że stacja jest szkodliwa.
Wójt – miejsce jest dobre, jeżeli chodzi o zasięg. Badania dowiodły, że nie jest ten maszt szkodliwy dla otoczenia. Inwestor musiał przecież uzyskać odpowiednie pozwolenia. Nie jest to coś, co powinno nas martwić.
 
Załączniki:
1.       Lista obecności członków Komisji.
2.       Lista obecności zaproszonych gości do udziału w posiedzeniu.
3.       Rachunek zysków i strat oraz bilans Gminnej Przychodni w Drzycimiu.
4.       Informacja Komendanta Gminnego OSP.
5.       Sprawozdanie stanu bezpieczeństwa w rejonie działania Posterunku Policji w Drzycimiu.
6.       Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
7.       Wniosek w sprawie utworzenia punktu sprzedaży napojów alkoholowych.
8.       Projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
 
 
 
                                                                         Przewodniczący Komisji 
                                                                                                                                                                Dariusz Podlejski

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (28 sierpnia 2009)
Opublikował: Bożena Szajerka (28 sierpnia 2009, 13:13:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 977