Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Finansów z dnia 30 maja 2008 roku

                                          P R O T O K Ó Ł  nr  4/2008
 
                                           Z PRZEBIEGU POSIEDZENIA
                                     KOMISJI DS.  BUDŻETU I FINANSÓW  
odbytego w dniu  30 maja 2008 roku ( posiedzenie trwało od godz. 14-tej do godz. 16-tej  ).
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.
Radny nieobecny – p. Dariusz Podlejski.
 
Spoza składu Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:    
1.Wójt Gminy –  p. Waldemar Moczyński
2. Przewodniczący Rady Gminy – p. Jerzy Krüger
3. Skarbnik Gminy – p. Bogusłąwa Radzikowska
4. Inspektor ds. kadr i organizacyjno-gospodarczych – p. Barbara Bagińska
5. Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Gminy – p. Maria Majewska
6. Kierownik Zakładu  Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu  - p. Zbigniew Szajerka.
 
Posiedzeniu przewodniczył: p.  Jacek Gawrych  – Przewodniczący Komisji.
 
Porządek posiedzenia :
 
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum, przyjęcie protokołu z przebiegu poprzedniego posiedzenia.
2. Opinia do projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji ustalonej wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu.
3. Opinia do projektu uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy.
4. Opinia do zaproponowanych zmian w budżecie gminy na 2008 rok.   
5. Stanowisko Komisji w sprawie odpłatności za korzystanie z urządzeń komunalnych.
6. Sprawy bieżące.
 
Przebieg posiedzenia:  
 Ad. 1.   
         Otwarcia posiedzenia, powitania członków Komisji, Wójta Gminy, Przewodniczącego Rady Gminy, przybyłych pracowników Urzędu Gminy   oraz stwierdzenia quorum dokonał Przewodniczący Komisji p.  Jacek Gawrych.                W posiedzeniu uczestniczyli  członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności.
         Do protokołu z przebiegu poprzedniego posiedzenia, z dnia 17 kwietnia 2008 r. uwag nie wniesiono. Został przyjęty przez Komisję jednogłośnie.
Ad. 2.       
        Omówienia projektu uchwały  dokonał p. Zbigniew Szajerka – Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu,  wyjaśniając, że projekt uchwały zakłada wzrost płacy zasadniczej do 1.055 złotych, natomiast wartość punktu pozostaje bez zmian  tzn. 3,60 złotych  - na obecnym poziomie .   
       Uwag do projektu uchwały nie wniesiono. Został zaopiniowany pozytywnie- jednogłośnie.
         
Ad. 3.
        Projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy dokonała p. Inspektor ds. kadr i organizacyjno-gospodarczych – p. Barbara Bagińska.
       Za taka formą propozycji wynagrodzenia opowiedziało się 5 członków Komisji, 1 wstrzymał się od głosu.
 
Ad. 4.
        Zaproponowane zmiany w budżecie gminy na 2008 rok omówiła p. Skarbnik Gminy – Bogusława Radzikowska: „Na postawie pisma Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dokonano zwiększenia  planu dotacji celowej o kwotę 52.221,- złotych. Po stronie wydatków przeznaczona jest na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Proponuje się również zmiany w planie dochodów własnych  i tak: 1/ zwiększenie planu z tytułu opłat za podłączenie się do sieci wodociągowej o 5.500,- złotych i do sieci kanalizacyjnej 0 2.900,- złotych;  zwiększenie dotyczy również dochodów z wpływów z odsetek za zwłokę w regulowaniu należności o 464 złote.
2/ zmniejszenie o kwotę 7.000,- złotych planu dochodów z tytułu wpływów  z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych.
Należ zwiększyć planowane wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń  w Publicznym Gimnazjum w Gródku o kwotę 246,- złotych. Po stronie wydatków proponuje się przeznaczyć tę kwotę na zakup tonerów do drukarek znajdujących się na wyposażeniu szkoły. Do budżetu wprowadzono zwrot dotacji w kwocie 575,- złotych niewykorzystanej przez stowarzyszenie TPD –Koło w Drzycimiu, przyznanej przez gminę na wykonanie zadań w zakresie zwalczania narkomanii w 2007 roku. Po stronie wydatków kwota została przeznaczona na wykonanie tych zadań w bieżącym roku. W planie wydatków dokonano przeniesień między paragrafami na kwotę 43.376,- złotych na realizację takich zadań, jak : przebudowa dróg gminnych ( wykonanie studium wykonalności ) – 6.000,- złotych; wykonanie remontów i koszty eksploatacji budynków komunalnych – 30.000,-złotych; wykonanie projektu termo-renowacji budynku przedszkola w Drzycimiu – 800,- złotych; pokrycie kosztów zatrudnienia pracownika na umowę-zlecenie do kuchni w Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu (dłuższe zwolnienie lekarskie obecnego pracownika) – 1.126,- złotych;  oraz 5.450,- złotych na zakup obieraczki do ziemniaków na doposażenie kuchni w Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu. Zaszła konieczność zmniejszenia o kwotę 1.376.740,- złotych planowanych wydatków na budowę sieci wodociągowej Drzycim-Jastrzębie na skutek rozstrzygniętego przetargu na to zadanie. Zmniejszono również o kwotę 48.380,- złotych plan wydatków z tytułu spłaty odsetek od pożyczek i kredytów planowanych do zaciągnięcia w bieżącym roku tj. zmniejszenie zaplanowanego w budżecie deficytu. Przekształcenie biblioteki i świetlicy w gminne instytucje kultury nakłada na gminę obowiązek przyznania tym instytucjom dotacji na ich samodzielne funkcjonowanie. W związku z tym dla Gminnej Biblioteki Publicznej przyznaje się dotację w kwocie4 65.000,- złotych  natomiast dla Świetlicy Gminnej – 40.000,- złotych. Kwotę pozostałą ze zmniejszenia wydatków tj. 1.320.120, - złotych i zwiększenia dochodów – 1.248,- złotych przeznaczono na zmniejszenie deficytu budżetu o kwotę łączną 1.321.984,- złote. Deficyt po zmniejszeniu będzie wynosił 2.678.016 złotych.”
Radny p. Zygmunt Wycinek – z czego rezygnujemy, skoro tak bardzo zmniejszył się koszt inwestycji?
Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Gminy p. Maria Majewska – właśnie z niczego. Na tak dużą kwotę opiewał kosztorys. Już w trakcie przetargu zorientowaliśmy się, że był grubo przesadzony. Koszty ofert były o wiele niższe.
          W wyniku głosowania: 5 głosów za, 1 wstrzymujący się – zaproponowane zmiany w budżecie zostały zaopiniowane pozytywnie.
 
Ad. 5.
        Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Gminy – p. Maria Majewska: „Mamy odnieść się do obowiązującej uchwały   w sprawie zasad odpłatności za korzystanie z urządzeń komunalnych, podjętej przez Radę Gminy w 1997 roku. Od tego czasu nastąpiły zmiany w ustawie                o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. W tej chwili stan prawny nie pozwala na pobieranie odpłatności, która swego czasu była niewątpliwie właściwie uchwalona. Niektóre gminy pobierają opłaty  za przyłącze, ale tylko wtedy, gdy to przyłącze wykonują. Nie ma tej chwili odpłatności za sieć, a w oparciu o przepisy ustawy właściciel posesji wykonuje przyłącze na własny koszt.”
Wójt – powinniśmy uchylić istniejącą uchwałę. Będą z pewnością kłopoty, mam nadzieję, że przejściowe z tymi którzy płacili i płacą.
         W wyniku wyjaśnień Komisja opowiedziała się za uchyleniem Uchwały  Nr XXIX/156/97 z dnia 2 października 1997 r. w sprawie zasad odpłatności   za korzystanie z urządzeń komunalnych w następującym wyniku głosowania:   5 głosów za, 1 wstrzymujący się.
 
Załączniki:
1. Lista obecności.
2. Projekt uchwały w sprawie  w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji ustalonej wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu.
3.  Projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy. 
4. Uchwała Nr XXIX/156/97 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 2 października 1997 r. w sprawie zasad odpłatności za korzystanie z urządzeń komunalnych.
 
 
 
                                                                                                                                                                                                             Przewodniczący Komisji
 
                                                                                                                                                                                Jacek Gawrych

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (28 sierpnia 2009)
Opublikował: Bożena Szajerka (28 sierpnia 2009, 13:06:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1018