Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska z dnia 29 maja 2008 roku

                                        P R O T O K Ó Ł  nr  4/2008
 
                                        Z PRZEBIEGU POSIEDZENIA
KOMISJI DS. ROLNICTWA, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA  
odbytego w dniu  29 maja 2008 roku ( posiedzenie trwało od godz. 13-tej do godz. 15-tej  ).
 
W posiedzeniu udział wzięli wszyscy członkowie Komisji zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.
 
Spoza składu Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:    
1.Wójt Gminy –  p. Waldemar Moczyński
2. Przewodniczący Rady Gminy – p. Jerzy Krüger
3. Inspektor ds. kadr i organizacyjno-gospodarczych – p. Barbara Bagińska
4. Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Gminy – p. Maria Majewska
5.                Referent ds. gospodarowania mieniem komunalnym i planowania przestrzennego - p. Joanna Sawińska
Posiedzeniu przewodniczyła: p.  Teresa Piotrowska  – Przewodnicząca Komisji.
 
Porządek posiedzenia :
 
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z przebiegu poprzedniego posiedzenia.
3. Opinia do projektu uchwały w sprawie udostępnienia do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości komunalnej.
4. Opinia do projektu uchwały w sprawie nabycia na rzecz gminy części nieruchomości rolnej stanowiącej własność prywatną, z przeznaczeniem na budowę przepompowni.
5. Opinia do projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy części nieruchomości rolnej stanowiącej własność Agencji Nieruchomości Rolnych, z przeznaczeniem na budowę przepompowni.
6. Opinia do projektu uchwały w sprawie udostępnienia do sprzedaży nieruchomości komunalnej.
7. Stanowisko Komisji w sprawie odpłatności za korzystanie z urządzeń komunalnych.
8. Opinia do Strategii  rozwoju gminy Drzycim.
9. Opinia do projektu uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy.
10. Sprawy bieżące.
 
Przebieg posiedzenia:   
 Ad. 1.   
         Otwarcia posiedzenia, powitania członków Komisji, Wójta Gminy, Przewodniczącego Rady Gminy, przybyłych pracowników Urzędu Gminy    oraz stwierdzenia quorum dokonała Przewodnicząca Komisji pani Teresa Piotrowska. W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji, zgodnie          z listą obecności.
Ad. 2.
         Do protokołu z przebiegu poprzedniego posiedzenia, z dnia 9 kwietnia 2008 r. uwag nie wniesiono. Został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 3.
        Omówienia projektu uchwały  dokonała p. Joanna Sawińska – Referent ds. gospodarowania mieniem komunalnym i planowania przestrzennego wyjaśniając, że  w trakcie dokonywania wyceny przez biegłego okazało się,   że udostępnione do sprzedaży budynki Państwu Starzeckim znajdują się na odrębnych działkach, w tym budynek mieszkalny na działce komunalnej,   a budynek gospodarczy na działce Agencji Nieruchomości Rolnych. Dodała,  że  w tej sytuacji przedmiotem sprzedaży może być tylko budynek mieszkalny i uchwała podjęta w kwietniu musi być przez Radę Gminy uchylona.
       Uwag do projektu uchwały nie wniesiono. Został zaopiniowany pozytywnie- jednogłośnie.
         
Ad. 4.
        Projekt uchwały w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz gminy część nieruchomości rolnej, stanowiącej własność prywatną z przeznaczeniem                na budowę przepompowni ponownie omówiła p. Joanna Sawińska - referent ds. gospodarowania mieniem komunalnym i planowania przestrzennego.  Wyjaśniła, że w wyniku działań geodezyjnych na obszarze planowanej budowy przepompowni kolektora ciekowego uległy zmianom numery działek określone w uchwałach podjętych w tym zakresie w roku ubiegłym. W związku z tym wywołany został ten projekt uchwały, już z właściwymi numerami i wielkościami.
               Uwag do projektu uchwały nie wniesiono. Został zaopiniowany pozytywnie - jednogłośnie.
 
Ad. 5.
        Kolejny projekt omówiła również p. Joanna Sawińska Referent  ds. gospodarowania mieniem komunalnym i planowania przestrzennego wyjaśniając, że procedura wywołania tej uchwały była podobna do poprzedniej, bo nastąpiła również na skutek podziału gruntu po planowaną budowę przepompowni, z tą różnicą, że na cele infrastruktury nabywamy działkę, jako gmina  - nieodpłatnie.
        Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie – jednogłośnie.        
 
Ad. 6.
        Czwarty projekt uchwały, z zakresu gospodarki komunalnej omówiła także p. Joanna Sawińska Referent ds. gospodarowania mieniem komunalnym i planowania przestrzennego wyjaśniając, że przedmiotem sprzedaży jest działka, na której powierzchnię składają się w zasadzie trzy małe działki, które zostaną wystawione do przetargu jako całość.
        Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie – jednogłośnie.
 
Ad. 7.
         Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Gminy – p. Maria Majewska: „Mamy odnieść się do obowiązującej uchwały  w sprawie zasad odpłatności za korzystanie z urządzeń komunalnych, podjętej przez Radę Gminy w 1997 roku. Od tego czasu nastąpiły zmiany w ustawie  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. W tej chwili stan prawny nie pozwala na pobieranie odpłatności, która swego czasu była niewątpliwie właściwie uchwalona. Niektóre gminy pobierają opłaty za przyłącze, ale tylko wtedy, gdy to przyłącze wykonują. Nie ma tej chwili odpłatności za sieć. W oparciu o przepisy ustawy właściciel posesji wykonuje przyłącze na własny koszt.”
Wójt – powinniśmy zatem zlikwidować istniejącą uchwałę.
Przewodniczący Rady Gminy – co w tej sytuacji z ludźmi, którzy zapłacili, albo jeszcze płacą?
Wójt – w okolicznych gminach też płacą, tylko inaczej. U nas ten problem się pojawił, bo w wyniku przelicznika wzrosła ta odpłatność dwukrotnie.
Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Gminy – p. Maria Majewska: „Ten problem występuje w gminach okolicznych i w gminie Świecie.”
Wójt – jestem za tym, aby jakieś opłaty funkcjonowały.  Jest też taka uchwała, która mówi o umorzeniu pewnych należności i pewno będą one miały miejsce          i pójdą lawinowo. Musimy nad tym pomyśleć z radcą prawnym. Moim zdaniem jakaś odpłatność powinna funkcjonować na podstawie umów cywilno-prawnych. Odnośnie uchwały, którą omawiamy jestem za tym, aby na czerwcowej sesji ją uchylić.
         W wyniku wyjaśnień Komisja opowiedziała się za uchyleniem Uchwały Nr XXIX/156/97 z dnia 2 października 1997 r. w sprawie zasad odpłatności  za korzystanie z urządzeń komunalnych w następującym wyniku głosowania:  6 głosów za, 1 wstrzymujący się.
 
Ad. 8.
         Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Gminy – p. Maria Majewska: „Spotykaliśmy się na tzw. konsultacjach. Opracowywanie strategii odbywało się przy udziale grupy konsultacyjnej  i państwo radni i sołtysi również byli członkami tej grupy konsultacyjnej. W tej chwili strategia jest już opracowana i składa się z diagnozy stanu rozwoju gminy, raportu wyników ankiet, bo takie również były wśród mieszkańców rozpowszechnione, wróciło bardzo dużo  ankiet z propozycjami rozwoju gminy, oraz wizja rozwoju gminy. Jest to zasadnicza część strategii rozwoju, która wyznacza kierunki rozwoju na przestrzeni lat. Strategia jest niezbędnym dokumentem w tej chwili, jak dla każdej gminy, bo bez strategii nie możemy  występować o środki pozabudżetowe, zwłaszcza o środki unijne.”
         Omówiona Strategia została zaopiniowana pozytywnie – jednogłośnie.
 
Ad. 9.
        Projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy omówiła Inspektor ds. kadr i organizacyjno-gospodarczych – p. Barbara Bagińska.
        Komisja wydała w tym względzie jednogłośnie opinię pozytywną.
 
Ad. 10.
Radna p. Aniceta Gubańska – interweniować do Zarządu Dróg o wykaszanie poboczy.
Wójt – wczoraj poszło pismo. Wczoraj zdarzył się w Krakówku wypadek, podobno na skutek złej widoczności. Stąd nasza reakcja.
Radny p. Roman Piotrowski – co z Internetem?
Wójt – wioska internetowa w Jastrzębiu będzie miała Internet w czerwcu,  a mieszkańcy Drzycimia trochę później. Na sesji przedstawię więcej szczegółów.
Radna p. Elżbieta Babińska -  sprawa drogi pomiędzy Gródkami. Czy ruszy  w tym roku naprawa tej drogi?
Wójt – w tej sprawie czekamy na odpowiedź już dwa tygodnie.  Nawet proponowaliśmy rozpoczęcie jej remontu na tym odcinku.
Radny p. Stefan Szałański – jak nie ruszą z drogą, niech zrobią coś z poboczem. Droga do Lubocheni jest zasypana piaskiem ze skarpy z lewej strony. Zastanawiam się nad tym, czy pan Kurtys nie może uprawiać pola inaczej. Zaorał tak grunty, że nie ma rowu przy drodze. Po ulewie od 1 maja jest okropnie, bo piach wypłukiwany jest na drogę.
Radny p. Roman Piotrowski – czy będzie coś robione w zakresie boiska?
Wójt – są propozycje, które przewidują powstanie 2 boisk ze sztuczną trawą. Takie kompleksy będą powstawały w każdej gminie w 2010 roku. Taka propozycja jest przewidziana przy szkole w Drzycimiu. Czynimy starania  w kwestii własności gruntu pod ten kompleks. Natomiast boisko rozpoczęte wygląda tak: woda podskórna wciąż niszczy nieckę. Są nowe cieki od strony Wer.300 tys. złotych mamy na ten rok w budżecie. Będziemy wnioskowali  do Regionalnego Programu Operacyjnego o wsparcie finansowe. Nie stać nas na to, aby zgodnie z projektem wszystko z własnych środków sfinansować. Gdyby udało nam się uzyskać 70% środków, to byśmy jakoś to zadanie dokończyli.
Przewodnicząca Komisji – co z weterynarzem?
Wójt – weterynarz będzie, aktualnie trwa remont mieszkania dla weterynarza.
Przewodnicząca Komisji – kiedy planujemy wyjazd na drogi?
Radna p. Aniceta Gubańska – zaplanujmy po 20 czerwca.
Datę kolejnego posiedzenia w terenie zaplanowano na dzień 23 czerwca br.
 
Załączniki:
1. Lista obecności.
2. Projekt uchwały w sprawie udostępnienia do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości komunalnej.
3. Projekt uchwały w sprawie nabycia na rzecz gminy części nieruchomości rolnej stanowiącej własność prywatną, z przeznaczeniem na budowę przepompowni
4. Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy części nieruchomości rolnej stanowiącej własność Agencji Nieruchomości Rolnych, z przeznaczeniem na budowę przepompowni.
5. Projekt uchwały w sprawie  w sprawie udostępnienia do sprzedaży nieruchomości komunalnej.
6. Uchwała Nr XXIX/156/97 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 2 października 1997 r. w sprawie zasad odpłatności za korzystanie z urządzeń komunalnych.
7. Projekt uchwały w sprawie Strategii rozwoju gminy Drzycim.
8. Projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy. 
 
 
                                                                                                                                                                               Przewodnicząca Komisji
 
                                                                                                                                               Teresa Piotrowska

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (28 sierpnia 2009)
Opublikował: Bożena Szajerka (28 sierpnia 2009, 12:54:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 952