Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych z dnia 27 maja 2008 roku

                                             P R O T O K Ó Ł  nr  4/2008
 
                                             Z PRZEBIEGU POSIEDZENIA
KOMISJI DS. KULTURY, OŚWIATY, ZDROWIA, SPRAW SOCJALNYCH, BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ  
 
odbytego w dniu  27 maja 2008 roku ( posiedzenie trwało od godz. 14-tej do godz. 16-tej  ).
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.
Nieobecny – radny p. Michał Pamulak.
 
Spoza składu Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:    
1.Wójt Gminy –  p. Waldemar Moczyński
2. Przewodniczący Rady Gminy – p. Jerzy Krüger
3. Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu – p. Iwona Różycka
4. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu – p. Elżbieta Riesop
5. Kierownik Referatu Organizacyjno-Społecznego w Urzędzie Gminy – p. Ludwika Rezmer
6. Inspektor ds. kadr i organizacyjno-gospodarczych – p. Barbara Bagińska
Posiedzeniu przewodniczył: p.  Dariusz Podlejski  – Przewodniczący Komisji.
 
Porządek posiedzenia :
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z przebiegu poprzedniego posiedzenia, odbytego w dniu 15 kwietnia 2008 roku.
3. Opinia do projektu uchwały w sprawie odpłatności za przedszkole w Drzycimiu.
4. Opinia do projektu uchwały w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pn. Świetlica Gminna w Drzycimiu.
5. Opinia do Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Drzycim.
6. Opinia do projektu uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy.
 
Przebieg posiedzenia:  
 Ad. 1.   
         Otwarcia posiedzenia, powitania zaproszonych gości do udziału w posiedzeniu oraz stwierdzenia quorum dokonał Przewodniczący Komisji pan Dariusz Podlejski. W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji wg listy obecności, poza radnym p. Michałem Pamulakiem. 
Ad. 2.
         Do protokołu z przebiegu poprzedniego posiedzenia uwag nie wniesiono. Został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 3.
         Projekt uchwały omówiła p. Iwona Różycka – Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu. „ Nasze przedszkole świadczy nieodpłatnie usługi w ramach podstawy programowej i obejmuje to 5 godzin dziennie.  Przedszkole działa jednak dłużej – od siódmej do szesnastej, w związku z tym przekracza   zakres pięciogodzinny i zakres programowy. Poza tym dzieci otrzymują                    w przedszkolu posiłki w zależności od ilości godzin pobytu i wg tego, jakie rodzice sobie posiłki życzą, żeby dziecko tam zjadało. W tej uchwale,  ujęte zostały dzieci trzy, cztero i pięcioletnie, ponieważ dzieci sześcioletnie to już w zasadzie obejmuje obowiązek przygotowania przedszkolnego i ich obiad znalazł się w uchwale uprzednio podjętej przez Radę Gminy - w sprawie  zasad korzystania ze stołówki szkolnej. W związku z tym, w zależności od godzin pobytu i ilości spożywanych posiłków stawka została zróżnicowana. Największa jest w tej chwili 80,- złotych               Odpłatność ma rekompensować pracę włożoną w przygotowanie tych posiłków. Oczywiście rodzice płacą jeszcze tzw. wsad do kotła, czyli koszt produktów zużywanych do przygotowania posiłków. Dzięki współpracy z księdzem wspomagamy się darami z Caritas. Otrzymujemy stamtąd mleko, mąkę, ryż, kasze i olej. Obiad kosztuje aktualnie 1,80  natomiast śniadanie 1,20. Opłata stała jest związana z ilością   posiłków, które się przygotowuje oraz z pracą osób, które zajmują się przygotowaniem tych posiłków no i jeszcze za zajęcia dodatkowe typu logopedia, gimnastyka korekcyjna, zespoły korekcyjno-kompensacyjne. W zasadzie jest jeszcze jeden zapis, zwalniający z opłaty dziecko, które z jakiś względów nie przebywa w przedszkolu miesiąc i dłużej niż miesiąc. Uchwała miałaby wejść  w życie 1 sierpnia  br.”
Wójt – od 1 września będą funkcjonowały tzw. małe przedszkola  w takich wsiach jak: Biechówko, Gródek, Sierosław i Drzycim.  Firma, która wygrała konkurs na ten program będzie również zatrudniała nauczycieli do pracy w tych przedszkolach.
Radna p. Janina Różycka - trzeba będzie zakupić nowe zabawki. Nasze przedszkole w porównaniu z przedszkolami miejskimi stanowi dużą różnicę. Cieszę się, że będzie nowa elewacja na budynku.
Przewodniczący Komisji – kiedy będzie nowa elewacja?
Wójt – jest już rozpisany przetarg na wykonanie.
             Do projektu uchwały uwag nie wniesiono. Został zaopiniowany pozytywnie – jednogłośnie.
             
Ad. 4.
        Projekt uchwały w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury omówił Wójt.
Radny p. Jacek Gawrych – pod co będą podlegały świetlice wiejskie?
Wójt – pod nic, tak jak w tej chwili. Są to siedziby sołectw, którymi opiekują się rady sołeckie.
Przewodniczący Komisji – brakuje mi w projekcie uchwały tekstu, że świetlica działa w innych świetlicach.
Wójt – jest zapis, że działalność świetlicy obejmuje teren gminy.
Radna p. Janina Różycka  - czy organizowanie imprez po wsiach to obowiązek przyszłego dyrektora placówki?
Wójt – nie, ale p. Sławek chętnie współpracuje ze społecznikami z poszczególnych wsi, pomocy w organizowaniu imprez nie odmawia. Sądzę, że tak będzie nadal.
Przewodniczący Rady Gminy – przypuszczam, że ta uchwała spowoduje odejście p. Zawadzkiego.
Wójt – strach ma wielkie oczy.
Radna p. Aniceta Gubańska – trzeba się więc zastanowić zanim zlikwidujemy świetlicę. Szkoły też były zlikwidowane, a teraz nie ma takiego nacisku na te sprawy. Małe szkoły mogą funkcjonować.
Ludwika Rezmer Kierownik Referatu Organizacyjno-Społecznego w Urzędzie Gminy – proszę państwa są zadania, które można robić i są zadania które niestety trzeba robić. Jest to jedno z zadań, które trzeba zrobić, bo dłużej nie można faktu przekształcenia tej jednostki w instytucję kultury przeciągać.
           W wyniku dyskusji projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie w następującym wyniku głosowania: 4 głosy za, 2 wstrzymujące się.
 
Ad. 5.
         Omówienia Strategii i procesu jej tworzenia dokonała p. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu Elżbieta Riesop.
„Strategia zawiera przede wszystkim dane o gminie i kierunki działania dla naszego Ośrodka, który realizuje zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym: wypłacanie zasiłków celowych i okresowych, udzielanie schronienia, usług opiekuńczych, zapewnienie posiłku, ubrania, praca socjalna, prowadzenie  zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczych i wychowawczych wsparcia dziennego lub chronionego, tworzenie Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Rodziną i Dzieckiem, dożywianie dzieci w szkołach, sprawianie pogrzebów – w tym osobom bezdomnym, kierowanie do domów pomocy społecznej, sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej wojewodzie również  w wersji elektronicznej, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę to przyznawanie   i wypłacanie zasiłków stałych, opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne, organizowanie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zgodnie z art. 17 ustawy o pomocy społecznej  opracowanie gminnej strategii jest sprawą niezbędną w pracy Ośrodka, jak również tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną. Strategia została opracowana na lata 2008-2013. Strategia ma służyć w podejmowaniu działań w zakresie poprawy warunków zaspokajania potrzeb przez różne kategorie osób i rodzin. Opracowanie takiej strategii jest obowiązkiem naszego Ośrodka. Jak do tej pory GOPS był  w zasadzie płatnikiem świadczeń pieniężnych, a obecnie ma dążyć do usamodzielnienia osób i rodzin.   Najważniejszą sprawą jest to, że opracowanie strategii daje możliwość pozyskania środków z EFS. Obecnie nasz Ośrodek jest w trakcie starania się  o  środki                          z przeznaczeniem na zapobieganie bezrobociu (kursy, szkolenia, i przekwalifi-kowania w zawodzie).”
Radna p. Aniceta Gubańska – właściwie nie wiemy co ona zawiera.
Przewodniczący Komisji – niech każdy się z tematem zapozna i do niego wrócimy.
Wójt – dobrze byłoby, aby ta Strategia została teraz uchwalona. Miejmy odrobinę zaufania do materiałów, które zostały stworzone dla potrzeb Ośrodka, do dalszej jego pracy.
Radna p. Aniceta Gubańska – na przyszłość trochę wcześniej z takimi materiałami.
Kierownik GOPS – materiał jest obszerny, jeżeli chodzi o jego czytanie, mogę osobom zainteresowanym udostępnić płytę.
             W rezultacie dyskusji Strategia została zaopiniowana pozytywnie w następującym wyniku głosowania: 4 głosy za, 2 wstrzymujące się.
 
Ad. 6.
        Opracowanie pn. „System profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną omówiła również p. Elżbieta Riesop – Kierownik GOPS.
Radna p. Janina Różycka – czy musimy się z tym spieszyć?
Kierownik GOPS- dobrze byłoby, aby te uchwały zostały uchwalone na jednej sesji.
            Opinia: 3 głosy za, 3 wstrzymujące się.
 
Ad. 7.
        Projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy omówiła Inspektor ds. kadr i organizacyjno-gospodarczych – p. Barbara Bagińska.
        Komisja wydała w tym względzie jednogłośnie opinię pozytywną.
 
Załączniki:
1. Lista obecności.
2. Projekt uchwały w sprawie odpłatności za przedszkole w Drzycimiu.
3. Projekt uchwały w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pn „Świetlica Gminna w Drzycimiu”
4. Projekt uchwały w sprawie Strategii integracji i rozwiązywania problemów społecznych gminy Drzycim
5. Projekt uchwały w sprawie Systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną.
6. Projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy.  
 
 
 
                                                                                                                                          Przewodniczący Komisji
 
                                                                                                                                                       Dariusz Podlejski

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (28 sierpnia 2009)
Opublikował: Bożena Szajerka (28 sierpnia 2009, 12:50:37)

Ostatnia zmiana: Bożena Szajerka (28 sierpnia 2009, 13:05:17)
Zmieniono: usunięcie błędu w dacie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1144