Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ocvhrony Środowiska z dnia 28 listopada 2007 r.

                                              P R O T O K Ó Ł nr 7 /2007
 
                                       Z PRZEBIEGU POSIEDZENIA KOMISJI

           ds.  ROLNICTWA, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
 
odbytego w dniu 28 listopada 2007 roku ( posiedzenie trwało od godz. 13-tej  do godz. 1515 ).
 
Członkowie Komisji obecni wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.
 
Spoza Komisji w posiedzeniu udział wzięli:   
1/ Wójt Gminy –  Waldemar Moczyński
2/ Przewodniczący Rady Gminy – Jerzy Krüger
3/ Pracownik ODR Minikowo – Barbara Szomszor
4/ Inspektor ds. wymiaru podatków – p. Elżbieta Zielińska.
 
Posiedzeniu przewodniczyła: p. Teresa Piotrowska Przewodni-cząca Komisji.
 
Porządek posiedzenia:  
1.  Zapoznanie członków Komisji z tematyką przeprowadzonych szkoleń dla rolników w 2007 roku oraz przedstawienie planu szkoleń na 2008 rok.
2.  Opinia do projektów uchwał:
a) w sprawie inkasa,
b) w sprawie ceny kwintala żyta do podatku rolnego,
c)  w sprawie stawek podatku od nieruchomości,
d)  w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
3. Sprawy bieżące.    
   
Przebieg posiedzenia:
 
Ad. 1.
 
          Pani Barbara Szomszor – instruktor Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie poinformowała zebranych o odbytych szkoleniach dla rolników w roku 2007 i planowanych na 2008 rok. Wykaz stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
 
Ad. 2.
 
a) Wójt: „Zaproponowałem projekt uchwały w sprawie inkasa ( załącznik nr 3 ). Zmiana polega na ujednoliceniu procentowego wynagrodzenia brutto dla wszystkich inkasentów w wysokości 3%. Do tej pory procent wynagrodzenia jest różny w różnych sołectwach. W niektórych sytuacjach wygląda to tak, że któryś z sołtysów zainkasował np. kilka wpłat, a drugi kilkanaście, a otrzymali takie samo wynagrodzenie. Uważam, że nie jest to forma sprawiedliwa.”
Radna p. Elżbieta Babińska – wnioskuję, aby obniżyć wynagrodzenie brutto do 2,5 %.
W wyniku głosowania: 4 głosy za, 3 wstrzymujące  członkowie Komisji opowiedzieli się za projektem uchwały w tym przedmiocie. Propozycja radnej E. Babińskiej nie była już poddawana pod głosowanie.
 
b) Projekt uchwały, w imieniu Wójta, przedstawiła p. Elżbieta Zielińska – inspektor ds. wymiaru podatku (zał. nr 4 do protokołu). Wójt wyjaśnił, że:  „Cena skupu żyta ogłoszona przez Prezesa GUS wynosi 58,29 złotych i propozycja obniżenia tej kwoty w projekcie uchwały sięga ponad 18,-  złotych. Wzrośnie jednak o 10,- złotych w porównaniu z ceną żyta do podatku tegorocznego. W wyniku obniżenia ceny o ponad 18,- złotych stracimy też na wysokości subwencji.
Przewodnicząca Komisji – jaka jest ściągalność podatku?
Wójt – ok. 90 %.
Przewodnicząca Komisji – na poprzednich posiedzeniach Komisji proponowano, aby rolnicy sprzedali zboże, które magazynują, bo cena zboża jest wysoka. W tej chwili już spada.
Radny p. Roman Piotrowski – ja patrzę na to inaczej. Cena ma wzrosnąć o 25 % w stosunku do roku bieżącego. To jest trochę za wiele. Proponuję 35 złotych za q.
Radna p. Ewa Kempińska – czy rolnik może złożyć wniosek o umorzenie podatku?
Wójt – oczywiście, że może. Jednak na efekt decyzji, czy umorzę podatek, czy nie, składa się wiele wyjaśnień, w tym wywiad o aktualnej sytuacji finansowej danego wnioskodawcy. W zasadzie decyzja o umorzeniu nie jest moim „widzi mi się.”
Radna p. Elżbieta Babińska – proponowana podwyżka jest mniejsza od kwoty, która pozostałaby do maksymalnej. Nie jest nawet wypośrodkowana.
Radny p. Roman Piotrowski – w gminie Lniano uchwalili 36,- złotych.
Wójt – w Unisławiu mają wyższy, bo uchwalili 46,- złotych.
Radny p. Roman Piotrowski – gdzie jest Unisław? Spójrzmy, jaką w naszej gminie mamy ziemię.
Przewodnicząca Komisji – Jakie będą straty w budżecie, jak nie uchwalimy tej kwoty?
Wójt – nie wiem jaką kwotę Rada uchwali,  w projekcie budżetu do wpływów z podatku rolnego, zaplanowana jest kwota 40,- złotych, zgodnie z projektem uchwały. Nasi najwięksi obszarnicy płacą i z nich w zasadzie żyjemy. Opór, który tu ma miejsce jest zrozumiały, bo każda grupa społeczna ciągnie w swoją stronę.
Radny p. Roman Piotrowski – Wójt próbuje pozyskać środki unijne i wie, jak to jest. To samo nam się proponuje. Nie jest to proste, raczej odwrotnie, bo jeszcze trzeba mieć środki własne, a jeszcze wszędzie nas się zbywa.
Poddany projekt uchwały pod głosowanie Komisja zaopiniowała pozytywnie w następującym wyniku: 4 głosy za, 2 przeciwne, 1 wstrzymujący.
 
c) Stawki podatku od nieruchomości:
 
Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni, 
Przewodnicząca Komisji – czy jest to duży dochód dla gminy przy wzroście tej stawki o 1 grosz?
p. Elżbieta Zielińska wyliczyła przykładowo dla jednej z firm kwotę wzrostu i sięgnęła ona 7 tys. złotych.
Za proponowaną stawką 0,60 złotych opowiedziało się 6 członków Komisji, 1 wstrzymał się od głosu.
 
Od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni,
Za propozycją 3,74 złote opowiedzieli się wszyscy członkowie Komisji.
 
Od gruntów pozostałych od 1 m2 powierzchni,
Propozycja 0,15 złotych została zaakceptowana przez Komisje jednogłośnie.
 
Od budynków mieszkalnych  od 1 m2 powierzchni użytkowej,
Radny p. Roman Piotrowski podał propozycję 0,57 złotych i została ona poddana pod głosowanie, jako dalej idąca.
         Za propozycją opowiedziało się 4 członków Komisji 3 było przeciwnych ( w tej sytuacji propozycja stawki z projektu uchwały – 0,56 złotych nie była już głosowana ).
 
Od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m 2 powierzchni użytkowej,
Radny p. Roman Piotrowski podał propozycję 17,00 złotych i została ona poddana pod głosowanie, jako dalej idąca.
         Za propozycją opowiedziało się 6 członków Komisji 1 był przeciwny ( w tej sytuacji propozycja stawki z projektu uchwały – 16,40  złotych nie była już głosowana ).
 
Od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej,
Za proponowaną stawką 8,86 złotych Komisja opowiedziała się  jednogłośnie.
 
Od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m2 powierzchni użytkowej,
Za proponowaną stawką 3,84 złote Komisja opowiedziała się  jednogłośnie.
 
Od budynków pozostałych od 1 m2 powierzchni użytkowej 
Za proponowaną stawką 5,11 złotych Komisja opowiedziała się pozytywnie ( 6 głosów za, 1 przeciwny ).
 
Procent od budowli oraz zwolnienia zaproponowane w projekcie uchwały zostały zaakceptowane jednogłośnie. Omawiany projekt stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

e) Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych ( załącznik nr 6 ) przedstawił Wójt wyjaśniając, że zwyżka stawek sięga 2,5 %.
Radny p. Roman Piotrowski – jakie są wpływy z tego tytułu?
Wójt – ok. 50 tys. złotych rocznie.
Za proponowanym  projektem uchwały Komisja opowiedziała się  jednogłośnie.
 
Ad. 3.
 
Radny p. Roman Piotrowski – jesteśmy przed zimą, czy są wybrane jakieś organy do zimowego odśnieżania?
Wójt – już została podpisana umowa z Spółdzielnią Usług Wielobranżowych na drogi gminne i powiatowe i zostanie podpisana jeszcze jedna umowa, na zimowe utrzymanie dróg osiedlowych, bo nie można na nie sypać soli, tylko odśnieżać.
Radny p. Roman Piotrowski – czy pan Szeligowski jest osobą odpowiedzialną za odśnieżanie?
Wójt – tak, jest koordynatorem. Do niego mogą dzwonić sołtysi w sprawie odśnieżania dróg.
Radna p. Ewa Kempińska – zawsze koło p. Gajewskiego w Jastrzębiu była kupka z piaskiem, teraz nie ma.
Wójt – aktualnie trwa rozwożenie tych tzw. kupek. Może jeszcze tam nie dowieźli.
Radna p. Aniceta Gubańska – poniszczone są znaki drogowe na trasie Gacki-Biechówko i w samym Biechówku.
Radny p. Roman Piotrowski – ile dochodu przynoszą nasze świetlice?
Wójt –  ok. 17 tys. złotych.
Radny p. Roman Piotrowski – czy strażacy w Gackach mają płacić za salę, jak robią sobie Sylwestra?
Wójt – jak robicie sobie imprezę we własnym gronie i nie jest to zabawa dochodowa, to nie.
Radny p. Roman Piotrowski – trzeba coś zrobić z naszą oczyszczalnią, aby odbierać ścieki od ludzi.
Wójt – propozycje były takie, aby zbudować zbiornik na ścieki dowożone.
Radna p. Elżbieta Babińska – czy coś się ruszyło w sprawie oczyszczalni ścieków w Jastrzębiu?
Wójt – oczyszczalnia funkcjonuje i funkcjonować będzie. Panu Klimackiemu wygasa pozwolenie wodnoprawne.
Radny p. Roman Piotrowski – Gacki chętnie przystąpiłyby do kanalizacji.
Wójt – koszt budowy sieci kanalizacyjnej Jastrzębie-Drzycim sięga kwoty 3 mln złotych. Nie stać nas na kolejne wydatki w tym zakresie.
Radna p. Elżbieta Babińska – czy można na ten cel pozyskać jakieś   środki?
Wójt – tak, ale musimy też mieć zabezpieczone środki własne w budżecie gminy.
Radny p. Roman Piotrowski – hala sportowa nie jest nam potrzebna. Ile my już na nią wydaliśmy? Trzeba najpierw skończyć boisko.
Wójt – teraz na boisku jest tzw. stan zerowy. Wymaga on kilku warstw do ułożenia i dopiero na nie murawa. 300 tys. złotych przewidujemy na ten cel ze środków własnych i będziemy się starali pozyskać środki z zewnątrz. Na halę wydaliśmy 10 tys. złotych. Był to koszt koncepcji. Projekt na halę może kosztować w granicach 40-45 tys. złotych.
Radna p. Aniceta Gubańska – na poprzednim posiedzeniu Rady Gminy pytałam o małe przedszkola na wsi. Czy ktoś zajął się tą sprawą?
Wójt – sprawę przedszkoli na wsiach bada p. Sabina Majewska. Jak poznamy więcej konkretów, to panią z tematem zapoznam.
Przewodnicząca Komisji – zbliża się koniec roku, chciałabym aby członkowie Komisji wnieśli swoje propozycje do planu pracy na rok przyszły.
Radna p. Elżbieta Babińska – co z domem p. Wesołowskich w Drzycimiu.
Wójt wyjaśnił, że nadzór budowlany w Starostwie Powiatowym nie stwierdził, że dom nadaje się do rozbiórki i nadal trzeba oczekiwać pozytywnych ruchów w tym kierunku ze strony nie tyle właścicieli, bo takich nie ma na dzień dzisiejszy, ale spadkobierców.
Radny p. Roman Piotrowski – czy urzędy zobowiązane są do zapewnienia noclegowni bezdomnym?
Wójt – na naszym terenie zajmuje się tymi sprawami Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Aktualnie jedna osoba bezdomna znajduje się w szpitalu, po leczeniu szpitalnym ma zapewnione miejsce w schronisku. O innych bezdomnych nic nam nie wiadomo.
 
Załączniki :
 
1.     Lista obecności.
2.     Wykaz szkoleń dla rolników
3 – 6 projekty uchwał na XI sesję Rady Gminy.
 
 
 
 
                                                                               Przewodnicząca Komisji
 
                                                                                   Teresa Piotrowska
 
 

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (6 lutego 2008)
Opublikował: Bożena Szajerka (6 lutego 2008, 08:19:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1076