Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej z dnia 27 listopada 2007 r.

                                                   P R O T O K Ó Ł  nr 6/2007
 
                                                   Z PRZEBIEGU POSIEDZENIA
KOMISJI DS. KULTURY, OŚWIATY, ZDROWIA, SPRAW SOCJALNYCH, BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
 
odbytego w dniu 27 listopada 2007 roku ( posiedzenie trwało od godz.13-tej do godz.15-tej).
W posiedzeniu udział wzięli wszyscy członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
 
Spoza Komisji w posiedzeniu udział wzięły następujące osoby:
1. Wójt Gminy  - Waldemar Moczyński
2. Inspektor ds. wymiaru podatków – Elżbieta Zielińska
3. Przewodniczący Rady Gminy – Jerzy Krüger
  
Posiedzeniu przewodniczył : p. Dariusz Podlejski -  Przewodniczący Komisji.
 
Porządek posiedzenia :
1. Opinia do projektów uchwał w sprawie podatków na 2008 rok :
a) rolny,
b) od nieruchomości,
c) od środków transportowych,
2. Opinia do projektu uchwały  w sprawie: poboru podatku od  nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.     
3. Opinia w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psa.
4. Opinia do projektu uchwały w sprawie zmian w statucie gminy.
5. Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pn. „ Bezpieczna Droga do Szkoły”.
 
Ad.1.
      a) Projekt uchwały w sprawie ceny żyta stanowiącej podstawę  obliczenia podatku rolnego na 2008 rok w imieniu Wójta Gminy przedstawiła p. Elżbieta Zielińska. Propozycją jest obniżenie ceny  z kwoty 58,29 zł do kwoty 40,00 zł za kwintal żyta. W bieżącym roku cena kwintala żyta do podatku rolnego wynosi 30,00 zł (została obniżona z kwoty 35,52 zł).
Radna p. Janina Różycka – proszę o wyjaśnienie różnicy ha fizyczne  i ha przeliczeniowe.
Sprawę wyjaśniła p. Elżbieta Zielińska.
Wójt – w roku ubiegłym obniżyliśmy cenę kwintala o 5,52 zł, a obecnie proponuję o 18,29 zł. Obniżkę tracimy w dochodach. Brane jest to pod uwagę przy obliczaniu subwencji ogólnej dla gminy.
Przewodniczący Komisji – obniżka jest znacząca i uważam, że rolnicy otrzymują dopłaty, które im to zrekompensują.
Poddano pod głosowanie proponowaną kwotę tj. 40,00 zł ( 7 głosów za).
Projekt uchwały stanowi zał. nr 2 do protokołu.
 
b) Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w imieniu Wójta przedstawiła p. Elżbieta Zielińska.
- od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0.60 zł od 1m2 powierzchni.
Radny p. Edmund Szymczak – o ile procent w stosunku do bieżącego roku wzrosły stawki podatku od nieruchomości ?
Wójt – w tym przypadku nie brano pod uwagę wysokości inflacji.
Radny p.  Edmund Szymczak – należałoby podnieść o stopień inflacji, byłoby to najbardziej sprawiedliwe. Sutkiem wzrostu podatków będą wyższe obciążenia przedsiębiorców i wzrosną ceny produktów. Proponuję 0,57 zł od m2 powierzchni. Przegłosowano dalej idącą propozycję tj. 0,60 zł od 1m2 powierzchni ( 5 głosów za,  2 przeciw). Propozycja komisji 0,60 zł od 1m2 powierzchni.
- od gruntów  pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3,74 zł od 1 ha powierzchni ( 6 głosów za,  1 wstrzymujący).
- pozostałe grunty – propozycja Wójta 0,15 zł od 1m2 powierzchni. Propozycja p. Edmunda Szymczaka – 0,12 zł od 1m2 powierzchni. Głosowano dalej idącą propozycję tj. 0,15 zł od 1m2 ( 4 głosy za,  1 przeciw, 2 wstrzymujące).
- od budynków lub ich części mieszkalnych – projekt Wójta 0,56 zł od 1m2 powierzchni użytkowej.
Radny p. Mirosław Parczyk – proponuję 0,57 zł od 1m2 powierzchni użytkowej.
Przewodniczący Rady Gminy p. Jerzy Krüger – jestem za tą propozycją, mniejsze kwoty podwyżki, wyższy budżet.
Przegłosowano dalej idącą propozycję tj. 0,57 zł od 1m2 powierzchni użytkowej ( 4 głosy za, 1 przeciw, 2 wstrzymujące się).
- od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 16,40 zł od 1m2 powierzchni użytkowej ( 6 głosów za, 1 wstrzymujący).
- od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 8,86 zł od 1m2 powierzchni użytkowej ( 6 głosów za, 1 wstrzymujący).
- od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 3,84 zł od 1m2 powierzchni użytkowej ( jednogłośnie – 7 głosów za).
- od budynków lub ich części pozostałych – propozycja Wójta – 5,11 zł od 1m2 powierzchni użytkowej.
Radny p. Dariusz Podlejski – proponuję pozostawić stawkę obecną tj. 4,99 zł od 1m2 powierzchni użytkowej.
Głosowanie : 5,11 zł od 1m2 ( 3 głosy za, 4 przeciw), 4,99 od 1m2 ( 4 głosy za, 3 przeciw). Komisja proponuje 4,99 zł od 1m2 powierzchni użytkowej.
- budowle 2% ich wartości  ( 7 głosów za ).
Zwolnienia od podatku – komisja zaakceptowała zwolnienia obowiązujące w roku bieżącym.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
 
c) Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych ( załącznik nr 4 do protokołu).  P. Dariusz Podlejski – proponuję przyjąć całość projektu uchwały, wzrost wszystkich stawek nastąpił o 2,5 % - wskaźnik inflacji.
Przegłosowano – 7 głosów za przedstawionym projektem.
 
Ad.2.
      Projekt uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso przedstawił Wójt p. Waldemar Moczyński. Dotychczas z uwagi na zróżnicowanie  wielkości sołectw ustalano % za pobór  w zależności od wielkości sołectwa ( małe sołectwa wyższy procent). Obecnie proponuję ustalić wynagrodzenie za inkaso podatków w wysokości 3% od sumy osobiście zainkasowanych kwot równo dla wszystkich sołtysów.
Przewodniczący komisji p. Dariusz Podlejski – od stycznia sołtysi będą mieli stałe miesięczne diety. Uważam, że propozycje wynagrodzenia za inkaso w wysokości 3% zainkasowanych kwot jest do przyjęcia.
Radny p. Jacek Gawrych  - wnoszę propozycję 2,5%.
P. Elżbieta Zielińska – w małych sołectwach ta kwota będzie mała, dlatego winno zostać 3%.
Głosowanie : wynagrodzenie brutto 3% od sumy osobiście zainkasowanych podatków ( 4 głosy za, 1 przeciw, 2 wstrzymujące).
Projekt uchwały stanowi zał. nr 5 do protokołu).
  
Ad.3.
    Wójt poinformował zebranych o zmianie przepisów w ustawie  o podatkach i opłatach lokalnych. Podatek od posiadania psa zastąpiła opłata.  Uchwalenie jej przez Radę nie jest obowiązkowe. Dlatego proponuję na rok 2008 r. nie ustalać opłaty od posiadania psa.
Przewodniczący Komisji p. Dariusz Podlejski – urząd jest zobowiązany do wyłapywania bezpańskich psów. Z opłaty byłyby na to środki.
Wójt – w roku bieżącym  jeden pies został złapany na terenie gminy  i koszty związane z przekazaniem do schroniska obciążyły Fundusz Ochrony Środowiska.
Radna p. Janina Różycka – uważam, że należy wprowadzić opłatę, żeby ludzie mieli świadomość opłaty. Proponuję 10 zł od posiadania psa.
Przewodniczący komisji zapytał, czy wprowadzić opłatę. Odbyło się głosowanie ( 5 głosów za rezygnacją z opłaty, 1 przeciw, 1 wstrzymujący).
 
Ad.4.
   Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy przedstawił Przewodniczący Komisji p. Dariusz Podlejski. W związku z podziałem sołectwa Drzycim i utworzeniem sołectwa w Jastrzębie, trzeba  w Statucie Gminy dopisać to sołectwo.
Przeprowadzono głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany w Statucie Gminy przyjęto jednogłośnie ( 7 głosów za). Projekt uchwały stanowi zał. nr 6 do protokołu.
 
Ad.5.
Komisja zorganizowała konkurs plastyczny „BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY”. Na dzisiejszym posiedzeniu członkowie komisji i Kierownik Posterunku Policji p. Mieczysław Lewandowski ocenili prace, które wpłynęły do Urzędu Gminy. Oceny dokonano zgodnie z przyjętym regulaminem. W załączeniu do protokołu lista osób nagrodzonych  i pozostałych biorących udział w konkursie ( zał .nr 7 i 8 ). Nagrody wszystkim uczniom zostaną wręczone w dniu 6 grudnia  w poszczególnych szkołach i przedszkolu.
  
Załączniki:

Lista obecności członków komisji.
Projekt uchwały w sprawie ceny żytastanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego.
Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Projekt uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości rolnego i leśnego w drodze inkasa i określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
Projekt uchwały w sprawie zmian w statucie gminy.
Wykaz osób nagrodzonych w konkursie plastycznym „BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY”.
Pozostali uczniowie, którzy brali udział w konkursie plastycznym.
 
 
 
 
                                                                                               Przewodniczący Komisji
 
                                                                                                    Dariusz Podlejski

metryczka


Wytworzył: Grażyna Sośnicka (6 lutego 2008)
Opublikował: Bożena Szajerka (6 lutego 2008, 08:09:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1305