Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Finansów z dnia 26 listopada 2007 r.

                                               P R O T O K Ó Ł  nr 7/2007
 
                                               PRZEBIEGU POSIEDZENIA
                                         KOMISJI DS. BUDŻETU I FINANSÓW
 
odbytego w dniu 26 listopada 2007 roku ( posiedzenie trwało od godz.13-tej do godz.15-tej).
W posiedzeniu udział wzięli wszyscy członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
    Spoza Komisji w posiedzeniu udział wzięły następujące osoby:
1.  Wójt Gminy  - Waldemar Moczyński
2.  Skarbnik Gminy – Bogusława Radzikowska
3.  Inspektor ds. wymiaru podatków – Elżbieta Zielińska
4.  Sołtys sołectwa Drzycim – Barbara Kruczyńska
 
Posiedzeniu przewodniczył : p. Jacek Gawrych Przewodniczący Komisji.
 
Porządek posiedzenia :
1.    Opinia do projektów uchwał w sprawie podatków na 2008 rok :
a) rolny,
b) od nieruchomości,
c) od środków transportowych,
2. Opinia do proponowanych zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
3. Opinia do projektu uchwały  w sprawie: poboru podatku od  nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, określenia  inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
4.Opinia w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psa.
 
Przebieg posiedzenia :
   Przed rozpoczęciem omawiania porządku obrad, Przewodniczący Komisji  udzielił głosu p. Barbarze Kruczyńskiej sołtysowi sołectwa Drzycim.
Pani Barbara Kruczyńska – proszę rozważyć wysokość opłaty targowej, która obowiązuje na terenie naszej gminy. Proponuję jej obniżkę  i dokonanie podziału na formę handlu ( np.  z kosza, ze stołu, samochodu). Sprzedający oferują małą ilość towaru i obecna wysokość opłaty jest za wysoka. Sprzedający nie chcą płacić i są z tego powodu nieprzyjemne rozmowy. Opłata jest najwyższa w okolicy. Sprzedający mają również pretensje dotyczące braku toalet. Nie jest to przyjemna czynność zbierania opłat.
Skarbnik Gminy – wyjaśniła, że my nie mamy targowiska, dlatego gmina bierze tylko opłatę za handel niezależnie od miejsca sprzedaży.
Wójt  - wpływy z opłaty targowej w roku bieżącym były wyższe niż w latach poprzednich. Proszę przedstawić swoje propozycje i do sprawy wrócimy w przyszłym roku. Opłata targowa nie jest podatkiem, więc może być podjęta uchwała w późniejszym terminie.
 
Ad. 1.
 a) Projekt uchwały w sprawie ceny żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na 2008 rok, w imieniu  Wójta omówiła p. Elżbieta Zielińska. Cena żyta ogłoszona przez Prezesa GUS stanowiąca podstawę obliczenia podatku rolnego na 2008 rok wynosi 58,29 złotych, propozycja obniżenia ceny  do 40 złotych za kwintal.
Radny p. Roman Piotrowski –proponowana stawka zbyt wysoka. Rolnicy biednieją, sprzedają gospodarstwa, brak pracy dla rolników w późniejszym wieku.
Radny p. Dariusz Podlejski – rolnicy też mogą wyjeżdżać do pracy za granice, które są  otwarte również dla rolników. Proponowana stawka to 40 zł.
Wójt – jeżeli jeszcze obniżymy proponowaną kwotę, to dobrowolnie rezygnujemy z własnych dochodów. Niektóre gminy już uchwaliły podatki, które są wyższe.
Radny p. Zygmunt Wycinek – dochodem gminy są dochody z gospodarstw wielkotowarowych. Obniżając podatki korzystają z tego rolnicy mający duże gospodarstwa.
Radny p. Dariusz Podlejski – jeżeli uzyskamy większy dochód z podatku rolnego, to istnieje możliwość przynajmniej częściowego umorzenia rolnikom będącym w trudnej sytuacji. Na pewno będzie niezadowolenie wśród rolników, ale w ciągu roku mogą być sytuacje, że będą zwiększone dotacje.
Przeprowadzono głosowanie za obniżeniem ceny żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2008 r. do 40,00 złotych.
Za propozycją 40 zł głosowało 3 radnych, 2 radnych przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosu. Komisja przyjęła proponowany projekt uchwały w sprawie ceny żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na 2008 r. ( projekt uchwały stanowi zał. nr 2 do protokołu)
 
b) projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w imieniu Wójta przedstawiła p. Elżbieta Zielińska.
- od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,60 zł od 1 m2 powierzchni  ( 7 głosów za),
- od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3,74 zł od 1 ha powierzchni ( 7głosów za),
- pozostałe grunty 0,15 zł od 1m2 powierzchni ( 7 głosów za),
- od budynków mieszkalnych – propozycja Wójta 0,56 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
Propozycje radnych :
p. Ewa Kempińska – 0,59 zł od 1m2 ( 3 głosy za, 3 przeciw,  1 wstrzymujący),
p. Zygmunt Wycinek – 0,57 zł od 1m2 ( 4 głosy za, 1 przeciw, 2 wstrzymujące).
Propozycja komisji – 0,57 zł od 1m2 powierzchni użytkowej.
- od budynków  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – propozycja Wójta 16,40 zł od 1m2 powierzchni użytkowej.
Radny p. Dariusz Podlejski – stawka za mała, proponuję 17,00  zł. Stawka ta nie odstraszy od prowadzenia działalności gospodarczej.
Radny p. Zygmunt Wycinek – podatek najbardziej obciąża podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
Wójt – ten, kto ma duże powierzchnie np. 2000m2 i wydzierżawia, to nie ponosi kosztów, natomiast dla prowadzących sklepy obciążenie nie będzie zbyt wysokie.
Przewodniczący komisji p. Jacek Gawrych – w projekcie budżetu planujemy deficyt, więc dochody winny być wyższe.
Radny p. Zygmunt Wycinek – stawki mogłyby być wyższe, ale władze gminy musiałyby ściągać inwestorów.
Propozycja komisji – 17,00 zł ( 5 głosów za, 2 przeciw).
- od budynków i ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,86 zł od 1m2 powierzchni użytkowej ( 7 głosów za),
- od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych -  3,84 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej ( 7 głosów za propozycją),
- od budynków i ich części pozostałych – 5,11 z od 1m2 powierzchni użytkowej,
Radny p. Dariusz Podlejski – jest to duże obciążenie, proponuję pozostawić obecną stawkę.
Radny p. Zygmunt Wycinek – właściciele nie podejmują żadnych działań, ażeby zlikwidować nie wykorzystywane budynki. Ludzie narzekają, ale nie likwidują zabudowań.
Pani Elżbieta Zielińska – mieszkańcy gminy świadomie zostawiają sobie budynki, a potem jest problem z płaceniem.
Wójt – umarzam ten podatek w sytuacjach, kiedy starszym ludziom można pomóc.
Głosowanie : 5,11 zł za 1m2 ( 3 głosy za, 1 wstrzymujący, 3 przeciw),
 4,99 zł za 1m2 ( 3 głosy za, 2 wstrzymujące, 2 przeciw).
Propozycja komisji 4,99 zł za 1m2 powierzchni użytkowej.
- od budowli – 2% ich wartości ( 7 głosów za ).
Zwolnienia od podatku – komisja zaakceptowała zwolnienia obowiązujące w roku bieżącym.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
 
c) Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych ( załącznik nr 4 do protokołu).
Radny p. Dariusz Podlejski – proponuję przyjąć całość projektu uchwały, wzrost wszystkich stawek nastąpił o 2,5 % - wskaźnik inflacji.
Przegłosowano – 7 głosów za przedstawionym projektem.
 
Ad.2
      Projekt zmian w budżecie gminy na 2007 rok przedstawiła p. Bogusława Radzikowska – Skarbnik Gminy. Wprowadzono do budżetu darowiznę dla Szkoły Podstawowej w Sierosławiu.
Wójt – darczyńcą była Rada Sołecka w Sierosławiu, która zorganizowała festyn. Zgromadzone środki mają być przeznaczone na plac zabaw.
Przegłosowano proponowane zmiany – jednogłośnie ( 7 głosów za).
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
 
Ad.3
      Projekt uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso przedstawił Wójt p. Waldemar Moczyński. Dotychczas z uwagi na zróżnicowanie  wielkości sołectw ustalono % za pobór  w zależności od wielkości sołectwa. Obecnie proponuję ustalić wynagrodzenie za inkaso podatków w wysokości 3% od sumy osobiście zainkasowanych kwot.
Pan Zygmunt Wycinek – proponuję 2,5 %. Propozycje poddano pod głosowanie: 3%  ( 2 głosy za, 5 przeciw), 2,5 % ( 5 głosów za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący). Komisja przyjęła propozycję 2,5% od sumy osobiście zainkasowanych podatków.
Projekt uchwały w sprawie inkasa stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
  
Ad.4
      Wójt poinformował członków komisji, że zmieniły się przepisy dotyczące podatku od posiadania psa. Obecnie  nie uchwala się podatku, a można ustalić opłatę od posiadania psa. W związku z tym zaproponował rezygnację z powyższej opłaty.
Radny Dariusz Podlejski – opłata powinna być. Z racji wykonywania pracy, widzę potrzebę ewidencjonowania psów. Są przypadki, że psy są bez opieki i są zagrożeniem dla mieszkańców. Na podstawie zgłoszenia można prowadzić dochodzenie wobec właścicieli.
Wójt – samo utrzymanie psa kosztuje, a jak ludzie zaczną się pozbywać zwierząt to będzie problem z brakiem miejsc w  schroniskach.
Radny Dariusz Podlejski – proponuję symboliczną opłatę w wysokości 5,00 zł od jednego psa. Poddano pod głosowanie wprowadzenie opłaty od posiadania psa  w wysokości 5,00 zł  ( 3 głosy za, 4 przeciw).
Stanowisko komisji – rezygnacja z opłaty od posiadania psa.
  
Załączniki:

Lista obecności członków komisji.
Projekt uchwały w sprawie ceny żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego.
Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Projekt zmian w budżecie.
Projekt uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości rolnego i leśnego w drodze inkasa i określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
 
 
 
 
                                                                                     Przewodniczący Komisji
 
                                                                                           Jacek Gawrych

metryczka


Wytworzył: Grażyna Sośnicka (6 lutego 2008)
Opublikował: Bożena Szajerka (6 lutego 2008, 07:59:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1102