Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Finansów z dnia 29 października 2007 r.

                                                 P R O T O K Ó Ł  nr 6/2007
                                                 Z PRZEBIEGU POSIEDZENIA
                                           KOMISJI DS. BUDŻETU I FINANSÓW
 
odbytego w dniu  29 października 2007 roku ( posiedzenie trwało od godz. 13-tej do godz. 16-tej ).
    W posiedzeniu udział wzięli wszyscy członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  
Spoza Komisji w posiedzeniu udział wzięły następujące osoby :
1. Wójt Gminy –  Waldemar Moczyński
2. Skarbnik Gminy – Bogusława Radzikowska
3. Jerzy Krüger – Przewodniczący Rady Gminy
 
Posiedzeniu przewodniczył: p. Jacek Gawrych Przewodniczący Komisji.
 
Porządek posiedzenia :   
1. Opinia do proponowanych zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
2. Stanowisko Komisji w sprawie wniosku Rady Sołeckiej w Biechówku.
3. Stanowisko Komisji w sprawie wniosku Klubu Honorowych Dawców Krwi Gminy Drzycim.
4. Opinia do projektów uchwał w sprawie:
- wynagrodzenia Wójta Gminy,
- diety Przewodniczącego Rady Gminy,
- diet dla radnych,
- diet dla sołtysów.
   
       Przebieg posiedzenia :
 
Ad. 1.
         Temat zaproponowanych zmian w budżecie gminy na 2007 rok, w imieniu Wójta omówiła p. Skarbnik Gminy Bogusława Radzikowska: „Na podstawie pisma Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych wprowadzono do budżetu po stronie dochodów dotację celową  w kwocie 12800 zł., po stronie wydatków przeznaczoną na dofinansowanie rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu w Szkole Podstawowej w Drzycimiu – 6 400 zł.  i w Publicznym Gimnazjum    w Gródku- 6 400 zł. W celu realizacji powyższego zadania w Szkole Podstawowej w Drzycimiu dokonano również przeniesienia planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej na sumę 1 435 zł. Na podstawie umowy o współpracy zawartej z Powszchnym Zakładem Ubezpieczeń SA wprowadzono do budżetu po stronie dochodów prowizję w kwocie 1 160 zł. otrzymaną przez Publiczne Gimnazjum w Gródku za ubezpieczenie dzieci i po stronie wydatków przeznaczono ją na zakup dwóch monitorów.  Na podstawie umowy wprowadzono do budżetu środki w kwocie 1 154 zł otrzymane z Narodowego Centrum Kultury w Warszawie,  po stronie wydatków przeznaczone na koszty realizacji programu                  “Śpiewająca Polska“ tj. wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osoby prowadzącej zajęcia z chórem w Zespole Placówek Oświatowych – Szkoła Podstawowa w Drzycimiu.
         Zaproponowane zmiany w budżecie gminy na 2007 rok Komisja zaopiniowała pozytywnie – jednogłośnie. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
 
Ad. 2.
         15 października br. Wpłynął do Komisji wniosek Rady Sołeckiej w Biechówku w sprawie zakupu stołu do tenisa. Wójt wyjaśnił, że Komisje Rady tego typu zakupów nie dokonują i właściwie nie wiem dlaczego ten wniosek wpłynął do Komisji.
Przewodniczący Komisji – sprawę tego stołu poruszano już na festynie w Biechówku.
Radny p. Dariusz Podlejski – ile jest stołów w Świetlicy Gminnej w Drzycimiu?
Przewodniczący Komisji – z mojej orientacji, z pewnością trzy.
Radny p. Dariusz Podlejski – w tej sytuacji można jeden pożyczyć do świetlicy w Biechówku.
Radny p. Roman Piotrowski – ile kosztuje stół?
Wójt – ok. 600,- złotych. Myślę, że możemy kupić ten stół ze  środków na  sport.
Przewodniczący Komisji – mam rozumieć, że wniosek jest przekazany do realizacji przez Wójta?
Wójt – ja też taki wniosek otrzymałem.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Wójt wniosek otrzymał i podejmie  z pewnością stosowną decyzję. My, jako Komisja uważamy, że powinna młodzież w Biechówku ten stół mieć.
Wiceprzewodnicząca Rady – świetlica w Biechówku jest czynna raz w tygodniu, kiedy dzieci będą grały?
Radny p. Dariusz Podlejski – ten temat omawialiśmy na posiedzeniu Komisji ds. Kultury. Pozostawmy sprawę do rozwiązania Radzie Sołeckiej. Omówiony wniosek stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
 
Ad. 3.
         Kolejny wniosek – Klubu Honorowych Dawców Krwi przedsta-wił Przewodniczący Komisji.
Głos zabrali zarówno Wójt, jak i Przewodniczący Rady ( biorący udział w posiedzeniu ). Wyjaśnili, że sprawa została już omówiona z p. Sławomirem Zawadzkim Kierownikiem Świetlicy Gminnej w Drzycimiu i zdecydowano, że spotakanie dla krwiodawców zostanie zoragnizowane przez Kierownika Świetlicy Gminnej w Drzycimiu. Rozpatrzony wniosek stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
 
Ad. 4.
          Projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy przedstawił w imieniu Przewodniczącego Komisji - radny p. Dariusz Podlejski: “Sprawa wypłynęła z posiedzenia Komisji ds. Kultury, gdzie nastąpiły ustalenia również w kwestii pozostałych projektów takich jak: dieta Przewodniczącego Rady Gminy i diety dla radnych.”
Dyskusja:
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy – jaka jest inflacja?
Skarbnik Gminy – oficjalna – 2%.
Radny p. Dariusz Podlejski – nieoficjalna pewnie 30 %.
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy – podwyżka 900,- złotych, to strasznie duża podwyżka. Kto miał kiedyś z państwa taką podwyżkę? Dla niektórych jest to dochód na cały miesiąc.
Przewodniczący Rady – nie każdy jednak jest Wójtem.
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy – dodatek funkcyjny, to jest zrozumiałe, bo za funkcję. Z pozostałymi składnikami nie mogę się zgodzić.
Przewodniczący Rady – zostaliśmy poinformowani, że kilome-trówka, jaką Wójt otrzymuje jest najwyższa. W związku z tym kilometrówki nie możemy zwiększyć. Miałem związane ręce w tym temacie. Radny Kohlmeyer w roku ubiegłym powiedział, że do tematu wrócimy za rok.  Rok minął i należy o sprawie rozmawiać.
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy – obawiam się opinii publicznej.
Radny p. Roman Piotrowski – mieszkańcy będą o nas źle mówili, będzie ocena, że przyszli tu tylko po pieniądze.
Przewodniczący Rady – zawsze będą mówili. Musimy być jednak odważni i decyzje podejmować.
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy – chodzi o to, aby mówili dobrze.
Przewodniczący Rady – siła nabywcza pieniądza jest coraz gorsza. Jesteśmy samorządem i to my decydujemy o wszelkich sprawach, nawet o tych trudnych.
Radny p. Dariusz Podlejski – nie jest to duża kwota, nasza propozycja jest na poziomie średnim. Każdy jednak może się na ten temat wypowiedzieć.
Radny p. Zygmunt Wycinek – my z radnym Piotrowskim podejmiemy decyzję na spotkaniu Klubu Radnych.
Przewodniczący Komisji – ma to znaczyć, że będziecie się panowie wstrzymywali?
Radny p. Zygmunt Wycinek – przysługuje nam takie prawo.
Radna p. Ewa Kempińska – może przyjać inną propozycję dodatku?
Przewodniczący Komisji – przegłosujmy najpierw projekt uchwały, zobaczymy jaką uzyska opinię, a potem będziemy ustalali wnioski.
          W wyniku głosowania projekt poparły trzy osoby, 1 była przeciwna, trzy wstrzymały się od głosu. Wobec powyższego projekt uzyskał opinię pozytywną ( zał. Nr 5 do protokołu ). 
         W kwestii kolejnego projektu ( dieta dla Przewodniczącego Rady Gminy ) głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy: “Nie wypada mi mówić o sobie, ale wyjaśnię, że zmiana aktualnie proponowana jest po upływie pięciu lat.
Radny p. Dariusz Podlejski – podobne kwoty, którą proponujemy obowiązują w sąsiednich gminach.
Dyskusja:
Radna p. Ewa Kepnińska – jestem za projektem, bo Przewodniczący nie ma kilometrówki, a musi dojechac na wszystkie spotkania.
Wójt – Przewodniczący uczestniczy we wszystkich spotkaniach, nawet w posiedzeniach Komisji, aby mieć orientację o tematyce sesyjnej. Poprzednik jego nie uczestniczył w posiedzeniach Komisji.
         Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie. Pozytywne były 4 głosy, trzy osoby się wstrzymały. Pozytywnie zaopiniowany projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
         Kolejny projekt – dotyczący diet dla radnych omówił Przewodniczący Komisji zaznaczając, że wypłynął on z Komisji ds. Kultury.
Dyskusja:
Radny p. Roman Piotrowski – komu będzie chciało się przyjść na posiedzenie, to przyjdzie, a komu nie, to nie przyjdzie.
Przewodniczący Komisji – jak ja wyjade do Angli, bo mam taki plan to też będzie mi dieta przysługiwała.
Wiceprzewodnicząca Rady – zostawić diety, tak jak do tej pory.
         Za poddanym pod głosowanie projektem uchwały ( zał. nr 7 do protokołu ) nie głosował żaden radny, pięciu było przeciwnych, dwóch wstrzymało się od głosu. Projekt został zaopiniowany negatywnie.
Radny p. Dariusz Podlejski – lepszym przykładem jest podział:
miesięcznie
150,- radny,
200,- przewodniczący Komisji i Wiceprzewodniczący Rady oraz każdorazowo za posiedzenie dla wszystkich równo po 100,- złotych.
         Za propozycją radnego D. Podlejskiego opowiedziało się 4 radnych, trzech wstrzymało się od głosu.
        Przewodniczący Komisji omówił sporządzony projekt uchwały w sprawie diet dla sołtysów, który był efektem dyskusji z udziałem sołtysów na poprzednim posiedzeniu.
Radny p. Roman Piotrowski – sołtysom trzeba dać. Prowizje za podatki są niewielkie, bo wszyscy wnet płacą podatki w banku.
Wiceprzewodnicząca Rady – pozostawić za sesję 80,- złotych, a miesięczną zmniejszyć do 100,- złotych.
Przewodniczący Komisji – sołtysi na sesji nie udzielają się tak, jak radni. Myślę, że propozycja 60,- złotych w projekcie jest wystarczająca.
Radna p. Ewa Kempińska – 100,- złotych miesięcznie i 60,- złotych za sesję.
Przewodniczący Rady Gminy – sołtysi nie mają ciekawego życia. Sołtys jest wysłannikiem mieszkańców.
         Za projektem uchwały ( zał. nr 8 ) opowiedziało się dwóch radnych, przeciw -  trzech, dwóch wstrzymało się od głosu. Projekt uzyskał opinię negatywną.
Wniosek radnego  p. Dariusza  Podlejskiego: 120,- miesięczna i 60,-  za sesję też został zaopiniwany negatywnie ( 1 za, 3 przeciwne, 3 wstrzymujące się ).
Propozycja Wiceprzewodniczącej Rady: 100,- miesięczna i 80,- za sesję również uzyskała opinię negatywną ( 1 za, 2 przeciwne, 4 wstrzymujące się ).
 Propozycja radnej  Ewy Kempińskiej: 100,- miesięczna i 60,- za sesję ) uzyskała opinię pozytywną ( 2 głosy za i 5 wstrzymujących się ).      
 
   Załączniki:
1. Lista obecności członków Komisji.
2. Projekt zmian w budżecie
3. i 4. wnioski do rozpatrzenia
5. 6. 7. i 8.  – projekty uchwał.
 
                                                                                     Przewodniczący Komisji
 
                                                                                            Jacek Gawrych

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (5 lutego 2008)
Opublikował: Bożena Szajerka (5 lutego 2008, 11:48:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1011