Protokół zprzebiegu posiedzenia Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej z dnia 25 października 2007 r.

                                               P R O T O K Ó Ł  nr  5/2007
 
                                               Z PRZEBIEGU POSIEDZENIA
KOMISJI DS. KULTURY, OŚWIATY, ZDROWIA, SPRAW SOCJALNYCH, BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO  I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ  
 
odbytego w dniu  25 października  2007 roku ( posiedzenie trwało od godz. 14-tej do godz. 15 30 ).
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.
 
Spoza Komisji, w posiedzeniu udział wzięły następujące osoby :
1. Wójt Gminy –  Waldemar Moczyński
2. Przewodniczący Rady Gminy – Jerzy Krüger
3. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu – Elżbieta Riesop
4. Kierownik Posterunku Policji w Drzycimiu – Mieczysław Lewandowski
5. Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu – Iwona Różycka
6. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sierosławiu – Danuta Raczkowska
 
Posiedzeniu przewodniczył: p. Dariusz Podlejski Przewodniczący Komisji.
 
Porządek posiedzenia :   
1. Zapoznanie Komisji z realizacją zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu w zakresie pomocy rodzinom.
2. Organizacja konkursu „Bezpieczna droga do szkoły.” 

Przebieg posiedzenia:
 
Ad. 1.
 
         Przewodniczący Komisji powitał zgromadzonych członków Komisji ( wszyscy obecni – lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu ) i wszystkich gości zaproszonych do udziału w posiedzeniu.
Następnie udzielił głosu pani Elżbiecie Riesop – Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: „ Ośrodek działa w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej. Ustawa ta określa rodzaje i zasady pomocy. Przyznajemy zasiłki okresowe, celowe i stałe. Na zasiłki okresowe mamy w budżecie 51.000,- złotych, na zasiłki  celowe 60.000,- złotych, natomiast na zasiłki stałe 116,189,- złotych. Pokrywamy również koszty obiadów ( tj. posiłek dla potrzebujących ) i zasiłków przyznawanych na zakup posiłku. Na ten cel w budżecie gminy w roku bieżącym ze środków własnych mamy zaplanowaną kwotę 74.000,- złotych i z dotacji z budżetu państwa 104.241,- złotych. Ze środków pomocy społecznej korzysta w naszej gminie 400 rodzin. Pokrywamy koszt 300 obiadów. Otrzymujemy też pomoc w naturze z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bydgoszczy tj. mąka, cukier, kasza, ser, mleko, płatki. Rozdaliśmy te towary rodzinom korzystającym z pomocy naszego Ośrodka. Zorganizowaliśmy udział 15 dzieci w koloniach letnich, pokryliśmy koszt kolonii i koszt autobusu do Bydgoszczy.”
Radna p. Janina Różycka – czy odlicza się od dochodu stypendia naukowe otrzymywane na studiach?
Kierownik GOPS – jeżeli stypendium jest wypłacane przez kilka miesięcy systematycznie , to tak. Odlicza się z dochodu tylko alimenty przyznane sądownie.
 
Ad. 2.
 
Przewodniczący Komisji – chcielibyśmy zorganizować konkurs, którego organizatorem będzie gmina, a konkretnie nasza Komisja.
Dyrektor ZPO – dla starszych klas mógłby być to konkurs wiedzy.
Radna p. Aniceta Gubańska – w tym roku zróbmy tylko plastyczny.
Radny p. Michał Pamulak – wiedzę, to zostawmy gimnazjalistom.
Przewodniczący Komisji – jaka ilość nagród?
Radna p. Aniceta Gubańska – I, II i III miejsce we wszystkich kategoriach. W ocenie możemy skorzystać z pomocy nauczycieli plastyki.
Przewodniczący Komisji – myślę, że poradzimy sobie sami, jako Komisja. Można jednak zrobić wystawę tych prac w Urzędzie Gminy albo w Posterunku Policji, czy też nawet w Komendzie Powiatowej w Świeciu. Nagrodzonych można wywieźć na wycieczkę do Komendy Powiatowej Policji. Prace, które uczniowie wykonają ocenimy do końca listopada, a 6 grudnia, w Mikołaja wręczymy w szkołach nagrody.
Przewodniczący Rady -  organizując ten konkurs musimy się zastanowić, czy jako gmina spełniamy wymogi bezpiecznej drogi do szkoły.
Wójt – mamy aktualnie kryzys z uwagi na zgon jednego kierowcy, jest on jednak przejściowy. Od poniedziałku będziemy mieli już trzech kierowców. 12 listopada powinna być uregulowana całkowicie sprawa dowozów. 24 listopada kierowcy wezmą udział w specjalnym szkoleniu w Toruniu dla kierowców gimbusów.
Kierownik Posterunku Policji – na bieżąco sprawdzamy stan techniczny autobusów.
  
Załączniki:
 
1)  Lista obecności członków Komisji.
2)  Lista obecności gości zaproszonych do udziału w posiedzeniu.
3)  Regulamin konkursu wypracowany przez Przewodniczącego Komisji i radną p. Janinę Różycką.
 
 
                                                                                                                                    
                                                                             Przewodniczący Komisji
 
                                                                                 Dariusz Podlejski

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (5 lutego 2008)
Opublikował: Bożena Szajerka (5 lutego 2008, 11:45:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1476