Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska z dnia 23 października 2007 r.

                                              P R O T O K Ó Ł nr 6/2007
 
                                        Z PRZEBIEGU POSIEDZENIA KOMISJI
          ds.  ROLNICTWA, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
 
odbytego w dniu 23 października 2007 roku ( posiedzenie trwało od godz. 14-tej  do godz. 1745 ).
 
Członkowie Komisji obecni wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.
 
Spoza Komisji w posiedzeniu udział wzięli:   
1/ Wójt Gminy –  Waldemar Moczyński
2/ Przewodniczący Rady Gminy – Jerzy Krüger
3/ Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym – Dr Jerzy Czyż
4/ Inspektor ds. melioracji i ochrony środowiska w Starostwie Powiatowym – inż. Józef Gawrych,
5/ Przewodniczący Zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Drzycimiu – Mieczysław Gretkowski
6/ Sekretarz Zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Drzycimiu – Zygmunt Wycinek
7/ Podinspektor ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy – Józef Szeligowski
 
Posiedzeniu przewodniczyła: p. Teresa Piotrowska Przewodni-cząca Komisji.
 
      Porządek posiedzenia:   
1.    Ocena stanu melioracji gruntów w gminie Drzycim.
2.    Opinia do projektów uchwał:
a)    w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Drzycim,
b)   w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy,
c)    w sprawie ustalenia zasad pobierania diet dla radnych,
d)   w sprawie diet dla sołtysów,
e)    w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w celu wybudowania i zarządzania Międzygminnym Kompleksem Unieszkodliwiania Odpadów powiatów świeckiego o chełmińskiego.
 
       Przebieg posiedzenia:
 
              Przewodnicząca Komisja p. Teresa Piotrowska powitała zgromadzoną Komisję i w oparciu o listę obecności ( zał. nr 1 do protokołu ) stwierdziła, że w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie. Następnie przedstawiła i przywitała zaproszonych do udziału w posiedzeniu gości ( lista obecności - załącznik  nr 2 do protokołu ).
Przewodnicząca Komisji, jako pierwszemu, głosu udzieliła  p. Jerzemu Czyżowi Kierownikowi Wydziału Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym: „Wszystkie starostwa, w tym i nasze wspierają działalność spółek wodnych. W budżecie powiatu na 2008 rok dla Gminnej Spółki Wodnej w Drzycimiu zaplanowaliśmy 10.000,- złotych. Właściciele gruntów mają obowiązek utrzymywać swoje grunty w należytym stanie pod względem melioracji. Lepszym dla nich wyjściem jest zrzeszenie się w Gminnej Spółce Wodnej. Za niewielką roczną opłatę pozbywają się kłopotu. Dla rolników byłoby lepiej, aby wszyscy zrzeszyli się w Spółce. Spółka uzyskuje wsparcia finansowe z Urzędu Marszałkowskiego, z powiatu i z gminy. Rolnicy wówczas nie musieliby partycypować w utrzymanie urządzeń melioracyjnych. W minionym okresie rolnictwo było bardzo wspierane finansowo. Więcej eksporto-waliśmy produktów rolnych. Poprzez to rolnicy zyskiwali na środkach na inwestycje melioracyjne – teraz mniej. Wykonane 30 lat temu urządzenia melioracyjne niestety nie są wieczne. Wymagają nakładów pielęgnacyjnych. Kto zajmie się tym lepiej, jak nie Gminna Spółka Wodna.”
p. Józef Gawrych – może przybliżę bardziej tematy szczegółowe, czyli zarządzanie rowami melioracyjnymi. Kompetencje Starosty i Wójta w tym zakresie reguluje Prawo wodne. Najprościej jest, jeżeli w gminach działają Gminne Spółki Wodne. Mogą korzystać z dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska, z budżetu danej gminy, z budżetu Wojewody z także z Urzędu Marszał-kowskiego. Mogą również pozyskiwać środki unijne, które zaliczamy do zewnętrznych źródeł finansowania. Za sprawy związane z melioracją gruntów odpowiedzialny jest Starosta Powiatu, który też sprawuje nadzór nad spółkami wodnymi w gminach. Generalnie zadania związane z konserwacją urządzeń melioracyjnych ( art. 77  Prawa wodnego ) spoczywają na właścicielach gruntów – tzn. na tych, którzy z urządzenia melioracyjnego korzystają. W przypadku koniecznych napraw, wszyscy zainteresowani właściciele partycypują w kosztach konserwacji.”
p. Mieczysław Gretkowski - szczegóły dotyczące działalności Gminnej Spółki Wodnej przedstawi p. Wycinek. Ja mogę tylko powiedzieć, że zrzeszamy ok. 70 % rolników. Działamy od 30 lat.
p. Zygmunt Wycinek – Gminna Spółka Wodna jest osobą prawną, jest zarejestrowana, posiada statut zatwierdzony przez Starostę Powiatu. Spółka powstała w 1975 roku z dwóch spółek. Przejęła wszystkie urządzenia melioracyjne znajdujące się zarówno na gruntach rolników indywidualnych, jak i częściowo byłych PGR. Lata 1968-1972, to okres, kiedy wykonano większość urządzeń melioracyjnych i do dzisiaj działają. Zrzeszamy 124 członków – 108 to rolnicy. Zakres wykonanych prac jest znaczący. W 2006 roku wykonaliśmy 1312 m umocnień. 2003-2007 przebudowaliśmy 6 przepustów. Mamy też ze strony gminy zapewnione coroczne wsparcie osób bezrobotnych na robotach publicznych. Największy problem, z którym się borykamy, to zrzut ścieków nieczyszczonych do strugi. Wpływy ze składek członkowskich, to 7,5 tys. złotych. Jest to niewielka kwota i wszyscy z pewnością mają wyobraźnię ile możemy za tak małe pieniądze zrobić. 325 hektarów to obszar gruntów zmeliorowanych i 44 km rowów melioracyjnych. Otrzymaliśmy 15.300,- złotych od Wojewody, 10.000,- złotych z budżetu gminy i 10.000,- złotych od Marszałka Województwa. Pozyskanie dotacji nie jest rzeczą łatwą. Nawiążę jeszcze do interpelacji złożonej na poprzednie sesji Rady Gminy. Dotyczyła ona sygnału zamknięcia przez p. Kilmackiego oczyszczalni ścieków w Jastrzębiu. Pan Klimacki wyjaśnia, że skoro z końcem roku wygasa mu pozwolenie wodnoprawne, to z dniem 1 stycznia 2008 oczyszczalnię zamyka, bo nie ma obowiązku jej utrzymywania. Odnośnie dalszego jej funkcjonowania i uzyskania nowego pozwolenia wodnoprawnego p. Klimacki chciałby rozmawiać. Sprawy tej pozostawić bez echa nie można, bo możliwe jest wystąpienia zjawiska zatrucia strugi.
Dr Jerzy Czyż - pielęgnacja urządzeń jest konieczna, rów porastają chwasty, następuje nasuwanie mułu. Jeżeli rowu się nie udrażnia trzeba go od nowa kopać. Nawet rzeczki muszą być dwukrotnie w ciągu roku obkaszane. Jest to zabieg obowiązkowy.
Wiceprzewodnicząca Rady p. Elżbieta Babińska - na kim spoczywa obowiązek budowy szamba?
Dr Jerzy Czyż – na właścicielu posesji. Wracając do strugi, nie można na dłuższą metę tolerować dużych zrzutów do niej. Są to przecież ścieki nieczyszczone i katastrofa ekologiczna.
p. Józef Szeligowski – bezrobotni zatrudnieni przez gminę na robotach publicznych, konkretnie w melioracjach, chyba spisują się dobrze, bo nie mieliśmy żadnych skarg.
Przewodniczący Rady – jakie warunki musi spełnić właściciel oczyszczalni, aby uzyskać nowe pozwolenie wodnoprawne?
Dr Jerzy Czyż – trzeba zrobić jakiś ruch administracyjny i to jeszcze w tym roku. Złożyć wniosek z operatem o wydanie pozwolenia. Brak tych rzeczy spowoduje ogromne kary za zanieczyszczenie środowiska.
p. Józef Gawrych – pozwolenie wodnoprawne wymaga utrzymania parametrów właściwych dla danej oczyszczalni. Właściciel musi być zobligowany w jakiś sposób do właściwego funkcjonowania i utrzymania urządzenia oczyszczającego. Są odrębne przepisy, które określają stopień redukcji ścieków na wyjściu. Pan Ruciński – pracownik Starostwa Powiatowego, to człowiek zasadniczy i nie pozwoli na przepuszczanie ścieków nieczyszczonych. Widzę, że z tą oczyszczalnią będą problemy. Na dzień dzisiejszy odpowiedzialność ponosi p. Klimacki – właściciel oczyszczalni. Mieszkańcy Jastrzębia nie mają z p. Klimackim podpisanych umów na zrzut ścieków. Mają jednak obowiązek udokumentowania faktu, co robią ze ściekami. Na gminie nie można wymuszać wodociągu, czy też kanalizacji. Gmina może podjąć się realizacji tych zadań, jak ma środki i możliwości. Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego niesie za sobą koszty, czy p. Klimacki będzie chciał je ponieść?
Przewodniczący Rady – musimy na Komisji ustalić jak tym mieszkańcom pomóc.
p. Zygmunt Wycinek – W minionym roku podejmowaliśmy sześciokrotne wykaszanie strugi, aby była drożna. Są to ogromne koszty. Oczyszczalnia działająca teoretycznie jest tak zarośnięta, jak w dżungli. Tam co miesiąc trzeba wykaszać.
p. Józef Gawrych – ścieków do strugi nie wolno wpuszczać. Mieszkańcy Jastrzębia swego czasu nie chcieli kanalizacji, bo musieliby zacząć płacić za ich zrzut. Na 2007 rok były uchwalone w budżecie pieniądze na kanalizację z Jastrzębia do Drzycimia. Teraz nie można zmusić mieszkańców do partycypacji w kosztach budowy kanalizacji. Gmina jednak może zmusić właściciela posesji do podłączenia się do istniejącej kanalizacji.
p. Józef Szeligowski – chcieliśmy to zadanie w tym roku zrealizować za pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Przy takiej ilości mieszkańców nie można się z tą inwestycją załapać na środki unijne. Byłoby to jednak najbardziej logicznym rozwiązaniem.
Radny p. Roman Piotrowski – Wójt musi zlecić rozmowę z panem Klimackim i sprowadzić wszystko do jakiegoś rozwiązania.
p. Mieczysław Gretkowski – my zasygnalizowaliśmy, że problem istnieje.
p. Zygmunt Wycinek – naszym zadaniem jest problem przedstawić. Pan Klimacki chce rozmawiać z gospodarzem gminy, który reprezentuje interesy mieszkańców. Trzeba znaleźć rozwiązanie przejściowe.
Przewodnicząca Komisji – jak zachęcić rolników, aby wstępowali do Gminnej Spółki Wodnej?
p. Mieczysław Gretkowski – nie mam pojęcia, jak wpłynąć na rolników. Jest to przynależność dobrowolna.
p. Józef Gawrych – sygnały dotyczące zalań terenów, podtopień, z uwagi na nieczynne, bądź zniszczone urządzenia melioracyjne, należy zgłaszać do Starostwa Powiatowego. Nie wolno właścicielom posesji zalać sąsiada. Każdy właściciel posesji może utwardzić tylko 30 % swojej działki, bo gdzieś muszą się wody opadowe podziewać.
Przewodnicząca Komisji podziękowała wszystkim gościom za udział w posiedzeniu. Uznała posiedzenie za bardzo ciekawe, potrzebne i owocne.
Ad. 2.
( Uwaga: po 1 punkcie obrad w posiedzeniu udziału nie brał radny p. Roman Piotrowski ).
 
a)    Członkowie Komisji zapoznali się z projektem uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy ( zał. nr 3 ), który otrzymali łącznie z zaproszeniami na posiedzenie.
Dyskusja:
Wiceprzewodnicząca Rady – jak wysoka jest ta podwyżka brutto?
Bożena Szajerka inspektor ds. Obsługi Rady – mam wyliczenia, podwyżka sięgałaby ponad 900,- złotych.
Wiceprzewodnicząca Rady – jest to duża kwota. Ja takiej podwyżki nigdy nie dostałam. Dla niektórych osób jest to całomiesięczne wynagrodzenie.
Przewodnicząca Komisji – dla niektórych osób 100,- złotych jest dużą kwotą, dla niektórych żadną. Trzeba też wziąć pod uwagę wartość pieniądza.
Radny p. Stefan Szałański – wystarczające będzie wynagrodzenie zasadnicze 4.000,- złotych i dodatek taki jak teraz, czyli bez zmian.
Przewodnicząca Komisji poddała w pierwszej kolejności pod głosowanie projekt uchwały. Za projektem nie opowiedział się żaden z członków Komisji, 4 osoby były przeciwne, 2 wstrzymały się od głosu.
Poddana pod głosowanie propozycja p. Stefana Szałańskiego została przyjęta przez Komisję jednogłośnie.
b)   Projekt uchwały w sprawie diety Przewodniczącego Rady Gminy ( zał. nr 4 ) również upadł ( 2 głosy za, 4 przeciwne ).
Pozytywną opinię uzyskała propozycja Wiceprzewodniczącej Rady p. Elżbiety Babińskiej: 1000,- złotych w wyniku głosowania 4 głosy za, 2 przeciwne.
c)    Projekt uchwały w sprawie diet radnych ( zał. nr 5 ) został zaopiniowany negatywnie ( 5 przeciwnych, 1 wstrzymujący się ).
Ustalona propozycja: 200, - złotych radny i 250, - złotych przewodniczący Komisji i Wiceprzewodnicząca Rady została zaakceptowana jednogłośnie.
d)   Negatywnie został zaopiniowany projekt  uchwały w sprawie diet dla sołtysów ( zał. nr 6 ) – jednogłośnie przeciwnie.
Propozycja: 100,- złotych miesięcznie i 60,- złotych za udział w sesji została zaopiniowana pozytywnie w następującym wyniku głosowania: 5 za, 1 wstrzymujący się.
e) Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia między-gminnego w celu wybudowania i zarządzania Między-gminnym Kompleksem Unieszkodliwiania Odpadów powiatów świeckiego o chełmińskiego został omówiony przez p. Józefa Szeligowskiego  ( zał. nr 7 do protokołu ) został zaopiniowany przez Komisję pozytywnie.
 
 
Załączniki :
 
1.     Lista obecności.
2.     lista obecności gości zaproszonych do udziału w posiedzeniu.
3 – 7 projekty uchwał na X sesję Rady Gminy.
 
 
 
 
                                                                               Przewodnicząca Komisji
 
                                                                                    Teresa Piotrowska

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (5 lutego 2008)
Opublikował: Bożena Szajerka (5 lutego 2008, 11:40:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1330