Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej z dnia 11 października 2007 r.

                                                 P R O T O K Ó Ł  nr  4/2007
 
                                                 Z PRZEBIEGU POSIEDZENIA
KOMISJI DS. KULTURY, OŚWIATY, ZDROWIA, SPRAW SOCJALNYCH, BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO  I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ  
 
odbytego w dniu   11 października  2007 roku ( posiedzenie trwało od godz. 14-tej do godz. 15-tej ).
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.
 
Spoza Komisji, w posiedzeniu udział wzięły następujące osoby :
1.  Wójt Gminy –  Waldemar Moczyński
2.  Przewodniczący Rady Gminy – Jerzy Krüger
3.  Kierownik Posterunku Policji w Drzycimiu – Mieczysław Lewandowski
4.  Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Elżbieta Babińska
5.   opiekun świetlicy środowiskowej w Drzycimiu – Jadwiga Moczyńska
6.   opiekun świetlicy środowiskowej w Biechówku – Ewa Poćwiardowska
7.   opiekun świetlicy środowiskowej w Gródku – Damian Szmelter
8.   Kierownik Biblioteki Gminnej – Izabela Grzegorz
9.   Sabina Majewska – inspektor ds. oświaty w Urzędzie Gminy
10.  Jolanta Szczepańska – referent w Urzędzie Gminy, koordynator Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 
Posiedzeniu przewodniczył: p. Dariusz Podlejski Przewodniczący Komisji.
 
Porządek posiedzenia :   
1.  Omówienie stanu bezpieczeństwa w gminie Drzycim za okres trzech kwartałów 2007 roku.
2.  Działalność świetlic środowiskowych na terenie gminy Drzycim  w roku 2007.
3.  Omówienie regulaminu ustalania stypendiów socjalnych dla uczniów z terenu gminy Drzycim i jego realizacja.
4.  Opinia do regulaminu wynagradzania nauczycieli.
5.  Opinia w sprawie utworzenia instytucji kultury.
 
 
Przebieg posiedzenia:
 
Ad. 1.
 
         Przewodniczący Komisji powitał zgromadzonych członków Komisji ( wszyscy obecni – lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu ) i wszystkich gości zaproszonych do udziału w posiedzeniu. Następnie udzielił głosu Przewodniczącemu Rady Gminy, który zwrócił się do Komisji z wnioskiem, aby po tematach przedmiotowych omówić sprawy wewnętrzne Rady Gminy.
       Propozycja została przyjęta przez członków Komisji jednogłośnie.
         Następnie przewodniczący Komisji udzielił głosu                               p. Mieczysławowi Lewandowskiemu – Kierownikowi Posterunku Policji w Drzycimiu, który zapoznał zebranych z oceną stanu bezpieczeństwa w gminie Drzycim za okres trzech kwartałów 2007 roku ( informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu ).
Dyskusja:
Przewodniczący Komisji – wiem, że przeprowadzacie pogadanki w szkołach. Czy robicie to nadal ?
Kierownik Posterunku Policji – są organizowane spotkania zarówno z dziećmi, jak i z rodzicami.
Przewodniczący Komisji – czy regulamin dowozu uczniów do szkół spełnia swoje zadanie ?
Kierownik Posterunku Policji – bezpieczeństwo uległo poprawie, nie mamy żadnych zgłoszeń złego zachowania.
Przewodniczący Komisji – czy są problemy, które mogliby rozwiązać radni ?
Kierownik Posterunku Policji – dodatkowe służby, organizowane w sezonie letnim, pomogły znacznie zapanować nad porządkiem publicznym. Środki na ten cel  przydałyby się w roku przyszłym.
Radna p. Janina Różycka – czy są skargi na funkcjonariuszy z naszego Posterunku ?
Kierownik Posterunku Policji – jakieś były, ale w postępowaniach wyjaśniających nie potwierdziły się.
Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Elżbieta Babińska -  czy są na terenie gminy takie miejscowości, gdzie jest najwięcej zgłoszeń ?
Kierownik Posterunku Policji – najmniej zgłoszeń jest z Dąbrówki i z Krakówka. Bardziej liczne miejscowości – więcej zgłoszeń. Tak samo jest z wykroczeniami, a mamy tylko 1 godzinę dziennie na kontrolę ruchu drogowego. Mankamentem jest brak przeszkolonego policjanta do obsługi radaru.
Radny p. Jacek Gawrych – obserwujemy tzw. „wariatów” na motocyklach. Czy są zgłoszenia w tym zakresie i czy są karani?
Kierownik Posterunku Policji – do nas docierają informacje, że ktoś zakłóca spokój, bo jeździ jak szalony, ale docierają one po czasie. Są to najczęściej wyścigi kładami i są to miejscowi mieszkańcy, tylko trudno ich złapać na tzw. gorącym uczynku.
Radna p. Aniceta Gubańska – chciałabym, aby zwrócić uwag® na rejon stacji PKP w Drzycimiu. Szczególnie latem odbywają się tam zabawy w chowanego, wchodzenie na lampy oświetleniowe i zwykłe krzyki i hałasy zakłócające ciszę.
Przewodniczący Komisji, po wyczerpaniu głosów w dyskusji podziękował Kierownikowi Posterunku Policji za  obszerną relację tematu i udział w posiedzeniu.
   
 Ad. 2.
         W temat dotyczący działalności świetlic środowiskowych na terenie wprowadziła p. Jolanta Szczepańska – koordynator Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: „Na terenie gminy działa jedna świetlica środowiskowa w Szkole Podstawowej w Drzycimiu i dwie filie: w Publicznym Gimnazjum w Gródku i w Biechówku ( budynek dawnej szkoły ). Opiekunami świetlic są: w Drzycimiu p. Jadwiga Moczyńska, w Biechówku p. Ewa Poćwiardowska, w Gródku p. Damian Szmelter. Środki na funkcjonowanie świetlic pochodzą z wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Przewodniczący Komisji udzielił głosu p. Jadwidze Moczyńskiej, która omówiła pracę świetlicy środowiskowej z siedzibą w Drzycimiu: „Korzystamy z bazy szkoły, z sali informatycznej, z sali gimnastycznej i pracowni internetowej. Są to zajęcia popołudniowe – 7 godzin w tygodniu. Pozyskaliśmy środki na prowadzenie świetlic. W naszej świetlicy wykorzystaliśmy je do prowadzenia zajęć polegających na malowaniu na szkle. Cztery komputery, które otrzymaliśmy już właściwie zakończyły żywot. W bieżącym roku na zajęcia świetlicowe uczęszcza ok. 35 dzieci – tyle jest zapisanych. Są to przeważnie dzieci z Drzycimia. Z prowadzeniem zajęć problemów żadnych nie mamy. Współpraca z panią Jolą układa się dobrze.”
Ewa Poćwiardowska opiekun filii świetlicy środowiskowej w Biechówku: „Ja prowadzę zajęcia w czwartki. W Biechówku są dwie sale komputerowa i druga, gdzie odbywają się zajęcia różnego typu – plastyczne, robótki ręczne, sztuki orgiami, czasami pijemy sobie herbatę i tylko rozmawiamy. Współpraca z panią Jolą układa nam się dobrze. Największy problem to komputery. Pan Matyka, który w ubiegłym roku szkolnym prowadził w
     
 
Załączniki

1)    Lista obecności członków Komisji.
2)    Sprawozdanie finansowe Gminnej Przychodni w Drzycimiu za 2006 rok.
3)    Pismo wystosowane przez  Grupę inicjatywną działaczy sportowych.
 
 
 
                                                                                                                                    
                                                                             Przewodniczący Komisji
 
                                                                                 Dariusz Podlejski
 
 

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (5 lutego 2008)
Opublikował: Bożena Szajerka (5 lutego 2008, 10:27:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1437