Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska z dnia 26 września 2007 r.

                                                    P R O T O K Ó Ł nr 5/2007
 
                                             Z PRZEBIEGU POSIEDZENIA KOMISJI
                ds.  ROLNICTWA, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
 
odbytego w dniu 26 września 2007 roku ( posiedzenie trwało od godz. 14-tej  do godz. 16-tej ).
 
Członkowie Komisji obecni wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.
 
Spoza Komisji w posiedzeniu udział wziął   
Wójt Gminy –  Waldemar Moczyński
Przewodniczący Rady Gminy – Jerzy Krüger
Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu – Zbigniew Szajerka.
 
Posiedzeniu przewodniczyła: p. Teresa Piotrowska Przewodnicząca Komisji.
 
      Porządek posiedzenia zaplanowany: 
Opinia do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.  
 
       Przebieg posiedzenia:
 
              Przewodnicząca Komisja p. Teresa Piotrowska powitała zgromadzoną Komisję i w oparciu o listę obecności stwierdziła, że w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie.  
       
 Głos zabrał Wójt i poinformował zebranych, że projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków został opracowany w oparciu o wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu, który zwrócił się z prośbą o przedłużenie okresu obowiązywania aktualnych taryf na okres od 15 listopada br. do 14 listopada 2008 roku.
Szczegóły omówił Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej uzasadniając wniosek: „ZGK administruje i nadzoruje dwa systemy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy. W Drzycimiu siec kanalizacyjna obejmuje osiedle domów jednorodzinnych i część centrum wsi o łącznej długości ( z przykanalikami ) 9.050 m. Ścieki odprowadzane są do gminnej oczyszczalni  biologiczno-mechanicznej w ilości 54m3 na dobę. W Gródku Gmina Drzycim jest właścicielem sieci kanalizacyjnej o długości łącznej 3.400 m. Ścieki odprowadzane są do oczyszczalni należącej do Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyk. Łączna ilość korzystających z kanalizacji będącej własnością gminy, to 900 osób i 166 przyłączy. Z kolei, jeżeli chodzi o zaopatrzenie w wodę, to wygląda to następująco: na terenie gminy istnieją trzy stacje uzdatniania wody z zatwierdzoną  wydajnością ( Drzycim 508 m3/ dobę, Gródek 200 m3/dobę i Jastrzębie 200 m3/dobę ). Łączna długość sieci z przyłączami stanowiąca własność gminy wynosi 118 km. Liczba zaopatrywanych gospodarstw domowych oraz podmiotów gospodarczych zasilanych z poszczególnych stacji uzdatniania wody jest następująca: SUW Drzycim – 507, SUW Gródek – 66 i SUW Jastrzębie 182. W roku obowiązywania dotychczasowych taryf ilość sprzedanej wody wynosi 130.031m3. W roku przyszłym planuje się zwiększenie sprzedaży do 140.000 m3. W celu poprawy jakości świadczonych usług w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz utrzymania w należytym stanie technicznym urządzeń wodociąg-gowych w okresie od lipca 2006 r. do czerwca 2007 roku Zakład Gospodarki Komunalnej dokonał następujących poważnych remontów, inwestycji i modernizacji:
- wymieniono żwirowe wkłady filtracyjne w stacji uzdatniania wody w Drzycimiu i w Gródku,
- zakupiono dwa nowe agregaty pompowe do studni głębinowych w Drzycimiu i w Jastrzębiu,
- przeprowadzono kapitalne remonty pomp głębinowych ( w Drzycimiu – 1 szt.  w Gródku 2 szt. ),
- przeprowadzono remonty kapitalne czterech kompresorów sprężarkowych powietrza,
- wymieniono uszkodzone wodomierze przepływowe w stacjach w Drzycimiu i w Gródku,
- przebudowano wkłady filtracyjne z dwustopniowych na trzystopniowe w stacji w Gródku,
- wymieniono trzy zasuwy magistralne na sieci w Drzycimiu szt. 2 i w Gródku szt. 1.,
- wymieniono trzy sztuki hydrantów przeciwpożarowych,
- wybudowano 1540 m rurociągu magistralnego Drzycim-Jastrzębie,
- przebudowano tory zasilania energetycznego z zabezpieczeniami pomp głębinowych w stacjach w Drzycimiu i Jastrzębiu,
- wybudowano przyłącza do nowych budynków na osiedlu w Drzycimiu przy ul. Okrężnej ( 90 m ),
- założono zabezpieczenia przeciw niekontrolowanemu poborowi wody na 42 ujęciach hydrantowych.
Przychody  z tytułu sprzedaży wody i odprowadzania ścieków    ( w roku obrachunkowym ) od 1 lipca 2006 r. do 30 czerwca 2007 roku wyniosły 320.399,56 złotych. Koszty związane z eksploatacją, remontami i inwestycjami wyniosły 303.970,70 złotych. Różnicę przeznaczono  na należności nieregularne oraz należności nieściągalne w postępowaniu egzekucyjno-komorniczym. Planowany wzrost sprzedaży usług w nadchodzącym roku obrachunkowym o ok. 6% powinien w wystarczający sposób zrekompensować ewentualny wzrost kosztów wynikający ze wzrostu cen energii elektrycznej i wzrostu inflacji. W związku z tym zakład wnioskuje o utrzymanie taryf na poziomie dotychczasowym.”
  Projekt uchwały, stanowiący załącznik nr 2 do protokołu, Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie.
 
      W ramach spraw bieżących członkowie zgłosili następujące wnioski:
 
      Radna Aniceta Gubańska – w Biechówku powinien być chodnik. Dzieciaki z autobusu szkolnego wychodzą i biegają po całej drodze. Gmina zrobiła pobocze i teraz na zakręcie do szkoły byłoby dobrze, ale żaden autobus nie zjeżdża. Potrzebne jest lustro, na które władze powiatu nie wyraziły zgody.
      Radny Roman Piotrowski – dokończyć chodnik w Gackach do Lahutty. Potrzebne jest zadaszenie dla dzieci czekających na autobus szkolny – może koło p. G. Tankiewicz. Potrzebne jest też drugie lustro w Gackach.
       Radny  Stefan Szałański – przy osiedlu PGR należałoby podsypać wymyte pobocze.
       Przewodniczący Rady – na trasie Gródek–Krąplewice  są pochylone w lesie drzewa, które mogą przewrócić się na drogę.
       Radny Roman Piotrowski – nadchodzi zima. Do kogo zgłaszać konieczność odśnieżania?
       Wójt – do p. Szeligowskiego. Również do niego proszę zgłaszać brak oświetlenia ulicznego.
 
Załączniki :
 
1.   Lista obecności.
2.  Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.  
 
 
 
                                                                               Przewodnicząca Komisji
 
                                                                                  Teresa Piotrowska

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (5 lutego 2008)
Opublikował: Bożena Szajerka (5 lutego 2008, 10:22:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1377