Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Finansów z dnia 24 września 2007 r.


 
 
                                                P R O T O K Ó Ł  nr 5/2007
                        Z PRZEBIEGU POSIEDZENIA KOMISJI DS. BUDŻETU I FINANSÓW
 
odbytego w dniu  24 września 2007 roku ( posiedzenie trwało od godz. 13-tej tej   do godz. 15-tej ).
    W posiedzeniu udział wzięli wszyscy członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
       Spoza Komisji w posiedzeniu udział wzięły następujące osoby :
1. Wójt Gminy –  Waldemar Moczyński
2. Skarbnik Gminy – Bogusława Radzikowska
3. Jerzy Krüger – Przewodniczący Rady Gminy
4. Sołtys sołectwa Drzycim – Barbara Kruczyńska,
5. Sołtys sołectwa Sierosław – Elżbieta Chróścińska
6. Sołtys sołectwa Krakówek – Bronisław Maliski
7. Sołtys sołectwa Biechówko – Wojciech Kruczyński.
 
Posiedzeniu przewodniczył: p. Jacek Gawrych  Przewodniczący Komisji.
 
Porządek posiedzenia :   
1.    Stanowisko Komisji w sprawie propozycji diet dla sołtysów.
2.    Opinia do proponowanych zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
   
 
       Przebieg posiedzenia :
 
       Ad. 1.
         Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie propozycję, aby sprawę dotyczącą diet dla sołtysów przedyskutować, jako pierwszą z uwagi na ich obecność na posiedzeniu.
          W wyniku głosowania ( 6 głosów za, 1 przeciwny ) propozycja została przez członków Komisji zaakceptowana.
          W imieniu sołtysów głos zabrał sołtys sołectwa Biechówko – p. Wojciech Kruczyński, który przedstawił, jak wygląda sprawa diet dla sołtysów w okolicznych gminach. Poddał pod dyskusję również propozycję: „60 złotych za udział sołtysa w sesji, 120 złotych ryczałt miesięczny i określić procent za zbieranie podatków.”
Radny p. Zygmunt Wycinek – świadczenie usług na rzecz gminy powinno być rzeczywiście sołtysom zrekompensowane.
Skarbnik Gminy – nie mam pojęcia, jak to do sesji policzyć, a poza tym za ściąganie należności sołtysi otrzymają inkaso.
Przewodniczący Rady – wracam do sprawy wzrostu diet dla radnych. Budżet będzie projektowany na 2008 rok i jest okazja aby i tymi dietami się zająć.
Radny p. Dariusz Podlejski – należy się w pierwszej kolejności zająć konkretną propozycją dla sołtysów. Prestiż dany sołtysowi powinien być podkreślony w sposób finansowy. Moja propozycja to: 150 złotych miesięcznie i 60 złotych za udział w sesji.
Radna p. Elżbieta Babińska – proponuję 100 złotych za udział w sesji.
Radny p. Roman Piotrowski – 60 złotych za udział w sesji i 100 złotych miesięcznie.
Propozycję radnego Piotrowskiego poparły radne: Ewa Kempińska i Elżbieta Babińska.
         Przewodniczący Komisji, poddał pod głosowanie propozycję dalej idącą: 150 złotych miesięcznie i 60 złotych za udział w sesji. Za propozycją opowiedziało się 4 członków Komisji trzech wstrzymało się od głosu.
Radna p. Elżbieta Babińska – czy zwiększa się budżet, że zaczynamy myśleć o wzroście diet?
Radny p. Mirosław Parczyk – miesięczna dieta radnego w Lnianie wynosi 170 złotych.
Radny p. Dariusz Podlejski przytoczył aktualne kwoty diet obowiązujące w sąsiednich gminach.
Radny p. Zygmunt Wycinek – już zaproponowaliśmy 20 tys. wzro, co mamy.
Przewodniczący Komisji – rozpatrzymy zatem ten temat na kolejnym posiedzeniu Komisji.
 
 Ad. 2.
 
Temat zaproponowanych zmian w budżecie gminy na 2008 rok, w imieniu Wójta omówiła p. Skarbnik Gminy: “Na podstawie pism Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w sprawie  zwiększenia planu  dotacji celowych  wprowadzono do budżetu po stronie dochodów  dotację celową  w kwocie 5 838 zł., po stronie wydatków przeznaczoną na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów ( II transza )- 1 419 zł. oraz na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej – 4 419 zł. Na podstawie pisma  Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy wprowa-dzono do budżetu po stronie dochodów I transzę dotacji celowej w wysokości 1 332 zł. , po stronie wydatków przeznaczoną na  organizację wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku.  Na podstawie umowy darowizny wprowadzono do budżetu po stronie dochodów kwotę 100 zł., po stronie wydatków przeznaczoną na dofinansowanie zakupu materiałów biurowych do realizacji programu “Działaj lokalnie” w celu budowania teatru marionetek “ Bajka” w Szkole Podstawowej w Drzycimiu.
        Po przeanalizowaniu realizacji dochodów własnych za 8 m-cy 2007 roku dokonano następujących zmian w planie dochodów;
1)    wprowadzono do planu wpływy z rozliczenia dotacji  przekazanych w 2006 roku :
a/ do Starostwa Powiatowego w Świeciu na wykonanie chodnika przy drodze  powiatowej w miejscowości Sierosław – 87 zł.,
b/ do Zakładu Gospodarki Komunalnej na budowę sieci wodociągowej – 328 zł.
2)    zmniejszono o kwotę 2 100 zł. planowane wpływy z odpłatności (wraz z odsetkami) za wykonanie zastępcze udrożnienia rurociągu melioracyjnego w m. Biechowo, zostały one częściowo umorzone, a pozostała należność rozłożona na raty,
3)    zwiększono planowane wpływy z opłat za podłączenie do istniejącej sieci wodociągowej o 4 500 zł., sieci kanalizacyjnej o 1 000 zł.  (zawarto nowe umowy), partycypacji w kosztach budowy kanalizacji (zaległe uzyskane w wyniku prowadzonego postępo-wania egzekucyjnego) o 100 zł. i odsetek za zwłokę o 62 zł.,
4)    zmniejszono o kwotę 100 zł. planowane wpływy z tytułu poboru wody w latach ubiegłych, należności te skierowano do przymusowego ściągnięcia przez komornika, ale egzekucja jest nieskuteczna,
5)    zwiększono planowane wpływy z tytułu użytkowania wieczystego gruntów o 239 zł. i sprzedaży działek budowlanych o 37 000 zł. / sprzedano więcej niż planowano i uzyskano wyższą niż planowano cenę sprzedaży w przetargu /,
6)    wprowadzono do planu dochody uzyskane z tytułu wywozu szamba – 100 zł., sprzedaży złomu – 755 zł., drewna – 149 zł. i odsetek za zwłokę – 100 zł.,
7)     zwiększono, w związku z uzyskaniem wyższych dochodów niż planowano, plan dochodów z tytułu prowizji od opłat za wydawanie dowodów osobistych o 600 zł., wpływów z czynszu najmu lokalu użytkowego w budynku Urzędu Gminy o kwotę 1640 zł. , a zmniejszono o kwotę 450 zł. planowane wpływy ze sprzedaży Specyfikacji Instotnych Warunków Zamówienia / uzyskano niższe wpływy niż planowano/,
8)     wprowadzono do planu dochodów wpływy w wysokości 1 200 zł. uzyskane z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych, ściągnięte w postępowaniu komorniczym,
9)      zmniejszono planowane wpływy z karty podatkowej o kwotę 600 zł.,z podatku od czynności cywilnoprawnych o 500 zł. i z opłaty skarbowej o 15 000 zł.,
10)    zwiększono planowane wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat o 1700 zł., z opłaty targowej o 450 zł i podatku od czynności cywilnoprawnych o 10 000 zł.
Łącznie plan dochodów własnych  zwiększono o kwotę 41 260 zł. 
Dokonano również zmian w planie wydatków.
1)      zmniejszono plan wydatków na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki o 33 000 zł.
2)      zmniejszono plan wydatków na budowę kanalizacji sanitarnej o kwotę 1 165 000 zł. (budowę planuje się rozpocząć w II kwartale 2008 roku ),
3)       zmniejszono plan wydatków na budowę placu zabaw przy świetlicy Wiejskiej w Biechówku o 25 000 zł. /gmina nie uzyskała grantu z Samorządu Województwa i zadanie to nie będzie realizowane/,
4)      zmniejszono o kwotę 5 000 zł. plan wydatków na wynagrodzenia osób na robotach publicznych ( koniec zatrudnienia a refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy wpływa prawidłowo ),
5)      zwiększono o kwotę 35 000 zł. plan wydatków na utrzymanie dróg gminnych,
6)      zwiększono plan wydatków na zwiększone koszty udostępnienia do sprzedaży, dzierżawy i nabycia składników mienia komunalnego o kwotę 2 400 zł.
7)      przyznano kwotę 11 346 zł. na wydatki związane z zatrudnienim nowych pracowników na robotach publicznych,
8)      przyznano dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w Drzycimiu w kwocie 5 000 zł. na dofinansowanie przebudowy  przepustu drogowego w Drzycimiu,
9)      przyznano dotację dla Gminnej Przychodni w Drzycimiu w kwocie 28 000 zł. na wykonanie niezbędnych prac remontowych zgodnie z zaleceniami SANEPID-u,
10)    zwiększono o kwotę 9 000 zł. plan wydatków na koszty utrzymania i funkcjonowania świetlic wiejskich,
11)     zwiększono o kwotę 3 000 zł. plan wydatków na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowane przez gminę.
Łącznie plan wydatków zmniejszono o kwotę 1 134 254 zł.
Dokonano zmniejszenia deficytu budżetowego o kwotę 1 175 514 zł. tj. o kwotę zwiększenia dochodów 41 260 zł. i kwotę zmniejszenia wydatków 1 134 254 zł.
Dokonano również przeniesienia planu wydatków między    paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 1 730  zł. Zmiany te dotyczą: sfinansowania wyższych niż planowano składek na ubezpieczenie – z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia w Szkole Podstawowej w Drzycimiu – 700 zł.  i w Przedszkolu w Drzycimiu 290 zł. , oraz sfinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej, realizowanych przez gminę – 740 zł. Dokonano zmian w planie finansowym Gminnego Funuszu Ochrony Środowiska. Zwiększono przychody o kwotę 3 635 zł. zwiększono  plan stanu funduszu obrotowego na początek roku o 7 318 zł., dokonano przeniesienia planu wydatków na kwotę 7 047 zł. i zwiększono o kwotę 18 000 zł plan wydatków z przeznaczeniem na remonty budynków komunalnych w celu termomodernizacji. Pozwoli to na znaczne zmniejszenie zużycia paliwa do ogrzewania pomieszczeń, zmniejszy emisję spalin i zanieczyszczenie powietrza. Dokonano również zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. W związku z przedłużającymi pracami nad przygotowaniem realizacji niektórych inwetycji, nie będą one realizowane w tym roku. Wprowadzono również nowe zadanie pn. Turystyczne zagospodarowanie szlaku rzeki Wdy. Jest to zadanie kilku gmin powiatu świeckiego. Projekt ten został zgłoszony do Urzędu Marszałkowskiego o dofinanwoanie. Ponieważ komisja weryfikacyjna oczekuje zapewnienia środków finansowych w WPI poszczególnych gmin, wprowadzono go do planu z terminem realizacji na lata 2008 – 2013.”
Radny p. Zygmunt Wycinek – jestem zatrwożony tym budżetem. Deficyt jest wysoki. Pieniądze przerzucamy, a nie szukamy oszczędności. W oświacie są ogromne pieniądze. Proszę o wydruk budżetu w rozdziałach.
Radna p. Elżbieta Babińska – remonty pomiszczeń sanitarnych w Przychodni muszą odbyć sie do grudnia 2007 roku. W 2008 roku należy przystosować pomieszczenia sanitarne do wymogów dla osób niepełnosprawnych. Aby nie robić ponownie tych remontów w 2008 roku, to koszt dotacji na rok bieżący jest duży. W przyszłym roku pozostanie do wykonania podjazd do Gminnej Przychodni dla osób niepełnosprawnych.
Radny p. Roman Piotrowski – poszukać oszczędności w Szkole Podstawowej w Sierosławiu. Można ją zlikwidować, bo w szkole w Drzycimiu są już luzy. Można dzieci stamtąd przyjąć.
Radana p. Ewa Kempińska – myślę, że lepsze warunki do nauki są w szkole w Drzycimiu.
Radny p. Mirosław Parczyk – a co Pani ma do szkoły w Sierosławiu?
Radna p. Ewa Kempińska – nic nie mam.
Radny p. Dariusz Podlejski – zamknięcie szkoły w Biechówku też niczego nie zmieniło.
         Poddane pod głosowanie, zaproponowane zmiany w budżecie gminy na 2007 rok, Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie.
 
 
  Załączniki:
 
1.     Lista obecności członków Komisji.
2.      Projekt  zmian w budżecie gminy na 2007 rok
 
 
 
                                                                                     Przewodniczący Komisji
 
                                                                                            Jacek Gawrych
 
 
      
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (5 lutego 2008)
Opublikował: Bożena Szajerka (5 lutego 2008, 10:16:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 943