Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska z dnia 8 czerwca 2007 r.

                                          P R O T O K Ó Ł nr 4/2007
 
                                  Z PRZEBIEGU POSIEDZENIA KOMISJI
    ds.  ROLNICTWA, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ  I OCHRONY ŚRODOWISKA
 
odbytego w dniu 8 czerwca 2007 roku ( posiedzenie trwało od godz. 1230  do godz. 15-tej ).
 
Członkowie Komisji obecni wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.
 
Spoza Komisji w posiedzeniu udział wziął   
Wójt Gminy –  Waldemar Moczyński.
 
Posiedzeniu przewodniczyła: p. Teresa Piotrowska   Przewodni-cząca Komisji.
 
Porządek posiedzenia zaplanowany:   
       Przegląd  stanu dróg gminnych – w tym drogi w Rowienicy.
 
       Przebieg posiedzenia:
 
              Przewodnicząca Komisja p. Teresa Piotrowska powitała zgromadzoną Komisję i w oparciu o listę obecności stwierdziła, że w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie.  
       Po dokonaniu stwierdzenia quorum Komisja wyjechała w teren. Zadaniem jej było dokonanie przeglądu stanu dróg gminnych.
  
       Spostrzeżenia po oględzinach:
 1/ Rowienica – należałoby wykorytować drogę i odwodnić. Należałoby również wyciąć 5 topoli. Dużym użytkownikiem drogi jest p. Kurtys.
 2/ Gacki – odwodnić bruk koło sklepu, odwodnić drogę koło p. Topolińskich.
 3/  W Dólsku należałoby połatać dziury w drodze.
 4/  W Drzycimiu jest bardzo zły stan ulicy Kolejowej i Okrężnej.
 5/ W Gródku przy drodze wojewódzkiej są drzewa do wycinki ( na zakręcie w kierunku mostu na skarpie – pnie drzew są już pęknięte ).
 
 
Załączniki :
 
1.     Lista obecności.
2.     Pismo wystosowane przez Starostwo Powiatowe w Świeciu dotyczące ustawienia luster na drogach powiatowych.
 
 
 
                                                                               Przewodnicząca Komisji
 
                                                                                  Teresa Piotrowska

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (5 lutego 2008)
Opublikował: Bożena Szajerka (5 lutego 2008, 09:59:11)

Ostatnia zmiana: Bożena Szajerka (5 lutego 2008, 11:55:38)
Zmieniono: usunięcie błędu literowego w tytule

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1555