Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska z dnia 23 kwietnia 2007 roku

                                                P R O T O K Ó Ł nr 3/2007
 
                                          Z PRZEBIEGU POSIEDZENIA KOMISJI
              ds.  ROLNICTWA, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
 
odbytego w dniu  23 kwietnia 2007 roku ( posiedzenie trwało od godz. 13-tej  do godz. 1530 ).
 
Członkowie Komisji obecni wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.
 
       Spoza Komisji w posiedzeniu udział wzięły następujące osoby :
1. Wójt Gminy –  Waldemar Moczyński
2. Skarbnik Gminy –  Bogusława Radzikowska
3. Inspektor ds. mienia komunalnego i zagospodarowania przestrzennego – Barbara Żurek
4. Księgowy Gminnej Spółki Wodnej – Zygmunt Wycinek
5. Pracownik ODR Minikowo – Barbara Szomszor.
 
Posiedzeniu przewodniczyła: p. Teresa Piotrowska   Przewodnicząca Komisji.
 
Porządek posiedzenia zaplanowany:   
 
  1. Rozpatrzenie wniosku Gminnej Spółki Wodnej.  
  2. Opinia do materiałów na VII sesję Rady Gminy:
a)    do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok                      
b)   do projektu uchwały w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz gminy części nieruchomości rolnej, stanowiącej własność prywatną, z przeznaczeniem na budowę przepompowni,
c)    do projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy części nieruchomości rolnej stanowiącej własność ANR, z przeznaczeniem na budowę przepompowni,
d)   do projektu uchwały w sprawie  udostępnienia do sprzedaży nieruchomości komunalnych, w formie bezprzetargowej,
e)    do projektu uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Drzycim w latach 2007-2011,
f)     do projektu uchwały w sprawie określenia stawek czynszu za lokale użytkowe i garaże na terenie gminy,
g)    do wniosku p. Macieja Czuryło w sprawie wykupu od gminy budynku mieszkalnego ( dom lekarza ),
h)    do wniosku p. Romana Faleńczyka zam. Gródek, w sprawie wykupu od gminy działki nr 69 o pow. 0,0100 ha w Gródku                  ( droga ) w celu poszerzenia własnej działki.
3. Sprawy Bieżące.
 
       Przebieg posiedzenia:
 
              Przewodnicząca Komisja p. Teresa Piotrowska powitała zgromadzoną Komisję i w oparciu o listę obecności stwierdziła, że w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie.
             Obecny na posiedzeniu p. Zygmunt Wycinek – księgowy Gminnej Spółki Wodnej stwierdził, że tematyka dotycząca GSW, którą chciałby przedstawić członkom Komisji jest  tak obszerna, że w zasadzie wymaga odrębnego posiedzenia. Wobec tego ustalono, że temat zostanie przedstawiony na kolejnym posiedzeniu.
 
      Porządek posiedzenia – po zmianie:
 
    1. Opinia do materiałów na VII sesję Rady Gminy:
a)    do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok                      
b)   do projektu uchwały w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz gminy części nieruchomości rolnej, stanowiącej własność prywatną, z przeznaczeniem na budowę przepompowni,
c)    do projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy części nieruchomości rolnej stanowiącej własność ANR, z przeznaczeniem na budowę przepompowni,
d)   do projektu uchwały w sprawie  udostępnienia do sprzedaży nieruchomości komunalnych, w formie bezprzetargowej,
e)    do projektu uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Drzycim w latach 2007-2011,
f)     do projektu uchwały w sprawie określenia stawek czynszu za lokale użytkowe i garaże na terenie gminy,
g)    do wniosku p. Macieja Czuryło w sprawie wykupu od gminy budynku mieszkalnego ( dom lekarza ),
h)    do wniosku p. Romana Faleńczyka zam. Gródek, w sprawie wykupu od gminy działki nr 69 o pow. 0,0100 ha w Gródku ( droga ) w celu poszerzenia własnej działki.
        2. Sprawy bieżace.
 
       Ad. 1. a)
 
                   Do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok uwag nie wniesiono. Materiały dotyczące realizacji budżetu gminy w minionym roku zostały zaopiniowane pozytywnie – jednogłośnie. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
  
       Ad. 1. b)
 
                  Projekt uchwały w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz gminy prywatnej działki gruntu w Jastrzębiu od Państwa Donaty i Arkadiusza Witak z przeznaczeniem na budowę przepompowni ścieków ( załącznik nr 3 do protokołu ) omówiła p. Barbara Żurek – inspektor ds. mienia komunalnego i zagospodarowania przestrzennego. Został zaopiniowany przez Komisję pozytywnie – jednogłośnie.
 
       Ad. 1. c)  
 
                  Kolejny projekt, dotyczący nabycia gruntu na rzecz gminy na usytuowanie drugiej przepompowni omówiła również p. Barbara Żurek – inspektor ds. mienia komunalnego i zagospodarowania przestrzennego. Podkreśliła, że Agencja Nieruchomości Rolnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, na cele infrastrukturalne zobowiązana jest przekazać gminie grunty nieodpłatnie.
                  Omówiony projekt został zaopiniowany również pozytywnie i stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu ).
 
       Ad. 1. d)
 
                 Projekt uchwały w sprawie udostępnienia do sprzedaży nieruchomości komunalnych w formie bezprzetargowej został skonstruowany oraz omówiony przez p.  Barbarę Żurek – inspektora ds. mienia komunalnego i zagospodarowania przestrzennego na wniosek p. Andrzej Kurtysa tj. Spółki  z o. o. AGRO-ZEA. Wyjaśniła, w oparciu o mapy sytuacyjne, że działki, o wykup których wnioskuje p. Kurtys położone są na terenach pól użytkowanych przez niego.   „Jeżeli Rada Gminy nie wyrazi zgody na zbycie tych działek przez gminę na  rzecz p. Kurtysa – kontynuowała – to będziemy musieli zająć się ich melioracją.”
                Komisja, po zapoznaniu się z położeniem działek określonych w projekcie uchwały, zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie propozycje udostępnienia ich do sprzedaży w formie bezprzetargowej. Przedstawiony projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
      
       Ad. 1. e)
 
                 Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2007-2011 omówiła szczegółowo                       p. Barbara Żurek – inspektor ds. mienia komunalnego i zagospodarowania przestrzennego, przedstawiając kolejno jego główne rozdziały, takie jak:
- prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne,
- analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata,
- planowana sprzedaż lokali w poszczególnych latach,
- zasady polityki czynszowej,
- sposoby i zasady zarządzania zasobami mieszkaniowymi oraz przewidywane zmiany w tym zakresie,
- wysokość nakładów i źródła finansowania gospodarki mieszka-niowej w kolejnych latach,
- działania usprawniające gospodarowanie zasobem mieszka-niowym.
Na pytanie: „Czy jest duży koszt budowy mieszkań socjalnych w Biechówku?”  odpowiedział  p. Wójt: aktualnie czekamy na projekt. Kosztorys opiewa na 500 tys. złotych. Poczekamy z tym do 2008 roku, bo wtedy dopiero będą uruchomione środki na dofinansowanie tych zadań.
           W rezultacie projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Drzycim w latach 2007-2011 został zaopiniowany przez Komisję pozytywnie. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
 
Ad. 1. f)
 
           Ostatni z projektów uchwał ( załącznik nr 7 do protokołu ) tj. w sprawie określenia stawek czynszu za lokale użytkowe i garaże na terenie gminy Drzycim, który ma być poddany Radzie Gminy do uchwalenia omówiła p. Żurek. Wyjaśniła, że wzrost dotyczy 1 złotówki więcej na 1m2.
           Uwag do projektu nie wniesiono. Został zaopiniowany pozytywnie.
 
Ad. 1. g)
 
            Przewodnicząca Komisji – wszyscy Państwo otrzymaliście kopię wniosku p. Macieja Czuryło ( zał. nr 8 ) w sprawie wykupu domu lekarza. O treści wniosku wspomniał Wójt już na poprzednim naszym posiedzeniu. Każdy miał zatem sporo czasu, aby się z nim zapoznać i zająć stosowne stanowisko.
Dyskusja:
Wójt – nie chciałbym niczego Państwu sugerować ani też narzucać swojego zdania na ten temat. Decyzję ostateczną w tym temacie podejmie Rada Gminy. To, co Rada Gminy zdecyduje będę wykonywał.
Radny p. Roman Piotrowski – moje zdanie jest takie: „ Nie sprzedawać.” Już jeden taki błąd popełniliśmy sprzedając mieszkanie weterynarzowi. Nic dzisiaj z tego nie mamy i weterynarza też nie mamy. Myślę, że chętny byłby weterynarz z Przysierska, ale na dzień dzisiejszy nie mamy mieszkania.
Wójt – rzeczywiście na tę chwilę mieszkania nie mamy. Czekamy na reakcję komornika, który do tej pory zainkasował niezłą już kwotę, bo ponad 4 tys. złotych i nic. Jak na razie to, tylko wpędza nas w koszty.  Za jego sprawą ma odbyć się eksmisja p. Grabowskiego.
           W głosowaniu nad tematem jedna osoba opowiedziała się za sprzedażą domu panu Czuryło, pięć osób było przeciwnych, jedna wstrzymała się od głosu.
 
Ad. 1. h)
 
            Wniosek p. Romana Faleńczyka przedstawiła p. Barbara Żurek ( zał. nr 9 do protokołu ), wyjaśniając, że należałoby zacząć od uzyskania zgody sąsiada na wykup tej drogi przez p. Faleńczyka.
             Członkowie Komisji byli zgodni, co do tej kwestii i uwarunkowali opinię pozytywną w przedmiotowej sprawie tym, że oczekują zgody p. Galikowskiego ( sąsiada p. Faleńczyka ) na wykup tej drogi. Wynik głosowania: 6 głosów za, 1 wstrzymujący się.
 
 
Ad. 2.
 
        W ramach spraw bieżących Przewodnicząca Komisji poruszyła sprawę udzielenia pomocy w pracy p. Barbarze Szomszor – pracownikowi ODR. Podkreśliła, że do 15 maja br rolnicy będą składali wnioski na dopłaty bezpośrednie i p. Basia sobie nie poradzi, bo jest sama, a rolników korzystających z jej pomocy mnóstwo.
Wójt zaoferował pomoc w postaci 1 osoby i lokalu na ten okres.  Dodał, że na ten czas udostępni również p. Szomszor kopiarkę.
 
Załączniki :
 
1.     Lista obecności.
2.     Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.                      
3.     Projekt uchwały w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz gminy części nieruchomości rolnej, stanowiącej własność prywatną, z przeznaczeniem na budowę przepompowni,
4.     Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy części nieruchomości rolnej stanowiącej własność ANR, z przeznaczeniem na budowę przepompowni,
5.     Projekt uchwały w sprawie udostępnienia do sprzedaży nieruchomości komunalnych, w formie bezprzetargowej,
6.     Projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Drzycim w latach 2007-2011,
7.     Projekt uchwały w sprawie określenia stawek czynszu za lokale użytkowe i garaże na terenie gminy,
8.     Kopia wniosku p. Macieja Czuryło w sprawie wykupu od gminy budynku mieszkalnego ( dom lekarza ),
9.     Kopia wniosku p. Romana Faleńczyka zam. Gródek, w sprawie wykupu od gminy działki nr 69 o pow. 0,0100 ha w Gródku ( droga ) w celu poszerzenia własnej działki.
10. Sprawozdanie z Gminnego Programu Gospodarki Odpadami dla Gminy Drzycim ( materiał do dyskusji na VII sesji rady Gminy ).
 
 
 
                                                                               Przewodnicząca Komisji
 
                                                                                  Teresa Piotrowska
 

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (30 maja 2007)
Opublikował: Bożena Szajerka (30 maja 2007, 12:25:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1238