Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Finansów z dnia 20 kwietnia 2007 r.

                                          P R O T O K Ó Ł  nr 3/2007
                                          Z PRZEBIEGU POSIEDZENIA
                                    KOMISJI DS. BUDŻETU I FINANSÓW
 
odbytego w dniu 20 kwietnia 2007 roku ( posiedzenie trwało od godz. 13-tej tej   do godz. 15-tej ).
    W posiedzeniu udział wzięło  sześciu członków Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  
       Spoza Komisji w posiedzeniu udział wzięły następujące osoby :
1. Wójt Gminy –  Waldemar Moczyński
2. Skarbnik Gminy – Bogusława Radzikowska
3. Jerzy Krüger – Przewodniczący Rady Gminy
 
Posiedzeniu przewodniczył: p. Jacek Gawrych  Przewodniczący Komisji.
 
Porządek posiedzenia :   
1.  Opinia do materiałów na VII sesję Rady Gminy:
     a) do sprawozdania wykonania budżetu gminy za 2006 rok,
     b) do proponowanych zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
2.  Sprawy bieżące.
 
       Przebieg posiedzenia :
 
Ad. 1. a)
        
            Przewodniczący Komisji - p. Jacek Gawrych zapytał o wątpliwości i pytania do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok ubiegły. W otwartej dystkusji nikt nie zabrał głosu.
            W wyniku głosowania Komisja wydała do sprawozdania jednogłośnie opinię pozytywną. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
 
Ad. 1. b)
 
           Zaproponowane zmiany w budżecie gminy na 2007 rok omówiła w imieniu Wójta Gminy p. Skarbnik.
Przewodniczący Komisji p. jacek Gawrych – komu przyznawane są stypendia?
SkarbnikGminy wyjaśniła: „Do ubiegania się o stypendium szkolne uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
* zamieszkują na terenie gminy Drzycim;
* pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, wychowanie w rodzinie niepełnej, alkoholizm lub narkomania, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Stypendia przekazuje się na pokrycie takich  kosztów jak: zakup podręczników i pomocy naukowych, transport do i ze szkoły, zakwaterowanie w bursie, internacie, posiłki w stołówce szkoły, internatu, zajęcia edukacyjne realizowane poza szkołą. W roku bieżącym stypendia wypłacane są do kwoty 52,- złote. Uczniowie otrzymują je co miesiąc od marca do czerwca. Oczywiście wypłacane są do wysokości rachunków. Jeżeli rachunki opiewają na kwotę niższą, dziecko otrzymuje stypendium do wysokości kwoty rachunków.”
           Opinia do przedstawionych zmian w budżecie gminy w formie projektu uchwały ( załącznik nr 3 do protokołu ) była jednogłośnie pozytywna.
 
Ad. 2.
 
Radny p. Mirosław Kohlmeyer – wcześniej już wspominałem o mojej rezygnacji z pracy w tej Komisji, ale pod warunkiem, że na moje miejsce wszedłby p. Wycinek.
Głos zajął obecny na posiedzeniu Przewodniczący Rady Gminy p. Jerzy Krüger: proponując miesięczny sposób wypłacania zróżnicowanych diet radnym i sołtysom w następujących wysokościach:
- 200,- złotych radny,
- 250,- przewodniczący Komisji,
-   80,- sołtys.
 Radny p. Mirosław Kohlmeyer – dlaczego sołtysi mają być wynagradzani z budżetu Rady Gminy?
Radny p. Roman Piotrowski – popieram stanowisko p. Kohlmeyera.
Wiceprzewodnicząca Rady – p. Elżbieta Babińska – na co są przeznaczone dochody z wynajmu świetlic?
p. Skarbnik – pieniądze pochodzące z dochodów wynajmu świetlic wchodzą na ogólny rachunek dochodów gminy. W planie budżetu planuje się zarówno dochody z wynajmu, jak i wydatki na utrzymanie świetlic. W projekcie budżetu, Rada Gminy zatwierdza te plany, bądź nie. Natomiast ponadplanowe dochody a także ponadplanowe wydatki, jak takie wystąpią w ciągu roku budżetowego, uchwala Rada Gminy.
Przewodniczący Komisji – uważam, że projekt proponowanych zmian w zakresie diet musiałby być projektem uchwały, wówczas moglibyśmy na ten temat się wypowiadać.
Radna p. Ewa Kempińska – lepiej pozostawić diety, jest dobrze tak jak jest teraz. Zmienimy na wypłaty miesięczne to będzie większy galimatias.
         Za wprowadzeniem zmian w zakresie wypłacanych diet nie opowiedziała się żadna osoba, 6 osób było przeciwnych, jedna wstrzymała się od głosu.
Na zakończenie posiedzenia Wójt zwrócił się do członków Komisji z prośbą, aby rozsądnie podejść do wniosku p. Macieja Czuryło, który będzie omawiany na najbliższej sesji.
 
 
  Załączniki:
 
1.     Lista obecności członków Komisji.
2.     Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok
3.     Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
 
             
 
 
                                                                                     Przewodniczący Komisji
 
                                                                                            Jacek Gawrrych

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (30 maja 2007)
Opublikował: Bożena Szajerka (30 maja 2007, 12:15:35)

Ostatnia zmiana: Bożena Szajerka (30 maja 2007, 12:31:27)
Zmieniono: rozdzielenie dwóch wyrazów w nazwie Komisji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1381