Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej z dnia 17 kwietnia 2007 r.

                                  P R O T O K Ó Ł  nr  2/2007
 
                                   Z PRZEBIEGU POSIEDZENIA
KOMISJI DS. KULTURY, OŚWIATY, ZDROWIA, SPRAW SOCJALNYCH, BEZPIECZEŃSTWA   PUBLICZNEGO  I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ  
 
odbytego w dniu 17 kwietnia 2007 roku ( posiedzenie trwało od godz. 13-tej do godz. 1630  ).
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.
 
Spoza Komisji, w posiedzeniu udział wzięły następujące osoby :
1.   Wójt Gminy –  Waldemar Moczyński
2.   Przewodniczący Rady Gminy – Jerzy Krüger
3.   Prezes Zarządu Gminnego OSP – Zygmunt Wycinek,
4.   Prezes OSP Gródek – Edmund Szymczak,
5.   Kierownik Posterunku Policji w Drzycimiu - Mieczysław Lewandowski,
6.   Inspektor – Sabina Majewska
7.   Skarbnik Gminy – Bogusława Radzikowska.
 
Posiedzeniu przewodniczył: p. Dariusz Podlejski Przewodniczący Komisji.
 
Porządek posiedzenia :   
1. Omówienie przebiegu obchodów 75-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej  w Gródku -  z udziałem zaproszonych gości.
2. Omówienie realizacji Regulaminu dowożenia uczniów do szkół na terenie gminy.  
3. Opinia do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.
4. Stanowisko Komisji w sprawie propozycji do określenia kierunków rozwoju Szpitala Powiatowego na lata 2007 -  2012.
5. Sprawy bieżące.
 
       Przebieg posiedzenia:
 
       Ad. 1.
         
         Planowany przebieg uroczystości związanej z gminnymi obchodami Święta Ochotniczych Straży Pożarnych, połączonymi z Jubileuszem 75-lecia OSP w Gródku ( 12 maja 2007 ) omówił p. Zygmunt Wycinek Prezes Zarządu Gminnego OSP. Dodał, że konsumpcja dla zaproszonych gości odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Jastrzębiu.
Prezes OSP Gródek  p. Edmund Szymczak – w szkołach niemożna spożywać alkoholu, a na uroczystościach tego typu jest symboliczne piwo, dlatego postanowiliśmy przenieść tę część uroczystości do Jastrzębia. W budżecie na te obchody mamy 2.000,- złotych. Jeżeli mógłbym prosić o 500,- złotych więcej i autobus, który przewiózłby uczestników uroczystości do Jastrzębia. Myśleliśmy o uświetnieniu obchodów, ale wszystko jest bardzo drogie orkiestra z dawnej Celulozy jest nawet w tym czasie wolna, ale chcą ponad 2.000,- złotych. Poczęstunek planujemy skromny, bo nie mamy dużo środków. Swoich składek mamy 600,- złotych. Od sponsorów trudno pozyskać jakieś środki, bo każdy mówi, że płaci podatki i to już wystarczy.
Wójt – myślę, że z autobusem nie będzie problemu. Chodzi o przejazd, jak zrozumiałem z Gródka do Jastrzębia z ewentualnym odwozem. Poza tym trudno mówić o dodatkowych środkach. Na to jest konieczna uchwała Rady Gminy. Chyba, że macie orientację, skąd można w paragrafach uszczuplić i na tę imprezę dołożyć. Nie jest to jakaś zawrotna kwota, będę rozmawiał z p. Skarbnik.
Prezes OSP Gródek  p. Edmund Szymczak – B & K Gródek już nas nie sponsoruje. Pismo u nich leży i nic.
Radna p. Janina Różycka – skoro tak trudno pozyskać środki od sponsorów, to trzeba dać z budżetu gminy 500,- albo 1.000,- złotych.
Radny p. Mirosław Kohlmeyer – ile kosztowała impreza strażacka w roku ubiegłym?
Prezes OSP Gródek  p. Edmund Szymczak – nie orientuję się, ale pięć lat temu w Gródku było też 2.000,- złotych  z budżetu gminy i nie starczyło.
Radny p. Mirosław Kohlmeyer – drzycimska impreza kosztuje pewnie dużo, a w Gródku tylko 2.000,- złotych.
Przewodniczący Komisji p. Dariusz Podlejski – czy będzie potrzebne zabezpieczenie imprezy przez Policję w czasie przemarszu?
Kierownik Posterunku Policji w Drzycimiu - Mieczysław Lewandowski – jeżeli będą potrzeby w tym zakresie muszę znać godziny i przebieg trasy.
 
       Ad. 2.
 
         Wójt wprowadzając w temat poinformował, że w związku z wytycznymi, uzyskanymi na ostatnim posiedzeniu Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej został opracowany regulamin dowożenia uczniów do szkół na terenie gminy i wydany w formie zarządzenia. Policjant z Posterunku Policji w Drzycimiu przeprowadził szkolenie z kierowcami i opiekunami przewozu. Od tego czasu nie dotarły do nas żadne sygnały o problemach dotyczących złego zachowania uczniów w autobusach.
Przewodniczący Komisji p. Dariusz Podlejski – czy rodzice są powiadomieni o treści regulaminu?
Inspektor  Sabina Majewska – z treścią regulaminu zostały zapoznane rady pedagogiczne placówek oraz uczniowie.
Kierownik Posterunku Policji w Drzycimiu - Mieczysław Lewandowski – szkolenie, które przeprowadziliśmy należy powtarzać corocznie przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
Inspektor Sabina Majewska – nie ma problemu, zgadzam się z tym. Ponadto zarządzenie Wójta jest załącznikiem do zakresu obowiązków opiekunów przewozu dzieci.
Przewodniczący Komisji p. Dariusz Podlejski – czy  w § 3 ust. 6 nie można pozwolić opiekunowi, w końcu jest to dorosła osoba, na natychmiastowe wezwanie pogotowia w sytuacjach skrajnych?
Inspektor Sabina Majewska – z uwagi na to, że dzieci to osoby nieletnie, jest to ostrożne3 podejście do sprawy, bo tu decyduje rodzic.
Radny p. Mirosław Kohlmeyer – zapis jest wygodny dla opiekuna. Dopóki nic się nie stanie, to zapis jest dobry. Gdyby jednak stało się coś strasznego, to opiekun będzie szarpany za to, że nie zareagował.
Radny p. Michał Pamulak – jeżeli dziecko jest dowożone, rodzic powinien oświadczyć, że opiekę nad jego dzieckiem w czasie dowozu sprawuje opiekun.
Przewodniczący Komisji p. Dariusz Podlejski – uważam, że należy wprowadzić zapis o konieczności wezwania pogotowia w skrajnych przypadkach ( np. złamanie itp. )
      W rezultacie dyskusji Radna p. Janina Różycka podała następującą interpretację:
W treści § 3 ust. 6 – zdanie pierwsze: skreślić wyrazy ofiary czynu karalnego i wpisać ofiary zdarzenia. W dalszej części zdania skreślić  to oni decydują o konieczności ewentualnego wezwania pogotowia. Wpisać natomiast po słowach opiekę na d uczniem ofiarą zdarzenia pielęgniarce, lekarzowi Gminnej Przychodni lub lekarzowi pogotowia.
          
       Ad. 3.
 
Przewodniczący Komisji p. Dariusz Podlejski – na ile zmienił się budżet gminy w porównaniu z rokiem ubiegłym?
p. Skarbnik -  budżety są porównywalne. W roku 2005 wykonanie wydatków było większe, bo na poziomie 96%. W 2006 roku, po wyborach nowy Wójt miał za mało czasu na wydatkowanie środków.
Radny p. Jacek Gawrych – wykonanie wydatków w zakresie kultury fizycznej i sportu też jest niskie. Z 50.000,- złotych wydano 41.000,- złotych.
p. Skarbnik – zgadza się, pozostało 9 tys. złotych i środki te przeszły w nadwyżkę budżetową. 
Wójt – w tym roku festyn odbędzie się w Gródku, bo w Drzycimiu będzie w okresie wakacji termorenowacja budynku Szkoły Podstawowej – II etap. Impreza nie może być całkowicie odwołana, bo ludzi przyzwyczaili się do tego, że corocznie jest.
Radny p. Michał Pamulak – w Gródku nie ma gdzie zrobić, a stadionu  jeszcze nie ma.
Radna p. Janina Różycka – to jest impreza rekreacyjna, a nie sport wyczynowy. Do tego nie jest potrzebny stadion.
        Do sprawozdania uwag nie wniesiono i zostało zaopiniowane pozytywnie – jednogłośnie.
 
Ad. 4.
 
Przewodniczący Komisji p. Dariusz Podlejski – szpital swego czasu przeszedł reorganizację, na dzień dzisiejszy przyjmujemy co mamy. Cóż my możemy w tej sytuacji? Z uwagi na brak informacji o aktualnej sytuacji szpitala ( mam tu na myśli również bazę ) nie podejmujemy dyskusji. Myślę, że w imieniu Komisji mogę oświadczyć, że oczekujemy pełnej dostępności do leczenia.
Radna p. Janina Różycka – brak okulisty.
Przewodniczący Komisji p. Dariusz Podlejski – mieliśmy niedawno badania okresowe i było dwóch okulistów.
Radny p. Mirosław Kohlmeyer – co możemy sugerować, jak nie wiemy co jest aktualnie w szpitalu. Nie znamy przecież żadnych szczegółów.
Radny p. Jacek Gawrych – chcemy, aby było jak najlepiej.
 
Ad. 5.                       
        
Radna p. Aniceta Gubańska – wracając do imprezy strażackiej, trzeba się zastanowić czy w obecnym budżecie nie ma gdzieś takich środków, gdzie na koniec roku zostaną.
Radny p. Mirosław Kohlmeyer – jest to impreza gminna i powinny być na to pieniądze w budżecie gminy.
Przewodniczący Komisji p. Dariusz Podlejski – czy jest już zrobiony projekt hali?
Wójt – w czwartek ma przyjechać osoba, która przedstawi wizualizację.
Przewodniczący Komisji p. Dariusz Podlejski – pytam, bo planuję w maju posiedzenie Komisji w terenie.
Przewodniczący Rady Gminy – Jerzy Krüger – zainteresowałem się kwotą zaplanowaną w budżecie gminy na diety. Ostatnia regulacja miała miejsce trzy lata temu. Niektórzy dietą ratują własny budżet. Mam zatem propozycję, aby radny otrzymywał miesięcznie 200,- złotych, a przewodniczący Komisji 250,- złotych. Pieniędzy powinno wystarczyć. Po co mają zostać. Sesja jest np. raz w kwartale, a radnym jest się stale. Sołtys z kolei nie przyjeżdżając na sesję nie pokryje sobie wydatków związanych z wykonywaniem tej funkcji.
Radny p. Mirosław Kohlmeyer – czy ja jestem innym człowiekiem? Ja czegoś tu nie rozumiem. Jeżeli budżet w tym zakresie nie zostanie wykorzystany, to tylko chwała nam za to. Żeby wykorzystywać środki na diety do tzw. „0”  to niepoważne.
Przewodniczący Komisji p. Dariusz Podlejski – są jednak głosy sołtysów, że mają za mało. Dla nich kwota 80,- złotych jest niewystarczająca.
Radna p. Janina Różycka – dieta ma pokryć utracone dochody. Nie można pracy radnego traktować, jako dochodowej.
Przewodniczący Rady Gminy – Jerzy Krüger – nie będzie propozycji zmian, nie będziemy się tym zajmować.
Radny p. Jacek Gawrych – radnym i sołtysem zostaje się w wyniku wyborów i przede wszystkim zgody osobistej na wybieranie.
Przewodniczący Komisji p. Dariusz Podlejski – zadam zatem pytanie: „Czy jesteście Państwo za wzrostem diet?”
Za wzrostem diet opowiedziała się jedna osoba, pozostali byli przeciwni.

Załączniki :
 
1) Lista obecności członków Komisji.
2) Lista obecności zaproszonych gości do udziału w posiedzeniu.
3) Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie regulaminu dowożenia uczniów do szkół na terenie Gminy Drzycim,
4) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.
5) Pismo wystosowane przez Starostwo Powiatowe w Świeciu dotyczące określenia oczekiwań wobec Szpitala Powiatowego.
 
                                                                                                                                    
                                                                             Przewodniczący Komisji
 
                                                                                 Dariusz Podlejski

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (30 maja 2007)
Opublikował: Bożena Szajerka (30 maja 2007, 12:08:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1491