Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Finansów z dnia 2 kwietnia 2007 r.

                                                    P R O T O K Ó Ł  nr 2/2007
                                                    Z PRZEBIEGU POSIEDZENIA
                                                KOMISJI DS. BUDŻETU I FINANSÓW
 
odbytego w dniu  2 kwietnia  2007 roku ( posiedzenie trwało od godz. 13-tej  do godz. 15 30 ).
    W posiedzeniu udział wzięło siedmiu członków Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
 
       Spoza Komisji w posiedzeniu udział wzięły następujące osoby :
1. Wójt Gminy –  Waldemar Moczyński
2. Skarbnik Gminy – Bogusława Radzikowska
3. Jerzy Krüger – Przewodniczący Rady Gminy.
4. Ludwika Rezmer – Kierownik Referatu Społeczno-Organizacyjnego w Urzędzie Gminy
5. Elżbieta Riesop – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu.
 
Posiedzeniu przewodniczył: p. Jacek Gawrych  Przewodniczący Komisji.
 
Porządek posiedzenia :
 
1. Rozpatrzenie wniosku Klubu LZS KORONA. 
 
2. Opinia do materiałów na VI sesję Rady Gminy:
 
a) Opinia do projektów uchwał w sprawie w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji ustalonej wartości jednego punktu               w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników administracji i obsługi:
      - Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu,
- Publicznego Gimnazjum w Gródku,
- Szkoły Podstawowej w Sierosławiu,
- Świetlicy Gminnej w Drzycimiu,
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu,
- Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu.
 
 
b) Opinia do proponowanych zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
 
        3. Sprawy bieżące. 
      
Przebieg posiedzenia :
 
 Ad. 1.
          
          Zarząd Koła LZS KORONA Drzycim wystąpił z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na pokrycie kosztów dostosowania boiska sportowego przy Publicznym Gimnazjum w Gródku, z uwagi na fakt, że żadne  boiska na terenie gminy nie spełniają wymogów do rozgrywek piłkarskich A klasy stawianych przez PZPN.
         Wniosek, stanowiący załącznik nr 2 do protokołu, szczegółowo uzasadnił p. Jacek Gawrych – przewodniczący Komisji i jednocześnie Prezes Klubu LZS KORONA: brak trybun, poprawa zaplecza sanitarnego, wymagana poprawa nawierzchni boiska.
Dyskusja:
Radny p. Mirosław Kohlmeyer – czy będzie można pogodzić użytkowanie boiska i wynajem części pomieszczeń w Gimnazjum. Czy jest to możliwe do uzgodnienia z p. Dyrektor? Teraz mają być pieniądze na poprawę nawierzchni boiska, wcześniej na projekt hali, budowa boiska w Drzycimiu stoi i co dalej?
Radny p. Dariusz Podlejski – może taniej byłoby wypożyczać stadion w Osiu. Może to okazałoby się tańszym rozwiązaniem?
Wójt – przygotowywana jest koncepcja budowy hali i na tej podstawie projektant wykonuje projekt. Są dwie koncepcje: albo na płycie boiska, albo na części boiska przy Gimnazjum.
Członkowie Komisji jednogłośnie zdecydowali o ewentualnym  ponownym rozpatrzeniu wniosku na kolejnym posiedzeniu Komisji,  po rozpoznaniu przez Prezesa Klubu LZS „Korona” konkretnych wymogów i kosztów, skoro jest czas na podjęcie decyzji do końca czerwca. Uznano również, że inwestowanie w boisko, na którym ma stanąć hala sportowa byłoby bezzasadne.
 
Ad. 2.
 
a) Projekty uchwał w sprawie w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji ustalonej wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników administracji i obsługi:
      - Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu,
- Publicznego Gimnazjum w Gródku,
- Szkoły Podstawowej w Sierosławiu,
- Świetlicy Gminnej w Drzycimiu,
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu,
- Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu
omówili: Wójt Gminy, p. Ludwika Rezmer Kierownik Referatu –Społeczno - Organizacyjnego i p. Elżbieta Riesop Kierownik Gminnego Ośrodka Pomicy Społecznej.
Wszystkie projekty uchwał stanowią odpowiednio załączniki 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Zostały zaopiniowane pozytywnie – jednogłośnie, natomiast projekt uchwały w sprawie zasad wynagradania pracowników Świetlic Gminnej – przy jednym głosie wstrzymującym się.
 
b) Projekt uchwały w sprawie proponowanych zmian  w budżecie gminy na 2007 rok omówił p. Wójt.
Dyskusja:
Radny p. Dariusz Podlejski poprosił o wyjaśnienie terminu: „sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy” – wyjaśnień udzielił Wójt.
        Poddany pod głosowanie projekt proponowanych zmian w budżecie na 2007 rok ( załącznik nr 9 do protokołu ) został zaopiniowany pozytywnie – jednogłośnie.
 
Ad. 3.
 
Radny p. Roman Piotrowski – chciałbym zapytać Przewodniczącego Komisji,  jak to się stało, że on jako radny zatrudniony jest w Świetlicy Gminnej? Przecież radny nie może być zatrudniony w Urzędzie Gminy.
Przewodniczący Komisji – na ten temat nie będę się wypowiadał, proszę porozmawiać z moimi przełożonymi: z Kierownikiem Świetlicy  albo  z Panem Wójtem.
Wójt – Pan Jacek został zatrudniony w  Świetlicy Gminnej na 0,5 etatu, nie zarabia tam kokosów - ok. 300 złotych miesięcznie. Zatrudniony mógł być, gdyż jest to jednostka organizacyjna gminy, a nie Urząd Gminy. W Urzędzie Gminy nie mógłby pracować.
Radny p. Mirosław Kohlmeyer – wszystko jest jasne, tylko pojąć nie mogę dlaczego sam Przewodniczący nie chciał nam osobiście wyjaśnić sprawy. Przecież nie możemy mieć tajemnic przed sobą.
Radny p. Roman Piotrowki – czy będzie szlaka na drogi gminne?
Wójt – na razie nie mamy szlaki. Równamy drogi, tam gdzie jest to możliwe, co prawda z różnym skutkiem, ale staramy się sprostać wszystkim potrzebom.
 
 
Załączniki :
1. Lista obecności.
2. Wniosek Klubu LZS KORONA DRZYCIM.
3.Projekt uchwały w sprawie  ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji ustalonej wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników administracji i obsługi Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu.
4. Projekt uchwały w sprawie w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji ustalonej wartości jednego punktu               w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników administracji i obsługi Publicznego Gimnazjum w Gródku.
5. Projekt uchwały w sprawie w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji ustalonej wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników obsługi Szkoły Podstawowej w Sierosławiu.
6. Projekt uchwały w sprawie w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji ustalonej wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników Świetlic Gminnej w Drzycimiu.
7. Projekt uchwały w sprawie w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji ustalonej wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu.
8. Projekt uchwały w sprawie w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji ustalonej wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu.
9. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
 
        
      
                                                                                     Przewodniczący Komisji
 
                                                                                           Jacek Gawrrych

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (30 maja 2007)
Opublikował: Bożena Szajerka (30 maja 2007, 11:50:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1128