Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska z dnia 19 stycznia 2007 r.

                                         P R O T O K Ó Ł nr 1/2007
 
                                 Z PRZEBIEGU POSIEDZENIA KOMISJI
       ds.  ROLNICTWA, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
 
odbytego w dniu 19 stycznia 2007 roku ( posiedzenie trwało od godz. 13-tej  do godz. 1530 ).
 
Członkowie Komisji obecni wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.
 
       Spoza Komisji w posiedzeniu udział wzięły następujące osoby :
1. Wójt Gminy –  Waldemar Moczyński
2. Przewodniczący Rady Gminy -  Jerzy Krüger
2. Skarbnik Gminy –  Bogusława Radzikowska
 
Posiedzeniu przewodniczyła: p. Teresa Piotrowska   Przewodnicząca Komisji.
 
Porządek posiedzenia :   
1. Opinia  do projektu budżetu gminy na 2007 rok.
2. Opinia do projektu uchwały w sprawie opłaty targowej. 
    
Przebieg posiedzenia :
 
              Przewodnicząca Komisja p. Teresa Piotrowska powitała zgromadzoną Komisję i w oparciu o listę obecności stwierdziła, że w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie.
      Ad. 1.
                Omówienia  projektu budżetu gminy na 2007 rok  omówił Wójt podkreślając, że skonstruował go poprzedni Wójt. „Zaopiniowany został pozytywnie przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy. Projekt zawiera deficyt w kwocie 3 mln złotych -  pokrycie mają stanowić pożyczki na zadania inwestycyjne. Zapoznałem się z projektem i naniosłem poprawki, z którymi  pragnę  Komisję  zapoznać:
 -  zrezygnowaliśmy z budowy sieci wodociągowej Drzycim-Gródek ( miałoby to stanowić sprzężenie dwóch wodociągów ) i w jej miejsce planujemy budowę studni głębinowej w Drzycimiu; studnie w Drzycimiu mają  średnio 30 lat i zachodzi obawa, że może zabraknąć wody, tak już bywało w minionym okresie letnim w czasie wielkiej suszy -  koszt 130 tys. złotych,
- na remonty dróg dodajemy 45.800 złotych,
- w pozycji zakup pozostałych tj. kary i odszkodowania mieści się kwota dotycząca zakupu gruntu pod drogę tj. wykup gruntu od p. Wnęka  pod ulicę Krótką w Gródku,
- zmiana sposobu użytkowania budynku komunalnego dotyczy dawnej  świetlicy w Biechówku, która od kilku lat stoi pusta. Będzie zaadaptowana na 4 lokale socjalne; poprzedni Wójt zlecił wykonanie projektu na lokale socjalne, projekt jest gotowy. Aktualnie trwa zmiana tego projektu. Zmiana polegać ma na tym, nie będzie wspólnej łazienki. Każdy z lokali będzie miał swoją łazienkę. Uważam, że takie lokale powinna gmina posiadać, dlatego ująłem to zadanie w budżecie na rok bieżący,
- musiał zostać zakupiony kocioł grzewczy do naszego  budynku komunalnego, gdzie mieści się Gminna Przychodnia, bo poprzedni piec pękł w okresie Świąt Bożego Narodzenia,
- zakup serwera, zakup zestawów i akcesoriów komputerowych oraz programów i licencji  - ten wydatek jest niezbędny w roku bieżącym  - do prawidłowego funkcjonowania sieci w Urzędzie Gminy,  
- zdjęcie środków z dodatkowych służb policji omówiła p. Skarbnik – wyjaśniła popełnioną przez nią pomyłkę w konstruowanym projekcie budżetu,
- uszczuplenie wydatków na straże pożarne spowodowane jest tym, że uzgodniliśmy dalsze wynajmowanie obecnego garażu na samochód strażacki. Prezes  B & K    dokona  remontu tego obiektu a czynsz za użytkowanie garażu miałby być nawet niższy. Środki na budowę remizy nie będą zatem w tym roku potrzebne,
- zakup minibusa na 9 osób miałby załatwić dowóz i jednocześnie odwóz dzieci z Leosi do szkoły w Drzycimiu. Poza tym,  minibusem dowożone byłyby obiady ze szkoły w Drzycimiu do szkoły w Gródku i do szkoły w Sierosławiu. W kuchni, w szkole w Drzycimiu, nastąpiłoby zwiększenie tylko o ½ etatu; 100 dodatkowych posiłków, kuchnia w Szkole Podstawowej w Drzycimiu jest w stanie przygotować, minibus mógłby służyć wyjazdowym posiedzeniom Komisji. Pojazd byłby obsługiwany przez p. Ziółkowskiego i p. Urbańskiego.
- środki na I etap budowy sieci wodociągowej z Drzycimia do Jastrzębia ( już jest 1,5 km zrealizowane ), niewykorzystane w roku ubiegłym, zostaną wykorzystane teraz, II etap tej budowy będzie realizowany po otrzymaniu pozwolenia na przejście pod torami za osiedlem w Drzycimiu,
- ostatni punkt, to dołożenie do Świetlicy Gminnej ½ etatu, aby wydłużyć godziny jej otwarcia. Na ten cel musimy dołożyć środki w wysokości 11 tys. złotych.”
Radny p. Roman Piotrowski – zdjęcie środków z remontów i paliwa na strażach pożarnych, to moim zdaniem nie jest właściwe podejście. Paliwo ma pójść w górę w tym roku. Pieniędzy nam nie starczy.
Radna p. Elżbieta Babińska – czy  zmiany do budżetu można wprowadzać w ciągu roku?
Wójt – tak, na każdej sesji Rady Gminy.
Radna p. Aniceta Gubańska – minibus mógłby dowozić dzieci na zajęcia pozalekcyjne w szkołach. Ciśnienie i czystość wody nie są najlepsze.
Wójt – zapewniam, że po tych inwestycjach woda będzie miała lepsze parametry.
Przewodnicząca Komisji – na str. 3  jest Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego. Co jest pod tym pojęciem?
Skarbnik Gminy – są to środki na doposażenie i pokrycie kosztów ogrzewania świetlicy w Gródku.
Radna p. Ewa Kempińska – nie ma w Jastrzębiu małej sali na zajęcia z dziećmi. Tej dużej nie można ogrzać. Najlepiej, by było porozmawiać z Klimackim, aby sprzedał albo wynajął pomieszczenia po biurach.
Radna p. Elżbieta Babińska – dlaczego w Drzycimiu dodatkowe 1/2 etatu w świetlicy? Myślę, że lepiej byłoby dać pieniądze na świetlice we wsiach i wszędzie będą miały dzieci zajęcia.
Radna p. Aniceta Gubańska – rozszerzyć działalność świetlicy w Biechówku o inne dni w tygodniu. Przenieść godziny ze świetlicy środowiskowej w Drzycimiu  do świetlicy w Biechówku.
Wójt – co do tych godzin, zobaczę co da się zrobić, a jeżeli chodzi o Drzycim - ta osoba, która będzie na 1/2 etatu w Świetlicy Gminnej w Drzycimiu będzie zajmować się sprawami sportu i mogłaby organizować zajęcia w świetlicach wiejskich na terenie gminy.
         W efekcie dyskusji, Komisja zaopiniowałapozytywnie projekt budżetu na 2007 rok, łącznie z poprawkami przedstawionymi przez Wójta – jednogłośnie.
Ad. 2.
          Przedstawiony przez Wójta projekt uchwały w sprawie opłaty targowej Komisja zaopiniowała pozytywnie.
 
 
Załączniki :
 
1.      Lista obecności.
2.      Projekt uchwały w sprawie  budżetu gminy na 2007 rok i autopoprawki Wójta Gminy.
3.      Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej.
 
 
 
 
                                                                               Przewodnicząca Komisji
 
                                                                                   Teresa Piotrowska
 

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (30 maja 2007)
Opublikował: Bożena Szajerka (30 maja 2007, 11:39:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1060