Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Finansów z dnia 2 grudnia 2006 r.

                                                   P R O T O K Ó Ł  nr 1/2006
                                                   Z PRZEBIEGU POSIEDZENIA
                                             KOMISJI DS. BUDŻETU I FINANSÓW
 
odbytego w dniu  2 grudnia 2006 roku ( posiedzenie trwało od godz. 15-tej tej   do godz. 1615 ).
 
    W posiedzeniu udział wzięło siedmiu członków Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
       Spoza Komisji w posiedzeniu udział wzięły następujące osoby :
1. Wójt Gminy –  Waldemar Moczyński
2. Sekretarz Gminy – Grażyna Sośnicka
 
Posiedzeniu przewodniczył: p. Jacek Gawrych  Przewodniczący Komisji.
 
Porządek posiedzenia :   
1. Opinia do materiałów na  III sesję Rady Gminy: 
         a) stawki podatku od nieruchomości,
         b) stawki podatku od środków transportowych,
         c) podatek od posiadania psów,
         d) stanowisko Komisji w sprawie ceny kwintala żyta do podatku rolnego na 2007 rok.
      2. Sprawy bieżące.
     
       Przebieg posiedzenia :
 
       Ad. 1.
 a/ w zakresie stawek podatku od nieruchomości.
    od gruntów:
-  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,55 zł. od 1 m2 powierzchni   ( 7głosów za ),
 
- pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3,65 zł. od 1 ha powierzchni ( 6 głosów za, 1 wstrzymujący się ),
-  pozostałe grunty 0,11 zł. od 1 m2 powierzchni ( 7 głosów za ),
 
         od budynków lub ich części:
- mieszkalnych 0,55 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej ( 4 głóosy za, 3 przeciwne ),
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 16,00 zł. od 1 m 2 powierzchni użytkowej ( 7 głosów za ),
- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 8,66 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej ( 7 głosów za ),
- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 3,75 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej ( 7 głosów za ),
- pozostałych 4,99 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej ( 7 głosów za ),
od budowli 2% ich wartości ( 7 głosów za ).
       Odnośnie zwolnień od podatku od nieruchomości  Komisja zaakceptowała zwolnienia obowiązujące w roku bieżącym.
 
b/ w zakresie wysokości stawek od środków transportowych
Komisja zaproponowała następujące wzrosty stawek obowiązujących w roku bieżącym:
w §1 ust. 1, 2, 3 i 4 do kategorii „ w przypadku trzech osi” – 2% ( 7 głosów za )
§ 1 ust. 4 „ w przypadku trzech osi „ – bez zmian 4 kolejne pozycje ( 6 głosów za, 1 wstrzymujący się ),
§ 5  - 5 %  ( 7 głosów za )
§ 6  - 3%   ( 7 głosów za )
§ 7  - 2 %  ( 7 głosów za )
    Zwolnienia – bez zmian obowiązujące w roku 2006  ( 7 głosów za ).
 
c/ w zakresie podatku od posiadania psów
Komisja zaproponowała podatek roczny w wysokości 30,00 złotych  ( 7 głosów za ).
d/ w zakresie podatku rolnego
     Dyskusja:
Radny p. Roman Piotrowski – pozostawić na poziomie tegorocznym, czyli  obniżyć do kwoty 27,88 złotych.
     Członkowie Komisji nie zgodzili się z tą propozycją, gdyż byli zdania, że rolnicy dostają corocznie dopłaty i dotacje na inwestycje w gospodarstwach.
Radny p. Roman Piotrowski – ale trzeba spojrzeć, kto je dostaje.
Radny p. Mirosław Kohlmeyer – moim zdaniem należy obniżyć, ale nie tyle.
Radna p. Elżbieta Babińska – w naszym państwie mamy biednych i biedniejszych. Nie możemy jednak uchwalić podatków dla biednych i bogatych, więc trzeba to jakoś wypośrodkować.
Radny p. Mirosław Kohlmeyer – nie chcemy, że tak powiem rolników dobić. Nie w tym rzecz.
Przewodniczący Komisji  - moim zdaniem należy podwyższyć cenę obowiązującą w tym roku. Rolnicy mają ciężko, ale rzeczywiście dostają prócz tego o czym była mowa, dotacje do paliwa, pomoc z uwagi na klęskę suszy.
Radna p. Elżbieta Babińska -  wnioski unijne źle załatwiane nie wynikają z nieudolności  tylko z wymogów stawianych przed nimi do spełnienia.
Radny p. Mirosław Kohlmeyer – wszyscy budują płyty obornikowe, widocznie mają na to pieniądze.
     Komisja opowiedziała się w kwestii obniżenia średniej ceny skupu kwintala żyta z kwoty 35,52 złote do kwot:
  30,00 złotych,
i  27,88 złotych.
Stanowisko Komisji w tym zakresie nie jest jednoznaczne, bo nie zostało w wyniku głosowania rozstrzygnięte ( 3 głosy za, 3 przeciwne, 1 głos wstrzymujący się ).
 
e/ w zakresie podatku leśnego
    Komisja postanowiła przyjąć średnią cenę sprzedaży  drewna tartacznego  w kwocie 133,70 złotych za 1 m3 ogłoszoną przez Prezesa GUS.
 
Załączniki :
 
1. Lista obecności.
2. Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
3. Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych.  
4. Projekt uchwały w sprawie podatku od posiadania psów.
       
      
                                                                                     Przewodniczący Komisji
 
                                                                                           Jacek Gawrrych

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (30 maja 2007)
Opublikował: Bożena Szajerka (30 maja 2007, 09:10:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1390