Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej z dnia 2 grudnia 2006 r.

                                           P R O T O K Ó Ł  nr  1/2006
 
                                            Z PRZEBIEGU POSIEDZENIA
KOMISJI DS. KULTURY, OŚWIATY, ZDROWIA, SPRAW SOCJALNYCH, BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO  I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ  
 
odbytego w dniu  2 grudnia 2006 roku ( posiedzenie trwało od godz. 12-tej do godz. 14-tej  ).
 
W posiedzeniu udział wzięli wszyscy członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.
 
 Spoza Komisji w posiedzeniu udział wzięły następujące osoby :
1. Wójt Gminy –  Waldemar Moczyński
2.Przewodniczący Rady Gminy – Jerzy Krüger
3. Sekretarz Gminy – Grażyna Sośnicka
 
Posiedzeniu przewodniczył: p. Dariusz Podlejski Przewodniczący Komisji.
 
Porządek posiedzenia :   
1. Opinia do materiałów na  III sesję Rady Gminy:
          a) podatek od posiadania psów
          b), stawki podatku od środków transportowych
          c), stawki podatku od nieruchomości,
d) stanowisko Komisji w sprawie ceny kwintala żyta do podatku rolnego na 2007 rok.
       
Przebieg posiedzenia :
       Ad. 1.
   a/  podatek od posiadania psów
        Jako pierwszy głos zabrał Wójt -  proponuję obniżyć podatek obowiązujący w roku bieżącym do kwoty 20,-  złotych. Niższy podatek wpłynie może na lepszą ściągalność.
Przewodniczący Komisji – należałoby się nad tym zastanowić, co z tą ściągalnością? Sołtys, jak roznosi nakazy płatnicze powinien sporządzić wykaz psów.
Sekretarz Gminy p. Grażyna Sośnicka – sołtysi wykazy sporządzają, jak przychodzi do płatności, to się okazuje, że pies jest zwolniony z mocy ustawy, bo to jest pies starszej osoby zamieszkującej w danej posesji. Upomnienia są drogie, przypominamy o tym obowiązku w kurendach. Będą teraz zebrania, też trzeba przypominać. Po tej wypowiedzi przedstawiła zwolnienia ustawowe z podatku oraz stawkę maksymalną – 53,69 złotych.
 
       W wyniku zarówno ustaleń, jak i głosowania Komisja zaproponowała podatek roczny w wysokości 30,00 złotych.
             
b/ wysokość stawek podatku od środków transportowych
Wójt zaproponował 2% wzrostu stawek obowiązujących w roku 2006, poczym p. Sekretarz przedstawiła wysokość stawek maksymalnych.
Po wyjaśnieniach Przewodniczącego p. Dariusza Podlejskiego, dotyczących poszczególnych kategorii środków transportowych, Komisja zaproponowała jednogłośnie następujące wzrosty stawek obowiązujących w roku bieżącym:
w §1 ust. 1, 2, 3 i 4 do kategorii „ w przypadku trzech osi” – 2%  
§ 1 ust. 4 „ w przypadku trzech osi „ – bez zmian 4 kolejne pozycje                
§ 5  - 5 %   
§ 6  - 3%    
§ 7  - 2 %   
    Zwolnienia – bez zmian obowiązujące w roku 2006  ( 7 głosów   za ).
 
c/ stawki  podatku od nieruchomości  
    od gruntów:
* związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,55 zł. od 1 m2 powierzchni ( 6 głosów za, 1 wstrzymujący się ),
* pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3,65 zł. od 1 ha powierzchni ( 7 głosów za ),  
* pozostałe grunty 0,11 zł. od 1 m2 powierzchni ( 6 głosów za, 1 wstrzymujący się ),
 
           od budynków lub ich części:
* mieszkalnych 0,55 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej                         ( jednogłośnie ),
* związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 16,00 zł. od 1 m 2 powierzchni użytkowej ( 7 głosów za ),
* zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 8,66 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej ( 7 głosów za ),
* zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 3,75 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej ( 7 głosów za ),
* pozostałych  zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej
      Przewodniczący Rady – 5,00 złotych to wysoka stawka, moja teściowa corocznie płaci wysoki podatek od budynków znajdujących się na jej posesji.
Radny p. Mirosław Kohlmeyer – budynki rozebrać, jak są niepotrzebne.
Sekretarz Gminy – wymiar podatku od nieruchomości jest sporządzany wg deklaracji podatników, tzn. co podatnik zadeklaruje jest uwzględnione w naliczeniach. Oczywiście są prowadzone sprawdzające kontrole dotyczące prawidłowości tych deklaracji.
Radny p. Mirosław Kohlmeyer – stawka 5,00 złotych i wzmożyć kontrole. 
  Za stawką  5,00 złotych głosowało  6 radnych, 1 wstrzymał się   od głosu. 
od budowli 2% ich wartości ( 7 głosów za ).
 
              Odnośnie zwolnień od podatku od nieruchomości, Komisja jednogłośnie zaakceptowała zwolnienia obowiązujące w roku bieżącym.  
 
d/ podatek  rolny
         Pani Sekretarz przedstawiła cenę kwintala żyta do podatku rolnego, ogłoszoną przez Prezesa GUS – 35,52 złote.
         Dyskusja:
Radny p. Mirosław Kohlmeyer – moim zdaniem należy obniżyć,  ale  do kwoty 32,50 złotych.
Radny p. Michał Pamulak – nasza gmina jest gminą rolniczą, wiążemy sobie w ten sposób pętlę na szyję.
Przewodniczący Komisji – moja propozycja to 30,00 złotych.
Radny p. Jacek Gawrych – każda kwota z proponowanych jest obniżką, ale rolnicy nie będą wiedzieli, że cenę kwintala żyta obniżyliśmy, bo i tak będzie podatek wyższy od podatku w roku bieżącym.
Radny p. Mirosław Kohlmeyer - moja propozycja jest niezmienna 32,50.
Przewodniczący Komisji - innych propozycji nie ma, to  przegłosujemy dwie propozycje.
Poddana pod głosowania propozycja radnego Kohlmeyera 32,50 złotych upadła przy sześciu głosach przeciwnych.
Za propozycją Przewodniczącego Komisji - 30,00 złotych, opowiedziało się 6 radnych, przeciw 1.
 
         Do naliczenia podatku leśnego Komisja postanowiła przyjąć średnią cenę sprzedaży drewna tartacznego w kwocie 133,70 złotych za 1 m3 ogłoszoną przez Prezesa GUS.
 
Załączniki :
 
1. Lista obecności.
2. Projekt uchwały w sprawie podatku od posiadania psów.
3. Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych.                        4. Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
 
         
      
                                                                        Przewodniczący Komisji
 
                                                                            Dariusz Podlejski

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (30 maja 2007)
Opublikował: Bożena Szajerka (30 maja 2007, 09:07:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1517