Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska z dnia 2 grudnia 2006 roku

                                                  P R O T O K Ó Ł nr 1/2006
 
                                           Z PRZEBIEGU POSIEDZENIA KOMISJI
               ds.  ROLNICTWA, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
 
odbytego w dniu 2 grudnia 2006 roku ( posiedzenie trwało od godz. 9-tej  do godz. 11-15 ).
 
Członkowie Komisji obecni wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.
 
       Spoza Komisji w posiedzeniu udział wzięły następujące osoby :
1. Wójt Gminy –  Waldemar Moczyński
2. Przewodniczący Rady Gminy -  Jerzy Krüger
2. Sekretarz Gminy – Grażyna Sośnicka
 
Posiedzeniu przewodniczyła: p. Teresa Piotrowska   Przewodnicząca Komisji.
 
Porządek posiedzenia :   
1. Opinia do materiałów na  III sesję Rady Gminy:
          a) stawki podatku od nieruchomości,
          b) stawki podatku od środków transportowych,
          c) podatek od posiadania psów,
d) stanowisko Komisji w sprawie ceny kwintala żyta do podatku rolnego na 2007 rok.
2. Ustalenie planu pracy Komisji na 2007 rok.
3. Sprawy bieżące. 
        
 Przebieg posiedzenia :
 
              Przewodnicząca Komisja p. Teresa Piotrowska powitała zgromadzoną Komisję i w oparciu o listę obecności stwierdziła, że w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie.
      Ad. 1. a)
              Wstępnego omówienia stawek podatku od nieruchomości dokonał p. Wójt.
               Szczegółowych wyjaśnień odnośnie poszczególnych kategorii podatku od nieruchomości omówiła p. Sekretarz Gminy.
 
W wyniku dyskusji  Komisja przegłosowała następujące ustalenia:
 
- w zakresie stawek podatku od nieruchomości
 
    od gruntów:
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,55 zł. od 1 m2 powierzchni ( jednogłośnie ),
- pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3,61 zł. od 1 ha powierzchni                      ( jednogłośnie ),
- pozostałe grunty 0,11 zł. od 1 m2 powierzchni                          ( jednogłośnie ),
 
         od budynków lub ich części:
- mieszkalnych 0,54 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej ( 5 głosów za, 2 przeciwne ),
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 16,00 zł. od 1 m 2 powierzchni użytkowej ( 6 głosów za, 1 przeciwny ),
- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 8,66 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej ( 6 głosów za, 1 przeciwny ),
- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 3,75 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej ( jedno0głośnie ),
- pozostałych 4,99 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej                    ( jednogłośnie ),
- od budowli 2% ich wartości ( jednogłośnie ).
 
       Odnośnie zwolnień od podatku, Komisja jednogłośnie opowiedziała się za zwolnieniami obowiązującymi w roku bieżącym .
 
 
Ad. 1. b)
       w zakresie wysokości stawek podatku od środków transportowych
Komisja zaproponowała 2% wzrost stawek obowiązujących w roku bieżącym, oraz zaakceptowała obwiązujące w 2006 roku zwolnienie.
 
Ad. 1. c) w zakresie podatku od posiadania psów
Komisja w wyniku głosowania ( 5 głosów za, 2 przeciwne ) zaproponowała podatek roczny w wysokości 25,00 złotych.
 
 Ad. 1. d) w zakresie podatku rolnego
 
Radny p. Roman Piotrowski omówił krótko trudną sytuację w rolnictwie, a Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że pozyskiwanie funduszy unijnych przez rolników to „droga przez mękę,” bo nie każdy może z nich skorzystać, a jak już skorzysta to najpierw musi zaangażować swoje pieniądze, potem spełnić wszelkie wymagane warunki i dopiero czekać na zwrot.
         Komisja ustaliła obniżenie średniej ceny skupu kwintala żyta z kwoty 35,52 złote do kwoty 27,88 złotych.   
 
         Wstępnie Komisja omówiła również pewne kwestie związane z opłatą targową:
- potrzeba targowiska z prawdziwego zdarzenia, ustalenie dnia targowego, w miejscach przeznaczonych do targowania postawić tablice informacyjne,
-   opłaty jednorazowe, opłaty miesięczne na handel obwoźny po terenie całej gminy.
         Temat „opłaty targowej” okazał się trudniejszy niż się spodziewano postanowiono  wrócić do tematu w nowym roku.                                                                                      
 
Ad. 2.
 
Radna p. Aniceta Gubańska zauważyła, że należy coś zrobić na drodze powiatowej w Biechówku, bo jest rozjechana, szczególnie na zakręcie do szkoły.
Radna p. Ewa Kempińska stwierdziła pilną potrzebę skanalizowania Jastrzębia, gdyż mieszkańcy mają wodę w piwnicach. Zawnioskowała o 2 osoby do wyczyszczenia studzienek z piasku.
Radna p. Elżbieta Babińska  stwierdziła, że odkąd zamknięta została stacja PKP w Drzycimiu, panuje na tym terenie bałagan.
Przewodniczący Rady stwierdził, że o porządek należy dbać, budować chodniki i drogi, bo to jest najważniejsze. Po tym wyborcy nas oceniają.
Członkowie Komisji zauważyli potrzebę ustawienia trzech luster przy drogach: w Biechówku, Rowienicy i w Gackach.
 
        Komisja na zakończenie posiedzenia przyjęła roczny plan pracy na 2007 rok.
 
 
Załączniki :
 
1. Lista obecności.
2. Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
3. Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych.  
4. Projekt uchwały w sprawie podatku od posiadania psów.
5. Roczny plan pracy na 2007 rok.
 
        
 
                                                                                 Przewodnicząca Komisji
 
                                                                                      Teresa Piotrowska

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (30 maja 2007)
Opublikował: Bożena Szajerka (30 maja 2007, 09:03:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1290