Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej z dnia 27 września 2006 r.

                                                   P R O T O K Ó Ł  nr  4/2006
 
                                                    Z PRZEBIEGU POSIEDZENIA
 
KOMISJI DS. KULTURY, OŚWIATY, ZDROWIA, SPRAW SOCJALNYCH, BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO  I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ  
 
odbytego w dniu 27 września 2006 roku ( posiedzenie trwało od godz. 11-tej do godz. 12-tej  ).
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.
Nieobecna – radna p.  Teresa Ulatowska.
 
Spoza składu Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:    
Wójt Gminy – Józef Gawrych
Inspektor ds. oświaty i płac – p. Sabina Majewska
 
Posiedzeniu przewodniczył: p. Tadeusz Gajewski – Przewodniczący Komisji.
Porządek posiedzenia :
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z przebiegu poprzedniego posiedzenia.
3. Opinia do projektu uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
4. Stanowisko Komisji odnośnie wniosku Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Sierosławiu w sprawie przywrócenia dowozu dzieci z Zalesia Szlacheckiego i Brzemion.
5. Sprawy bieżące.
Przebieg posiedzenia:  
 Ad. 1.
         Otwarcia posiedzenia, stwierdzenia quorum dokonał przewodniczący Komisji pan Tadeusz Gajewski.
Ad. 2.
         Do protokołu z przebiegu poprzedniego posiedzenia uwag nie wniesiono.
Ad. 3.   
         Projekt uchwały w sprawie wynagradzania nauczycieli omówiła pani Sabina Majewska – inspektor ds. oświaty i płac. Wyjaśniła, że projekt regulaminu został już zaopiniowany przez związki zawodowe nauczycieli. Podkreśliła, że związki wywalczyły jedną zmianę w stosunku do regulaminu obowiązującego w roku bieżącym. Dotyczy ona § 6 ust. 2 pkt 6. Związki zawodowe są za tym, aby dodatek funkcyjny dla wychowawcy klasy wzrósł o 1 %, czyli z 3% do 4% płacy zasadniczej nauczyciela mianowanego i magistra z przygotowaniem pedagogicznym.
         Do tej propozycji Komisja uwag nie wniosła. Przewodniczący Komisji podkreślił jednak, że nauczyciele w naszej gminie są dobrze wynagradzani. Płace nauczycieli w Świeciu są znacznie niższe.
         Projekt uchwały, stanowiący załącznik nr 2 do protokołu, został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Ad. 4.
        Wprowadzenia do tematu dokonał Przewodniczący Komisji informując zebranych o wnioskach ze spotkania samorządowców z władzami oświaty, które miało miejsce w 1999 roku. „ Spotkanie poświęcone było przede wszystkim zmianom w systemie nauczania z dotychczasowego 8+4  na inny  6 + 3 + 3. Tam też mówiono, że małe szkoły nie mają racji bytu, należy wspierać duże szkoły i sieć szkół ustalać do potrzeb. Nazwano to racjonalizacją sieci szkolnej. Samorządowcy nie byli zadowoleni z takich wytycznych w zakresie rzekomych postępowych zmian w oświacie. Już wtedy władze samorządowe wiedziały, jaki to odniesie skutek w środowiskach wiejskich. Przekonywano nas jednak, że jest to właściwy kierunek. Minęło kilka zaledwie lat i jestem zdziwiony, że te same osoby dzisiaj mówią coś zupełnie innego i zajmują odmienne stanowisko. Władze oświatowe zapomniały już o reformie i są wręcz przeciwne likwidacji małych szkół. My, jako władza gminna musimy ponosić koszty tych decyzji i rozpatrywać trudne sprawy z nimi związane. Dowodem tego jest dzisiejszy wniosek ( załącznik nr 3 do protokołu ). Ja doskonale rozumiem lokalne zapędy. Mieszkańcy Sierosławia zwyczajnie boją się likwidacji szkoły.”
Wójt: gdzie dziecko chodzi do szkoły, to decyzja rodziców. Dla naszych autobusów, to dodatkowe 33 km dziennie. O tym, że nie będzie dowozów z Zalesia i Brzemion, pani Dyrektor szkoły poinformowała rodziców już w maju br. Pani Wójt Gminy Lniano  nie szykanuje mnie za tę decyzję. W tamtej gminie jest za mało dzieci. W tej chwili do Sierosławia dzieci dowozi prywatny przewoźnik na prośbę rodziców. Obecnie w szkole uczy się 57 dzieci. Liczbę tę stanowi 39 dzieci z naszej gminy tj  z Sierosławia  i 18 dzieci z gminy sąsiedniej.
Radny p. Tadeusz Kaszubowski – pani Wójt zrozumiała sytuację. Nie wiadomo jednak, co na to pani sołtys z Błądzimia? Ona na każdy temat ma swoje zdanie.
         W związku z tym, że w dyskusji nie było zdań odmiennych Przewodniczący Komisji poddał następujący wniosek pod głosowanie:  „ Kto jest za podtrzymaniem decyzji uprzednio podjętej polegającej na zaprzestaniu dowożenia dzieci z Zalesia Szlacheckiego i Brzemion do Szkoły Podstawowej w Sierosławiu.?”   Za wnioskiem opowiedziało się 5 radnych, przeciw 1.
         
Ad. 5.
 
         Przewodniczący Komisji poinformował obecnych o wysokich wynikach egzaminu gimnazjalnego, które osiągnęli uczniowie Gimnazjum w Gródku. Gimnazjum w Gródku znajduje się na IV miejscu w województwie. Należałoby zainwestować moim zdaniem w tę szkołę. W gimnazjum nie ma typowych pracowni, a z pewnością przydałyby się takie.
Radny p. Tadeusz Kaszubowski – czy są wyniki egzaminu szóstoklasistów?
Pani Sabina Majewska – wyniki już są.
Radny p. Tadeusz Kaszubowski – jak wypadł Drzycim i Sierosław?
Pani Sabina Majewska – Drzycim dobrze ( 25 punktów ), Sierosław gorzej ( tylko 20 punktów ).
       
 
Załączniki:
1. Lista obecności.
2. Projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
3. Prośba Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Sierosławiu.
 
 
                                                                                        Przewodniczący Komisji
 
                                                                                             Tadeusz Gajewski
 

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (30 maja 2007)
Opublikował: Bożena Szajerka (30 maja 2007, 09:00:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1446