Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Finansów z dnia 28 czerwca 2006 r.

                                                          P R O T O K Ó Ł  nr 3/2006
 
                                                          Z PRZEBIEGU POSIEDZENIA
                                                     KOMISJI DS. BUDŻETU I FINANSÓW
 
 
odbytego w dniu   28 czerwca  2006 roku ( posiedzenie trwało od godz. 13-tej tej   do godz.  15- tej ).  
    W posiedzeniu udział wzięło sześciu członków Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
 
Nieobecny - p. Jacek Gawrych.
 
Posiedzeniu przewodniczył: p. Zygmunt Wycinek – Przewodniczący Komisji.
 
Spoza składu Komisji w posiedzeniu uczestniczyły następujące osoby :
 
1.    Józef Gawrych – Wójt Gminy,
2.    Bogusława Radzikowska – Skarbnik Gminy,
 
Porządek posiedzenia :
 
1.     Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.     Przyjęcie protokołu z przebiegu poprzedniego posiedzenia.
3.     Opinia do materiałów na XXVII sesję Rady Gminy: 
a) do proponowanych zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
b) do projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji ustalonej wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.     
 
Ad. 1.
         Otwarcia posiedzenia i stwierdzenia quorum dokonał przewodniczący Komisji p. Zygmunt Wycinek ( lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu ).
 
Ad. 2.
         Protokół z przebiegu poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad. 3. a) 
              Proponowane  zmiany w budżecie na 2006 rok przedstawiła               p. Skarbnik Gminy: „ Proponuje się  zwiększenie deficyt budżetu o kwotę 109 789 zł. Źródłem jego sfinansowania będą wolne środki na koncie bankowym. Uzyskane tą drogą środki proponuje się przeznaczyć na realizację następujących zadań:
 - dotację dla Gminnej Spółki Wodnej na dofinansowanie przebudowy przepustu drogowego na Strudze Drzycimskiej przy ul.Polnej - 5 500 zł.,
- wykonanie remontów i napraw dróg gminnych – 16 389 zł.
- wykonanie remontów i napraw budynków komunalnych / dachy / -       40 000 zł.,
- zakup paliwa do radiowozów służbowych Posterunku Policji w Drzycimiu – 2 000zł., - wykupienie przez gminę dodatkowych służb policji – 2 400 zł.,
 - sfinansowanie prac remontowych w budynku Szkoły Podstawowej w Drzycimiu – 6 500 zł.,/ kwota zabezpieczona dotychczas w budżecie, po rozstrzygnięciu przetargu jest niewystarczająca /,
- dotację dla Gminnej Przychodni na realizację programu profilaktyki chorób ginekologicznych dla kobiet z gminy Drzycim – 5 000 zł.,
- na  pokrycie zwiększonych  kosztów realizowanych zadań przez Świetlicę Gminną –      2 000 zł.,
- na zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Budowa wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu roboty ziemne i kanalizacja deszczowa – 30 000 zł.  z uwagi na unieważnienie przetargu na z powodu niewystarczających środków z naszej strony  tj. gminy Drzycim. Aby zrealizować planowaną inwestycję należy koniecznie zwiększyć plan wydatków na to zadanie.”
Dyskusja:  
Radny p. Michał Gwizdała -   co z kolektorem do Jastrzębia?   
Wójt – jesteśmy aktualnie w fazie projektowania. Weźmiemy kredyt z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i w przyszłym roku inwestycja może być zrobiona.
      Zaproponowane zmiany w budżecie Komisja zaopiniowała pozytywnie.
 
Ad. 3. b)
         Projekt uchwały w sprawie określenia parametrów wynagrodzenia dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawił p. Wójt. Dodał, że średni wzrost wynagrodzenia sięgnie kwoty 100 złotych brutto.
         Uwag do projektu uchwały nie wniesiono. Została zaopiniowana pozytywnie ( załącznik nr 2 do protokołu ).
 
 
        Załączniki:
1. Lista obecności członków Komisji.
2. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji ustalonej wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.    
 
 
                                                                                       Przewodniczący Komisji
 
                                                                                           Zygmunt Wycinek

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (30 maja 2007)
Opublikował: Bożena Szajerka (30 maja 2007, 08:55:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1172