Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska z dnia 21 czerwca 2006 r.

                                                P R O T O K Ó Ł nr 3/2006
 
                                       Z PRZEBIEGU POSIEDZENIA KOMISJI
                            ds.  ROLNICTWA, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
                                            I OCHRONY ŚRODOWISKA
 
odbytego w dniu 21 czerwca 2006 roku ( posiedzenie trwało od godz. 12-tej  do godz. 14-tej ).
 
Członkowie Komisji obecni wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.
Nieobecny - p. Jacek Gawrych.
 
       Spoza Komisji w posiedzeniu udział wzięły następujące osoby :
1. Wójt Gminy – Józef Gawrych
2. Skarbnik Gminy – Bogusława Radzikowska
3. Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego – Bożena Gaca-Zielińska.
 
Posiedzeniu przewodniczył: p. Jacek Kruczyński – Przewodniczący Komisji.
 
Porządek posiedzenia :   
1. Opinia do materiałów na XXVII sesję Rady Gminy: 
 a) do projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy ( tekst jednolity po uwzględnieniu uwag organu nadzoru ),
 b) do projektu Planu rozwoju miejscowości Drzycim.
      2. Sprawy bieżące. 
    
       Przebieg posiedzenia 
 
Ad. 1. 
         Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego – pani Bożena Gaca-Zielińska wyjaśniła, że do uchwalonego w miesiącu kwietniu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Drzycim Wojewoda Kujawsko-Pomorski wniósł uwagi. Polegały one przede wszystkim na zarzuceniu nam zbytniej dokładności i szczegółowości a także powielaniu treści ustawy.
Pani Kierownik – „Chcieliśmy dobrze i przedobrzyliśmy. Opracowując regulamin zależało nam na określeniu zagadnień w taki sposób, aby były zrozumiałe dla mieszkańców.  Nie wolno nam jednak powtarzać zapisów ustawowych. Z kolei mieszkańcy nie tyle, że nie mają dostępu do treści ustaw, bo możemy je udostępnić, ale zwyczajnie się tym nie interesują. Poprawiony regulamin jest mniej szczegółowy. zatem mieszkańcy gminy mogą w tej sytuacji popełniać nieświadomie błędy. Regulamin został poprawiony zgodnie z zaleceniami organu nadzoru i zostanie przedłożony Radzie Gminy do uchwalenia w tej wersji na najbliższej sesji.”
Dyskusja:
Radny p. Hygeniusz Wójcik – co ze śmieciami z cmentarza?
Wójt- trzeba postawić kosz, który będzie opróżniany przez jakiś podmiot komunalny. Księża w innych parafiach tak mają. W wszystkie cmentarze na terenie gminy podlegają pod parafie. Nie są to cmentarze komunalne. W takiej sytuacji nie wolno nam ponosić kosztów związanych z wywozem śmieci. Przejęcie cmentarzy przez gminę może nastąpić w drodze referendum.
Radny p. Michał Gwizdała – parafie mają dochody i mogą pokrywać koszty wywozu śmieci. Księża też zbierają odrębnie pieniądze na ten cel.
         Komisja zaopiniowała projekt regulaminu pozytywnie. Zaopiniowany projekt stanowi załącznik nr 3 do protokołu
 
Ad. 2.
 
Radny p. Michał Gwizdała – po wejściu w życie regulaminu będzie problem śmieci i szamb narastał. Jak to będzie ze świetlicami wiejskimi przy wynajmie? Czy to obciążać wynajmujących kosztami wywozu, czy jeszcze inaczej?
Wójt – można ewentualnie zwiększyć koszty wynajmu świetlic.
Radny p. Michał Gwizdała – co z chodnikiem w Sierosławiu?
Wójt – my mamy środki uchwalone. Teraz Rada Powiatu musi przyjąć do realizacji to zadanie. My środki przekazujemy po wykonaniu zadania.
Radny p. Michał Gwizdała – jak wygląda sprawa drogi do Biernackich w Gródku?
Wójt – drogę utwardziliśmy płytami „Jumbo” i jeszcze wszystkich nie zadowoliliśmy. Wykonawstwo kosztować nas będzie 7 tys. złotych. Jeszcze nie płaciliśmy. Część planowanych pieniędzy z dróg poszła na tę drogę, ale jeszcze poratujemy drogi osiedlowe w Gródku.
Radny p. Michał Gwizdała – co aktualnie robi Gminna Spółka Wodna w Drzycimiu?
Wójt – robi wszystkie mostki na Strudze, a aktualnie - mostek na ulicy Polnej.
Radny p. Michał Gwizdała – co z przebudową centrum wsi Drzycim?
Wójt – Telekomunikacja musi przenieść swoją studzienkę. Wtedy będzie centrum robione.
 
Załączniki :
 
1. Lista obecności.
2. Projekt uchwały w sprawie udostępnienia do sprzedaży nieruchomości komunalnej.
3. Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy ( tekst jednolity po uwzględnieniu uwag organu nadzoru ).
4. Projekt Planu rozwoju miejscowości Drzycim.
 
 
       
                                                                       Przewodniczący Komisji
 
                                                                            Jacek Kruczyński

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (30 maja 2007)
Opublikował: Bożena Szajerka (30 maja 2007, 08:45:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1310