Protokół z przebiegu XXVI sesji Rady Gminy z dnia 20 kwietnia 2006 r.

PROTOKÓŁ Nr XXVI/2006

z przebiegu XXVI sesji Rady Gminy

odbytej w dniu 20 kwietnia 2006 roku

        

    rozpoczetej o godz. 13-tej,

    zamkniętej o godz. 1730.

 

             W sesji uczestniczyło 14 radnych, na skład ustawowy – 15.

  

    Spoza Rady w sesji uczestniczyły nastepujące osoby:  

   

    1/ Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich

    2/ Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg

    3/ Radny Rady Powiatu – p. Marian Mindak

    4/ Wójt Gminy Drzycim – p. Józef Gawrych

    5/ Sekretarz Gminy – p. Grażyna Sośnicka

    6/ Skarbnik Gminy – p. Bogusława Radzikowska

    7/ Bożena Gaca Zielińska – Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego,

    oraz sołtysi z terenu gminy.

 

Obradom przewodniczył: mgr Andrzej Żelazny – Przewodniczący Rady Gminy.

 

Protokolant obrad: inspektor ds. obsługi Rady Bożena Szajerka.

 

         Porządek obrad:

 

1.               Otwarcie sesji.

2.               Stwierdzenie quorum.

3.               Przyjęcie protokołu z przebiegu XXV sesji Rady Gminy.

4.               Przyjęcie porządku obrad.

5.               Składanie interpelacji.

6.               Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

7.               Analiza stanu dróg w gminie Drzycim ( z udziałem zaproszonych gości ).

8.               Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy:

a) wysłuchanie opinii Komisji Rewizyjnej do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok,

b) wysłuchanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy do sprawozdania z wykonania budżetu gminy w roku ubiegłym i do wniosku Komisji Rewizyjnej,

c) przedstawienie opinii do sprawozdania przez pozostałe Komisje Rady,

      d) dyskusja,

e) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

9.               Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/178/2002 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy Drzycim.

10.          Podjęcie uchwały w sprawie udostępnienia do sprzedaży komunalnych nieruchomości lokalowych.

11.          Podjęcie uchwały w sprawie udostępnienia do sprzedaży komunalnych nieruchomości rolnych.

12.          Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy prywatnej działki gruntu, z przeznaczeniem na drogę dojazdową.

13.          Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy nieruchomości rolnych, stanowiących własność Agencji Nieruchomości Rolnych, będącej w zarządzie Kuratorium Oświaty.

14.          Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Drzycim.

15.          Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.

16.          Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy.

17.          Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu szczepień profilaktycznych.

18.          Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu doprowadzania wody i odprowadzania ścieków ( w tym,  uchylenie regulaminu uchwalonego w m-cu lutym ).

19.          Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok.

20.          Wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2006 rok.

21.          Odpowiedzi na interpelacje.

22.          Wolne wnioski i zapytania.

23.          Zamknięcie obrad.

 

            Ad. 1.        

         Otwarcia XXVI sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady Gminy – p. Andrzej Żelazny. Powitał zgromadzoną Radę,  zaproszonych do udziału w obradach gości, sołtysów, Wójta Gminy i pracowników Urzędu Gminy.

         Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 3 do protokołu, natomiast  lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2. 

Ad. 2.

         Przewodniczący Rady, w oparciu o listę obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych, wobec czego Rada może obradować i podejmować prawomocne rozstrzygnięcia. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Radny nieobecny – p. Jacek Gawrych.

Ad. 3.       

         Za przyjęciem protokołu z obrad poprzedniej – XXV sesji Rady Gminy opowiedzieli się wszyscy radni – jednogłośnie.

Ad. 4.        

         Porządek obrad przewidziany na XXVI sesję został przyjęty przez Radę jednogłośnie.

Ad. 5.

              Interpelacji nie zgłoszono.

Ad. 6.

         Przewodniczący Rady udzielił głosu Wójtowi Gminy, który zapoznał zebranych z przebiegiem swojej działalności w okresie od 16 lutego do 19 kwietnia 2006 roku. Informacja dotycząca wspomnianej działalności stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Ponadto Wójt wyjaśnił przebieg realizacji uchwały Rady Gminy o zmianie organizacji Szkoły Podstawowej w Sierosławiu  ( pisma Kuratorium Oświaty w załączeniu do przedłożonej informacji ).

   Ad. 7.      

         Jako pierwszemu, Przewodniczący Rady udzielił głosu, panu Markowi Sosce – Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg, który wyjaśnił że stan dróg powiatowych jest niedobry i nakłady na nie corocznie się zmniejszają ( w 2005 r.  – 1.700 tys. zł.  w 2006 r. – 1.300 tys. zł. ) „Kwota mniejsza o 400 tys. złotych, - stwierdził -  w stosunku do roku ubiegłego poważnie ogranicza wydatki na drogi. Zastanawialiśmy się co robić na drogach, których mamy w powiecie 560 km. Wybieram mniejsze zło. Będziemy łatać dziury, wykonywać drobne prace naprawcze, aby drogi bardziej nie niszczały. Do osłabienia rocznego budżetu na drogi przyczyniła się tegoroczna zima. Gro środków wydaliśmy już na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.”

Marian Mindak Radny Rady Powiatu – budżet powiatu jest niby co roku większy, a środków stale na wszystko nam brakuje. Dobre jest jednak to, że powiatowi przestały rosnąć długi. W zakresie dróg planuje się w tym roku zwiększenie ścinek poboczy.

Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich – „Zarząd Dróg Wojewódzkich zarządza 1.728 km dróg w województwie. Przez gminę Drzycim przebiega jedna nasza droga. Nakłady na nią, w 2005 roku, wyniosły 58 tys. złotych. W 2006 roku planujemy profilowanie pobocza, wycinkę 72 drzew przydrożnych i wykonanie takich zabiegów aby uzyskać lepsze parametry dróg niż obecnie. Został opracowany  program naprawy dróg na lata 2007-2013. W ramach tego  programu planujemy kontynuować zabiegi naprawcze.”

        Informację na temat stanu dróg gminnych przedstawiła p. Bożena Gaca-Zielińska „Na terenie gminy występuje 39 dróg gminnych o łącznej długości 75, 3 km, z czego ponad 75 % to drogi o nawierzchni gruntowej ( dokładnie 56,7 km). Spośród 39 dróg tylko 3 drogi gminne nie mają w swoim przebiegu odcinków gruntowych,15 dróg gminnych w całości ma nawierzchnię gruntową nieulepszoną, a na kilku innych ulepszone odcinki obejmują kilkadziesiąt lub sto kilkadziesiąt metrów. Drogi o nawierzchni ulepszonej mają długość niespełna 8 km, z czego ok. 5 km to drogi ulepszone żużlem, a prawie 3 km to drogi ulepszone kruszywem kamiennym, ponad 2,2 km dróg to odcinki wyłożone brukiem, 8,3 km dróg gminnych ma nawierzchnię bitumiczną, jest ona położona na 6 drogach gminnych, na jednej drodze w Gródku, łączącej osiedle i elektrownię, występuje nawierzchnia betonowa. Oprócz w/w dróg, do kategorii dróg gminnych zalicza się także ulice w Drzycimiu i Gródku. W Drzycimiu jest 11 ulic o łącznej długości 3,859 km, natomiast w Gródku ulic jest 24 i mają łączną długość 10,539 km. Każdego roku na drogach gminnych przeprowadzane są roboty rekultywacyjne polegające na równaniu, wałowaniu i profilowaniu tych dróg. W roku bieżącym wykonano już równanie dróg w Drzycimiu, w Gródku oraz na terenie sołectwa Sierosław i Wery. Zakupiono ok. 300 ton szlaki na drogi gminne oraz uzupełniono ubytki nawierzchni asfaltowej w Drzycimiu, w Gródku i na drodze Wery-Sierosławek. W miarę posiadanych środków realizowane są inwestycje polegające na wzmocnieniu lub zmianie nawierzchni drogi. W ubiegłym roku zrealizowano pierwszą część projektu pn. Modernizacja dróg osiedlowych w Drzycimiu - wykonano nową nawierzchnię na ulicy Kwiatowej w Drzycimiu. W/w projekt obejmuje swoim zakresem zmianę nawierzchni na 5 ulicach w Drzycimiu tj. wymienionej ulicy Kwiatowej oraz ulic : Dolnej, Kolejowej, Okrężnej i Osiedlowej. W roku bieżącym planowany jest kolejny etap prac - remont ulicy Dolnej w Drzycimiu. Ponadto gmina finansuje lub dofinansowuje budowę chodników i tak: w 2000 i 2002 roku położono część chodnika w Sierosławiu ( dokończenie prac nastąpi w roku bieżącym, do Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu przekazana zostanie dotacja w wysokości 15.000 zł ), w roku ubiegłym wykonano chodnik w Gackach ( gmina przekazała dotację do Powiatowego Zarządu Dróg w kwocie 25.000 zł ) oraz wymieniono nawierzchnię chodników i część krawężników w Drzycimiu – na odcinkach: od Banku Spółdzielczego do parku, od Przychodni Gminnej do ulicy Broniewskiego oraz wzdłuż ulicy Szkolnej ( do świetlicy gminnej ) W roku ubiegłym wykonano także wysepkę autobusową przy przystanku autobusowym w Gackach  oraz w Krakówku."

Dyskusja:

Sołtys sołectwa Krakówek – pisałem, kilka razy o ograniczenie prędkości na drodze Dąbrówka-Jastrzębie. Kiedy otrzymam odpowiedź? Mam prośbę, aby tę sprawę rozwiązać. W Krakówku nie ma chodnika. Dzieci zmuszone są chodzić rowem.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg – wszystkie tego typu wnioski proszę kierować do Kierownika Wydziału Komunikacji i Dróg. Co do Pana sprawy, to wiem, że w przyszłym tygodniu przyjedzie na miejsce komisja i zbada sytuację.

Radny p. Waldemar Moczyński – niepokoi mnie droga Osiedlowa w Drzycimiu. Mieszkańcy sami sobie utwardzali tę drogę. Czy nie można ich w tym roku wspomóc? Można przecież dowieźć szlakę a mieszkańcy sami sobie ją rozgrabią. W Gackach leży szlaka i to duża ilość. Czy nie leży ona tam przez pomyłkę?

Wójt – w ubiegłym roku to my przywieźliśmy szlakę na ulicę Osiedlową. Jak wystarczy środków to i w tym roku szlaki dowieziemy. Jeżeli chodzi o szlakę w Gackach, to nie jest ona nasza i nic nam do niej. Nie znalazła się tam przez pomyłkę. Jest to szlaka, którą przywiózł sobie prywatnie p. Wojdanowski, aby utwardzić drogę do swojej posesji, a nie miał gdzie zrzucić takiej dużej ilości. Co do szlaki na drogach gminnych, potrzebna jest wszędzie. Są sygnały z wszystkich wsi, nie wiemy co robić w pierwszej kolejności. Jest to też duży problem finansowy, bo nie mamy na ten cel dużo środków.

Radny p. Michał Gwizdała – czy droga do Sierosławia będzie też robiona?

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg –  1 km przebudowy drogi to 1 mln złotych. Aby zrobić wszystkie drogi potrzebny jest nam dziesięcioletni budżet powiatu, a dla bieżącego utrzymania tego co jest potrzebujemy 5 mln złotych rocznie. Mamy jedynie 1,3 mln. Droga, o której Pan mówi nie jest przewidziana.

W dalszej części dyskusji Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich i Wójt  wyjaśniali, jakie są czynione starania w zakresie przebudowy i zagospodarowania centrum wsi Drzycim.

Sołtys sołectwa Wery- czy planowana jest przebudowa drogi do Rowienicy?

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg – tylko w ramach bieżącego utrzymania.

Sołtys sołectwa Mały Dólsk – obserwuję, jak jest prowadzona wycinka przy drogach i widzę, że wycina się dobre gałęzie, a wyżej suche zostają. Pieniądze rzuca się w błoto.

            Ad. 8.

         Wprowadzenia do tematu dokonał Przewodniczący Rady Gminy wyjaśniając, że 30 marca br. wpłynął na jego  ręce  wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. Kontynuując dodał :  ,, Przedmiotowy wniosek, zgodnie z treścią art. 18 a ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym został przesłany w dniu 31 marca 2006 roku, do  Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy  w celu   wydania stosownej opinii odnośnie jego zasadności.  Taką opinię  otrzymałem i pozwolę sobie na jej przedstawienie w odpowiedniej kolejności.”

 

ad.a)  

          Po wstępnych wyjaśnieniach, zgodnie z porządkiem obrad,   Rada Gminy została zapoznana z treścią niezbędnych w tym przedmiocie  materiałów.

           Opinię Komisji Rewizyjnej ( wraz ze sporządzonym przez nią sprawozdaniem z dokonanej analizy realizacji budżetu gminy za rok ubiegły )  przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej  p. Teresa Piotrowska -  zał. nr 6  do protokołu,

           Wniosek Komisji Rewizyjnej wystosowany do Rady Gminy w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium – przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – zał. nr 7 do protokołu,

 

ad.b)    

           Uchwały ( Nr 7/S/2006 i Nr 7/Kr/2006 z dnia 7 kwietnia br. ) Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, zawierające pozytywne opinie w kwestii realizacji budżetu, jak i zasadności wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy  ( załączniki  nr  8 i 9 do protokołu ) przedstawił Przewodniczący Rady Gminy,

 

ad.c)    

           Przewodniczący udzielił kolejno głosu poszczególnym przewodniczącym pozostałych komisji Rady Gminy, aby w ich imieniu przedstawili zgłoszone uwagi do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok. ( sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu ); Przewodniczący Komisji :

 - ds. Budżetu i Finansów; 

- ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej

oraz ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i  Ochrony  Środowiska

nie wnieśli żadnych uwag, wręcz przeciwnie wyrazili opinie pozytywne  ( opinie w załącznikach nr 24, 25 i 26 do protokołu ).

 

ad. d ) 

           W otwartej przez Przewodniczącego Rady  dyskusji nikt nie zabrał głosu.

            

ad. e ) 

          Przewodniczący Rady przypomniał obowiązujące zasady głosowania w przedmiocie udzielania absolutorium, poczym przedstawił uchwałę  w tej kwestii i poddał ją pod głosowanie. W wyniku jawnego głosowania Uchwała  Nr XXVI/174/2006 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Drzycim została podjęta przez Radę Gminy jednogłośnie. Stanowi ona załącznik nr 10 do protokołu.

          Po  podjęciu przez Radę uchwały, Przewodniczący w imieniu całej Rady Gminy  złożył Wójtowi Gminy  gratulacje.   

 

 Ad. 9.

         Krótkiego wprowadzenia w temat dokonał Wójt: „ Treść projektu uchwały jest wszystkim radnym znana, zatem nie będę jej omawiał. Postaram się jednak wyjaśnić dlaczego taki projekt powstał. Odeszła z naszego terenu p. Barbara Prus, długoletni pracownik Gminnej Przychodni. Jednocześnie opuściła dom lekarza, w którym mieszkała ponad 30 lat. W celu pozyskania kolejnego lekarza na jej miejsce, zmuszeni jesteśmy zapewnić mu mieszkanie. W chwili obecnej nie jest to jednak możliwe, bo zarówno dom lekarza, jak i mieszkanie po stomatologu Grabowskim ( które po eksmisji będzie wolne ) znajdują się w ogólnym zasobie mieszkaniowym gminy. Wniosków na przydział mieszkania mamy sporo i to od osób w zasadzie bez gwarncji opłacania czynszu. Sprawa była omawiana na posiedzeniu Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. Wypłynął tam wniosek, aby pozyskać na nasz teren również lekarza weterynarii. Stąd taki właśnie projekt uchwały. Ma on na celu wyłączenie lokalu mieszkalnego i domu lekarza z zasobu mieszkaniowego dla słyżbu zdrowia i lekarza weterynarii, a w dalszej kolejności dla nauczycieli.”

         Pozytywną opinię do projektu uchwały przedstawił p. Jacek Kruczyński – Przewodniczący Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.

         Głosów w otwartej dyskusji nie było.

         Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XXVI/175/2006 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/178/2002 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 5 lipca 2002 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy Drzycim, została podjęta przez Radę jednogłośnie i stanowi ona załącznik nr 11 do protokołu.

 

 Ad. 10.

         Wójt: „Gmina jest właścicielem dwóch lokali użytkowych, które znajdują się w budynku dawnej szkoły w Biechówku. Obecnie jest tam świetlica środowiskowa i sala internetowa. Są to stosunkowo duże lokale, jeden o powierzchni 51,5 m2  i drugi 71,2 m2.  Rzeczoznawca majątkowy dokonał analizy tych pomieszczeń i orzekł, że mogą być swobodnie przystosowane na dwa mieszkania do nabycia w drodze przetargu. Świetlicę oraz pracownię internetową, które znajdują się w starej części budynku przeniesiemy do nowej części, gdzie znajduje się duża sala do zabaw, zaplecze kuczenne i remiza.”

         Opinię pozytywną do projektu uchwały przedstawił p. Jacek Kruczyński – Przewodniczący Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.

          Głosów w dyskusji nie było.

         Uchwała nr XXVI/176/2006 w sprawie udostępnienia do sprzedaży komunalnych nieruchomości lokalowych została podjęta przez Radę jednogłośnie. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

 

 Ad. 11.

         Wójt: „Komunalne nieruchomości rolne, wyszczególnione w projekcie uchwały położone są w trzech wsiach: w Biechowie, w Biechówku i w Sierosławiu. Do chwili obecnej wydzierżawiane są w drodze przetargu rolnikom na okres do 3 lat. Z uwagi na zainteresowanie rolników ich kupnem Rada Gminy musi w pierwszej kolejności udostepnić je do sprzedaży a następnie mogą być zbyte, niekoniecznie im, bo w drodze przetargu.”

         Pozytywną opinię do projektu uchwały przedstawił p. Jacek Kruczyński – Przewodniczący Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.

          Zapytań i uwag nie wniesiono.

        Poddana pod głosowanie Uchwała  Nr XXVI/177/2006 w sprawie udostępnienia do sprzedaży komunalnych nieruchomości rolnych została przez Radę Gminy podjęta jednogłośnie ( załącznik nr 13 do protokołu ).                                         

       

 Ad. 12.

         Wójt: „Część działki nr 264/4, położona w Drzycimiu,  która jest własnością p. Zofii i Romana Jankowskich, stanowi od niepamiętnych czasów i obecnie przejazd do jednej posesji i przyległych gruntów.  Dobrze stało się, że właściciele tej części działki chcą ją zbyć na rzecz gminy w celu utworzenia rzeczywistej drogi dojazdowej do ich sąsiadów. W takich sytuacjach staramy się mieszkańcom  pomagać.”

         Opinię pozytywną do projektu uchwały przedstawił p. Jacek Kruczyński – Przewodniczący Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.

         Zapytań i uwag nie wniesiono.

         Uchwała Nr XXVI/178/2006 w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy prywatnej działki gruntu, z przeznaczeniem na drogę dojazdową została podjęta przez Radę jednogłośnie  ( załącznik nr 14 do protokołu ).

 

 Ad. 13.

         Wójt: „Projekt kolejnej uchwały dotyczy nieodpłatnego nabycia od Agencji Nieruchomości Rolnych, gruntów rolnych na rzecz gminy. Nabycie wspomnianych gruntów pozwoli nam na zabezpieczenie gruntów pod potrzeby nauczycieli, którym przysługuje działka rolna o powierzchni 0,25 ha.”

         W imieniu Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska opinię pozytywną przedstawił jej przewodniczący p. Jacek Kruczyński.

          Uwag do projektu nie wniesiono.

         Za poddaną pod głosowanie Uchwałą Nr XXVI/179/2006 w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy nieruchomości rolnych, stanowiących własność Agencji Nieruchomości Rolnych (będących w zarządzie Kuratorium Oświaty) głosowali wszyscy radni. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.  

 

Ad. 14.

         Kierownik Referatu Infrastrktury i Rozwoju Gospodarczego p. Bożena Gaca-Zielińska – „Nie będę przedstawiała treści regulaminu, bo wszyscy radni go otrzymali. Wyjaśnię jednak, że konstrukcja regulaminu została oparta na głębokich przemyśleniach i ostatecznie zapisach, takich, aby były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców. Dodam jeszcze że opracowany projekt uzyskał pozytywną opinię Państwowowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.”

Wójt - „Uwżam, że i tak mieszkańcy będą nas przeklinali, kiedy regulamin wejdzie w życie, ale nie możemy działać wbrew ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.”

         Opinię pozytywną do projektu uchwały przedstawił p. Jacek Kruczyński – Przewodniczący Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.

Dyskuja:

Radny p. Michał Gwizdała – gdzie osoby wynajmujące świetlice wiejskie będą usuwały śmieci?

Wójt – będzie trzeba podpisać umowy z firmą uprawnioną do odbioru odpadów komunalnych. Na opróżnianie pojemnika na śmieci przy świetlicy w Jastrzębiu mamy zawartą umowę z firmą Wiązar z Warlubia. 

Radny p. Tadeusz Gjewski – myślę, że mieszkańcy przestaną być zainteresowani segregacją odpadów. Włożą wszystkie śmieci w swój kosz, który będzie systematycznie opróżniany.

         Uchwała Nr XXVI/180/2006 w sprawie  przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Drzycim, została podjęta przez Radę jednogłośnie i stanowi załącznik nr 16 do protokołu .          

 

 Ad. 15.

         Kierownik Referatu Infrastrktury i Rozwoju Gospodarczego       p. Bożena Gaca-Zielińska – „Inicjatorem uchwały są Państwo Praccy, którzy złożyli wniosek do Rady Gminy o uznanie  świerka pospolitego za pomnik przyrody. Rośnie on we wsi Dólsk na terenie Leśnictwa Bedlenki ( działka nr 307/7 ). Z uwagi na rozmiary, wiek a także usytuowanie przedstawia rzeczywiście dużą wartość przyrodniczą. Wystąpiliśmy w związku z powyższym o opinię do Nadleśniczego Nadleśnictwa Dąbrowa. Uzyskanie pozytywnej opinii daje nam możliwość przedłożenia Radzie Gminy przedmiotowego projektu do uchwalenia.”

         W imieniu Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska opinię pozytywną przedstawił jej przewodniczący p. Jacek Kruczyński.

         Za poddaną pod głosowanie Uchwałą Nr XXVI/181/2006 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody głosowali wszyscy radni. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu.  

            

 Ad. 16.

         Projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy przedstawił  Przewodniczący Rady. Podkreślił, że: „Corocznie Rada uchwalała wzrost wynagrodzenia o minimum. Teraz postanowiłam od tej zasady odejść i zaproponować nieco wyższy wzrost wynagrodzenia tj. o 470,- złotych brutto. Wójt nie otrzymuje żadnych nagród, został też pozbawiony ustawowo trzynastej pensji zatem jego wynagrodzenie roczne jest nawet niższe.”

        Pozytywną opinię do omówionego projektu uchwały przedstawił p. Zygmunt Wycinek – Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów.

        Zapytań i uwag nie wniesiono.

        Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XXVI/182/2006 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Drzycim została przez Radę Gminy podjęta przy jednym głosie wstrzymującym się. Stanowi ona załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

 

 Ad. 17.

         Wójt: „ Dyrektor Gminnej Przychodni w Drzycimiu zwrócił się  z wnioskiem o pokrycie kosztów realizacji programu profilaktycznego obejmującego szczepienia profilaktyczne dzieci urodzonych w latach 2003-2005 przeciw groźnemu drobnoustrojowi Haemophilus influenzae typu b.  Po analizie dokonanej na posiedzeniu Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej oceniono, że szczepienie to, choć nie obowiązkowe, jest jednak zalecane, ponieważ stanowi ochronę dla dzieci poniżej piątego roku życia przed wieloma ciężkimi chorobami i zgonami. Program miałby być realizowany przez Gminną Przychodnię w okresie dwóch lat - 2006-2007 - i jednocześnie  w okresie tych dwóch lat przez nas finansowany.” 

         Pozytywną opinię do omówionego projektu uchwały przedstawił p. Tadeusz Gajewski – Przewodniczący Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej.

         Uchwała Nr XXVI/183/2006 w sprawie realizacji programu profilaktycznego szczepień została przez Radę podjęta jednogłośnie ( załącznik nr 19 do protokołu ).

 

 Ad. 18.

         Wójt: „ Do regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, uchwalonego na poprzedniej sesji Rady Gminy, Wydział Prawny i Nadzoru w Toruniu zgłosił swoje uwagi.  Zasugerowano nam wniesienie nastepujących poprawek: 1/ wykreślenie treści punktu 5 w § 26; 2/ wykreślenie punktu 4 w § 27; 3/ wykreślenie punktu 5 w § 28; oraz 4/ wykreślenie całego § 44. Na skutek tych zmian regulamin uchwalony w miesiącu lutym zmniejszy się o jeden paragraf. Aby zachować treść jednolitą regulaminu, w pierwszej  kolejności Rada musi podjąć uchwałę o uchyleniu podjętej w miesiącu lutym, a następnie uchwalić regulamin, w którym zostały uwzględnione sugestie organu nadzoru.”

         W imieniu Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska opinie pozytywne zarówno do projektu uchwały uchylającej  Uchwałę Nr XXV/173/2006, jak i do projektu regulaminu w nowej formie, przedstawił jej przewodniczący p. Jacek Kruczyński.

         Uwag do projektu nie wniesiono.

         Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XXVI/184/2006 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXV/173/2006 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie regulaminmu dostarczania wody i odprowadzania ścieków została podjęta jednogłośnie ( załącznik nr 20 do protokołu ).

         Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie Uchwałę Nr XXVI/185/2006 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 21do protokołu.

                                

 Ad. 19.

        Wójt: „ Budżet gminy, który Rada uchwaliła w miesiącu lutym br. opracowany został jesienią ubiegłego roku. W tym też czasie nastąpiły zmiany w ustawie o finansach publicznych - 26 listopada 1998 r. Zmian w  uchwale dotyczącej budżetu gminy na 2006 rok należy dokonać w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych. Uzupełniono ją o nowowprowadzone zapisy w art. 184 ust.1 tej ustawy, dotyczące treści uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego. Wszystkie gminy, które uchwaliły budżety w miarę wcześnie, muszą je poprawiać, tak jak my.”

        Pozytywną opinię do omówionego projektu uchwały przedstawił p. Zygmunt Wycinek – Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów.

        Zapytań i uwag nie wniesiono.

        Za poddaną pod głosowanie Uchwałą Nr XXVI/186/2006 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/166/2006 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 16 lutego 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok głosowali wszyscy radni. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

 

 Ad. 20.       

         Zaproponowane zmiany w budżecie gminy na 2006 rok, w imieniu Wójta Gminy przedstawiła p. Skarbnik Gminy;  „Pismem Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zwiększono plan dotacji celowych i wydatków przeznaczonych na  następujące  zadania: zlecone z zakresu administracji rządowej – 1 000 zł., wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych –  180 000 zł., opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 4 700 zł., wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej 18 300 zł., dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 10 240 zł. Na podstawie pism, które otrzymaliśmy z  Krajowego Biura Wyborczego - Delegatury w Bydgoszczy wprowadzono do budżetu plan dotacji i wydatków przeznaczonych na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej i przygotowanie dokumentacji archiwalnej: z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 90 zł., z wyborów do Sejmu i Senatu RP -100 zł. Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów zwiększono plan części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 19 516 zł. Środki te po stronie wydatków planuje się przeznaczyć na instalację systemu monitoringu w - 15 000zł. i remonty – 4516 zł. w Publicznym Gimnazjum w Gródku. Zwiększono plan dochodów własnych z następujących tytułów: zwrotu nadpłaty za okres 2001 – 2004 wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 56 953 zł., wpłat za podłączenie się do istniejących sieci wodociągowych – 3 000 zł., darowizny na rzecz gminy – 2 000 zł. W związku z zakończeniem realizacji niektórych zadań inwestycyjnych i nadwyżkami środków na ich realizację zmniejszono planowane wydatki na ich realizację, i tak: zakup autobusu – 205 000 zł., adaptacja pomieszczeń na świetlicę wiejską w Gródku – 20 000 zł. Środki te, w łącznej kwocie 225 000 zł. oraz ze zwiększenia planu dochodów własnych w kwocie 61 953 zł. przeznaczono na realizację następujących zadań: remonty i utrzymanie dróg gminnych – 160 000 zł., nadbudowa budynku Urzędu Gminy – 10 000 zł., zakup energii elektrycznej do pomieszczeń garażowych OSP Gródek -3 000zł., realizacja przez Gminną Przychodnię w Drzycimiu programu profilaktycznego szczepień – 2 345 zł., koszty utrzymania nowo powstałej świetlicy wiejskiej w Gródku – 15 000 zł., zakup lady chłodniczej do świetlicy wiejskiej w Sierosławiu – 5 000 zł., budowa sieci wodociągowej Drzycim – Jastrzębie – 77 075 zł., koszty wynagrodzeń i pochodnych Wójta Gminy, po podwyżce – 6 760 zł., dofinansowanie kosztów kształcenia poniesionych z tytułu zatrudnienia młodocianych pracowników – mieszkańców gminy Drzycim, w celu przygotowania zawodowego - 7 773 zł. Dokonano przeniesienia planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na sumę 73 729 zł.:  w celu zabezpieczenia środków na świadczenia pieniężne z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych przeniesiono kwotę 15 528 zł. zmniejszając plan wydatków na zasiłki i pomoc w naturze w zakresie zadań własnych, w związku z zatrudnieniem 15 osób na robotach publicznych dokonano przeniesienia między działami kwoty 56 966 zł. planowanej na dofinansowanie tego zadania w dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa na koszty ich zatrudnienia : przy pracach melioracyjnych 32 690 zł., w ramach programu " Bezpieczna droga " przy oczyszczaniu pasa drogowego, wycince krzaków i odrostów drzew, drobnych pracach porządkowych –     24 276 zł., zabezpieczono środki na opłacenie / umowa-zlecenie/ kosztów szkolenia BHP pracowników Publicznego Gimnazjum w Gródku – 600 zł., przeniesiono na kwotę 635 zł. między paragrafami planowane wydatki rzeczowe związane z ustalaniem uprawnień i wypłatą świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych.”

         Pozytywną opinię do omówionego projektu uchwały przedstawił p. Zygmunt Wycinek – Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów.

Dyskusja:

Radny p. Michał Gwizdała – czy są w budżecie środki zaplanowane na  odnowę wiat?

Wójt: jeżeli są takie potrzeby, to proszę mi zgłosić. Pracownicy zatrudnieni na robotach publicznych dostaną farbę i mogą malować. Mogą też to wykonać osoby zatrudnione na pracach społecznie–użytecznych.

         Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XXVI/187/2006  zmieniająca Uchwałę Nr XXV/166/2006 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 16 lutego 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok została podjęta przez Radę Gminy jednogłośnie i stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

 

          Ad. 21.

           W 5 punkcie obrad interpelacji nie zgłoszono.

 

 Ad. 22.

         Jako pierwszy, głos zabrał Przewodniczący Rady. Przypomniał radnym o spoczywającym na nich obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych.

 

Radny p. Waldemar Moczyński – sprawa dotyczy boiska przy gimnazjum w Gródku,  a konkretnie przystosowania go do rozgrywek w piłkę nożną. Mam spowodować, aby boisko było do tego celu przydatne. Byłem z tą sprawą u Wójta z radnym Jackiem Gawrychem i zostałem zapewniony o pozytywnym rozpatrzeniu naszej prośby. Czy zostały poczynione jakieś kroki w tej sprawie, bo ja nie widzę.

Wójt – na dzisiejszej sesji uchwaliliśmy środki dla gimnazjum. Do tej pory nie miałem z czego realizować tego wniosku.

Radny p. Tadeusz Gajewski – chciałbym publicznie podziękować za oczyszczenie gminy ze śmieci. Pięknie to wygląda. Jest czysto przy drogach. Pochwała należy się osobom zatrudnionym na pracach społecznie-użytecznych. Wjeżdżając na teren naszej gminy zaraz widać różnicę.

 

Ad. 23.           

         Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady podziękował zgromadzonym za udział w XXVI sesji i uznał ją za zamkniętą.

            

                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                         mgr Andrzej Żelazny

 

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (7 czerwca 2006)
Opublikował: Bożena Szajerka (7 czerwca 2006, 12:39:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1608