Protokół z przebiegu XXV sesji Rady Gminy z dnia 16 lutego 2006 roku

 

PROTOKÓŁ Nr XXV/2006

 

z przebiegu XXV sesji Rady Gminy w Drzycimiu

odbytej w dniu 16 lutego 2006 roku

 

otwartej o godz. 13-tej,   zamkniętej o godz. 1545.

 

W sesji uczestniczyło 14 radnych, na skład ustawowy – 15.

 

Spoza Rady w sesji uczestniczyły następujące osoby :

 

1/ Józef Gawrych  - Wójt Gminy,

2/ Grażyna Sośnicka – Sekretarz Gminy,

3/ Bogusława Radzikowska – Skarbnik Gminy,

4/ Elżbieta Riesop – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu,

5/ Bożena Gaca-Zielińska – Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego,

6/ Józef Szeligowski – podinspektor ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska.

Obradom przewodniczył: mgr Andrzej Żelazny - Przewodniczący Rady Gminy.

Protokolant obrad : inspektor ds. obsługi Rady Bożena Szajerka.

                                       

Porządek obrad :

 

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Składanie interpelacji.

6. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.

7. Podjęcie uchwały o zamiarze przekształcenia Szkoły Podstawowej w Sierosławiu.

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2006.

11. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji ustalonej wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników administracji i obsługi:

Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu,

Publicznego Gimnazjum w Gródku,

Szkoły Podstawowej w Sierosławiu,

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu.

12. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

13. Sprawozdania z działalności komisji Rady Gminy i zatwierdzenie planów pracy na 2006 rok.

14. Ustalenie planu pracy Rady Gminy na 2006 rok.

15.Odpowiedzi na interpelacje.

16. Wolne wnioski i zapytania.

17. Zamknięcie obrad.

 

Ad. 1.

 

         Otwarcia XXV sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady Gminy – p. Andrzej Żelazny. Powitał zgromadzoną Radę,  zaproszonych do udziału w obradach sołtysów, Wójta Gminy, zgromadzonych mieszkańców Sierosławia i pracowników Urzędu Gminy.

         Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 2.

 

         Przewodniczący Rady, w oparciu o listę obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych, wobec czego Rada może obradować i podejmować prawomocne rozstrzygnięcia. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Radny nieobecny – p. Jacek Gawrych

 

Ad. 3.

 

         Za przyjęciem protokołów z obrad poprzednich sesji Rady Gminy             ( XXIII i XXIV ) opowiedzieli się wszyscy radni – jednogłośnie.

 

Ad. 4.

 

         Porządek obrad przewidziany na XXV sesję został przyjęty przez Radę jednogłośnie.

Ad. 5.

 

         Interpelacji nie zgłoszono.

Ad. 6.

 

         Przewodniczący Rady udzielił głosu Wójtowi Gminy, który zapoznał zebranych z przebiegiem swojej działalności w okresie od 7 grudnia 2005 r. do 15 lutego 2006 roku. Informacja dotycząca wspomnianej działalności stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 

Ad. 7.

        

         Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu Wójtowi, który przedstawił treść uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Sierosławiu w szkołę z czterema oddziałami 0-III.

         Opinię pozytywną do omówionego projektu przedstawił p. Tadeusz Gajewski – przewodniczący Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych.

         Przewodniczący Rady Gminy odczytał pismo, które wpłynęło 14 lutego 2006 roku. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Sierosławiu  jest przeciwna obniżeniu stopnia organizacji szkoły.  Pismo stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Dyskusja :

Radny p. Waldemar Moczyński – sprawa szkoły w Sierosławiu jest kością niezgody pomiędzy mieszkańcami. Proponuję zachować stan obecny szkoły wzorując się na innych gminach np. gminie Osie – szkoła w Łążku. Powinniśmy  jeszcze raz zastanowić się nad przekształceniem tej szkoły.

Elżbieta Chróścińska sołtys Sierosławia – szkołę pozostawić w obecnym stanie. Nie wiem czym już argumentować. Nie wydaje mi się, że byłyby jakieś duże oszczędności, a drugi problem to narkotyki.

Radny p. Michał Gwizdała – zwracam się z prośbą do Przewodniczącego Rady aby dopuścić do głosu rodziców. Niech się wypowiedzą właśnie tutaj, a nie gdzieś po kątach.

Przewodniczący Rady Gminy – nam głos rodziców jest znany, jest niezmienny od kilku lat. Tym bardziej przytoczyłem treść pisma, które właśnie rodzice, do mnie wystosowali. Chciałbym odnieść się jeszcze do propozycji rodziców zawartej w piśmie co do łączenia klas. W zasadzie, w oddziałach I-VI klas nie można łączyć. Dzisiaj tego już nie wolno wręcz stosować. Bywają jedynie sytuacje wyjątkowe, na które Kuratorium wyraża zgodę. Przychylam się do prośby i udzielam głosu zgromadzonym rodzicom. Proszę jednak, aby wypowiedzi były krótkie.

Ks. Jerzy Benkowski Proboszcz Parafii Sierosław – problem istnienia szkoły jest od wielu lat. Nowy rząd i parlament głoszą, że szkoła integruje mieszkańców. Nam szkoła jest potrzebna. W szkole odbywają się imprezy patriotyczne i wystawy. Będą wybory, poczekajmy do jesieni, zobaczymy,  co się będzie działo.

Przewodniczący Rady Gminy – uchwała, którą Rada ma dzisiaj podjąć, jeszcze niczym nie skutkuje.

Radny p. Hygeniusz Wójcik – czy rodzice zdają sobie sprawę z edukacji w łączonych klasach? Po takiej nauce uczniowie będą w tyle.

         Głosy w dyskusji zostały wyczerpane.

         Za podjęciem Uchwały Nr XXV/165/2006 o zamiarze przekształcenia Szkoły Podstawowej w Sierosławiu głosowało 8 radnych, przeciw 2 i 4 wstrzymało się od głosu. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

 

Ad. 8.

 

         Wprowadzenia do tematu dokonał Przewodniczący Rady  przedstawiając obecnym pozytywną opinię do projektu budżetu naszej gminy na 2006 rok,  wypracowaną przez Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy ( zał. nr 6 do protokołu ).       

         Wójt -  „ Z  projektem budżetu gminy na 2006 rok państwo  radni zapoznawali się już od stycznia bieżącego roku. Zawiera on wszystkie dane tabelaryczne i opisówkę. Nie będę zatem omawiał treści wszystkim znanej. Istotne zmiany, jakie zaszły od czasu opracowania projektu budżetu do dnia wczorajszego, omówiłem na wszystkich posiedzeniach Komisji i nie wniesiono do nich uwag .”   

         Następnie kolejno wszyscy przewodniczący Komisji Rady przedstawili pozytywne opinie do projektu budżetu i wniesionych przez Wójta autopoprawek:

         1/ p. Tadeusz Gajewski,

         2/ p. Jacek Kruczyński, łącznie z wnioskiem Komisji o wyasygnowanie z budżetu gminy środków na dokończenie budowy chodnika w Sierosławiu,

         3/ p. Zygmunt Wycinek, łącznie z wnioskiem Komisji o treści jak wyżej.

        W otwartej dyskusji głos zabrał pomysłodawca wniosku – Radny p. Michał Gwizdała zwracając się z prośbą do Rady, aby wniosek dotyczący przekazania Starostwu Powiatowemu dotacji na dokończenie budowy chodnika w Sierosławiu, w kwocie 15 tys. złotych, został przez nią przyjęty.

         Za wnioskiem opowiedziało się 11 radnych, 1 był przeciwny, 2 wstrzymało się od głosu.

         Więcej głosów w dyskusji nie było.

         Uchwała Nr XXV/166/2006 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok, łącznie z autopoprawkami wniesionymi przez Wójta, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. 9.

 

         Głos zabrał Wójt informując, że „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok został opracowany tak jak w latach poprzednich, w oparciu o przepisy ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zawiera on następujące zagadnienia: cele programu, podstawowe problemy uzależnień w gminie, analizę bazy i zasobów umożliwiających prowadzenie działalności profilaktycznej, kierunki działań i zadania do realizacji w ramach Programu, zasady wynagradzania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zasady finansowania Programu i tryb postępowania przy realizacji zadań zawartych w Programie.”

         Pozytywną opinię do projektu uchwały przedstawił przewodniczący Komisji ds. Kultury, Oświaty, Spraw Socjalnych – p. Tadeusz Gajewski.

         Głosów w dyskusji nie było.

         Za poddaną pod głosowanie Uchwałą Nr XXV/167/2006 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok, która stanowi załącznik nr 8 do protokołu, opowiedzieli się wszyscy obecni radni – 14 głosów za.

 

Ad. 10.

 

         Wójt wyjaśnił, że: „W roku bieżącym gminy mają ustawowy obowiązek uchwalania odrębnych programów dotyczących przeciwdziałania narkomanii. W roku ubiegłym zadania tego programu były zawarte w Programie przeciwdziałania alkoholizmowi. Jeżeli jest problem narkotyków, zwracam się teraz do pani sołtys, to proszę to zgłosić Policji. Trzeba mieć tyle cywilnej odwagi aby się problem zająć a nie tylko o nim mówić.”

         Opinię pozytywne do tematu przedstawił przewodniczący Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych  p. Tadeusz Gajewski

         W otwartej dyskusji nikt nie zabrał głosu.

         Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XXV/168/2006 w sprawie przyjęcia na rok 2006 Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii została podjęta jednogłośnie. Stanowi ona załącznik nr 9 do protokołu.

        

Ad. 11.

        

         Wójt omówił kolejno wszystkie projekty uchwał w sprawie zasad wynagradzania pracowników administracji i obsługi jednostek organizacyjnych gminy.

         Opinię pozytywną do omówionych projektów przedstawił  p. Zygmunt Wycinek – przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów.

         Uwag do projektów uchwał nie wniesiono.

         Przewodniczący Rady poddał poszczególne uchwały pod głosowanie:

- Uchwała Nr XXV/169/2006 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji ustalonej wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników administracji i obsługi Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu została podjęta jednogłośnie ( załącznik nr 10 do protokołu ),

- Uchwała Nr XXV/170/2006 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji ustalonej wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników administracji i obsługi Publicznego Gimnazjum w Gródku została podjęta jednogłośnie   ( załącznik nr 11 do protokołu ),

- Uchwała Nr XXV/171/2006 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji ustalonej wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników obsługi Szkoły Podstawowej w Sierosławiu została podjęta jednogłośnie ( załącznik nr 12 do protokołu ),

- Uchwała Nr XXV/173/2006 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji ustalonej wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu została podjęta jednogłośnie  ( załącznik nr 13 do protokołu ).

 

Ad. 12.

 

         Wójt dokonując wprowadzenia w temat wyjaśnił, że:  „Zmiany w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków nałożyły na gminy obowiązek uchwalenia nowych regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Wszyscy państwo mieliście możliwość zapoznania się z projektem regulaminu. Jeżeli są pytania, bądź uwagi, postaramy się wyjaśnić wspólnie z kierownikiem Zakładu Gospodarki Komunalnej.”

W otwartej dyskusji nikt nie zabrał głosu.

         Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XXV/173/2006 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków została podjęta przez Radę jednogłośnie i stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

 

Ad. 13.

 

         Jako pierwsza, głos zabrała Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – p. Teresa Piotrowska i przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji za rok ubiegły ( załącznik nr 15 do protokołu ). Uwag do sprawozdania nie wniesiono.

         Następnie, pozostali przewodniczący Komisji przedłożyli sprawozdania z rocznej działalności. Uwag do sprawozdań nie wniesiono. Sprawozdanie Komisji ds. Budżetu i Finansów stanowi załącznik nr 16, sprawozdanie Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia stanowi załącznik nr 17. Przewodniczący Komisji ds. Rolnictwa przedstawił sprawozdanie ustne.

         Przedstawiony Radzie Gminy plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2006 został przyjęty przez Radę jednogłośnie ( załącznik nr 18 do protokołu ).

          Pozostałe roczne plany pracy, przedstawione przez przewodniczących Komisji, stanowiące załączniki nr 19, 20 i 21 zostały przyjęte przez Radę bez uwag.

 

Ad. 14.

 

         Przewodniczący Rady Gminy zapoznał obecnych z opracowanym  planem pracy Rady Gminy na 2006 rok.

          Do tematyki sesji w miesiącu kwietniu zaproponowano włączyć temat „Analiza stanu dróg w gminie” z udziałem osób odpowiedzialnych zarówno za drogi powiatowe, jak i wojewódzkie.

         Plan pracy Rady Gminy, łącznie z wniesioną propozycją został przez Radę przyjęty jednogłośnie i stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

 

Ad. 15.

 

         Interpelacji w 5 punkcie obrad nie składano.

 

Ad. 16.

 

Radny  p. Roman Piotrowski –  20 maja obchodzić będziemy w Gackach 50-cio Lecie OSP. W związku z tą uroczystością zwracam się do radnych o datki na gwóźdź na sztandar od Rady Gminy.

Elżbieta Chróścińska sołtys sołectwa Sierosław– mam uwagi do kurend, przychodzą za późno ( sprawę kurend wyjaśniono, nie były to kurendy wysłane przez pracowników Urzędu Gminy,  kurendy zostały wysłane przez pracownika ODR, dotyczyły szkoleń i spotkań z rolnikami na temat pozyskiwania środków unijnych ).

Następnie głos zabrał p. Józef Szeligowski, który zapoznał zebranych z wymogami, które wynikają z nowych przepisów w zakresie utrzymania porządku i czystości w gminie. Podkreślił, że temat został tylko krótko naświetlony. W miesiącu kwietniu powrócimy do tematu na sesji Rady Gminy.

Wystąpienie to wywołało szereg pytań, zarówno w zakresie śmieci, jak i  odpadów płynnych ( sprawa kanalizacji w Jastrzębiu na zebraniu   wiejskim ). Na pytania p. radnego Gajewskiego i p. radnej Piotrowskiej, odpowiedzi udzielił Wójt.

Radny p. Michał Gwizdała – czy jest znany koszt kanalizacji z Jastrzębia  do Drzycimia?

Wójt – nie wiadomo. Koszt jednak będzie duży bo tam trzeba wykonać we wsi całą kanalizację. Na środki unijne nie możemy liczyć bo Jastrzębie nie stanowi żadnej aglomeracji. Przy tej okazji chcemy zrobić trzy ulice w Drzycimiu: Szkolną, Podgórną i Kościelną.

Radny p. Tadeusz Gajewski – czy woda z wodociągu z Drzycimia popłynie do Jastrzębia?

Wójt – podłączymy stację wodociągową w Drzycimiu do stacji wodociągowej w Jastrzębiu. W następnym roku zrobimy przepompownię Gródek – Biechówko.

Przewodniczący Rady poinformował radnych o wynikach opracowanej analizy ich obecności na posiedzeniach, w okresie od początku kadencji do grudnia 2005 roku ( analiza stanowi załącznik nr 23 do protokołu ). Przypomniał również o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych w terminie do końca kwietnia br.

 

Ad. 17.

 

         Po wyczerpaniu porządku obrad i głosów w wolnych wnioskach i zapytaniach Przewodniczący Rady podziękował obecnym za udział  w obradach,  poczym uznał XXV sesję Rady Gminy w Drzycimiu za zamkniętą.

 

 

Uwaga:

Przedstawione podczas obrad opinie Komisji stanowią załączniki nr 24, 25 i 26 do protokołu.                                                         

                                                                                                    

                                                               Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                    mgr Andrzej Żelazny

 

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (30 maja 2006)
Opublikował: Bożena Szajerka (30 maja 2006, 14:15:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1375