Protokół z przebiegi XXIV sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2005 roku

PROTOKÓŁ Nr XXIV/2005

                 z przebiegu XXIV - nadzwyczajnej sesji                    
  Rady Gminy w Drzycimiu
odbytej w dniu 29 grudnia 2005 roku


otwartej o godz. 13-tej
zamkniętej o godz. 1330.

        W sesji uczestniczyło 13 radnych na skład ustawowy – 15.

Spoza Rady w sesji uczestniczyły następujące osoby :
 
1. Józef Gawrych  - Wójt Gminy, 
2.  Bogusława Radzikowska – Skarbnik Gminy,
 

Obradom przewodniczył : p.  Andrzej Żelazny
                                          Przewodniczący Rady Gminy.

Protokolant obrad : inspektor ds. obsługi Rady
                             Bożena Szajerka.
     Porządek obrad :

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Składanie interpelacji.
5. Wprowadzenie zmian do budżetu gminy. 
6. Odpowiedzi na interpelacje.
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Zamknięcie obrad.

Ad. 1.

         Otwarcia XXIV – nadzwyczajnej sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady Gminy – p. Andrzej Żelazny. Powitał zgromadzoną Radę, Wójta Gminy i Skarbnika Gminy, poczym przedstawił treść wniosku Wójta w sprawie zwołania nadzwyczajnej sesji ( załącznik nr 1 )
 
Ad. 2.

         Przewodniczący Rady, w oparciu o listę obecności stwierdził, że                 w sesji uczestniczy 12 radnych, wobec czego Rada może obradować i podejmować prawomocne rozstrzygnięcia.
Radni nieobecni:
- p.  Jacek Gawrych.
- p.  Edmund Szymczak,
- p.  Teresa Ulatowska.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 3.

         Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przewidziany porządek obrad sesji. Został przyjęty przez Radę jednogłośnie. 

Ad. 4.
         
        Interpelacji nie składano.
 
Ad. 5.

           
         Omówienia tematu dokonał Wójt :  „Na podstawie pisma Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy należy  zwiększyć o kwotę 1.990 zł. plan dotacji celowej i wydatków przeznaczonych na wypłatę obligatoryjnych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych.
Proponuję również następujące przeniesienia planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na sumę 56.990 zł:
- nadwyżkę środków planowanych na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych w kwocie 190 zł. przeznaczono na wypłatę tych świadczeń.
- nadwyżkę środków planowanych na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 6.100 zł., środków planowanych na realizację prac przygotowawczych do budowy kanalizacji sanitarnej w kwocie 19.000 zł.( długie procedury wyłonienia wykonawc ) oraz środków planowanych na dokumentację do pozwolenia wodno-prawnego dla oczyszczalni ścieków w Drzycimiu w kwocie 1.000 zł.  ( wydatki zrealizowano w kwotach niższych od planowanych ) przeznaczono na konieczne remonty dróg gminnych – 12.000 zł.                  i zakup materiałów niezbędnych do utrzymania w gotowości bojowej jednostek OSP.
- nadwyżkę środków na płacach i pochodnych od płac w szkole podstawowej w kwocie 28.900 zł. przeznaczono na płace i pochodne w świetlicy szkolnej w związku ze zwiększeniem obsady etatowej .        
Dyskusja:
Radny p. Waldemar Moczyński – wydatkowane środki na straż pożarną są przedstawione zbyt ogólnikowo.
Wójt wyjaśnił, że nazwa paragrafu jest być może zbyt ogólna. Wydatki dotyczą pokrycia kosztów dokończenia budowy remizy.”
         
         Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XXIV/164/2005 zmieniająca Uchwałę Nr XVII/130/2005 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 25 stycznia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok została podjęta przez Radę przy jednym głosie wstrzymującym się. Stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
             
Ad. 6.

         Interpelacji w 4 punkcie obrad nie składano.

Ad. 7.

         W ramach „Wolnych wniosków i zapytań” nikt nie zabrał głosu.

Ad. 8.

         Przewodniczący Rady podziękował obecnym za udział w obradach i uznał XXIV - nadzwyczajną sesję Rady Gminy                  w Drzycimiu za zamkniętą.


                                                         
                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                         mgr   Andrzej Żelazny   
            


 

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (10 marca 2006)
Opublikował: Bożena Szajerka (10 marca 2006, 12:25:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1532