Protokół z przebiegu XXIII sesji Rady Gminy z dnia 7 grudnia 2005 roku

 

PROTOKÓŁ Nr XXIII/2005

 

z przebiegu XXIII sesji Rady Gminy w Drzycimiu

odbytej w dniu  7 grudnia  2005 roku

  

otwartej o godz. 13-tej,

zamkniętej o godz. 16-tej.

  

W sesji uczestniczyło 14 radnych na skład ustawowy – 15.

 

Spoza Rady w sesji uczestniczyły następujące osoby : 
1/  Józef Gawrych  - Wójt Gminy,

2/  Grażyna Sośnicka – Sekretarz Gminy,

3/  Bogusława Radzikowska – Skarbnik Gminy,

4/ Ludwika Rezmer – Kierownik Referatu Organizacyjno-Społecznego,

5/ Bożena Gaca-Zielińska – Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego

6/ Sabina Majewska – inspektor.


 Obradom przewodniczył : p. Andrzej Żelazny
                                            Przewodniczący Rady Gminy.

 Protokolant obrad : inspektor ds. obsługi Rady

                                Bożena Szajerka.

       

 

Porządek obrad :

 

1.  Otwarcie sesji.

2.  Stwierdzenie quorum.

3.  Przyjęcie protokołu z przebiegu XXII sesji Rady Gminy.

4.  Przyjęcie porządku obrad.

5.  Składanie interpelacji.

6.  Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

8.  Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy nieruchomości rolnej stanowiącej własność Agencji Nieruchomości Rolnych

9.    Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia na rok 2006 Programu Współpracy Gminy Drzycim z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

11. Wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2005 rok.

12.  Odpowiedzi na interpelacje.

13.  Wolne wnioski i zapytania:

- informacja Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej Kontroli w Zakładzie  Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu,

       - przekazanie sołtysom obowiązujących statutów sołectw.

14.  Zamknięcie obrad.

 

Ad. 1.

       

         Otwarcia XXIII sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady Gminy – p. Andrzej Żelazny. Powitał zgromadzoną Radę, sołtysów, Wójta Gminy i pracowników Urzędu Gminy.

         Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

         Ad. 2.

 

         Przewodniczący Rady, w oparciu o listę obecności stwierdził, że                 w sesji uczestniczy 14 radnych, wobec czego Rada może obradować i podejmować prawomocne rozstrzygnięcia.

Nieobecny – radny  p. Jacek Gawrych.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 3.

 

         Protokół z przebiegu XXII sesji Rady Gminy został przez Radę przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym się.

 

Ad. 4.

         

         Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przewidziany porządek obrad sesji, który został przyjęty przez Radę jednogłośnie. 

 

Ad. 5.

 

Radny – p. Michał Gwizdała -  w trakcie kampanii wyborczej różne komitety wyborcze oklejają całą gminę plakatami i ulotkami. Czy jest przepis na to, aby komitety po sobie posprzątały ?

Radny – p. Roman Piotrowski – czy otrzymamy pojemniki na segregowane odpady?

 

Ad. 6.

 

         Przewodniczący Rady udzielił głosu Sekretarzowi Gminy –  p. Grażynie Sośnickiej, która w imieniu Wójta zapoznała zebranych z przebiegiem jego  działalności  w okresie od 21 września do 6 grudnia 2005 roku. Przedstawiona informacja stanowi załącznik nr 3  do protokołu.

 

        Ad. 7.

 

a)     W imieniu Wójta Gminy głos zabrała p. Skarbnik Gminy – Bogusława Radzikowska i przedstawiła treść uchwały w sprawie stawek podatków od nieruchomości na 2006 rok.

         Następnie, kolejno przewodniczący poszczególnych Komisji przedstawiali, wypracowane na posiedzeniach, opinie. Wszystkie były pozytywne.

         Głosów w dyskusji nie zabrano.

         Poddana pod głosowanie uchwała została podjęta przy jednym głosie przeciwnym.

          Podjęta przez Radę Gminy Uchwała Nr XXIII/157/2005   w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości stanowi załącznik nr  4 do protokołu.

b)      Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, a w zasadzie różnice w stosunku do uchwały obowiązującej w roku bieżącym, przedstawiła również p. Skarbnik.

          Opinie pozytywne, do przedstawionego projektu uchwały, przedstawili kolejno poszczególni przewodniczący Komisji Rady.

          Uchwała Nr XXIII/158/2005 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych została podjęta przez Radę jednogłośnie i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

c)       Projekt uchwały w sprawie wysokości podatku od posiadania psów został omówiony także przez panią Skarbnik. Dodała, że w ramach  konsultacji z radcą prawnym Urzędu Gminy sugestia jego była taka, aby wykreślić z treści uchwały § 2, gdyż w ten sposób dokonalibyśmy zwolnienia podmiotowego a nie przedmiotowego. 

           Pozytywną opinię do projektu przedstawił p. Jacek Kruczyński – przewodniczący Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. Przewodniczący Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych – p. Tadeusz Gajewski przedstawił opinię pozytywną do projektu, ale zawnioskował, aby uściślić treść § 2 w kwestii uszczegółowiania pojęcia „posesja.” Pan Zygmunt Wycinek, w imieniu Komisji ds. Budżetu i Finansów, przedstawił do projektu uchwały opinię pozytywną z wnioskiem, aby wykreślić z jego treści § 2.

         Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie poprawkę zgłoszoną w imieniu Wójta przez panią Skarbnik ( pokrywającą się z wnioskiem Komisji ds. Budżetu i Finansów ). Za wykreśleniem § 2 z treści uchwały głosowało 13 radnych, przeciw 1.

         Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XXIII/159/2005 w sprawie wysokości podatku od posiadania psów, z uwzględnieniem przegłosowanej poprawki ( tj. bez § 2 ) została podjęta przy jednym głosie przeciwnym. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  

           W kwestii ceny żyta do podatku rolnego i ceny drewna do podatku leśnego pani Skarbnik, wyjaśniła, że Wójt projektów uchwał nie skonstruował, a żadna z Komisji Rady nie wyszła z wnioskiem aby ceny te, ogłoszone przez Prezesa GUS obniżyć. W związku z powyższym podatek rolny i leśny, na 2006 rok zostanie naliczony w oparciu o ogłoszone średnie ceny skupu żyta i drewna za trzy kwartały 2005 roku.

                

Ad. 8.

 

         Temat przedstawiła p. Bożena Gaca-Zielińska Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego. Wyjaśniła, że: „ Projekt uchwały powstał na wniosek mieszkańca wsi Gródek, który obecnie dojeżdża do posesji po gruncie stanowiącym własność Agencji Nieruchomości Rolnych. W celu przedłużenia drogi gminnej i stworzenia zarazem dojazdu do posesji p. Czapiewskiego, należy przejąć nieodpłatnie z Agencji część działki nr 22/10.”

         Pozytywną opinię do projektu uchwały przedstawił p. Jacek Kruczyński – przewodniczący Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.

         Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XXIII/160/2005 w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy nieruchomości rolnej, stanowiącej własność Agencji Nieruchomości Rolnych została podjęta przez Radę jednogłośnie ( uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu ).

   

Ad. 9. 

 

         W imieniu Wójta głos zabrała p. inspektor Sabina Majewska. Objaśniając treść regulaminu wynagradzania nauczycieli przedstawiła różnice naniesione do jego treści, jednocześnie zaakceptowane przez związki zawodowe nauczycieli. Dodała, że zasady wynagradzania nauczycieli  muszą być uchwalane corocznie.

         Pozytywną opinię do projektu uchwały przedstawił p. Tadeusz Gajewski – przewodniczący Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych.

         Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XXIII/161/2005 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli została podjęta przez Radę Gminy jednogłośnie ( załącznik nr 8 do protokołu ).

 

Ad. 10.

              

         W imieniu Wójta głos zabrała p. Ludwika Rezmer Kierownik Referatu Organizacyjno-Społecznego. Wyjaśniła, że: „Zgodnie z wymogiem ustawowym, Program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi opracowywany jest i uchwalany na każdy rok kalendarzowy odrębnie. Funkcjonujący w roku bieżącym program nie był skomplikowany                             i sprawdził się w praktyce. Program na rok 2006 nie wnosi zatem nic nowego.”

          Opinię pozytywną do projektu uchwały przedstawił p. Tadeusz Gajewski – przewodniczący Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych.

               

               Za poddaną pod głosowanie Uchwałą Nr XXIII/162/2005 w sprawie przyjęcia na rok 2006 Programu Współpracy Gminy Drzycim                                   z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego. Rada opowiedziała się jednogłośnie. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

                  

     Ad. 11.

 

                   Proponowane zmiany w budżecie gminy, w imieniu Wójta omówiła p. Skarbnik: „ W bieżącym roku budżetowym przyznaliśmy Gminnej Spółce Wodnej dotację w kwocie 40 tys. złotych na dofinansowanie opracowania szczegółowej dokumentacji obszarów konkurencyjnych gruntów po byłych Państwowych Gospodarstwach Rolnych, które są obecnie własnością rolników indywidualnych. Miało to służyć ustaleniu podstawy naliczenia obowiązkowych składek na rzecz Spółki. W związku z tym, że podmiot, który podjął się realizacji tego opracowania przedstawił zbyt wysokie warunki finansowe, GSW odstąpiła od zamierzenia.  Kwotę uprzednio przyznanej dotacji, pr5oponujemy na kolejny wniosek Spółki, przeznaczyć na dofinansowanie renowacji rowu B-1 Strugi Drzycimskiej. Wykonanie robót melioracyjnych ( umocnienie cieku kiszką faszynową ) ma zapobiec dalszemu postępowaniu erozji najmocniej uszkodzonych skarb nabrzeżnych. Na wniosek Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu proponuję przeniesienie planowanych wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziale Szkoły Podstawowe w kwocie 2 tys. złotych. W wyniku zakończenia zadania pn. „Zakup kotła grzewczego” w Szkole Podstawowej w Drzycimiu powstała nadwyżka w wymienionej wyżej kwocie i proponuję ją przeznaczyć na wydatki w zakresie zakupu usług pozostałych.”

         Pozytywną opinię do projektu uchwały przedstawił p. Zygmunt Wycinek – przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów.

         Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XXIII/163/2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok została podjęta przez Radę Gminy jednogłośnie ( załącznik nr 10 do protokołu ).

 

     Ad. 12.

 

                        Na interpelacje, zgłoszone w punkcie 5 obrad odpowiadały :

     Sekretarz Gminy  Grażyna Sośnicka -  Wójt Gminy zleca sprzątnięcie wszelkich  pozostałości, czy też resztek plakatów, a następnie obciąża kosztami, które wynikną z tego tytułu, komitety wyborcze.

      Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Bożena Gaca-Zielińska – w roku 2005 nastąpiła zmiana zasad płatności za korzystanie ze środowiska. W wyniku tej zmiany nasza gmina otrzymała w roku bieżącym tylko 5 tys. złotych, które zostały już wydatkowane na zakup koszy na śmieci. Może w przyszłym roku uda nam się zrealizować zakup pojemników na segregowane odpady.

 

     Ad. 13.

 

              Przewodniczący Rady przypomniał, że na poprzedniej sesji Rada opowiedziała się za przeprowadzeniem kontroli w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu w zakresie funduszu płac, poczym udzielił głosu pani Teresie Piotrowskiej, aby  przedstawiła wyniki kontroli.

             Przedstawione sprawozdanie z kontroli sporządzone przez Komisję Rewizyjną stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

             Przed zamknięciem obrad, Przewodniczący Rady i Wójt Gminy podziękowali Radzie Gminy i sołtysom za całoroczną współpracę. W dowód uznania radni i sołtysi otrzymali upominki w postaci teczek.

 

 Ad. 14.

 

        Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Rady podziękował zebranym za udział i uznał XXII sesję za zamkniętą.

 

 Uwaga: opinie Komisji stanowią załączniki nr  12-14 do protokołu.

 

 

 

                                                                                    Przewodniczący

                                                                                                                    Rady Gminy

 

                                                                                                             mgr Andrzej Żelazny

 

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (10 marca 2006)
Opublikował: Bożena Szajerka (10 marca 2006, 12:13:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1393