Protokół z przebiegu XXII sesji Rady Gminy z dnia 21 września 2005 roku

PROTOKÓŁ Nr XXII/2005

 

z przebiegu XXII sesji Rady Gminy w Drzycimiu

odbytej w dniu  21 września 2005 roku

 

otwartej o godz. 13-tej,

zamkniętej o godz. 16-tej.

W sesji uczestniczyło 14 radnych na skład ustawowy – 15.

Spoza Rady w sesji uczestniczyły następujące osoby :  

1/ Izabela Grzegorz – po. Kierownik Biblioteki w Drzycimiu,

2/ Jolanta Szczepańska – referent w Urzędzie Gminy  w Drzycimiu,

3/ Sławomir Zawadzki – Kierownik Świetlicy Gminnej w Drzycimiu,

4/ Zbigniew Szajerka – Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu

5/  Józef Gawrych  - Wójt Gminy

6/  Grażyna Sośnicka – Sekretarz Gminy,

7/  Bogusława Radzikowska – Skarbnik Gminy,

8/  Ludwika Rezmer – Kierownik Referatu Organizacyjno-Społecznego,

9/ Bożena Gaca-Zielińska – Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego.

Obradom przewodniczył : p. Andrzej Żelazny

                                            Przewodniczący Rady Gminy.

Protokolant obrad : inspektor ds. obsługi Rady

                                Bożena Szajerka.     

Porządek obrad :

1.       Otwarcie sesji.

2.       Stwierdzenie quorum.

3.       Przyjęcie protokołów z przebiegu XX i XXI  sesji Rady Gminy.

4.       Przyjęcie porządku obrad.

5.       Składanie interpelacji.

6.       Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

7.         Informacja na temat realizacji przez gminę zadań w zakresie kultury i sportu na terenie gminy.

8.   Stanowisko Rady Gminy w sprawie wniosku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

9.    Wprowadzenie zmian do budżetu gminy. 

10. Informacja Wójta Gminy na temat oświadczeń majątkowych złożonych przez pracowników samorządowych i kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

  11. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy na temat oświadczeń majątkowych radnych.

12. Odpowiedzi na interpelacje.

13. Wolne wnioski i zapytania.

14. Zamknięcie obrad.

 

Ad. 1.

 

         Otwarcia XXII sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady Gminy – p. Andrzej Żelazny. Powitał zgromadzoną Radę, zaproszonych do udziału w obradach kierowników jednostek administracyjnych gminy                     ( załącznik nr 3 do protokołu ), sołtysów, Wójta Gminy i pracowników Urzędu Gminy.

         Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 2.

 

         Przewodniczący Rady, w oparciu o listę obecności stwierdził, że                 w sesji uczestniczy 14 radnych, wobec czego Rada może obradować i podejmować prawomocne rozstrzygnięcia.

Nieobecny – radny  p. Jacek Gawrych.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 3.

 

         Protokoły z przebiegu XX i XXI sesji Rady Gminy zostały przez Radę przyjęte w następujących wynikach głosowania:

z przebiegu XX sesji – jednogłośnie, z przebiegu XXI sesji – przy jednym głosie wstrzymującym się.

 

Ad. 4.

         

         Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przewidziany porządek obrad sesji. Został przyjęty przez Radę jednogłośnie. 

 

Ad. 5.

 

         Interpelacji nie zgłoszono.

 

Ad. 6.

 

         Przewodniczący Rady udzielił głosu Wójtowi Gminy, który zapoznał zebranych z przebiegiem swojej działalności w okresie od 15 czerwca            do 20 września 2005 roku. Przedstawiona informacja stanowi załącznik nr 4  do protokołu.

 

Ad. 7.

 

          W temacie „Realizacja zadań w zakresie kultury i sportu w gminie”, Przewodniczący Rady, udzielił głosu jako pierwszej - pani Izabeli Grzegorz, która zapoznała obecnych z funkcjonowaniem biblioteki w Drzycimiu i przebiegiem działalności kulturalnej, jaka jest w niej prowadzona. Informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

 

Jako kolejny, głos zabrał p. Sławomir Zawadzki, który przedstawił działalność kulturalną Świetlicy Gminnej w Drzycimiu. Przedstawiona informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

 

Trzecie, ostatnie w temacie wystąpienie należało do p. Jolanty Szczepańskiej, która zapoznała zgromadzonych z działalnością sportową, jaka miała miejsce na terenie gminy. Przedstawiona informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu.                         

 

               Do przedstawionych informacji uwag i nie było.

 

Ad. 8.

 

        Wprowadzenia do tematu dokonał Wójt: „ Sprawa, jak zwykle niepopularna i drażliwa. Projekt uchwały, skonstruowany stosownie  do wniosku Zakładu Gospodarki Komunalnej ( załącznik nr 8 do protokołu ), dotyczy wzrostu taryf ścieków i  poboru wody dla wszystkich mieszkańców. Artykuły gospodarstwa domowego nie drożeją, natomiast paliwa i energia tak. Zwracam się z prośbą, aby przychylić się do wniosku zakładu. Zasuwy i hydranty są stare. Sieć, która była budowana za mojego „panowania że tak powiem” ( 100 km wodociągu ), jest jeszcze nowa. Pozostałe odcinki są już stare. Nowy hydrant kosztuje 460,- złotych. Teoretycznie do ceny wody powinno być wliczone wszystko, w tym remont hydroforni. Tego jednak nie liczyliśmy, bo cena byłaby jeszcze wyższa. Praktycznie gmina dokłada do ceny wody, bo inwestycje są realizowane przez nas. Obecnie proponowana regulacja ma urealnić te ceny.  Wyszczególnione dane dotyczące płac i zatrudnienia w Zakładzie Gospodarki Komunalnej może sprawdzić Komisja Rewizyjna i wyniki kontroli przedstawić na następnej sesji. Sporym kosztem rzeczowym jest energia elektryczna. Proponowana podwyżka taryf w skali gminy daje jakieś niemałe dochody.”

        Pozytywną opinię do wniosku Zakładu Gospodarki Komunalnej                   w Drzycimiu w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia              w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przedstawił p. Jacek Kruczyński – przewodniczący Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.

Dyskusja:

Radny p. Tadeusz Kaszubowski – czy w tym roku ruszy inwestycja dotycząca przebudowy sieci wodociągowej Jastrzębie-Sierosław ?

Wójt – inwestycję musimy rozpocząć od Drzycimia. Jest jeszcze szansa, że rozpoczniemy ją w tym roku. Będzie miało to znaczny wpływ na to, aby woda wszędzie docierała. W samym Drzycimiu, na ulicach Podgórnej i Kościelnej występują okresowe braki wody. Być może w starej sieci jest za mała średnica rur. Głównym celem jest likwidacja hydroforni w Jastrzębiu. Woda tam jest nie najlepszej jakości. Chcemy włączyć w sieć hydrofornię w Gródku, która obecnie jest mało wykorzystana, a jej moc przerobowe są ogromne. Następnie, w roku przyszłym zbudujemy kolektor do Jastrzębia i wybudujemy przepompownię w Gródku, aby hydrofornia zasilała Biechówko, Dólsk i Gacki. W takiej sytuacji hydrofornie zasilałyby wymiennie całą gminę w razie awarii. Ciśnienie byłoby słabsze, ale woda by leciała.

Radny p. Tadeusz Kaszubowski – jaka będzie trasa kolektora do Jastrzębia?

Wójt – od hydroforni w Drzycimiu, wzdłuż torów kolejowych.

Następnie głos zabrał Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej dziękując Radzie za przyznaną dotację na zakup samochodu dostawczego dla zakładu i jednocześnie zwrócił się z prośbą o akceptację proponowanych taryf.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XXII/154/2005 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Drzycim,  została przez Rade podjęta z następującym wyniku głosowania : 11 głosów za, ) przeciwnych, 3 wstrzymujące się. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

      Ad. 9.

a)  Omówienia tematu dokonał Wójt Gminy: „ Z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej otrzymaliśmy informację o przeprowadzonym  przetargu na zakup samochodów dla jednostek OSP. Zgodnie z ustaleniami Ochotnicza Straż Pożarna w Drzycimiu ma być nabywcą lekkiego samochodu do ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Przypomnę, że w budżecie gminy na 2005 rok, w związku z przewidywanym zakupem, Rada Gminy uchwaliła deficyt budżetowy w kwocie 80 tys. złotych, a jako źródło jego sfinansowania wskazała pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Aby zaciągnąć pożyczkę niezbędne jest podjęcie uchwały wskazującej:

- określony cel jej wydatkowania – w naszym konkretnym przypadku zakup samochodu pożarniczego,

- źródło dochodów, z których zostanie to zobowiązanie spłacone,

- w jakim okresie

i upoważnienie dla osoby do zawarcia umowy pożyczki, w tym przypadku mnie.

W związku z tym, że nabycie samochodu dla jednostki w Drzycimiu ma nastąpić na przełomie października i listopada br. musimy już dzisiaj podjąć działania związane z uzyskaniem środków na jego zakup.”

         Pozytywną opinię Komisji ds. Budżetu i Finansów przedstawił jej przewodniczący – p. Zygmunt Wycinek.

         Zapytań do tematu nie było. W otwartej dyskusji nikt nie zabrał głosu.

         Za poddaną pod głosowanie Uchwałą Nr XXII/155/2005 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia spłaty długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na „Zakup lekkiego samochodu do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla jednostki OSP Drzycim” głosowało 13 radnych przy jednym głosie wstrzymującym się. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

b) Przewodniczący Rady ponownie udzielił głosu Wójtowi, który w szczegółach przedstawił propozycje zmian w budżecie.

„Na podstawie pisma Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy, należy wprowadzić do budżetu po stronie dochodów i wydatków dotację celową w kwocie 3.998 zł., przeznaczoną na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na 9 października 2005 roku. O kwotę 550 zł. należy zwiększyć plan dochodów z tytułu odpłatności za szkolenie z zakresu obsługi kas fiskalnych w Gminnym Centrum Informacji. Po stronie wydatków proponuję przeznaczyć je na koszty związane z przeprowadzeniem tego szkolenia.

W związku z uzyskaniem wyższych niż planowano wpływów należy zwiększyć plan dochodów łącznie o kwotę 159.787 zł. z następujących tytułów:

a)      podatek od nieruchomości – 50.000 zł ,

b)      opłat za kolczyki do znakowania trzody – 2.258 zł.

c)      sprzedaż gruntów rolnych i działek budowlanych – 24.000 zł.,

d)      wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 54.232 zł.,

e)      wpływy z opłaty produktowej - 347 zł

f)        podatek od czynności cywilnoprawnych – 20.450 zł

g)      odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2.500 zł.,

h)      dochody z opłat za korzystanie z urządzeń komunalnych / wodociągi, kanalizacja/  - 6.000 zł.

Uzyskane, łącznie w kwocie 159.787 zł., zwiększenie dochodów proponuję przeznaczyć na realizację następujących zadań :

1.      koszty zatrudnienia pracowników na robotach publicznych – 3.378 zł.,

2.      zakup centrali telefonicznej dla UG Drzycim – 5.500 zł.,

3.      dofinansowanie zakupu gazu do radiowozu służbowego Posterunku Policji w Drzycimiu – 1.500 zł.,

4.      koszty remontu remizy OSP Drzycim – 8.000 zł.,

5.      zakup koparki na potrzeby równania, odśnieżania i prac ziemnych na drogach gminnych – 37.177 zł.

6.      zabezpieczenie środków na koszty adaptacji pomieszczeń na świetlicę wiejską w Gródku – 104.232 zł. Gmina jest zobowiązana zgodnie z zapisami programu " Odnowa wsi " do zabezpieczenia 100 % środków własnych na sfinansowanie inwestycji. Po zakończeniu realizacji projektu kwota ta podlegać będzie refinansowaniu ze środków unijnych.

Dokonałem również propozycji w zakresie przeniesienia planowanych wydatków między działami klasyfikacji budżetowej na sumę 39.571 zł.

Nadwyżkę środków planowanych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego i remonty w oświacie w łącznej kwocie 26.748 zł. proponuję przeznaczyć na zakup kotła grzewczego dla Szkoły Podstawowej w Drzycimiu.

Kolejne, już ostatnie propozycje, polegają na zmniejszeniu o kwotę 4.823 zł. planowanych wydatków na budowę sieci wodociągowej w Drzycimiu oraz o kwotę 8.000 zł. wydatków planowanych na sfinansowanie wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Środki te w łącznej kwocie 12.823 zł. miały by być przeznaczone na zakup koparki na potrzeby równania, odśnieżania i prac ziemnych przy drogach gminnych.”

           Pozytywną opinię do omówionych przez Wójta zmian w budżecie gminy na 2005 rok,  przedstawił p. Zygmunt Wycinek – przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów.

Dyskusja:

Radny p. Michał Gwizdała – zauważyłem niewykorzystane środki w dziale transport i łączność. Chciałbym, aby te środki wykorzystać na dokończenie budowy chodnika w Sierosławiu. Orientowałem się nawet w Starostwie i dowiedziałem się, że to zadanie jest możliwe do wykonania jeszcze w tym roku.

Radny p. Tadeusz Kaszubowski – w zmianach nie jest ujęta budowa ulicy Dolnej w Drzycimiu.

Wójt -  nie ma wykonawcy na realizacje tego zadania. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów nie podejmuje się tego zadania. Nawet nie ma nam kto zrobić kosztorysu. Po cenach narzuconych przez wykonawcę nie możemy tego zadania robić, bo zwyczajnie nas na to nie stać. W tym roku wykonanie tej ulicy nie jest możliwe.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego Michała Gwizdały:

„Przekazać środki w granicach 12-15 tys. złotych do Starostwa Powiatowego na dokończenie budowy chodnika w Sierosławiu.”

Wniosek upadł w następującym wyniku głosowania: 3 głosy za, 5 przeciwnych, 6 wstrzymujących się.

Wójt – dokończę jeszcze temat drogi na osiedlu w Drzycimiu. Negocjacje w sprawie budowy ulicy Dolnej toczą się, ale nie możemy budować drogi na warunkach proponowanych. W roku przyszłym czeka nas dużo robót, z przyczyn zupełnie naturalnych. Pokończyły się nam pożyczki. Chcemy więc przeznaczyć sporo środków na poprawę infrastruktury. Przypuszczam, że ten rok zamkniemy nadwyżką budżetową i wydamy ją w roku przyszłym.

         Przewodniczący Rady poddał Uchwałę Nr XXII/156/2005 pod głosowanie. Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok została przez Radę Gminy podjęta przy jednym głosie wstrzymującym się. Stanowi ona załącznik nr 11 do protokołu.

     Ad. 10.

 

         Przewodniczący Rady udzielił głosu Wójtowi, który zapoznał zebranych z informacją nt. oświadczeń majątkowych, złożonych przez  pracowników samorządowych i kierowników jednostek organizacyjnych gminy. Przedstawiona informacja stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

 

  

     Ad. 11.

 

         Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informację nt. oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych. Stanowi ona załącznik nr 13 do protokołu.

        Następnie, Przewodniczący będąc przy głosie, zapoznał obecnych z treścią informacji, którą otrzymał od Naczelnika Urzędu Skarbowego, dotyczącą oceny oświadczeń majątkowych złożonych zarówno przez radnych, jak i przez pracowników samorządowych ( załącznik nr 14 do protokołu ).

 

Ad. 12.

 

         Interpelacji w 5 punkcie obrad nie składano.

 

     Ad. 13.

 

              Przewodniczący Rady stwierdził, że wpłynęło na jego ręce pismo  Towarzystwa Rozwoju Gminy Drzycim. Dotyczyło ono uhonorowania działaczy społecznych.

               Następnie Wójt omówił procedurę składania wniosków o przyznanie odznaczeń państwowych.

                W rezultacie zdecydowano o powołaniu na kolejnej sesji kapituły, która zajmie się weryfikacją osób do uhonorowania.

Radny p. Tadeusz Kaszubowski – nie życzę sobie komentarz w prasie odnośnie mojego oświadczenia.

Wójt – ani nikt z urzędników, ani ja nie wypowiadaliśmy się na temat złożonych oświadczeń majątkowych. W związku z tym, że oświadczenia są jawne i zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej, redakcje gazet same wchodzą na te strony i dokonują analiz. Potem powstają komentarze. My na to wpływu nie mamy.

Radny p. Edmund Szymczak – odnośnie wniosku radnego Gwizdały chciałbym prosić, aby na przyszłość wykonywanie wszelkich inwestycji we wsiach było konsultowane z całą Radą, to znaczy tak, jak było do tej pory.

Radny p. Michał Gwizdała – regulamin Rady dopuszcza zgłaszanie takich wniosków.

Radny p. Tadeusz Kaszubowski – w listopadzie jest święto krwiodawców. W związku z tym chciałbym prosić o przyznanie środków na nagrody.

Przewodniczący Rady – myślę, że w ramach środków na wydatki Rady Gminy pieniądze się znajdą.

Sołtys wsi Sierosław Elżbieta Chróścińska – na co pójdą pieniądze, jak ulica Dolna nie będzie zrobiona ?

Wójt – najprawdopodobniej przejdą w nadwyżkę budżetową i nie jest powiedziane, że w przyszłym roku na tą drogę zostaną wydane. W 2006 roku będzie przecież nowy budżet.

Radny p. Michał Gwizdała – zgłosiłem swój wniosek, bo w budżecie były wolne środki. W Gackach doprowadzono wodę do Umlaufów za duże pieniądze i do dzisiaj się nie podłączyli. Uważam, że wydaliśmy tam pieniądze niepotrzebnie.

 

     Ad. 14.

 

        Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Rady podziękował zebranym za udział i uznał XXII sesję za zamkniętą.

 

 Uwaga: opinie Komisji stanowią załączniki nr 15 i 16 do protokołu.

 

 

 

                                                                                          Przewodniczący

                                                                                             Rady Gminy

 

                                                                                        mgr Andrzej Żelazny

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (10 marca 2006)
Opublikował: Bożena Szajerka (10 marca 2006, 11:46:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1349