Protokół z przebiegu XXI sesji Rady Gminy z dznia 5 lipca 2005 roku

 

PROTOKÓŁ Nr XXI/2005

 

                  z przebiegu XXI - nadzwyczajnej sesji                    

  Rady Gminy w Drzycimiu

odbytej w dniu 5 lipca 2005 roku

 

 

otwartej o godz. 1530

zamkniętej o godz. 1615

 

        W sesji uczestniczyło 13 radnych na skład ustawowy – 15.

 

Spoza Rady w sesji uczestniczyły następujące osoby :

 

1. Józef Gawrych  - Wójt Gminy, 

2.  Bogusława Radzikowska – Skarbnik Gminy,

3. Bożena Gaca-Zielińska – Kierownik Referatu Infrastruktury i  Rozwoju Gospodarczego,

4. Alicja Remus – nauczyciel w Szkole Podstawowej w Drzycimiu,

5. Małgorzata Sitkiewicz – nauczyciel w Szkole Podstawowej w Drzycimiu.

 

Obradom przewodniczył : p.  Andrzej Żelazny

                                            Przewodniczący Rady Gminy.

 

Protokolant obrad : inspektor ds. obsługi Rady

                                Bożena Szajerka.

      

        Porządek obrad :

 

1.    Otwarcie sesji.

2.    Stwierdzenie quorum.

3.    Przyjęcie porządku obrad.

4.    Składanie interpelacji.

5. Wprowadzenie zmian do budżetu gminy. 

6. Odpowiedzi na interpelacje.

7. Wolne wnioski i zapytania.

8. Zamknięcie obrad.

 

 

Ad. 1.

 

         Otwarcia XXI – nadzwyczajnej sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady Gminy – p. Andrzej Żelazny. Powitał zgromadzoną Radę, Wójta Gminy i pracowników Urzędu Gminy  poczym przedstawił treść wniosku Wójta w sprawie zwołania nadzwyczajnej sesji ( załącznik nr 1 )

 

Ad. 2.

 

         Przewodniczący Rady, w oparciu o listę obecności stwierdził, że  w sesji uczestniczy 13 radnych, wobec czego Rada może obradować i podejmować prawomocne rozstrzygnięcia.

Radni nieobecni:

- p. Mirosław Chyła

- p. Jacek Gawrych.

 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 3.

 

         Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przewidziany porządek obrad sesji. Został przyjęty przez Radę jednogłośnie. 

 

Ad. 4.

         

         Radny p. Michał Gwizdała -  czytałem w gazecie o fermie w Krąplewicach. Podobno jest przejęta przez firmę amerykańską. Jaka jest reakcja wójtów sąsiednich gmin?

 

Ad. 5.

 

         Wprowadzenia do tematu dokonał Wójt: „ Przewodniczący Rady, otwierając obrady, odczytał Państwu wniosek, który do niego wystosowałem w sprawie zwołania nadzwyczajnej sesji. Odbywa się ona w zasadzie dla potrzeb uzupełnienia wniosku o przyznanie środków unijnych na budowę boiska. W podjętej w kwietniu br. uchwale dotyczącej zmian w budżecie, dokonaliśmy uaktualnienia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w rozbiciu potrzebnych na zadania inwestycyjne środków, na lata i na źródła ich pochodzenia tj. środki własne, środki z budżetu państwa i środki z Unii Europejskiej. Pierwszy rok budowy jest traktowany jako I kwartał rzeczowej realizacji budowy boiska i musimy go sfinansować ze środków własnych, a częściowy zwrot otrzymamy później. Aby go z kolei sfinansować ze środków własnych konieczna jest zmiana w  Planie polegająca na wykazaniu całości środków, które mają być zaangażowane, jako środków z budżetu gminy.”

Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego –  p. Bożena Gaca Zielińska – Urząd Marszałkowski wymaga takiego zapisu, jest to dziwne, ale mają takie wytyczne i musimy się do nich dostosować.

         Uwag i zapytań do tematu nie zgłoszono.

         Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XXI/153/2005 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2005 rok została podjęta przez Radę jednogłośnie. Stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

              

Ad. 6.

 

Odpowiedzi na zapytanie radnego udzielił Wójt:

         „Ferma Krąplewice zostanie sprzedana firmie z amerykańskich kapitałem. Firma się przebranżawia. Nastąpić ma tam zmiana technologii tuczu trzody a ścieki mają być magazynowane w  pojemnikach na biogaz. Do tej pory były oczyszczane i zrzucane do Wdy. Wójt Gminy Jeżewo oraz mieszkańcy tej gminy i okolicznych mają obawy, że nastąpi degradacja środowiska. Pola rolników indywidualnych oraz grunty dzierżawione przez fermę od Agencji Nieruchomości Rolnych mają być nawożone gnojowicą pochodzącą   z fermy. Wójtowie trzech gmin: Jeżewo, Osie i ja spotkaliśmy się i wystosowaliśmy pismo do Wojewody nie ukrywając w nim obaw o zagrożenie dla obszarów chronionych, parków, cieków wodnych   i jezior. W terminie późniejszym odbyło się kolejne spotkanie w powiecie z udziałem posła Kłopotka. Zaproszono również wójtów okolicznych gmin. Brałem w nim udział i mogę powiedzieć, że możemy się sprzeciwić tym działaniom, ale sprzeciw musi być uzasadniony. My się sprzeciwimy to nas zaskarżą bo wydali 3 mln złotych na zmianę technologii. Zdania co do dalszego funkcjonowania fermy z udziałem kapitału zagranicznego są podzielone. Ferma zatrudnia sporo ludzi i okoliczni rolnicy będą mieli nawożone pola.  Nowi właściciele zapewniają, że ich program dostosowawczy nie będzie stwarzał kłopotów i stanowił konkurencji dla miejscowych rolników. Jak będzie, to się okaże w przyszłości.”

 

    Ad. 7.

        

         Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie obecne na posiedzeniu nauczycielki ze Szkoły Podstawowej w Drzycimiu: Panią Alicję Rehmus i Panią Małgorzatę Sitkiewicz wyjaśniając jednocześnie cel tej wizyty.   

         Przybyłe na posiedzenie panie przedstawiły inicjatywę przystąpienia Szkoły Podstawowej w Drzycimiu do Programu „SZKOŁA MARZEŃ.” Wyjaśniły, że chodzi tu o najlepszy program działań edukacyjnych obejmujący 90% uczniów danej szkoły. Dzięki niemu można pozyskać dla dobra uczniów 88 tysięcy złotych. Program miałby obejmować okres od 15 października 2005 roku do 16 października 2006 roku. Przyznane środki byłyby przeznaczone na organizację i przebieg zajęć popołudniowych w szkole w tym na: teatr marionetek, wyjazdy do kina, teatru, filharmonii, na basen; zajęcia logopedyczne, zajęcia plastyczne, sportowe i informatyczne, szkolenia dla osób realizujących ten program a także na wydzielenie i wyposażenie pomieszczenia na pracownię logopedyki Wdrożenie programu podniosłoby zdaniem referujących prestiż szkoły i miałoby przede wszystkim duży wkład w wyrównanie szans edukacyjnych uczniów.

 

Radny p. Tadeusz Gajewski – czy przeładowany program edukacyjny w szkole nie będzie dodatkowym obciążeniem dla dzieci?

p. Alicja Remus – uważamy, że nie. Dzieci są chętne, jeżeli chodzi  o udział w zajęciach popołudniowych. Problem dotąd tkwił zawsze  w dojazdach na takie zajęcia.

Radny p. Michał Gwizdała – na co będą wydawane środki?

p. Małgorzata Sitkiewicz – na wydatki osobowe i materiałowe. Trzeba będzie zapłacić osobom prowadzącym zajęcia ( nauczyciele, sprzątaczki ), na dowóz uczniów, na wszelkie wydatki wynikające                z prowadzonych zajęć.

         W wyniku głosowania przedstawiona inicjatywa została przez Radę Gminy poparta. Upoważniono jednocześnie Komisję ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, jako organ samorządu, do  wspierania  prac związanych z przystąpieniem Szkoły Podstawowej w Drzycimiu do Programu SZKOŁA MARZEŃ.

 

Ad. 14.

 

         Po wyczerpaniu porządku obrad i głosów w punkcie  „Wolne wnioski i zapytania, ” Przewodniczący Rady podziękował obecnym za udział w obradach i uznał XXI - nadzwyczajną sesję Rady Gminy  w Drzycimiu za zamkniętą.

 

 

                                                         

                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                               Andrzej Żelazny    

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (29 sierpnia 2005)
Opublikował: Bożena Szajerka (29 sierpnia 2005, 12:51:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1806