Protokół z przebiegu XX sesji Rady Gminy z dnia 15 czerwca 2005 roku

PROTOKÓŁ Nr XX/2005

 

z przebiegu XX sesji Rady Gminy w Drzycimiu

odbytej w dniu 15 czerwca 2005 roku

 

 

otwartej o godz. 13-tej,

zamkniętej o godz. 16-tej.

 

 

        W sesji uczestniczyło 13 radnych na skład ustawowy – 15.

 

Spoza Rady w sesji uczestniczyły następujące osoby :

 

1/ Michał Roślewski – Zastepca Dyrektora Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  „NOWY SZPITAL” w Świeciu,

2/ Henryk Doliwka – Dyrektor Przychodni Gminnej w Drzycimiu,

3/ Józef Gawrych  - Wójt Gminy,

4/ Grażyna Sośnicka – Sekretarz Gminy,

5/ Bogusława Radzikowska – Skarbnik Gminy,

4/ Elżbieta Riesop – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu,

5/  Bożena Gaca-Zielińska – Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego.

 

Obradom przewodniczył : p.  Andrzej Żelazny

                                            Przewodniczący Rady Gminy.

 

Protokolant obrad : inspektor ds. obsługi Rady

                                Bożena Szajerka.

      

 

Porządek obrad :

 

1.     Otwarcie sesji.

2.    Stwierdzenie quorum.

3.    Przyjęcie protokołu z przebiegu XIX sesji Rady Gminy.

4.    Przyjęcie porządku obrad.

5.    Składanie interpelacji.

6.    Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Opieka zdrowotna w gminie Drzycim.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie udostępnienia do sprzedaży nierucho-mości komunalnych z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe.

9.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy placowi.

  10. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia statutów sołectw.

  11. Wprowadzenie zmian do budżetu gminy. 

12. Odpowiedzi na interpelacje.

13. Wolne wnioski i zapytania.

14. Zamknięcie obrad.

 

Ad. 1.

 

         Otwarcia XX sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady Gminy – p. Andrzej Żelazny. Powitał zgromadzoną Radę, zaproszonych do udziału w obradach gości ( załącznik nr 3 do protokołu ),  sołtysów, Wójta Gminy i pracowników Urzędu Gminy.

         Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 2.

 

         Przewodniczący Rady, w oparciu o listę obecności stwierdził, że  w sesji uczestniczy 13 radnych, wobec czego Rada może obradować i podejmować prawomocne rozstrzygnięcia.

Radni nieobecni:

- p. Jacek Gawrych

- p. Teresa  Piotrowska.    

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 3.

 

         Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej – XIX sesji Rady Gminy odbyło się w następującym wyniku głosowania: 12 głosów za, 1 wstrzymujący.

 

Ad. 4.

         

         Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przewidziany porządek obrad sesji. Został przyjęty przez Radę jednogłośnie. 

 

Ad. 5.

 

         Interpelacji nie zgłoszono.

 

Ad. 6.

 

         Przewodniczący Rady udzielił głosu Wójtowi Gminy, który zapoznał zebranych z przebiegiem swojej działalności w okresie od           25 kwietnia do 14 czerwca 2005 roku. Przedstawiona informacja  stanowi załącznik nr 4  do protokołu.

 

Ad. 7.

 

         Wprowadzenia do tematu dokonał Przewodniczący Rady Gminy udzielając głosu p. Michałowi Roślewskiemu – Zastępcy Dyrektora ZOZ NOWY SZPITAL w Świeciu.  

          Gość obrad zapoznał zebranych z historią utworzenia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital ( z dniem 1 lutego 2005 r. ) i z szeroką gamą usług medycznych świadczonych przez szpital tj. leczenie szpitalne i poradnie specjalistyczne.

W ramach leczenia szpitalnego funkcjonują następujące oddziały:

- oddział chorób wewnętrznych,

- oddział chirurgii ogólnej,

- oddział anestezjologii i intensywnej terapii,

- oddział ginekologiczno-położniczy,

- oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu,

- oddział pediatrii i neontologii,

- oddział obserwacyjno-zakaźny,

- oddział chorób płuc,

- oddział rehabilitacji,

- oddział medycyny paliatywnej,

oraz  nowopowstały oddział neurologii.

Drugi zakres, świadczonych przez Nowy Szpital usług, dotyczy następujących poradni specjalistycznych :

- Poradnia Zdrowia Psychicznego,

- Poradnia Laryngologiczna,

- Poradnia Dermatologiczna,

- Poradnia Alergologiczna,

- Poradnia  Chirurgiczna  Ogólna,

- Poradnia Położniczo-Ginekologiczna,

-  Poradnia Urazowo-Ortopedyczna,

- Poradnia Rehabilitacyjna,

- Poradnia Chorób Zakaźnych,

- Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc,

- Poradnia Diabetologiczna,

oraz Pracownia USG i USG ginekologiczno-położnicze.

          Ponadto szpital zapewnia inne świadczenia poprzez laboratorium z mikrobiologią, pracownię RTG, badania w zakresie EKG i czynnościowe układu krążenia, USG, bronchoskopia, spirometria, gastroskopia, endoskopia, ratownictwo i transport medyczny i ambulatoryjna opieka lekarska w dni wolne od pracy i święta.

        Zapytania radnych ( na które otrzymali wyczerpujące odpowie-dzi )  dotyczyły między innymi zasad i kosztów korzystania z tomografu, formy spłacania długu, funkcjonowania oddziałów szpitalnych i wyżywienia pacjentów.

        W podsumowaniu wypowiedzi, Zastępca Dyrektora omówił stan kondycji finansowej szpitala, która – jak sam stwierdził - od miesiąca kwietnia br. jest coraz lepsza.

 

         Następnie głos zabrał p. Henryk Doliwka – Dyrektor Przychodni Gminnej w Drzycimiu przedstawiając stan zatrudnienia oraz zakres usług świadczonych przez personel Przychodni. Podkreślił odczuwany brak środków na zakup sprzętu i remonty, w tym na dostosowanie Przychodni dla osób niepełnosprawnych.  Dyrektor Przychodni dodał, że przemyśla aktualnie możliwość przekształcenia Przychodni w roku przyszłym w niepubliczny zakład opieki zdrowotnej. Przychodnia w tej formie nie będzie wymagała większych remontów i zakupów inwestycyjnych, w tym samochodu służbowego.

 

Ad. 8. 

 

         Projekt uchwały w sprawie udostępnienia do sprzedaży nieruchomości komunalnych w Gródku  omówił p. Wójt. ,,Konieczność podjęcia uchwały jest – jak stwierdził - wynikiem zainteresowania kupnem działek pod budownictwo mieszkaniowe. Wcześniej udostępnione zostały do sprzedaży działki o większej powierzchni. Aktualnie proponuje się do sprzedaży działki pozostałe, które są mniejsze i jednocześnie o nietypowym kształcie.”

         Pozytywną opinię do projektu uchwały przedstawił p. Jacek Kruczyński – Przewodniczący Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.

         Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XX/149/2005 w sprawie udostępnienia do sprzedaży nieruchomości komunalnych została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

              

Ad. 9.

       

         Z projektem uchwały w sprawie nadania nazwy dla terenu działek przy kościele w Gródku zapoznał zebranych Wójt  omawiając jednocześnie cały proces poprzedzający jego konstrukcję tzn. przebieg zebrania w Gródku z  właścicielami posesji przylegających do terenu wokół kościoła i opinie mieszkańców w tym względzie. Podkreślił, że projekt uchwały oparty jest tylko na przepisach ustawy o samorządzie gminnym bez uwzględnienia przepisów ustawy o nazewnictwie ulic. W takiej sytuacji – dodał – organ nadzoru Wojewody może nam uchwalę uchylić. Podejmiemy dzisiaj próbę i zobaczymy.

         Pozytywną opinię do projektu uchwały przedstawił p. Jacek Kruczyński – Przewodniczący Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.

Radny p. Tadeusz Kaszubowski – czy ksiądz jest świadomy, że poniesie koszty wynikające z tej uchwały ?

Wójt – ksiądz żadnych kosztów nie poniesie, bo nie jest zameldowany na terenie naszej gminy. Przebywa tutaj czasowo. 

         Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XX/150/2005 w sprawie nadania nazwy placowi została przez Radę podjęta przy jednym głosie wstrzymującym się. Stanowi ona załącznik nr 9 do protokołu.         

Ad. 10. 

 

         Przewodniczący Rady udzielił głosu Pełnomocnikowi Rady Gminy ds. przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami nt. projektów statutów sołectw.

         Pan Zygmunt Wycinek przedstawił krótką informację ( załącznik nr 10 do protokołu) nt. przebiegu zebrań zorganizowanych w sołectwach na terenie gminy oraz o głównych zmianach zawartych w nowych projektach statutów.

         Zapytań do tematu nie było.

         Uchwała Nr XX/151/2005 w sprawie statutów sołectw została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

              

 Ad. 11.

                    

         Proponowane zmiany w budżecie gminy na 2005 rok omówił p. Wójt: „Na podstawie pisma Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Wydział Finansów i Budżetu, należy wprowadzić do budżetu po stronie dochodów i wydatków dotację celową w kwocie 9.200 zł., przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa. Należy również zmniejszyć o kwotę 2.070 zł plan dotacji celowej i wydatków na zadanie realizowane na podstawie Porozumienia z Gminą Lniano w zakresie dożywiania uczniów z tej gminy w Szkole Podstawowej w Sierosławiu, w związku z rozwiązaniem porozumienia z dniem 30 kwietnia 2005 roku przez gminę Lniano. Proponuję dokonanie przeniesienia między paragrafami planowanych w kwocie 6.519 zł dochodów pochodzących z likwidacji konta bankowego środków specjalnych funkcjonujących przy Szkole Podstawowej w Drzycimiu. Zmiany tej należy dokonać w związku z mylnym zakwalifikowaniem tych dochodów do paragrafu 0970 a powinno być w paragrafie 2390. Po przeprowadzonej analizie wymiaru należności podatkowych i opłat lokalnych na 2005 rok oraz ich realizacji za 5 miesięcy br., proponuję zwiększenie planowanych wpływów łącznie o kwotę 189.400 zł z następujących tytułów: podatek od nieruchomości – 140.000 zł, podatek rolny – 23.000 zł, podatek leśny – 7.500 zł, podatek od spadków i darowizn – 3.000 zł, wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe – 1.500 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych – 5.000 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 9.400 zł. Proponuję również zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat za korzystanie z urządzeń komunalnych ( wodociągi, kanalizacja) o kwotę 3.000 zł, prowizji z opłat za wydane dowody osobiste – 500 zł.  Kolejna propozycja to wprowadzenie do planu dochodów kwoty 9.000 zł. Są to pływy z odpłatności za korzystanie z przedszkola. Odpłatność ta została ustalona Uchwałą Nr XVI/113/2004 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 7 grudnia 2004 roku. Zmniejszono natomiast wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym o kwotę 1.500 zł. Uzyskane łącznie w kwocie 200.400 zł zwiększenie dochodów proponuję przeznaczyć na realizację następujących zadań: dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w Drzycimiu na dofinansowanie opracowania szczegółowej dokumentacji obszarów konkurencyjnych /zmeliorowanych/ gruntów byłych PGR, będących obecnie własnością rolników indywidualnych, w celu ustalenia podstawy naliczenia obowiązkowych składek na rzecz Spółki – 4.000 zł., remonty i utrzymanie dróg publicznych gminnych – 40.000 zł., zwiększenie o  0,5  etatu zatrudnienia w Urzędzie Gminy w Drzycimiu, w związku z nowym zadaniem gminy - wypłatą stypendiów dla uczniów – 6.568 zł, wypłaty nagród jubileuszowych pracownikom obsługi w Szkole Podstawowej  w Sierosławiu w związku z udokumentowaniem prawa do tych nagród w br. - 3.060 zł., wypłatę odprawy emerytalnej pracownikowi UG Drzycim /zmiana sposobu naliczania odprawy / -6.528 zł., dotację dla Starostwa Powiatowego w Świeciu w kwocie 5.000 zł na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu pożarniczego dla Powiatowej Straży Pożarnej w Świeciu, zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych w Gminnym Centrum Informacji oraz Bibliotece Gminnej łącznie o kwotę 1.537 zł, w związku z udokumentowaniem przez pracownika prawa do wyższej wysługi lat, dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu na zakup samochodu dostawczego, gdyż użytkowany samochód jest wyeksploatowany w stopniu uniemożliwiającym dalsze jego użytkowanie – 10.500 zł., Kolejne propozycje to dofinansowanie działalności Koła Emerytów i Rencistów w Drzycimiu – 600 zł., wybudowanie ok. 1.200 mb magistralnej sieci wodociągowej celem poprawienia zaopatrzenia w wodę miejscowości Drzycim – 99.780 zł. Dążymy do tego, aby cała gmina była zasilana w wodę z dwóch hydroforni: Gródek i Drzycim, w tym Sierosław i Jastrzębie z Drzycimia. Nie ukrywam, że ydatki te będą miały wpływ na zwyżkę ceny wody Proponuję zwiększenie o 22.827 zł środków własnych planowanych na "Adaptację pomieszczeń na świetlicę wiejską w Gródku."  Zmiana ta jest konieczna ponieważ cały podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym i musi  pokryć go gmina. Następne propozycje dotyczą przeniesienia planowanych wydatków między działami i paragrafami .W zakresie wydatków na realizację świadczeń rodzinnych proponuję zwiększenie o 7.800 zł planu wydatków na koszty ich obsługi a zmniejszenie planowanych wydatków na wypłatę tych świadczeń. Zmiana ta wynika z ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej ( Dz. U. Nr 86, poz.   732 ), która zwiększyła do 3% wielkości dotacji środki na koszty ich obsługi ( poprzednio było 2% ).Ponieważ odstąpiono od wykonania dokumentacji na pozwolenie wodnoprawne dla ujęcia wodociągowego w Jastrzębiu, którego zły stan techniczny i zła jakość wody uniemożliwiają dalszą jego eksploatację, nadwyżkę środków w kwocie 5.000 zł proponuje przeznaczyć na wykonanie dokumentacji dla oczyszczalni ścieków w Drzycimiu, gdzie pozwolenie wodnoprawne traci ważność 31 grudnia 2005 r. Proponuję również zmiany w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu polegające na wprowadzeniu po stronie dochodów i wydatków dotacji z budżetu w kwocie 10.500 zł na zakup samochodu dostawczego. Następnie przeniesienie planowanych wydatków między paragrafami na sumę 7.600 zł. i zwiększenie planowanych wydatków na podróże służbowe krajowe o kwotę 4.400 zł w celu zapewnienia obsługi inkasenckiej gminy oraz zabezpieczenie w kwocie 3.200 zł planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe.

W związku z uzyskaniem przez gminę umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 126.799 zł proponuję dokonanie zmian w rozliczeniu przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2005r. oraz w planowanych spłatach zobowiązań na rok 2005 i lata następne.”

Dyskusja:

Radny p. Tadeusz Kaszubowski – czy w tym roku będzie robiona jakaś część tej sieci wodociągowej?

Wójt – tak, zrobimy podłączenie do hydroforni w Gródku na trasie Drzycim-Gacki oraz dokonamy przebudowy sieci na ulicy Młyńskiej w Drzycimiu aby podnieść ciśnienie wody w sieci.  Na skutek niskiego ciśnienia często brakuje wody na  Podgórnej i Kościelnej.

         Pozytywną opinię do omówionych przez Wójta propozycji zmian w budżecie przedstawił p. Zygmunt Wycinek – Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów.

         Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XX/152/2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok została podjęta przez Radę jednogłośnie i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

 

Ad. 12.

 

          Interpelacji w 5 punkcie obrad nie składano.

          

Ad. 13.

 

Radny p. Zygmunt Wycinek – nawiązując do ostatniej sesji Rady Gminy, gdzie występowałem z wnioskiem o wynagrodzenie dla sołtysów chciałbym wyjaśnić, że dokonałem analizy wydatków na 2005 rok i jakakolwiek podwyżka aktualnie przyznanej sołtysom diety bądź nowe wynagrodzenie nie zmieści się w środkach przewidzianych na wypłatę diet w roku bieżącym. Konstruując budżet Rady Gminy na rok kolejny weźmiemy pod uwagę ten wniosek i zaplanujemy go w projekcie budżetu na 2006 rok. Zatem do sprawy wrócimy w miesiącu wrześniu br.

Radny – p. Michał Gwizdała – czy w perspektywie przewiduje się skanalizowanie innych wsi ?

Wójt – gmina nie ma takiego obowiązku. Ścieki zagospodarowuje właściciel posesji. Jest to przede wszystkim jego obowiązek. Tańsze od kolektora w takiej miejscowości byłyby oczyszczalnie przydomowe. Po wybudowaniu kolektora mieszkańcy nie chcą się podłączyć do sieci, bo zrzut ścieków niestety kosztuje. Trzeba rozmawiać z mieszkańcami np. na zebraniach wiejskich i jeszcze zlecić wykonanie koncepcji, która pozwoli nam na rozeznanie gdzie jest kanalizacja możliwa i jaki będzie jej koszt.

Radny p. Tadeusz Kaszubowski  - kiedy zrobimy wodę w Jastrzębiu?

Wójt – jeszcze w tej kadencji.

Radny p. Michał Gwizdała – czy istnieje jakiś plan remontów dróg powiatowych? Interesuje mnie droga do Sierosławia.

Wójt – istnieje plan wieloletni, ale co z tego planu zostało to nie wiemy. Pieniądze w powiecie przekazywane są na spłatę długu szpitala i stąd braki na inwestycje, w tym również na drogi. Najlepiej, jak zaprosimy na kolejną sesję p. Starostę.

Radny p. Tadeusz Gajewski – co z dyrektorem w Sierosławiu?

Wójt -  wspomniałem już o tej sprawie w informacji z mojej działalności w okresie międzysesyjnym. Do konkursu nie zgłosił się żaden kandydat. Nie jest to coś nowego, bo taka sytuacja jest od kilku lat. Corocznie powierzałem obowiązki dyrektora tej szkoły osobom, które po moich namowach się na to zgodziły. Zgłosiła się po konkursie kandydatka  spoza naszej gminy. Prawdopodobnie będzie pełnić od września obowiązki dyrektora w tej szkole. Chciałbym, aby nauka w szkole w Sierosławiu  przebiegała bez zakłóceń, ale będę dążył do tego, aby pracowali tam nauczyciele stażyści, co obniży w znacznym stopniu fundusz płac. Do tej pory pracowali tam mianowani i dyplomowani nauczyciele ze szkół znajdujących się na terenie gminy. W ten sposób dyrektorzy pozostałych placówek nie będą już musieli dostosowywać planów lekcji w swoich placówkach do planu lekcji w szkole w Sierosławiu. Poleciłem też osobiście pani dyrektor szkoły w Sierosławiu aby nie dokonywała naboru uczniów do klasy zerowej i pierwszej na rok szkolny 2005/2006 spoza terenu naszej gminy.

Sołtys wsi Sierosław p. Elżbieta Chróścińska – chciałabym podziękować za szkołę. Cieszymy się, że będzie istniała. Mam jeszcze prośbę, aby dokończyć chodnik w Sierosławiu.

Radny p. Tadeusz Kaszubowski – dowóz dzieci z sąsiedniej gminy też odbywa się na nasz koszt.

Sołtys wsi Mały Dólsk – mam prośbę, aby wykosić chwasty przy drogach, szczególnie przy wyjazdach na drogę główną.

Sołtys sołectwa Wery – chciałbym aby przy drodze z Wer do Sierosławka zostały wycięte krzaki.

Wójt – zobaczę co da się z tym zrobić. Jeżeli byłyby przypadki konieczności wycięcia drzew proszę zgłaszać do pana Szeligowskiego.

       

Ad. 14.

 

         Po wyczerpaniu porządku obrad i głosów w punkcie  „Wolne wnioski i zapytania, Przewodniczący Rady podziękował obecnym za udział w obradach i uznał XX sesję Rady Gminy w Drzycimiu za zamkniętą.

 

 

Uwaga:

         Przedstawione podczas obrad opinie Komisji stanowią załączniki nr 13 i 14  do protokołu.

 

                                                         

                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                             Andrzej Żelazny    

            

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (29 sierpnia 2005)
Opublikował: Bożena Szajerka (29 sierpnia 2005, 12:41:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1703