Protokół z przebiegu XIX sesji Rady Gminy z dnia 26 kwietnia 2005 roku

PROTOKÓŁ Nr XIX/2005

 

z przebiegu XIX sesji Rady Gminy w Drzycimiu

odbytej w dniu 26 kwietnia 2005 roku

 

 

otwartej o godz. 13-tej,

zamkniętej o godz. 1525.

 

        W sesji uczestniczyło 13 radnych na skład ustawowy– 15 ( radna p. Teresa Ulatowska uczestniczyła w sesji  od 11 punktu obrad )

 

Spoza Rady w sesji uczestniczyły następujące osoby :

 

1/ Józef Gawrych  - Wójt Gminy,

2/ Grażyna Sośnicka – Sekretarz Gminy,

3/ Bogusława Radzikowska – Skarbnik Gminy,

4/ Elżbieta Riesop – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu,

5/ Ludwika Rezmer – Kierownik Referatu Organizacyjno-Społecznego,

 

Obradom przewodniczył : p.  Andrzej Żelazny

                                          Przewodniczący Rady Gminy.

 

Protokolant obrad : inspektor ds. obsługi Rady

                                Bożena Szajerka.

      

Porządek obrad :

 

1.     Otwarcie sesji.

2.    Stwierdzenie quorum.

3.    Przyjęcie protokołu z przebiegu XVIII sesji Rady Gminy.

4.    Przyjęcie porządku obrad.

5.    Składanie interpelacji.

6.    Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

7.    Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy:

a)            wysłuchanie opinii Komisji Rewizyjnej do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok,

b)           wysłuchanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy do         sprawozdania z wykonania budżetu gminy w roku ubiegłym i do wniosku Komisji Rewizyjnej,

c)            przedstawienie opinii  do sprawozdania przez pozostałe Komisje Rady,

d)           dyskusja,

e)           podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

8.    Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji ustalonej wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla:

-  pracowników administracji i obsługi Zespołu Placówek Oświatowych  w Drzycimiu,

- pracowników administracji i obsługi Publicznego Gimnazjum   w Gródku,

- pracowników obsługi Szkoły Podstawowej w Sierosławiu.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udostępnienia do sprzedaży nieruchomości rolnej.

 10.Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy.

 11. Wprowadzenie zmian do budżetu gminy.   

12. Odpowiedzi na interpelacje.

13. Wolne wnioski i zapytania.

14. Zamknięcie obrad.

                                                                           

Ad. 1.

 

         Otwarcia XIX sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady Gminy – p. Andrzej Żelazny. Powitał zgromadzoną Radę, zaproszonych do udziału w obradach sołtysów, Wójta Gminy i pracowników Urzędu Gminy.

         Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 2.

 

         Przewodniczący Rady, w oparciu o listę obecności stwierdził, że  w sesji uczestniczy 13 radnych, wobec czego Rada może obradować i podejmować prawomocne rozstrzygnięcia.

Radni nieobecni:

- p. Jacek Gawrych

- p. Teresa Ulatowska  ( obecna od 11 punktu obrad ).

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 3.

 

         Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej – XVIII sesji Rady Gminy odbyło się w następującym wyniku głosowania: 12 głosów za, 1 wstrzymujący.

 

Ad. 4.

         

         O udzielenie głosu poprosił Wójt Gminy, który zwrócił się do Rady Gminy z wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad o dodatkowy temat pn. „ Podjęcie uchwały uchylającej Uchwałę Nr XVII/124/2005 Rady Gminy w Drzycimiu w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla nauczycieli języków obcych”  jako punkt 12 porządku obrad.

         Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Wójta. Został on przez Radę przyjęty jednogłośnie.

         Przewidziany porządek obrad sesji łącznie z wprowadzoną zmianą, został również przyjęty przez Radę jednogłośnie. 

 

Ad. 5.

 

         Interpelacji nie zgłoszono.

 

Ad. 6.

 

         Przewodniczący Rady udzielił głosu Wójtowi Gminy, który zapoznał zebranych z przebiegiem swojej działalności w okresie od      25 lutego  do 25 kwietnia 2005 roku. Przedstawiona Informacja  stanowi załącznik nr 3  do protokołu.

 

Ad. 7.

 

         Wprowadzenia do tematu dokonał Przewodniczący Rady Gminy wyjaśniając, że 30 marca br. wpłynął na jego  ręce  wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. Kontynuując dodał : 

            ,, Przedmiotowy wniosek, zgodnie z treścią art. 18 a ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym został przesłany w dniu 31 marca 2005 roku, do  Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy  w celu   wydania stosownej opinii odnośnie jego zasadności.  Taką opinię  otrzymałem     i pozwolę sobie na jej przedstawienie w odpowiedniej kolejności.”

ad.a)  

       Po wstępnych wyjaśnieniach, zgodnie z porządkiem obrad,   Rada Gminy została zapoznana z treścią niezbędnych w tym przedmiocie  materiałów.

           Opinię Komisji Rewizyjnej ( wraz ze sporządzonym przez nią sprawozdaniem z dokonanej analizy realizacji budżetu gminy za rok ubiegły )  przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej  p. Teresa Piotrowska -  zał. nr 5  do protokołu,

           Wniosek Komisji Rewizyjnej wystosowany do Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy absolutorium – przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – zał. nr 6 do protokołu,

 

ad.b)             

        Uchwały ( Nr 6/S/2005 i Nr 6/Kr/2005 z dnia 7 kwietnia br. ) Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, zawierające pozytywne opinie w kwestii realizacji budżetu, jak i zasadności wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy  ( załączniki  nr  7 i 8 do protokołu ) przedstawił Przewodniczący Rady Gminy,

 

ad.c)             

        Przewodniczący udzielał kolejno głosu poszczególnym przewodniczącym pozostałych komisji Rady Gminy, aby w ich imieniu przedstawili zgłoszone uwagi do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok. ( sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu ).

Przewodniczący Komisji :

 - ds. Budżetu i Finansów,

                                    - ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej,

- ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i  Ochrony  Środowiska

nie wnieśli żadnych uwag, wręcz przeciwnie wyrazili opinie pozytywne  ( opinie w załącznikach nr 18, 19 i 20 do protokołu ).

 

ad. d ) 

           W otwartej dyskusji głos zabrał p. radny Edmund Szymczak i podkreślił, że budżet został zrealizowany w zakresie uchwalonym przez Radę, a brak środków zewnętrznych uniemożliwił realizację dróg na osiedlu w Drzycimiu.

 

ad. e ) 

           Przewodniczący Rady przypomniał obowiązujące zasady głosowania w przedmiocie udzielania absolutorium, poczym przedstawił uchwałę w tej kwestii i poddał ją pod głosowanie.                         W wyniku jawnego głosowania, Uchwała Nr XIX/141/2005 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy została podjęta przez Radę Gminy jednogłośnie. Stanowi ona załącznik nr 9 do protokołu.

          Po przyjętych gratulacjach, Wójt Gminy poprosił Przewodniczącego Rady o udzielenie mu głosu, poczym skierował do  Rady podziękowanie za udzielenie absolutorium i dodał, że odbiera ten fakt, jako uznanie dla wspólnego wysiłku, zarówno radnych, jak i sołtysów a nie tylko jako swoje -  własne.”

 

Ad. 8.  

 

         Projekty wszystkich uchwał omówił  p. Wójt informując, że przy ich konstruowaniu dyrektorzy poszczególnych placówek zwrócili uwagę na zalecenie Komisji ds. Budżetu i Finansów, które miało miejsce w roku ubiegłym, aby te wynagrodzenia we wszystkich szkołach starać się ujednolicić. „Stąd też najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania ustalono we wszystkich placówkach  na poziomie kwoty 690,- złotych. Nieco inaczej wyglądają wartości punktów. Są tu już rozbieżności, bo  po przymiarkach w zakresie ujednolicenia wartości punktu niektórym osobom nawet należałoby zmniejszyć wynagrodzenie aktualnie przez nie pobierane.”

         Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów przedstawił opinie pozytywne do wszystkich omówionych przez Wójta projektów uchwał.

         Zapytań do tematu nie było.

         Przewodniczący Rady poddawał kolejno uchwały pod głosowanie:

-  Uchwała Nr XIX/142/2005 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji ustalonej wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników administracji i obsługi Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu została podjęta jednogłośnie.  ( załącznik nr 10 do protokołu ),

- Uchwała Nr XIX/143/2005 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji ustalonej wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników administracji i obsługi Publicznego Gimnazjum w Gródku została podjęta jednogłośnie ( załącznik nr 11 do protokołu ),

- Uchwała Nr XIX/144/2005 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji ustalonej wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników obsługi Szkoły Podstawowej w Sierosławiu została podjęta przy jednym głosie wstrzymującym się ( załącznik nr 12 do protokołu ).

      

Ad. 9.

      

         Wójt Gminy wyjaśnił, że:  „Sprawa sprzedaży zarówno tej działki jak i innych, położonych w Dąbrówce, omawiana była na zebraniach wiejskich w Dąbrówce. Mieszkańcy postanowili, aby sprzedaż gruntów komunalnych położonych na terenie Dąbrówki ograniczyć do rolników tej wsi. Przedmiotowa działka jest długoletnie dzierżawiona    w drodze przetargu na trzy lata. Obecny jej dzierżawca wystąpił  z wnioskiem o jej kupno, stąd projekt uchwały dotyczący jej zbycia  w drodze przetargu.”

          Pozytywną opinie do projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska – p. Jacek Kruczyński.

         Głosów w dyskusji nie było.

         Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XIX/145/2005, w sprawie udostępnienia do sprzedaży nieruchomości komunalnej, została podjęta przez Radę przy jednym głosie wstrzymującym. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

Ad. 10.  

 

         Ustaloną propozycję wynagrodzenia dla Wójta Gmin, w oparciu o przepisy ustawy o pracownikach samorządowych i rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin. przedstawiła p. Sekretarz Gminy – Grażyna Sośnicka.

         Pozytywną opinię do omówionego projektu uchwały w tym zakresie przedstawił Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów p. Zygmunt Wycinek.

          Zapytań  bądź uwag do tematu nie było.

         Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XIX/146/2005 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Drzycim została podjęta przez Radę Gminy jednogłośnie i stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

         

 Ad. 11.

        

                  Zaproponowane zmiany w budżecie gminy na 2005 rok łącznie ze zmianą w Wieloletnim planie inwestycyjnym – zgodnie z uzasadnieniem przedstawionym w projekcie uchwały w tym zakresie  omówił p. Wójt. Prócz zawartych w projekcie zmian, Wójt przedstawił kilka dodatkowych, które jego zdaniem należy wprowadzić, a nie były przedmiotem analizy Komisji ds. Budżetu i Finansów:

„ Na skutek pisma, które wpłynęło z Wydziału Budżetu i Finansów  Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego należy zwiększyć budżet po stronie dochodów o kwotę 21.159 złotych i przeznaczyć na następujące zadania: 1/ wyposażenie klas zerowych w sprzęt elektroniczny i meble w Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu ( 3.397,- zł. ), 2/ wyposażenie świetlic w Publicznym Gimnazjum w Gródku i Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu w sprzęt elektroniczny i meble ( 17.562,- zł. ). Należy dokonać również zmian w planie finansowym inwestycji ( w pozycji 8 ). Chodzi tu o zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń na świetlicę wiejską w Gródku”, gdyż  zmniejszono planowane na ten cel wydatki o kwotę 302 złote. Ostateczne rozliczenie kosztów z budżetu gminy na to zadanie w roku bieżącym wyniesie 27.698 złotych, natomiast udział środków z Unii Europejskiej to kwota 127.059 złotych. Środków unijnych jeszcze nie otrzymaliśmy, Z chwilą ich otrzymania zostaną do budżetu wprowadzone. Nadwyżka wspomnianych wcześniej środków ( 302 złote ) ma zostać przeznaczona na pokrycie części kosztów wynikających z zatrudnienia pracownika w Gminnym Centrum Informacji w ramach robót publicznych.”

         Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów – p. Zygmunt Wycinek  przedstawił opinię pozytywną podkreślając, że dotyczy ona proponowanych zmian w budżecie gminy, przedstawionych na posiedzeniu Komisji w dniu 19 kwietnia br.

         W otwartej dyskusji nikt nie zabrał głosu a poddana pod głosowanie Uchwała Nr XIX/147/2005 w sprawie zmian w budżecie gminy została podjęta jednogłośnie ( załącznik nr 15 do protokołu )

 

Ad. 12.

 

         Wójt : „Poprosiłem o wprowadzenie tego tematu pod obrady   z uwagi na wszczęte, przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XVII/124/2005 podjętej przez Radę Gminy w dniu 25 stycznia br.   w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla nauczycieli języków obcych. Przypomnijcie sobie Państwo, jak w dniu uchwalania wspomnianej uchwały przewidywałem tę możliwość, że najprawdopodobniej może zostać uchylona, bo nie była podjęta zgodnie z prawem. Biorąc pod uwagę wskazane przez Wojewodę błędy postanowiliśmy wspólnie  z Przewodniczącym Rady Gminy, nie czekając na kolejny krok ze strony organu nadzoru, przedłożyć Radzie uchwałę do uchylenia.”

         Pozytywną opinię do tematy przedstawił p. Tadeusz Gajewski – Przewodniczący Komisji ds. Kultury, Oświaty, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej.

         Zapytań do tematu nie było.

        Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XIX/148/2005 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVII/124/2005 w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla nauczycieli języków obcych, została podjęta przez Radę jednogłośnie i stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

          

Ad. 13.

 

          Interpelacji w 5 punkcie obrad nie składano.

 

Ad. 14.

 

         Głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy przypominając radnym o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych do końca kwietnia br. Następnie odczytał pismo Radnej Województwa Kujawsko Pomorskiego – Wiceprzewodniczącej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi  - p. Reginy Ostrowskiej w sprawie poparcia działań zmierzających do wprowadzenia paliwa rolniczego zwolnionego z podatku akcyzowego ( zał. nr 17 do protokołu ).

         W wyniku głosowania inicjatywa ta została poparta przez rade jednogłośnie.

         O udzielenie głosu poprosił Wójt, poczym przedstawił pismo wystosowane przez Proboszcza Parafii Gródek ks. Andrzeja Lemańczyka w sprawie nadania nazwy placowi przy kościele w Gródku. Wyjaśnił, że prośba księdza została zaakceptowana przez Komisje ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska w ograniczeniu do samego placu przy kościele. Odbyło się też na tę okoliczność zebranie mieszkańców sąsiadujących bezpośrednio z przedmiotową działką.

Radny p. Tadeusz Kaszubowski – czy mieszkańcy zgadzają się na ten pomysł ?

Wójt -  mieszkańcy nie aprobują tego pomysłu z uwagi na koszty, które ponieśliby w wyniku zmiany adresu.

Radny p. Mirosław Chyłła – czy ksiądz ma zgodę swoich władz zwierzchnich na ten pomysł, bo słyszałem, że musi taką zgodę posiadać.

Wójt – nic mi o tym nie wiadomo.

Radny p. Zygmunt Wycinek – za 2 albo 3 lata, jak Jan Paweł II zostanie ogłoszony świętym pewnie znów trzeba będzie nazwę zmieniać.

Radny p. Tadeusz Gajewski – o godz. 1215 wyjeżdża z Jastrzębia autobus do Laskowic. Uprzednio jednak czeka 15 minut w Lnianie. Gdyby skrócił o 5 minut swój postój w Lnianie mieszkańcy swobodnie zdążyliby w Laskowicach  na pociąg do Bydgoszczy.

Radny p. Tadeusz Kaszubowski – czy na osiedlu w Drzycimiu będą robione ulice?

Wójt – jedynie sposobem gospodarczym po przetargu. Przewidujemy coś w rodzaju asfaltu, jak przy kościele w Sierosławiu i najprawdopodobniej z zachowaniem jednego kierunku ruchu na tych ulicach.

Radny p. Michał Gwizdała – chciałbym podziękować za wyrównanie dróg  w Sierosławiu.

Radny p. Zygmunt Wycinek – chciałbym wrócić do jednej ze spraw, a dotyczy ona wynagradzania sołtysów. Stara uchwała jest przestarzała sołtysów należy wynagradzać inaczej. W okolicznych gminach są wynagradzani. Należy określić ryczałty miesięczne bo sołtysi ponoszą różne koszty wynikające z tej funkcji np. telefony, dojazdy do gminy. Przybywa im zarówno kosztów,  jak i obowiązków.

Wójt – nie wiem jak to wynagrodzenie miałoby wyglądać. Wynagrodzenia poza dietą podlegają podatkowi i składkom na ZUS.

Radny p. Zygmunt Wycinek – w Krakówku powstaje nowa droga niezgodnie ze sztuką budowlaną. Prosiłbym przedstawić sprawę budowy tej drogi na zebraniu z mieszkańcami wsi Krakówek.

Radna p. Wanda Wyłupska – uważam, że należałoby zorganizować  spotkanie z sołtysami na temat ich wynagradzania.

          

Ad. 15.

 

         Po wyczerpaniu porządku obrad i głosów w punkcie  „Wolne wnioski i zapytania, Przewodniczący Rady podziękował obecnym za udział w obradach i uznał XIX sesję Rady Gminy w Drzycimiu za zamkniętą.

 

 

Uwaga:

         Przedstawione podczas obrad opinie Komisji stanowią załączniki nr 18,19 i 20 do protokołu.

 

                                                          

                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                             Andrzej Żelazny    

            

 

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (29 sierpnia 2005)
Opublikował: Bożena Szajerka (29 sierpnia 2005, 12:33:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1508