Protokół z przebiegu XVIII sesji Rady Gminy z dnia 24 lutego 2005 roku

PROTOKÓŁ Nr XVIII/2005

 

z przebiegu XVIII sesji Rady Gminy w Drzycimiu

odbytej w dniu 24 lutego 2005 roku

 

 

otwartej o godz. 13-tej,

zamkniętej o godz. 1625.

 

        W sesji uczestniczyło 13 radnych na skład ustawowy– 15.

 

Spoza Rady w sesji uczestniczyły następujące osoby :

 

1/ Józef Gawrych  - Wójt Gminy,

2/ Grażyna Sośnicka – Sekretarz Gminy,

3/ Bogusława Radzikowska – Skarbnik Gminy,

4/ Elżbieta Riesop – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu,

5/ Bożena Gaca-Zielińska – Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego,

6/ Ludwika Rezmer – Kierownik Referatu Organizacyjno-Społecznego,

7/ Ks. Józef Trybull – Proboszcz Parafii Drzycim,

8/ Ks. Jerzy Benkowski – Proboszcz Parafii Sierosław,

Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Sierosławiu,

Mieszkańcy wsi Sierosław.

 

Obradom przewodniczył : p. Edmund Szymczak

                                            Wiceprzewodniczący Rady Gminy.

 

Protokolant obrad : inspektor ds. obsługi Rady

                                Bożena Szajerka.

            

Porządek obrad :

 

1. Otwarcie sesji.

2.    Stwierdzenie quorum.

3.    Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4.     Przyjęcie porządku obrad.

5.     Składanie interpelacji.

6.     Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.

7.     Stanowisko Rady w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Sierosławiu.

8.            Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów socjalnych dla uczniów gminy Drzycim.

9.            Wyrażenie opinii w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świeciu.

10.                       Podjęcie uchwał w sprawie:

        - zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Drzycim,

        - zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Gródek. 

11.                       Wprowadzenie zmian do statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu.

12.                      Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji ustalonej wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu.

13.                      Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji ustalonej wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu.

14.                      Wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2005 rok.

15. Odpowiedzi na interpelacje.

16. Wolne wnioski i zapytania.

17. Zamknięcie obrad.

 

Ad. 1.

 

         Otwarcia XVIII sesji Rady Gminy dokonał Wiceprzewodniczący Rady Gminy – p. Edmund Szymczak. Powitał zgromadzoną Radę, zaproszonych do udziału w obradach sołtysów, Wójta Gminy, mieszkańców wsi Sierosław i pracowników Urzędu Gminy.

         Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 2.

 

         Przewodniczący Rady, w oparciu o listę obecności stwierdził, że                 w sesji uczestniczy 13 radnych, wobec czego Rada może obradować i podejmować prawomocne rozstrzygnięcia.

Radni nieobecni:

- p. Waldemar Moczyński,

- p. Andrzej Żelazny.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 3.

 

         Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej – XVII sesji Rady Gminy odbyło się w następującym wyniku głosowania: 12 głosów za, 1 wstrzymujący.

 

Ad. 4.

         

         Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie przewidziany porządek obrad sesji pod głosowanie. Został on przyjęty przez Radę jednogłośnie. 

 

Ad. 5.

 

         Interpelacji nie zgłoszono.

 

Ad. 6.

 

         Przewodniczący Rady udzielił głosu Wójtowi Gminy, który zapoznał zebranych z przebiegiem swojej działalności w okresie od 25 stycznia    do 24 lutego  2005 roku. Informacja dotycząca wspomnianej działalności  stanowi załącznik nr 3  do protokołu.

 

Ad. 7.

        

         Wiceprzewodniczący Rady Gminy udzielił głosu panu Tadeuszowi Gajewskiemu – Przewodniczącemu Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony  Przeciwpożarowej, który dokonał wprowadzenia w temat : „ Komisja, na posiedzeniu w dniu 18 lutego br.  zapoznała się z projektem uchwały grupy inicjatywnej, dotyczącym zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Sierosławiu z dniem 31 sierpnia 2005 roku. Projekt uzyskał opinię pozytywną w następującym wyniku głosowania : 4 głosy za, 2 przeciwne, 1 wstrzymujący.”

 

        Dyskusja :

Ks. Józef Trybull – Proboszcz Parafii Drzycim – czy rodzice wiedzą o zamiarach dotyczących likwidacji szkoły i czy zostali zapoznani z tym faktem?

Wójt -  „Reorganizacja sieci szkolnej rozpoczęła się w naszej gminie już kilka lat temu. Zostały zlikwidowane wszystkie szkoły podstawowe poza   szkołą w Sierosławiu. W 2000 roku odstąpiono od tego zamiaru i ustalono, że ma to nastąpić w roku szkolnym 2001/2002. procedura likwidacji szkoły trwa z jednoroczną przerwą do dziś. W 2004 roku Rada podjęła uchwałę o zamiarze likwidacji szkoły, jednak  nie spotkała się ona z pozytywną opinią Pani Kurator. Zarzucano nam, że nie wykorzystaliśmy możliwości skutecznego przekonania rodziców o słuszności naszych działań. Wzięliśmy to pod uwagę i w celu społecznej akceptacji zapraszaliśmy do wspólnych rozmów przedstawicieli rodziców. W tym celu odbyły się dwa spotkania. Na żadnym nie opowiedziano się za jakimkolwiek rozwiązaniem. Proponowano Małą Szkołę, proponowano likwidację poprzez stopniowe wygaszanie oddziałów IV-VI i jeszcze poprzez brak naboru do klasy zerowej i pierwszej. Żadna z propozycji nie uzyskała społecznej akceptacji, stąd temat poprzedniej i dzisiejszej sesji i nie spodziewam się, że na tym będzie koniec.”

Ks. Jerzy Benkowski – Proboszcz Parafii Sierosław – my to wszystko już znamy, my to wszystko wiemy. Nic nas nie rozumiecie. Chcecie nas zniszczyć. My chcemy żeby ta szkoła była. Czemu jesteście przeciwko nam? Czemu pan, panie Wójcie jest przeciwko nam?  Ludzie zlitujcie się, nie zamykajcie nam tej szkoły. Tu nie chodzi o pieniądze , tu chodzi o złośliwość.

Radny p. Tadeusz Gajewski – problem jest bardzo poważny. Mówię w imieniu Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia. Wypracowaliśmy konsensus. Braliśmy pod uwagę ilość urodzeń. Wydawało nam się, że likwidacja szkoły poprzez wygaszanie była wariantem do przyjęcia. Społeczność jednak nie chce przyjąć tego rozwiązania wspólnie wypracowanego.

Sołtys wsi Sierosław Elżbieta Chróścińska – likwidacja szkoły poprzez wygaszanie nie ma sensu. Budynek i tak będzie ogrzewany i nauczyciele będą tam pracować. Zostawcie nam tę szkołę jeszcze na 4 lata.

Ks. Jerzy Benkowski – „Cała parafia jest za tym żeby szkoła była. My tej szkoły chcemy. Modlę się o rozum dla Rady. „Panie kochany” – zwracając się do prowadzącego obrady – „ma pan chyba rozum w głowie i nie zrobi nam pan tego”.  Zwracając się do proboszcza parafii Drzycim :  „Józefie kochany, jak wychowałeś tych ludzi?” Zwracając się ponownie do Rady : „Zlitujcie się. Kochani. Proszę Was.  Miejcie serce. Nie róbcie nam na złość.”

Radny p. Tadeusz Gajewski – nie jest to robienie na złość. Przecież nie zlikwidowano szkół w Gackach, Dąbrówce, Jastrzębiu, Dólsku i Biechówku na złość. Przesądza o tym przede wszystkim rachunek ekonomiczny.

Wiceprzewodniczący Rady – dzisiaj Rada Gminy podejmuje uchwałę o zamiarze likwidacji szkoły. W tej kwestii musi wypowiedzieć się Kurator Oświaty.

Radny p. Jacek Gawrych – rachunek ekonomiczny wskazuje na to, że trzeba będzie zamknąć szkołę w Drzycimiu, gimnazjum, bibliotekę i Radę bo jest niedochodowa.

Radny p. Tadeusz Gajewski – spójrzmy na ilość dzieci w tej szkole. W naszej gminie wystarczy jedna podstawówka i jedno gimnazjum. W kolejnych latach ilość dzieci nie pozwoli zwyczajnie na funkcjonowanie tej szkoły.

         Wiceprzewodniczący odczytał treść projektu uchwały, zapytał o uwagi – nie było, poczym poddał uchwałę pod głosowanie.

         Uchwała Nr XVIII/132/2005 o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Sierosławiu została przez Radę podjęta w następującym wyniku głosowania : 9 głosów za, 3 przeciwne, 1 wstrzymujący się. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr  4 do niniejszego protokołu.       

          Po podjęciu uchwały salę obrad opuścili mieszkańcy Sierosławia i ks. Proboszcz tejże parafii.

O udzielenie głosu poprosił Ks. Proboszcz Józef Trybull poczym przeprosił za zachowanie swojego młodszego kolegi księdza, usprawiedliwiając je, jako spowodowane emocjami. Następnie stwierdził, że jest zdziwiony postawą mieszkańców wsi Sierosław na sesji, bo nikt nie zabrał głosu i poprosił o wyjaśnienie następującej sprawy : „ Słyszymy, że państwo się bogaci, w kraju jest niby coraz lepiej, a stale słyszymy o braku pieniędzy. Jaki jest roczny budżet gminy.”

Wójt – „ Nie tak dawno, bo w tym tygodniu odbyły się dwa zebrania wiejskie. Mieszkańcy mają pretensje, że za mało się robi. Uważam, że mają słuszność. Faktem jest, że inwestycje w minionym okresie zrealizowane są mało widoczne. Nie widać remontu hydroforni w Drzycimiu, wymienionych okien w Szkole w Drzycimiu, nie widać, że wymieniono okna w Gminnej Przychodni. Nie widać efektów przebudowy budynku gimnazjum w Gródku, świetlicy w Biechówku oddanej mieszkańcom w użytkowanie i wielu innych wykonanych zadań. Niektórzy nawet nie zauważyli nowych wiat na przystankach PKS. Roczny budżet gminy wynosi 8 mln złotych. Przeznaczony jest na utrzymanie oświaty i bieżące utrzymanie majątku gminy. Są to wydatki obligatoryjne. W zasadzie nie mamy środków na inwestycje. Skąd na te potrzeby brać. A potrzeb jest dużo. Wystarczy posłuchać mieszkańców. Dla jednych najważniejsza jest szkoła. Dzisiaj wszyscy słyszeliśmy argumenty. Dla innych droga, jeszcze dla innych oświetlenie uliczne itd. Można tak wymieniać bez końca. W takiej sytuacji kwestia leży w tym, jak pieniądze wydawać. Staramy się wydawać je racjonalnie i szukać oszczędności. Dzięki takiemu działaniu jakoś gmina funkcjonuje. Ile w kraju gmin zwyczajnie „padło” i to ze względu na oświatę, pozostawiając w funkcjonowaniu wszystkie szkoły. Poprzez zakładaną likwidację szkoły w Sierosławiu nie pozbawiamy przecież możliwości kontynuowania nauki przez dzieci z tej szkoły. Wprost przeciwnie. Poza nauką, językami obcymi od pierwszej klasy, gwarantujemy im dostęp do różnych zajęć pozalekcyjnych, Dodam, że corocznie wzrastają nam koszty utrzymania oświaty w gminie. Przybywa nam corocznie godzin, w tzw. siatce godzin  w szkołach a subwencja od paru lat pozostaje taka sama. Ponadto nauczyciele mają prawo uzyskiwać awans zawodowy, a w ślad za tym również idą skutki finansowe, które też corocznie wzrastają. W efekcie wzrostu wszystkich kosztów ponad połowa rocznego budżetu idzie na oświatę, w tym przynajmniej 2/3 na wynagrodzenia w oświacie. Są to duże pieniądze. Jak dotąd jednak, na oświacie w gminie nie oszczędzaliśmy. Inwestowaliśmy w miarę możliwości we wszystkie szkoły. Szkoły w Sierosławiu nie traktowaliśmy wcale gorzej czy inaczej, stąd drogie jej utrzymanie na tak niewielką ilość uczniów. Trzeba sobie jednak zadać pytanie: „Po co jest szkoła?” Odpowiem – po to aby uczyły się dzieci.  Zatem nie po to, aby istniała i nie po to aby nauczyciele mieli co robić.”

         Ks. Proboszcz podziękował za wyczerpujące wyjaśnienie jego wątpliwości w zakresie finansowania oświaty.

 

Ad. 8.

         Temat omówił Wójt: „Zmiana ustawy o systemie oświaty nałożyła na gminy obowiązek opracowania i uchwalenia regulaminów udzielania pomocy materialnej dla uczniów szkół publicznych i niepublicznych zamieszkałych na terenie gminy. Pomoc ta ma mieć charakter socjalny. Opracowany przez nas projekt regulaminu ma umożliwić pokonywanie barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. W celu realizacji tego założenia projekt określa sposób ustalania stypendium szkolnego, formy, tryb i sposób jego udzielania oraz tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego. W treści projektu uchwały będzie musiała nastąpić zmiana w § 3, gdyż w dniu wczorajszym przyszły wytyczne od Wojewody, że regulamin podlega publikacji. W związku z tym treść § 3 będzie następująca: Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.”

             Pozytywną opinię do treści opracowanego regulaminu przedstawił p. Tadeusz Gajewski – Przewodniczący Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, przedstawiając jednocześnie 2 poprawki:   1/ zmianę brzmienia § 2 ust. 1 „ Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje:”  Wyszczególnione punkty od 1 -7 punkty bez zmian,                                                                                                                2/ wykreślenie całkowite zapisu § 2 ust. 2 gdyż, jak Wójt wcześniej wyjaśnił, udzielana pomoc nie jest przyznawana za dobre wyniki w nauce, ma ona mieć, zgodnie z ustawą przede wszystkim charakter  socjalny.

         Wszystkie poprawki zostały przyjęte przez Radę Gminy jednogłośnie i poddana pod głosowanie Uchwała Nr XVIII/133/2005 również. Stanowi ona załącznik nr 5 do protokołu.         

 

Ad. 9.

      

         Wiceprzewodniczący Rady udzielił głosu p. Wójtowi, który wyjaśnił , że  „Aktualnie  Zespół Opieki Zdrowotnej w Świeciu obsługiwany jest przez dwa podmioty : część sprywatyzowana tj. Niepubliczny Zakład  Opieki Zdrowotnej „Nowy Szpital”  i część  niesprywatyzowana. Nowy Szpital na dzień dzisiejszy nie przynosi strat, my jednak mamy zastrzeżenia do jakości świadczonych usług. W proponowanym  Radzie Gminy do opiniowania projekcie uchwały Rady Powiatu, chodzi o likwidację tej drugiej części, która pozostała przy Starostwie. Na dzień dzisiejszy jest już 26 mln złotych długu. Likwidacja musi zakończyć się rozliczeniem i ktoś musi spłacić długi.”

 

         Przewodniczący Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej przedstawił do tematu pozytywną opinię z uzasadnieniem – zał. nr 13 do protokołu.

          Zapytań w temacie nie było.

          Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XVIII/134/2005  dotycząca  wyrażenia opinii w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świeciu została przez Radę podjęta przy jednym głosie wstrzymującym się. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

 

    Ad. 10.

          

        Wójt: „ Sprawa była wstępnie omawiana po ostatniej sesji z wszystkimi sołtysami. Rozporządzenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi otworzyło dla wsi inną możliwość pozyskania środków unijnych. Chodziło o możliwość skorzystania z funduszy Unii Europejskiej, na zadania, które nie są finansowane z żadnych innych funduszy. Każda z gmin złożyć może 2-3 wnioski. Mamy złożyć kompletne wnioski do 15 marca 2005 roku. My przymierzyliśmy się do dwóch zadań. Mamy dwa projekty:

- adaptacja pomieszczeń pod potrzeby świetlicy w Gródku,

- budowa boisk wielozadaniowych w Drzycimiu.

Aby wystąpić o te środki, musimy opracować plany rozwoju miejscowości, w naszym konkretnym przypadku Gródka i Drzycimia. Opracowane plany, zgodnie z wymogami zostały poddane społecznej akceptacji na odbytych zebraniach wiejskich. Odbyły się zebrania w Drzycimiu i w Gródku. W Drzycimiu na zebranie nie przyszli ani radni, ani też sportowcy. Widać, że nie interesuje nikogo ta sprawa. Dzisiaj programy mają być uchwalone przez Radę Gminy. Adaptacja wykupionego budynku w Gródku jest zadaniem, na które mamy szansę uzyskać środki, bo jego szacunkowy koszt sięga kwoty 159 tys. złotych, czyli mieści się w kwocie do 450 tys. złotych. Podobno takie małe zadania będą traktowane priorytetowo. Jeżeli zadanie nie wejdzie do realizacji przy udziale środków unijnych to zrobimy to w zakresie własnym. Z pewnością dłużej, ale w końcu zrobimy. Gorzej widzę boisko. Podejmiemy próbę uzyskania środków ze ZPORR-u. Jeżeli nie będzie nas stać na to zadanie z uwagi na brak środków własnych i brak środków unijnych, nie będziemy do tego zadania podchodzić.”

         Następnie, Wójt będąc przy głosie, omówił wieloletni plan inwestycyjny ( załącznik 3a do Uchwały Nr XVIII/140/2005 w sprawie zmian w budżecie,  punkt 14 obrad ) zakładający limity wydatków inwestycyjnych w zakresie finansowania ich z budżetu gminy do 2007 roku. Zawarte w nim zadania :

- budowa wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu,

- budowa pola biwakowego w miejscowości Gródek.

„ 17 lutego br. odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Zlewni Wdy, na którym dokonano oceny przygotowania Związku do złożenia wniosku o dofinansowanie zagospodarowania turystycznego szlaku Wdy. W wyniku dyskusji zdecydowano, że na bazie dokumentacji przygotowanej przez Związek gminy samodzielnie, na swoich terenach będą prowadziły realizację inwestycji polegającej na budowie infrastruktury turystycznej. W naszym konkretnym przypadku ma to być budowa pola biwakowego nad wodą w Gródku. Przystępują do tego również sąsiednie gminy – Świecie i Osie. Odnośnie budowy boiska, mam nadzieję, że powstanie Komitet Budowy, który tą sprawą dalej się zajmie.

         Pozytywne opinie, dotyczące planów rozwoju miejscowości Drzycim i Gródek przedstawił p. Jacek Kruczyński – przewodniczący Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.

       

Dyskusja:

Radny p. Michał Gwizdała - radny Jacek Gawrych reprezentuje klub KORONA. Jakie są zamiary sportowców, bo muszę wiedzieć za czym mam głosować

Radny p. Jacek Gawrych - jesteśmy jedyną gminą, która nie ma boiska. Boisko w Werach nie jest właściwe.

Radny p. Michał Gwizdała – Wójt zwołał zebranie w tej sprawie i nikt ze sportowców nie przyszedł. To chyba o czymś świadczy.

Radny p. Jacek Gawrych – o zebraniu nic nie wiedziałem. Nie doszła do mnie kurenda.

Radny p. Tadeusz Gajewski – sąsiednie gminy, posiadające stadiony, mają  plany ich rozbudowy, bo są nowe wymogi do gry w klasie B. Stadion będzie służył nie tylko sportowcom. Będzie służył szkołom, festynom, strażakom na zawody. Będzie służył całej gminie.

Wójt – wrócę jeszcze do frekwencji na zebraniu w Drzycimiu. Mieszkańcy, którzy przyszli byli oburzeni nieobecnością radnych. W sumie okazało się, że budowę tak ważnego obiektu zaakceptowało, nie licząc prowadzących, „ 18 osób.”  Moim zdaniem kierunki działania powinny być jednak opiniowane przez większość.

Radny p. Tadeusz Kaszubowski – jestem za budową boiska. Będziemy nawet robić dłużej, ale w końcu pobudujemy.

Radny p. Zygmunt Wycinek -  czy przy adaptacji budynku w Gródku były brane pod uwagę takie możliwości, aby dobudować strażnicę?

Wójt – adaptacja przewiduje pomieszczenie świetlicowe i zaplecze socjalne.        

         Po zakończeniu dyskusji Wiceprzewodniczący poddał kolejno uchwały pod głosowanie. Uchwała Nr XVIII/135/2005 w sprawie zatwierdzenia Planu rozwoju miejscowości Drzycim i Uchwała Nr XVIII/136/2005 w sprawie rozwoju miejscowości Gródek - ,zostały podjęte przez Radę Gminy jednogłośnie. Stanowią one załączniki nr 7 i 8 do protokołu.

 

 Ad. 11.

        

         Wójt – „ Na ostatniej sesji Rada podjęła uchwałę o utworzeniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu. Uchwała w swojej treści zawierała statut tej jednostki. Nadzór Wojewody wykazał nam błąd polegający na za szczegółowym określeniu gospodarki finansowej zakładu. Projekt uchwały, który Państwo otrzymaliście, zawiera teraz zapisy zgodne z sugestią  Biura Prawnego.”

        

         Pozytywną opinię do projektu uchwały przedstawił przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów p. Zygmunt Wycinek.

         Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XVIII/137/2005 – zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego została podjęta przez Radę Gminy jednogłośnie. Stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

 

Ad. 12 i 13.

 

         Wójt, łącząc dwa kolejne tematy porządku obrad, omówił projekty uchwał w zakresie zasad wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu i Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu.

       

         Pozytywne opinie do obydwu projektów przedstawił p. Zygmunt Wycinek przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów.

         Poddane pod głosowanie uchwały:

Nr XVIII/138/2005 i XVIII/139/2005 w sprawie zasad wynagradzania zarówno pracowników GOPS w Drzycimiu, jak i ZGK w Drzycimiu, zostały podjęte przez Radę jednogłośnie i stanowią załączniki nr 10 i 11 do protokołu.

 

Ad. 14.

 

         Proponowane zmiany w budżecie omówił  Wójt – zgodnie  z uzasadnieniem do projektu uchwały: „Otrzymaliśmy dotację celową   z budżetu państwa. Trzeba ją wprowadzić zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Jest ona przeznaczona na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu pn. „Posiłek dla potrzebujących” w kwocie 41.280,- złotych. W związku z likwidacją środków specjalnych w Szkole Podstawowej w Drzycimiu należy wprowadzić po stronie dochodów wpływy z tytułu opłat za spożywane posiłki przez uczniów w szkole. Stanowi to kwotę 59.916,- złotych. Po stronie wydatków kwota ta zostanie przeznaczona na zakup żywności i sporządzanie posiłków. W celu realizacji zadania polegającego na modernizacji budynku kupionego przez gminę w Gródku na świetlicę wiejską proponuję przeniesienie kwoty 20 tys. złotych z działu 700 do działu 921. Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 8 tys. złotych planuję przeznaczyć również na pokrycie kosztów modernizacji wspomnianego budynku w Gródku. Łącznie będzie to kwota 28 tys. złotych i stanowić ona będzie 20-sto procentowy wkład własny w to zadanie. Pozostałe środki będziemy starali się pozyskać z Unii Europejskiej. W proponowanych zmianach został także opracowany wieloletni plan inwestycyjny, w którym znajdują się dwa zadania:  1/ budowa pola biwakowego w Gródku, 2/ budowa wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu. Finansowanie tych zadań miałoby odbyć się przy udziale pozyskanych środków z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w 60-ciu procentach i 10-ciu procentach środków pozyskanych z budżetu państwa. W tym układzie udział własny gminy wyniósłby na każde z zadań 30 % kosztów. Realizacja pierwszego zadania miałaby nastąpić w 2006 roku, ogólny jej koszt to 339.973 złote. Koszt zadania drugiego sięga kwoty 1.270.501 złotych. Budowa boisk przewidziana jest na dwa lata ( 2006-2007 ). Jesteśmy po rozmowach z Sopockim Towarzystwem Tenisowym, które jest właścicielem gruntu nad wodą w Gródku. Obiecano nam pomoc finansową i zgodę na dysponowanie gruntem.  

         Pozytywną opinię do tematu, w tym również do wieloletniego planu inwestycyjnego, w imieniu Komisji ds. Budżetu i Finansów przedstawił  p. Zygmunt Wycinek.

         Zapytań i uwag nie było.

              Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XVIII/140/2005 zmieniająca Uchwałę Nr XVII/130/2005 Rady Gminy z dnia 25 stycznia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok, została podjęta przez Radę jednogłośnie. Stanowi ona załącznik nr 12 do protokołu.

     

 Ad. 15.

 

         Interpelacji w 5 punkcie obrad nie składano.

 

Ad. 16.

         

Radny – p. Tadeusz Gajewski – w imieniu Komisji chciałbym złożyć na ręce prowadzącego obrady, pismo wyrażające zaniepokojenie stanem świadczonych usług  przez Nowy Szpital.

Radny p. Zygmunt Wycinek – zaniepokojenie trzeba uzasadnić.

Radny p. Tadeusz Gajewski – pacjenci wykupują leki, bo na oddziałach brak leków.

Radny p. Tadeusz Kaszubowski – w szpitalu nie ma kto leczyć. Brak lekarzy.

Radna p. Teresa Ulatowska  zgłosiła pilną potrzebę naprawy ul. Szkolnej przed wejściem do gimnazjum w Gródku oraz zwróciła się z prośbą, aby wznowić kontrole przeciwpożarowe na terenie posesji.

Radny p. Mirosław Chyłła – trzeba zrobić przegląd tablic z nazwami ulic.

Radny p. Tadeusz Kaszubowski – czy pieniądze zebrane przez Komitet Budowy od mieszkańców pójdą do budżetu gminy?

Wójt – zebrane pieniądze wchodzą do budżetu jako darowizny. Utworzenie Komitetu Budowy może nastąpić przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Radni i sołtysi zgłaszali potrzebę naprawy dróg w gminie ( szlaka na drogi w Jastrzębiu, ulice na osiedlu w Drzycimiu, droga Sierosław-Jastrzębie, drogi w Dólsku, szczególnie w kierunku posesji p. Wróbla, droga do Bedlenek, w Sierosławiu droga na cmentarz, do p. Adrycha i do p. Błażejewskiego).

Wójt – zamówiliśmy 200 ton szlaki za 5 tys. złotych. Postaramy się jakoś te drogi poratować.

Radny p. Tadeusz Gajewski – rozpropagować bardziej Gminne Centrum Informacji. Prosiłbym też o drugi zestaw pojemników na segregowane odpady do Jastrzębia.

Radny p. Michał Gwizdała – chciałbym podziękować Wójtowi, bo przystanki PKS zostały ładnie odmalowane a już znowu są dewastowane. Jeszcze wnioskuję o drugi komplet pojemników na segregowane odpady.

Sołtys p. J. Wyłupski – rolnicy muszą mieć teraz na wszystko faktury. Na wywóz nieczystości też. Skąd to brać?

Wójt – jest ZUK Świecie, który oferuje swoje usługi. Jest WIĄZAR  z Warlubia. Te podmioty oferują kosze i ich opróżnianie. W tej sytuacji każdy rolnik będzie miał fakturę.

 

Ad. 17.

 

         Po wyczerpaniu porządku obrad i głosów w wolnych wnioskach i zapytaniach, Wiceprzewodniczący Rady podziękował obecnym za udział w obradach i uznał XVIII sesję Rady Gminy w Drzycimiu za zamkniętą.

 

 

   Uwaga:

   Przedstawione podczas obrad opinie Komisji stanowią załączniki nr 13, 14, i 15 do protokołu.

 

                                                         

                                                                                     Wiceprzewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                              Edmund Szymczak  

            

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (29 sierpnia 2005)
Opublikował: Bożena Szajerka (29 sierpnia 2005, 12:26:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2857