Protokół z przebiegu XVII sesji Rady Gminy z dnia 25 stycznia 2005 roku

 

PROTOKÓŁ Nr XVII/2005

 

z przebiegu XVII sesji Rady Gminy w Drzycimiu

odbytej w dniu 25 stycznia 2005 roku

 

 

otwartej o godz. 13-tej,

zamkniętej o godz. 1615.

 

        W sesji uczestniczyło 14 radnych na skład ustawowy–  15.

 

Spoza Rady w sesji uczestniczyły następujące osoby :

 

1/ Józef Gawrych  - Wójt Gminy,

2/ Grażyna Sośnicka – Sekretarz Gminy,

3/ Bogusława Radzikowska – Skarbnik Gminy,

4/ Elżbieta Riesop – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu,

5/ Bożena Gaca-Zielińska – Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego,

6/ Krystyna Świerczyńska –  Koordynator Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

7/ Sabina Majewska – Inspektor ds. kultury, oświaty i sportu.

 

Obradom przewodniczył : mgr Andrzej Żelazny

                                          Przewodniczący Rady Gminy.

 

Protokolant obrad : inspektor ds. obsługi Rady

                                Bożena Szajerka.

          

 Porządek obrad :

 

1. Otwarcie sesji.

2.  Stwierdzenie quorum.

3.  Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4.  Przyjęcie porządku obrad.

5.  Składanie interpelacji.

6.  Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.

7. Rozpatrzenie wniosku Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw   Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego w sprawie przystąpienia do likwidacji Szkoły Podstawowej w Sierosławiu poprzez wygaszanie.

8.Podjęcie uchwał:

        a) w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli,

        b) w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla nauczycieli języków obcych,

        c)  w sprawie dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli.

9.Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok.

  10. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia na 2005 rok Programu   Współpracy Gminy Drzycim z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi.

  11. Utworzenie komunalnego zakładu budżetowego.

  12. Uchwalenie budżetu gminy na 2005 rok.

  13. Powołanie Komisji ds. opracowania statutów sołectw.

  14. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w roku 2004 i zatwierdzenie planu pracy na 2005 rok.

 15. Sprawozdania z działalności pozostałych Komisji Rady i przedłożenie rocznych planów pracy na rok bieżący.

 16. Ustalenie planu pracy Rady Gminy na 2005 rok.

 17.Odpowiedzi na interpelacje.

 18.. Wolne wnioski i zapytania.

 19. Zamknięcie obrad.

 

Ad. 1.

 

         Otwarcia XVII sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady Gminy – p. Andrzej Żelazny. Powitał zaproszonych do udziału w obradach sołtysów oraz zgromadzoną Radę, Wójta Gminy                                i pracowników Urzędu Gminy.

         Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 2.

 

         Przewodniczący Rady, w oparciu o listę obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych, wobec czego Rada może obradować i podejmować prawomocne rozstrzygnięcia.

Radny nieobecny – p. Jacek Gawrych. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

 

 Ad. 3.

 

         Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej – XVI sesji Rady Gminy odbyło się w następującym wyniku głosowania: 13 głosów za, 1 wstrzymujący.

 

Ad. 4.

 

         O udzielenie głosu poprosił Wójt i zwrócił się do Rady Gminy z wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad o jeden temat  pn. „ Przyjęcie zadań publicznych w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Drzycim. Wyjaśnił, że temat co prawda jest dopiero wnoszony pod obrady ale  został omówiony przez Komisję ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.

         Przyjęcie porządku obrad, łącznie ze zmianą, odbyło się bez uwag. Rada Gminy przyjęła go jednogłośnie.

         Przewodniczący Rady  zaproponował, że wprowadzony temat zostanie omówiony, jako punkt 12 przed uchwaleniem budżetu gminy na 2005 rok, pozostałe zostaną przesunięte o jeden numer.

 

Ad. 5.

 

         Interpelacji nie zgłoszono.

 

Ad. 6.

 

         Przewodniczący Rady udzielił głosu Wójtowi Gminy, który zapoznał zebranych z przebiegiem swojej działalności w okresie od 7 grudnia 2004 r.  do  24 stycznia 2005 roku. Informacja dotycząca wspomnianej działalności  stanowi załącznik nr 3  do protokołu.

 

 Ad. 7.

        

         Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu panu Tadeuszowi Gajewskiemu – Przewodniczącemu Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej, który dokonał  wprowadzenia do  tematu.  Wyjaśnił :

„Problem likwidacji Szkoły Podstawowej w Sierosławiu kolejny już raz, bo w minionym roku kilkakrotnie, omówiła Komisja w dniu 14 stycznia 2005 roku. W posiedzeniu, oprócz członków Komisji uczestniczyli : pani Elżbieta Chróścińska sołtys Sierosława, przedstawiciel rodziców dzieci uczęszczających do szkoły w Sierosławiu – pan Mirosław Kohlmeyer,   Przewodniczący Rady Gminy i Wójt. Spotkanie poświęcone było wysłuchaniu stanowisk stron i wybraniu zadawalającego rodziców wariantu likwidacji szkoły z dniem 31 sierpnia 2005 roku.  W wyniku dyskusji, Komisja wybrała moim zdaniem słuszne rozwiązanie, polegające na likwidacji szkoły z dniem 31 sierpnia br. poprzez wygaszanie polegające na braku naboru uczniów do klasy zerowej i pierwszej. Takie też stanowisko otrzymali Państwo radni w formie projektu uchwały  z uzasadnieniem” ( załącznik nr 4 do protokołu ).

 

         Przewodniczący Rady Gminy odczytał pismo, które wpłynęło  do wczoraj - 24 stycznia br. Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej                        w Sierosławiu i Rada Rodziców, zwrócili się z dwoma  wnioskami formalnymi, które miały być rozpatrzone na sesji nie wiedząc, jak zaznaczył Przewodniczący Rady,  że nie przysługuje im takie prawo tzn. prawo zgłaszania wniosków formalnych. Pismo rodziców dotyczące zachowania szkoły w obecnym kształcie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

 

Dyskusja :

Radny – p. Zygmunt Wycinek – poprzez takie zamykanie szkoły, jak proponuje Komisja ds. Kultury i Oświaty nie mamy żadnych oszczędności aż do 2010 roku. Do pisma, które wpłynęło ma ręce pana Przewodniczącego Rady, nie będę się odnosił. Przez rok, który minął, nie wymyślono nic, bo w zasadzie na nic rodzice się nie godzą. Podejmowanie takiej uchwały nie ma sensu. Rodzice stoją do końca na swoim i wcale nie myślą o dobru dziecka, bo jakoś dobra dziecka w tym wszystkim nie widać.

Radny – p. Tadeusz Gajewski – o całkowitym zamknięciu szkoły też mówiliśmy. Wariant, jaki jednak wybraliśmy uznaliśmy, jak już wcześniej wspomniałem, za najlepszy. Chodziło nam o to, aby przynajmniej małe dzieci miały lepszy start. Uczestniczyłem w zebraniu z rodzicami zorganizowanym w Sierosławiu i wydawało się, że rodzice akceptowali ten wariant. Wyjście naprzeciw społeczeństwu nie przyniosło widać rezultatów. Uważam, że z naszej strony był to kompromis.

Wiceprzewodniczący Rady  p. Edmund Szymczak – uważam, że  w tej sytuacji powinniśmy postąpić jednoznacznie. Kiedy zamykaliśmy szkoły w Gródku i Biechówku tych problemów nie było. Problemy, jak widać mają dorośli, a nie dzieci.

         Więcej głosów w dyskusji nie było.

 

         Za poddaną pod głosowanie uchwałą w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Sierosławiu poprzez wygaszanie ( zał. nr 4 )  głosował 1 radny, 10 było przeciw i 3 wstrzymało się od głosu. Uchwała nie została przez Radę podjęta.

         O udzielenie głosu poprosił radny p. Zygmunt Wycinek i w imieniu grupy radnych,  złożył na ręce Przewodniczącego Rady Gminy wniosek o zwołanie kolejnej sesji, poświęconej całkowitej likwidacji Szkoły Podstawowej w Sierosławiu. Wniosek stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 8.

 

         a)  Projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli  omówił Wójt, wyjaśniając jednocześnie potrzebę omawiania problemu po raz kolejny ze względu na uwagi organu nadzoru, wniesione do uchwały podjętej w tym zakresie w miesiącu grudniu ubiegłego roku. „ Uwagi Biura Prawnego Wojewody – wyjaśnił – zostały uwzględnione, ponownie przedstawione do uzgodnienia ze związkami zawodowymi i przedłożone Radzie Gminy do uchwalenia.

 

         Pozytywną opinię do projektu uchwały przedstawił p. Tadeusz Gajewski – Przewodniczący Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych.

Dyskusja :

Radny  p. Michał Gwizdała – czy tego typu regulaminy przyjmujemy tylko w gminach wiejskich? Wiem, że nauczyciele wiejscy i miejscy zasadniczo różnią się, jeżeli chodzi o zasady ich wynagradzania.

Wójt -  zasady wynagradzania w całym kraju są równe. Do ustalania przez rady gmin należą dodatki motywacyjne. Są one obecnie uznaniowe. Jest to dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy. Nauczyciele w mieście z pewnością nie mają nadgodzin, tylko gołe etaty. Stąd różnice płacowe. Dodatek wiejski przysluguje jednak tylko i wyłącznie nauczycielom na wsi. Regulamin, o którym mówimy, Rada uchwalać będzie corocznie.

Radny  p. Zygmunt Wycinek poprosił o wyjaśnienie treści § 5 regulaminu ( dot. prac społecznych ), natomiast radny p. Michał Gwizdała  poprosił o wyjaśnienie treści § 8. Odpowiedzi udzielił Wójt.

Radny p. Edmund Szymczak – mamy określić zasady wypłacania pieniędzy, uchwalonych na dany rok w budżecie, to znaczy, że środki na wynagrodzenia są.

         Więcej głosów w dyskusji nie było.

         Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XVII/123/2005 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli została podjęta przez Radę jednogłośnie ( załącznik nr 7 do protokołu ).

 

         b) Ponownie głos zabrał p. Wójt wyjaśniając, że projekt uchwały w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla nauczycieli języków obcych opracowany został dla potrzeb nauczycieli pracujących w naszej gminie i w oparciu o przepisy ustawy o samorządzie gminnym. Przepisy oświatowe takiego dodatku nie przewidują.  W związku z tym ni może on zaistnieć w regulaminie wynagradzania.  My jednak,  wzorem lat ubiegłych i w celu kontynuacji dawnych ustaleń Zarządu Gminy, o takim dodatku pomyśleliśmy i chcąc go zachować radca prawny zaproponował taki właśnie projekt uchwały, w którym wysokość dodatku może wynosić do 30 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela. Nie jesteśmy przekonani, że proponowana uchwała przejdzie. Być może zostanie uchylona przez organ nadzoru. Lepiej jednak będzie, jak oceni ją Biuro Prawne Wojewody. Nie będzie się wówczas Radzie zarzucać, że pozbawienie nauczycieli takiego dodatku, to wina Rady.

         Opinię pozytywną do projektu uchwały przedstawił przewodniczący Komisji ds. Kultury, Oświaty, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej – p. Tadeusz Gajewski.

         Przed otwarciem dyskusji Przewodniczący Rady odczytał pismo Rafała Schaffratha – nauczyciela języka angielskiego w gimnazjum, skierowane do Rady Gminy ( załącznik nr 9). P. Schaffrath zwraca się z prośbą o  ustalenie  dodatku  na poziomie obowiązującym tj.  50 % wynagrodzenia zasadniczego. Następnie p. Przewodniczący wyjaśnił, że sytuacja dot. zatrudnienia p. Schaffratha jest mu znana, gdyż pracują w jednej szkole. Zatrudnienie nowego nauczyciela na jego miejsce nie odniosłoby z pewnością skutku pozytywnego w zakresie nauczania. Obecnie zachowana jest jakaś ciągłość w nauczaniu tego języka i szkoda byłoby to zmieniać i szukać nowego nauczyciela.

Dyskusja :

Radny p. Michał Gwizdała – nie wiem, co myślą inni. W moim odczuciu to pismo jest szantażem. Albo chce ktoś pracować, albo nie.

Radna  p.  Teresa Ulatowska – czy rzeczywiście nie ma kto uczyć tego języka ?  Czy nasi nauczyciele nie podejmowali dokształcania w tym kierunku ?

Wójt – w szkole w Drzycimiu jest osoba, która może uczyć angielskiego w klasach I-III.  W gimnazjum jest nauczyciel i nie było potrzeby szukać innego.

Przewodniczący Rady Gminy – skoro projekt uchwały zakłada 30 % dodatek do wynagrodzenia, ja wnioskuję o 50% - tak jak obecnie.

 

          Wniosek Przewodniczącego Rady został przez Radę odrzucony w następującym wyniku głosowania :  3 głosy za, 9 przeciwnych  i  2 wstrzymujące.

         Za poddaną pod głosowanie Uchwałą Nr XVII/124/2005 głosowało 12 radnych, 2 wstrzymało się od głosu. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

         c) Projekt uchwały w sprawie dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli omówił Wójt przedstawiając stopnie uzależnienia jego wysokości od liczby osób w rodzinie, komu przysługuje i w jakich okresach.

         Pozytywną opinię do projektu uchwały  przedstawił przewodniczący Komisji ds. Kultury, Oświaty, Spraw Socjalnych – p. Tadeusz Gajewski.

         Głosów w dyskusji nie było.

         Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XVII/125/2005 w sprawie regulaminu dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli została przez Radę podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik  nr 10 do protokołu.

 

Ad. 9.

 

         Głos zabrał Wójt informując, że „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok został opracowany tak jak w latach poprzednich, w oparciu o przepisy ustawy  o samorządzie gminnym i  ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zawiera on następujące zagadnienia :

- cele programu,

- podstawowe problemy uzależnień w gminie,

- analizę bazy i zasobów umożliwiających prowadzenie działalności profilaktycznej,

- kierunki działań i zadania do realizacji w ramach Programu,

- zasady wynagradzania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- zasady finansowania Programu

i tryb postępowania przy realizacji zadań zawartych w Programie.

         Pozytywną opinię do projektu uchwały  przedstawił przewodniczący Komisji ds. Kultury, Oświaty, Spraw Socjalnych – p. Tadeusz Gajewski.

         Głosów w dyskusji nie było.

         Za poddaną pod głosowanie  Uchwałą Nr XVII/126/2005 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok, która stanowi załącznik nr 11 do protokołu, opowiedzieli się wszyscy obecni radni – 14 głosów za.

 

Ad. 10.

 

         Wójt wyjaśnił, że w 2004 roku zaczęła obowiązywać ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, która nakałda na  rady gmin obowiązek uchwalania rocznych programów współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego  i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.  Projekt uchwały zawierający przedmiotowy program na 2005 rok został przeanalizowany przez dwie komisje Rady Gminy, zarówno Komisję ds. Kultury, jak i Komisję ds. Budżetu i Finansów i spotkal się z aprobatą. Zakłada on inne niż dotąd obowiązujące zasady, finansowania z budżetu gminy, działalności stowarzyszeń.

         Opinie pozytywne do tematu przedstawili:

         - Przewodniczący Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych  p. Tadeusz Gajewski

         - Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów – p. Zygmunt Wycinek.

         W otwartej dyskusji nikt nie zabrał głosu.

         Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XVII/127/2005 w sprawie przyjęcia na rok 2005 Programu Współpracy Gminy Drzycim z organizacjami pozarządowymi została podjeta jednogłośnie. Stanowi ona załącznik nr 12 do protokołu.

 

 Ad. 13.

        

         Wprowadzenia do tematu dokonał Przewodniczący Rady  przedstawiając obecnym pozytywną opinię do projektu budżetu naszej gminy na 2005 rok,  wypracowaną przez Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy ( zał. nr 15 do protokołu ).

         Wójt -  „ Z  projektem budżetu gminy na 2005 rok państwo  radni zapoznawali się już  od grudnia ubiegłego roku. Zawiera on wszystkie dane tabelaryczne i opisówkę. Nie będę zatem omawiał treści wszystkim znanej. Przedstawię jednak istotne zmiany jakie zaszły od czasu opracowania projektu budżetu do dnia wczorajszego i  chętnie odpowiem na wszystkie państwa pytania.”  Po tej zapowiedzi Wójt omówił wszystkie zmiany, które znaleźć się muszą w budżecie gminy na 2005 rok, który jest przedmiotem uchwalania.

        Następnie kolejno wszyscy przewodniczący Komisji Rady przedstawili pozytywne opinie do projektu budżetu.

        W otwartej dyskusji nikt nie zabrał głosu.

        Uchwała Nr XVIII/131/2005 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

 

Ad. 14.

 

 

       Przewodniczący Rady  wyjaśnił:

„ Zgodnie z potrzebą przystąpimy do prac związanych z uchwaleniem nowych statutów dla poszczególnych sołectw. Uchwalenie statutów wymaga jednak dosyć skomplikowanej procedury, tj opracowania projektów i poddania ich  społecznej konsultacji, w celu zebrania uwag i opinii.              W związku z powyższym, aby projekty statutów zostały opracowane przy udziale przedstawicieli mieszkańców proponuję powołanie Komisji, która zajmie się również przeprowadzeniem konsultacji wśród mieszkańców poszczególnych sołectw. Dla uściślenia tematu wyjaśnię, że przewodniczący Komisji, którą mamy zamiar powołać, zgodnie ze Statutem Gminy, będzie jednocześnie pełnomocnikiem ds. przeprowadzenia konsultacji w sołectwach. Proszę o zgłaszanie kandydatur do składu Komisji.”

         Do komisji ( za  zgodą ) ,  zgłoszone zostały następujące osoby:

1.    p. Wanda Wyłupska,

2.    p. Edmund Szymczak,

3.    p. Tadeusz Gajewski,

4.    p. Zygmunt Wycinek,

5.    p. Waldemar Moczyński.

Po dokonaniu zgłoszeń, Rada opowiedziała się jednogłośnie za zamknięciem listy kandydatów do komisji.

W obradach nastąpiła przerwa, w czasie której zgłoszony skład  dokonał wyboru przewodniczącego w osobie p. Zygmunta Wycinka.

Poddana pod głosowanie Uchwała w tej kwestii,  Nr XVIII/131/2005 została przez Radę podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

 

Ad. 15.

 

         Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – p. Teresa Piotrowska przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji za rok ubiegły                    ( załącznik nr 18 do protokołu ). Uwag do sprawozdania nie wniesiono.

         Przedstawiony Radzie Gminy plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2005 został przyjęty przez Radę jednogłośnie ( załącznik nr 19 do protokołu ).

 

Ad. 16.

 

         Kolejno wszyscy przewodniczący Komisji przedłożyli sprawozdania z rocznej działalności. Uwag do sprawozdań nie wniesiono. Sprawozdanie Komisji ds. Budżetu i Finansów stanowi załącznik nr 20, sprawozdanie Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia stanowi załącznik nr 23. Przewodniczący Komisji ds. Rolnictwa przedstawił sprawozdanie ustne.

 

        Wszystkie roczne plany pracy, przedstawione przez przewodniczących Komisji  stanowiące  załączniki nr 21, 22 i 24 zostały przyjęte przez Radę jednogłośnie.

 

Ad. 17.

 

         Przewodniczący Rady Gminy zapoznał obecnych z opracowanym  planem pracy Rady Gminy   na  2005 rok.

          Do tematyki sesji w miesiącu czerwcu zaproponowano włączyć temat „ Funkcjonowanie służbu zdrowia w gminie i powiecie” z udziałem obecnego  przedstawiciela szpitala i Dyrektora Gminnej Przychodzni w Drzycimiu.

         Natomiast do tematyki na miesiąc luty zaproponowano, w związku z wnioskiem radnych, który został złożony na sesji, podjęcie uchwaly o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Sierosławiu  oraz  w sprawach bieżących - zmiany w budżecie gminy w związku z możliwością uzyskania środków unijnych.

         Plan pracy Rady Gminy, łącznie z wniesionymi propozycjami zostal przez Radę przyjęty jednogłośnie i stanowi załącznik nr 25 do protokołu.

 

        Ad. 18.

 

         Interpelacji w 5 punkcie obrad nie składano.

 

Ad. 19.

 

Radny  p. Roman Piotrowski – nasza służba zdrowia ma samochód dziewiętnastoletni. Trzeba nad tą sprawą pomyśleć, aby im pomóc w zakupie samochodu na ich potrzeby.

Sołtys wsi Krakówek – droga Dąbrówka – Krakówek nie jest posypana i dwa miejsca są nieprzejezdne.

Wójt – jest to droga powiatowa i z uwagi na oszczędności jest posypywana tylko na zakrętach.

Radny  p. Tadeusz Gajewski – czy wpis do rejestru jest płatny ?

Wójt – wpis do rejestru podmiotów gospodarczych jest płatny – 100,- złotych, zmiana do wpisu – 50,- złotych.

Radny p. Tadeusz Gajewski – osoba, która była w miesiącu grudniu ub. roku załatwić zmianę do wpisu skarżyła się, że została żle potraktowana przez panią, która te sprawy załatwia. Mieszkaniec, który się z tą sprawą do mnie zwrócił opisał mi całe zajście i stwierdził, że jako petent został potraktowany niegrzecznie.

Wójt – sprawy są nam znane. Zmieniły się przepisy, które nałożyły na podmioty gospodarcze obowiązek naniesienia zmian do wpisów. Zmiana, jak już wspomniałem kosztuje 50,- złotych. Jeżeli chodzi o pracownika, to muszę stwierdzić, że pracownik też się  osobiście do mnie skarżył na petentów, którzy wówczas te sprawy załatwiali.

Radny p. Michał Gwizdała – mnie też się oberwało jako radnemu, że Rada uchwaliła te opłaty.

Sekretarz Gminy p. Grażyna Sośnicka – Rada Gminy nie ma nic wspólnego z opłatami, o których mówimy, są to opłaty ustawowe. Niektóre rady gmin zwolniły z tych opłat podmioty gospodarcze. Nasza Rada tego nie zrobiła i w związku z tym należało opłatę pobierać.

Radny p. Tadeusz Kaszubowski – ja prowadze działalnośc gospodarczą i byłem wtedy też swoje sprawy załatwiać. Mówiłem osobom, które były oburzone opłatą, że mogły zwrócić się do Rady z wnioskiem o zwolnienie ich z tych opłat. Dlaczego nie wystąpili z takim wnioskiem ?

Radny – p. Waldemar Moczyński – jakiego rzędu była ta kwota? Można by zwolić podmioty z tej opłaty.

Wójt -  ok. 5 tys. złotych, sądząc po ilości zarejestrowanych podmiotów.

Wójt – prawo nie działa wstecznie, więc nie można. Z drugiej strony pytam się – kto ma ponosić koszty czyjejś działalności?  Kto ma płacić podatki ? Wychodzi na to, że bezrobotni.

Radny p. Tadeusz Kaszubowski – w styczniu założyliśmy Stowarzyszenie Krwiodawców. Chętni mogą się do nas zgłaszać.

 

Ad. 20.

 

         Po wyczerpaniu porządku obrad i głosów w wolnych wnioskach i zapytaniach Przewodniczący Rady podziękował obecnym za udział                 w obradach,  poczym  uznał  XVII  sesję Rady Gminy w Drzycimiu za zamkniętą.

 

 

Uwaga:

Przedstawione podczas obrad opinie Komisji stanowią załączniki nr  26 - 29  do protokołu.

 

                                                         

                                                                                         Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                               mgr Andrzej Żelazny

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (29 sierpnia 2005)
Opublikował: Bożena Szajerka (29 sierpnia 2005, 12:08:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1646